Anna Maria Jopek
Biografia

Anna Maria Jopek

Zródło: Spotify

Anna Maria Jopek (ur. 14 grud­nia 1970 w War­sza­wie) – pol­ska pio­sen­kar­ka, kom­po­zy­tor­ka, autor­ka tek­stów, pro­du­cent­ka muzycz­na, repre­zen­tant­ka Pol­ski w 42. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji.

Zdo­by­ła dzie­więć zło­tych i sie­dem pla­ty­no­wych płyt.

Kariera muzyczna

Jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w War­sza­wie w kla­sie for­te­pia­nu. Stu­dio­wa­ła też na wydzia­le jaz­zu w Man­hat­tan Scho­ol of Music w Nowym Jor­ku. Zosta­ła sty­pen­dyst­ką war­szaw­skie­go Towa­rzy­stwa im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na i nowo­jor­skie­go Colum­bia Uni­ver­si­ty. Stu­dio­wa­ła rów­nież filo­zo­fię na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Anna Maria Jopek poja­wi­ła się po raz pierw­szy na wiel­kiej sce­nie jako woka­list­ka pod­czas festi­wa­lu Sło­wiań­ski Bazar na Bia­ło­ru­si 1995 r., gdzie otrzy­ma­ła oso­bi­stą nagro­dę od Miche­la Legran­da. W 1997 zosta­ła ogło­szo­na repre­zen­tant­ką Pol­ski z pio­sen­ką “Ale jestem” w 42. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji orga­ni­zo­wa­nym w Dubli­nie. 3 maja zaję­ła 11. miej­sce w fina­le. Kil­ka mie­się­cy póź­niej wyda­ła swój debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, rów­nież zaty­tu­ło­wa­ny Ale jestem, któ­ry uzy­skał sta­tus zło­tej pły­ty. W tym samym roku wzię­ła udział w kon­cer­cie Zie­lo­no mi pod­czas 34. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu.

Od 2000 r. nagry­wa i kon­cer­tu­je na całym świe­cie. Poza Pol­ską wyda­ła pły­ty: Bare­fo­ot (2002), Secret (2005), ID (2007), Haiku (2011) i Ulot­ne (2018). W 2002 wyda­ła pły­tę pt. Upo­je­nie, któ­rą nagra­ła z Patem Methe­nym. Album uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. Wystę­pu­je z naj­waż­niej­szy­mi muzy­ka­mi naszych cza­sów m.in Pat Methe­ny, Yous­su­’n Dour, Bob­by McFer­rin, Ivan Linz, Bran­ford Mar­sa­lis, Nigel Ken­ne­dy, Richard Bona, Oscar Castro- Neves, Mako­to Ozo­ne, Gon­za­lo Rubal­ca­ba. W 2016 r., na zapro­sze­nie Stin­ga zaśpie­wa­ła z nim w duecie słyn­ny prze­bój “Fra­gi­le” pod­czas nowo­rocz­ne­go kon­cer­tu tele­wi­zyj­ne­go.

Wystą­pi­ła na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych sce­nach świa­ta, takich jak: Car­ne­gie Hall, Hol­ly­wo­od Bowl, Roy­al Festi­val Hall, Ope­ra w Tokio i Tel Awi­wie, Blue Note Tokyo, San­to­ri Hall. Nagry­wa­ła w stu­diach Real World u Pete­ra Gabrie­la, Abbey Road w Lon­dy­nie i Power Sta­tion w Nowym Jor­ku.

W 2009 otrzy­ma­ła Per­łę Hono­ro­wą Pol­skiej Gospo­dar­ki (w kate­go­rii “Kul­tu­ra”), przy­zna­wa­ną przez redak­cję Polish Mar­ket. 3 maja 2015 zosta­ła odzna­czo­na przez pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski za “wybit­ne zasłu­gi w pra­cy arty­stycz­nej i twór­czej oraz za popu­la­ry­zo­wa­nie pol­skiej muzy­ki w świe­cie”.

Od kil­ku ostat­nich lat eks­pe­ry­men­tu­je z for­ma­mi sce­nicz­ny­mi. Wystą­pi­ła w Teatrze Sta­rym w Lubli­nie w spek­ta­klu “Czas Kobie­ty” w reży­se­rii prof. Lesz­ka Mądzi­ka, dla któ­re­go współ­kom­po­no­wa­ła muzy­kę z Rober­tem Kubi­szy­nem. W 2014 pod­ję­ła współ­pra­cę z mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pą Teatr Pieśń Kozła, wstę­pu­jąc na Frin­ge Festi­val w przed­sta­wie­niu “Return to the Voice”. Wspo­mi­na­ny spek­takl dostrzegł twór­ca seria­lu “Wikin­go­wie” Micha­el Hirst. Jopek wspól­nie z Teatrem Pieśń Kozła wystę­pu­je w jed­nym z odcin­ków seria­lu.

Życie prywatne

Jest cór­ką teno­ra Sta­ni­sła­wa Jop­ka i Marii Stan­kie­wicz. Obo­je wystę­po­wa­li w Zespo­le Pie­śni i Tań­ca “Mazow­sze”.

31 stycz­nia 1998 wyszła za mąż za Mar­ci­na Kydryń­skie­go. Mają dwóch synów, Fran­cisz­ka (ur. 12 maja 1998) i Sta­ni­sła­wa (ur. gru­dzień 2000).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI