ANKH
Biografia

ANKH

Zródło: Spotify

Ankh – polski zespół muzyczny, którego bazą twórczo­ści jest rock progre­syw­ny. Jego nazwa pochodzi od staro­żyt­ne­go symbolu egipskie­go – krzyża życia, atrybutu bogów, talizma­nu przywra­ca­ją­ce­go równo­wa­gę ciała i duszy.

Historia

Zespół powstał w 1991 roku w Kielcach. Na początku wystę­po­wał w składzie: Piotr Krzemiń­ski, Krzysz­tof Szmidt, Jacek Gabry­szek i Michał Jelonek. Pierw­szym sukcesem grupy było zdobycie głównej nagrody na II Rock Festi­wa­lu w Kielcach w lipcu 1993. Miesiąc później zespół wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie, na którym otrzymał niemal całą pulę nagród: II nagrodę jury, nagrodę dzien­ni­ka­rzy, nagrodę głównego sponsora, nagrodę wytwórni Mega Czad – kontrakt na nagranie płyty – i najważ­niej­szą dla zespołu – nagrodę publiczności.

W lutym 1994 roku ukazała się debiu­tanc­ka kaseta zespołu – "Ankh", a cztery miesiące później płyta kompak­to­wa (tzw. "Czarna"). Była hitem zarówno artystycz­nym jak i komer­cyj­nym (sprze­da­na w ponad 70 tys. egzem­pla­rzy).

Na kolejnym, i jak się później okazało – ostatnim, Festi­wa­lu Jarocin '94 grupa wystą­pi­ła już w charak­te­rze gościa. Specjal­nie na okolicz­ność tego występu została wydana kaseta z materia­łem akustycz­nym zatytu­ło­wa­na "Ankh - Koncert akustycz­ny".

W styczniu 1995 roku pojawiła kolejna płyta zespołu – "Ziemia i Słońce".

W latach 1995 i 1996 zespół dwukrot­nie został laure­atem Złotego Bączka, czyli nagrody publicz­no­ści festi­wa­lu Przysta­nek Woodstock.

27 lutego 2008 grupa Ankh otrzy­ma­ła nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go "Zasłu­żo­ny dla Kultury Polskiej". Nagroda została wręczona na otwarciu targów Kultura i Edukacja w Sali Konfe­ren­cyj­nej Targów Kielce. Tego samego dnia odbył się specjal­ny, trans­mi­to­wa­ny na żywo, koncert Ankh w Radiu Kielce.

W 2018, po 15 latach nieobec­no­ści na rynku wydaw­ni­czym, ukazał się ich kolejny album "Tu jest i tam jest" z gościn­nym udziałem Michała Jelonka nakładem B-Ton stuido. Na płycie znajdują się utwory zereje­stro­wa­ne w latach 2004-2017, wydanie płyty zostało sfinan­so­wa­ne przez Urząd Miasta Kielce i Zarząd Wojewódz­twa Świętokrzyskiego.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI