Abraxas
Biografia

Abraxas

Abraxas – polska neopro­gre­syw­na grupa rockowa powstała w 1987 w Bydgosz­czy. Nazwę zespół zaczerp­nął z powieści Hermanna Hessego pt. Demian, w której Abraxas był bóstwem sił dobra i zła, przeni­ka­ją­cych się wzajemnie.

Jedne z najbar­dziej znanych utworów Abraxas to: Tarot, Dorian Gray, Kameleon, Pokusze­nie, Jezebel, Medalion.

Historia

Abraxas został założony 29 paździer­ni­ka 1987 roku w Bydgosz­czy przez Adama Łassę (śpiew) i Łukasza Święcha (gitara akustycz­na). Po niedłu­gim czasie zespół zawiesił działal­ność na 2 lata. Reakty­wo­wa­ny w 1991 roku. Do zespołu dołączy­li Mikołaj Matyska (perkusja), Krzysz­tof Pachol­ski (instru­men­ty klawi­szo­we), Rafał Rataj­czak (gitara basowa) oraz Radek Kamiński] (gitara klasycz­na). W tym składzie powstało wiele utworów, które później znalazły się na pierw­szej płycie zespołu. Zespół wystę­po­wał w Bydgosz­czy, na festi­wa­lu w Węgorze­wie, studiu radia PIK. 

W 1993 r. po śmierci Radka Kamiń­skie­go zespół po raz kolejny zawiesza działalność.

Reakty­wo­wa­ny w roku 1994. Oprócz Adama Łassy tworzyli go w owym czasie: Szymon Brzeziń­ski (gitara), Marcin Mak (perkusja), Marcin Błasz­czyk (instru­men­ty klawi­szo­we) oraz Olgierd Bałtaki (bas), który wkrótce został zastą­pio­ny przez Rafała Ratajczaka. 

W 1996 zespół wystąpił na I Festi­wa­lu Muzyki Progre­syw­nej w Warsza­wie oraz nagrał swoją pierwszą płytę. Abraxas wystę­po­wał w tym czasie obok Fisha, Porcu­pi­ne Tree czy Roberta Planta i Jimmy'ego Page'a w katowic­kim Spodku. 

Szymon Brzeziń­ski i Marcin Błasz­czyk wzięli udział w nagraniu solowej płyty Colina Bassa - basisty zespołu Camel oraz uczest­ni­czy­li w europej­skiej trasie koncer­to­wej tego artysty. 

W styczniu 2000 r. zespół zagrał koncert poświę­co­ny tragicz­nie zmarłemu publi­cy­ście muzycz­ne­mu Tomaszo­wi Beksiń­skie­mu, będącemu fanem Abraxasu. 

Abraxas został rozwią­za­ny pod koniec 2000 roku.

17 maja 2004 r. zagrał okazyj­nie (10-lecie klubu Kuźnia w Bydgosz­czy) przed grupą muzyczną IQ.

W skład zespołu Abraxas wchodzili

 • Maciej Bagiński - Bagin 1992-1993 - utwory Kameleon, Ajudah (gitara basowa)
 • Olgierd Bałtaki (gitara basowa)
 • Marcin Błasz­czyk (instru­men­ty klawi­szo­we, flet)
 • Szymon Brzeziń­ski (kompo­zy­tor, aranżer,gitara, instru­men­ty klawiszowe) 
 • Radek Kamiński (gitara)
 • Adam Łassa (śpiew)
 • Marcin Mak (perkusja)
 • Mikołaj Matyska (perkusja)
 • Jacek Bloch (perkusja)
 • Krzysz­tof Pachol­ski (instru­men­ty klawiszowe)
 • Rafał Rataj­czak (gitara basowa)
 • Łukasz Święch (gitara)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI