Acid Drinkers
Biografia

Acid Drinkers

Acid Drinkers – polska grupa wykonu­ją­ca szeroko pojętą muzykę heavy­me­ta­lo­wą. Powstała w 1986 roku w Poznaniu. Zespół tworzą basista i wokali­sta Tomasz "Titus" Pukacki, gitarzy­ści Darek "Popcorn" Popowicz i Łukasz "Dzwon" Cyndzer oraz perku­si­sta Maciej "Ślimak" Starosta.

Zespół zyskał popular­ność już za sprawą wydanego w 1990 roku debiu­tanc­kie­go albumu pt. Are You a Rebel?. Twórczość grupy stano­wi­ła wówczas novum na krajowym rynku muzyki heavy­me­ta­lo­wej. Nagrania z nurtu crosso­ver thrash były oparte głównie na humory­stycz­nych tekstach, co przyczy­ni­ło się do pozyska­nia szersze­go grona odbior­ców. Wkrótce potem kwartet podjął współ­pra­cę z menadżer­ką Katarzy­ną Kanclerz, związaną z Izabelin Studio. W efekcie grupa zaist­nia­ła w mediach pozabran­żo­wych. W latach później­szych twórczość zespołu ulegała nieznacz­nym zmianom styli­stycz­nym zawie­ra­jąc m.in. wpływy groove metalu. Z kolei w tekstach wystą­pi­ły także odnie­sie­nia do kwestii proble­mów społecznych. 

Do 2014 roku grupa wydała czter­na­ście albumów studyj­nych oraz szereg pomniej­szych wydaw­nictw pozytyw­nie ocenia­nych zarówno przez krytyków muzycz­nych, jak i publicz­ność. Formacja ośmio­krot­nie otrzy­ma­ła nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go, Fryde­ry­ka. Była także wielo­krot­nie wyróż­nio­na w plebi­scy­tach branżo­wych czaso­pism Metal Hammer, Teraz Rock i Thrash'em All. Nazwa zespołu w wolnym tłuma­cze­niu z języka angiel­skie­go oznacza "Kwasoż­ło­py" ("acid" – "kwas" + "drinker" – "ktoś, kto pije", "pijący") – jest to slangowe określe­nie ludzi pijących tanie wina. Byli i obecni człon­ko­wie grupy utworzy­li lub współ­two­rzy­li liczne zespoły i projekty poboczne, m.in. takie jak: NoNe, Lipali, Illusion, Armia, Turbo, Wolf Spider, Flapjack, Arka Noego, Guess Why, Albert Rosen­field, Creation of Death, Luxtor­pe­da, 2Tm2,3 czy Anti Tank Nun, Siq

Historia

Zespół powstał 21 września 1986 roku w Poznaniu z inicja­ty­wy basisty i wokali­sty Tomasza "Titusa" Pukac­kie­go oraz gitarzy­sty Roberta "Litzy" Friedri­cha. Skład uzupeł­ni­li gitarzy­sta Darek "Popcorn" Popowicz oraz perku­si­sta Piotr "Chomik" Kuik. Wkrótce potem Kuika zastąpił Maciej "Ślimak" Starosta. W paździer­ni­ku Pukacki został powołany do wojska. Natomiast Friedrich i Popowicz podjęli się reakty­wa­cji zespołu Slavoy. Następ­nie związali się odpowied­nio z zespo­ła­mi Turbo oraz Wilczy Pająk (Wolf Spider). Po powrocie z wojska w 1988 roku, Pukacki bezsku­tecz­nie próbował reakty­wo­wać swój pierwszy zespół, Los Despe­ra­dos. Po spotka­niu z Popowi­czem zdecy­do­wał się na wznowie­nie działal­no­ści Acid Drinkers. Do zespołu trafił także Friedrich oraz Maciej "Ślimak" Starosta. Debiut scenicz­ny zespołu miał miejsce we Wrocła­wiu na Wyspie Słodowej, 26 sierpnia 1989 roku, natomiast 21 kwietnia 1990 roku po raz pierwszy wystąpił na katowic­kiej Metalmanii.

Debiu­tanc­ki album zespołu zatytu­ło­wa­ny Are You a Rebel? ukazał się 9 września 1990 roku nakładem wytwórni muzycz­nej Under One Flag. Drugi album pt. Dirty Money, Dirty Tricks został wydany w czerwcu 1991 roku. W kwietniu 1992 roku grupa odbyła trasę koncer­to­wą Rebel on the East Tour. Natomiast we wrześniu 1992 roku ukazał się trzeci album pt. Strip Tease. Z kolei w paździer­ni­ku odbyła się trasa Strip Tease Every Where Tour. W paździer­ni­ku 1993 roku został wydany czwarty album grupy pt. Vile Vicious Vision. W kwietniu 1994 operację serca przeszedł Litza, a jego miejsce podczas koncer­tów zajmował wówczas Paolo. W czerwcu 1994 roku ukazał się tribute album Fishdick. Na płycie znalazły się m.in. nagrania z reper­tu­aru Deep Purple, Black Sabbath i Motör­he­ad. Piąty album studyjny Acid Drinkers pt. Infernal Connec­tion ukazał się w grudniu 1994 roku nakładem wytwórni muzycz­nej MegaCzad. W ramach promocji na przeło­mie maja i czerwca 1995 roku grupa odbyła Nuclear Mosher Tour '95 (suppor­tem była formacja Dynamind). 22 kwietnia 1996 roku dzięki firmom Polton i Warner Music Poland ukazał się szósty album formacji zatytu­ło­wa­ny The State of Mind Report. Nagrania były promo­wa­ne podczas Trasy State of Mind Report. Kolejne występy odbyły się w 1997 roku podczas Blastery Nite Tour. 18 marca 1998 roku został wydany siódmy album zespołu pt. High Proof Cosmic Milk. Wydaw­nic­two ukazało się na mocy kontrak­tu z Metal Mind Produc­tions. Natomiast we wrześniu ukazał się pierwszy album koncer­to­wy Varran Strikes Back – Alive!!!. Na płycie znalazły się utwory zareje­stro­wa­ne podczas Varran z Comodo Tour '98.

Pod koniec 1998 roku, Friedrich zdecy­do­wał się opuścić zespół. Zastąpił go śpiewa­ją­cy gitarzy­sta, lider zespołu Guess Why, Przemy­sław "Perła" Wejmann. 17 maja 1999 roku ukazał się ósmy album pt. Amazing Atomic Activity. Grupa dała także szereg koncer­tów podczas Amazing Atomic Activity Tour. 2 paździer­ni­ka 2000 roku został wydany dziewią­ty album pt. Broken Head, promo­wa­ny podczas Break Your Head Tour 2000. 13 maja 2002 roku ukazał się dziesią­ty album Acid Drinkers zatytu­ło­wa­ny Acido­fi­lia. W ramach promocji płyty grupa dała szereg koncer­tów podczas Acido­fi­lia Tour. Natomiast w listo­pa­dzie została wydana kompi­la­cja Maximum Overload – Best Of. Na początku 2003 roku, Wejmann posta­no­wił odejść z grupy, z powodu niepo­ro­zu­mień i odmien­nych koncep­cji co do przyszło­ści zespołu i jego muzyki. Nowym gitarzy­stą został lider formacji Illusion, Tomasz "Lipa" Lipnicki. Pod koniec roku zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią Sony Music. 24 marca 2004 roku ukazało się pierwsze wydaw­nic­two DVD w dorobku Acid Drinkers pt. 15 Screwed Years. Natomiast 24 maja został wydany jedena­sty album pt. Rock Is Not Enough, promo­wa­ny podczas Rock Is Not Enough Tour. Jeszcze w 2004 roku Lipnicki odszedł z zespołu. Stano­wi­sko nowego gitarzy­sty objął Aleksan­der "Olass" Mendyk znany z występów w zespole None. W 2006 roku ukazało się drugie wydaw­nic­two DVD zespołu pt. The Hand That Rocks the Coffin. Na płycie znalazł się zapis koncertu na festi­wa­lu Metal­ma­nia 2006 oraz film dokumen­tal­ny "W pogoni za Acid Drinkers" zreali­zo­wa­ny przez Grupę Fabrycz­na ART. Muzycy również aktywnie koncer­to­wa­li podczas Killers on the Loose Tour. W grudniu 2007 roku zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią muzyczną Mystic Production.

7 lipca 2008 roku ukazał się dwunasty album formacji pt. Verses of Steel. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne w ramach trasy koncer­to­wej Verses of Steel Tour. Równo­le­gle ukazał się także piętna­sto­pły­to­wy box Acid Empire Antho­lo­gy 1989–2008. 30 listo­pa­da 2008 roku w Krakowie, z powodu niewy­dol­no­ści układu krążenia zmarł Aleksan­der Mendyk. Pierwszy koncert bez Mendyka zespół dał 13 grudnia 2008 roku w Hali Stulecia we Wrocła­wiu poprze­dza­jąc reakty­wo­wa­ną formację Illusion. Podczas występu muzycy uczcili pamięć zmarłego m.in. wyświe­tla­jąc wideoklip na jego temat. 9 maja 2009 roku do zespołu dołączył gitarzy­sta Wojciech "Jankiel" Moryto. W nowym składzie Acid Drinkers wystę­po­wał podczas 20 Absolu­te­ly Wired Years Tour. W kwietniu 2010 roku grupa podjęła pracę nad płytą roboczo zatytu­ło­wa­ną Fishdick 2. Ostatecz­nie zatytu­ło­wa­ny album Fishdick Zwei – The Dick Is Rising Again został wydany 1 września. Na wydaw­nic­twie znalazły się m.in. inter­pre­ta­cje z reper­tu­aru takich zespołów jak: The Rolling Stones, Slayer i Metal­li­ca. Gościn­nie w nagra­niach wzięli m.in. wokalist­ka zespołu BiFF – Anna Bracha­czek, akorde­oni­sta i wokali­sta Czesław Mozil oraz gitarzy­sta Wacław "Vogg" Kiełtyka. Nowa płyta była inten­syw­nie promo­wa­na podczas My Name is Dick. Fish Dick Tour, która odbyła się na przeło­mie paździer­ni­ka i listopada.

9 paździer­ni­ka 2012 roku nakładem wytwórni Mystic Produc­tion ukazał się trzyna­sty studyjny album zespołu pt.” La part du diable”.Na płycie znalazło się 11 premie­ro­wych utworów. To pierwszy studyjny album, przy tworze­niu którego udział wziął gitarzy­sta grupy Wojciech "Yankiel" Moryto. Płyta zadebiu­to­wa­ła na 6. miejscu listy OLiS w Polsce.

Album został zareje­stro­wa­ny głównie w Perlazza Studio w Opale­ni­cy, którego właści­cie­lem jest były gitarzy­sta Acid Drinkers Przemy­sław "Perła" Wejmann. Za mikso­wa­nie odpowia­dał Jacek Miłaszew­ski z Chimp Studio, który pracował także nad dwoma poprzed­ni­mi płytami zespołu. Autorką okładki była Aleksan­dra Spano­wicz. Album promo­wa­ła trasa koncer­to­wa pod nazwą The Good, the Bad and the Diable.

5 paździer­ni­ka 2012 za pośred­nic­twem serwisu YouTube zapre­zen­to­wa­ny został pierwszy singel z albumu pt. Old Sparky. Nazwa pochodzi od elektrycz­ne­go krzesła z więzie­nia stano­we­go na Flory­dzie. Inny z utworów, ''Bundy's DNA, odnosi się do postaci skaza­ne­go na śmierć amery­kań­skie­go seryj­ne­go mordercy Teda Bundy’ego, który został stracony właśnie na krześle Old Sparky. Z kolei tekst utworu Andrew’s Strategy'' dotyczy Andersa Breivika, norwe­skie­go terro­ry­sty odpowie­dzial­ne­go za masakrę na wyspie Utøya.

16 paździer­ni­ka 2012 zespół umożli­wił przed­pre­mie­ro­we odsłu­cha­nie całego albumu na portalu interia​.pl.

6 paździer­ni­ka 2014 roku również nakładem wytwórni Mystic Produc­tion światło dzienne ujrzał czter­na­sty album studyjny "kwasoż­ło­pów" pt."25 Cents For a Riff”. Płyta zadebiu­to­wa­ła na 4. miejscu listy OLiS w Polsce.Album został zareje­stro­wa­ny głównie w Perlazza Studio w Opale­ni­cy, którego właści­cie­lem jest były gitarzy­sta Acid Drinkers Przemy­sław "Perła" Wejmann. Autorem okładki jest polski grafik Jerzy Kurczak, który odpowie­dzial­ny był także za stronę graficz­ną dwóch pierw­szych płyt zespołu, Are You a Rebel? oraz Dirty Money, Dirty Tricks. 19 września na serwisie YouTube premierę miał pierwszy singiel, "Don't Drink Evil Things". Album promo­wa­ła także trasa koncer­to­wa pod nazwą 25 Upside Down, na której głównym suppor­tem został wrocław­ski zespół Strain. Tytuł płyty istotnie odnosi się do dwudzie­sto­pię­cio­le­cia działal­no­ści tegoż poznań­skie­go zespołu.

23 września 2016 roku nakładem wytwórni Makumba Music wydany został piętna­sty album studyjny Acidów. "Peep Show" (rozwi­ja­ne jako Paraly­sing Expan­si­ve Energe­tic Power Show). Album został zareje­stro­wa­ny głównie w Perlazza Studio w Opale­ni­cy, którego właści­cie­lem jest były gitarzy­sta Acid Drinkers Przemy­sław "Perła" Wejmann. Autorem okładki jest polski grafik Marcin Kulabko. Jest to pierwszy album Acid Drinkers, który zostanie wydany przez wytwór­nię Makumba Music, prowa­dzo­ną przez menadże­ra zespołu, Macieja "Maka" Makowicza.

2 września 2016 roku w Progra­mie Trzecim Polskie­go Radia premierę miał pierwszy singiel, "Become a Bitch", który następ­nie został udostęp­nio­ny także za pośred­nic­twem serwisu YouTube.

21 grudnia 2016 roku szeregi zespołu opuścił gitarzy­sta Wojciech "Jankiel" Moryto, który jedno­cze­śnie założył własny zespół - Department.

5 stycznia 2017 roku jego miejsce zajął Robert "Bobby" Zembrzyc­ki, grający wcześniej w rodem z Sando­mie­rza zespole Corruption.

24 paździer­ni­ka 2017 roku Zembrzyc­kie­go zastąpił Łukasz "Dzwon" Cyndzer z mielo­szow­skiej kapeli Veal. 

4 grudnia 2019 roku zespół ogłosił, iż na kilku nadcho­dzą­cych koncer­tach zajętego proble­ma­mi rodzin­ny­mi wielo­let­nie­go gitarzy­stę Dariusza Popowi­cza zastąpi Hubert Więcek, znany z zespołu Decapitated.

Wideografia


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI