Artrosis
Biografia

Artrosis

Artrosis – polski zespół muzyczny powstały w marcu 1995 roku w Zielonej Górze, począt­ko­wo grający gothic metal, lecz wraz z rozwojem grupy wyraźnie odzna­czy­ły się wpływy muzyki elektro­nicz­nej i industrialu.

Historia

Począt­ko­wo muzyka, mimo iż z instru­men­ta­mi klawi­szo­wy­mi i elektro­nicz­ną perkusją, opierała się w dużej mierze na ciężkim, gitaro­wym brzmie­niu. Zespół na ogólno­pol­skiej scenie zadebiu­to­wał w 1996 roku, na trzeciej edycji festi­wa­lu Castle Party. Muzyka coraz bardziej ewolu­owa­ła w stronę metalu gotyc­kie­go, jedno­cze­śnie zespół rezygno­wał z ciężkich riffów na rzecz delikat­nych dźwięków instru­men­tów klawiszowych.

W rok po debiucie scenicz­nym światło dzienne ujrzała pierwsza długo­gra­ją­ca płyta Artrosis – Ukryty wymiar. Płyta ta zebrała wiele pochleb­nych recenzji. W 1998 roku nakładem Morbid Noizz Produc­tion ukazał się anglo­ję­zycz­ny minial­bum Hidden Dimen­sion. Rok później anglo­ję­zycz­na wersja Ukrytego wymiaru (Hidden Dimen­sion) ukazała się poza grani­ca­mi Polski za sprawą wytwórni Hall of Sermon, której właści­cie­lem jest Tilo Wolff z zespołu Lacrimosa.

W 1998 roku Artrosis powrócił z kolejnym albumem zatytu­ło­wa­nym W imię nocy. Brzmie­nie cięższe niż na debiu­tanc­kiej płycie, a mimo to bardzo delikat­ne i spokojne. Zespół ukazał się odmie­nio­ny i udowod­nił, że nie zamierza spocząć na laurach, ich muzyka ciągle ewoluowała.

W 1999 roku zespół zadebiu­to­wał na kolejnym wielkim festi­wa­lu – Metal­ma­nii. Następ­nym krokiem w drodze do kariery było podpi­sa­nie kontrak­tu z wytwór­nią Metal Mind oraz nowa płyta – Pośród kwiatów i cieni. Wydaw­nic­two to muzycz­nie zbliżone do debiutu zespołu, jednak ze względu na niewiel­kie zmiany perso­nal­ne w składzie ukazuje kolejne, inne oblicze zespołu. Również i ta płyta została wydana w wersji anglo­ję­zycz­nej (In the Flowers Shade). To wydaw­nic­two pozwala ostatecz­nie przypi­sać twórczość Artrosis do nurtu rocka gotyc­kie­go. Również w 1999 roku Maciej Niedziel­ski założył grupę Umbra.

Rok 2000 obfito­wał dla zespołu w koncerty: trasa z brytyj­ską Anathemą, ponowny występ na Metal­ma­nii, oraz na Castle Party w Bolkowie i występ wraz z Theatre of Tragedy. Poza tym nagrano koncert w studiu Programu Trzecie­go Polskie­go Radia oraz wydano kasetę wideo Live in Kraków.

Rok 2001 był bardzo owocny dla zespołu, w przecią­gu pół roku na sklepo­wych półkach pojawiło się aż sześć wydaw­nictw. Na pierwszy ogień poszedł album nagrany podczas koncertu w radiowym studiu Koncert w Trójce. Pojawia­ją się na nim znane już utwory lecz w specjal­nych wersjach lub "unplug­ged". Znajdują się tam również utwory niegrane do tej pory przed publicz­no­ścią. W lutym na rynku pojawiły się reedycje dwóch pierw­szych albumów. Wszyst­kie utwory zostały nagrane na nowo, co zaowo­co­wa­ło niepo­rów­ny­wal­nie lepszą jakością. Na płytach znajdują się również utwory bonusowe zagrane z udziałem perku­si­sty – Zbignie­wa Promiń­skie­go znanego z występów w formacji Behemoth.

Kolejna płyta z roku 2001 to już całkiem nowa muzyka. Czwarty album zespołu zatytu­ło­wa­ny Fetish oddala się muzycz­nie od dotych­cza­so­we­go brzmie­nia. Pojawia­ją się liczne loopy, przeste­ry, szumy. Płyta ta jest przesiąk­nię­ta elektro­ni­ką, lecz gitary nie tracą swojego znacze­nia. Również śpiew uległ zmianie, nie zawsze jest już tak delikat­ny jak na poprzed­nich albumach, czego przykła­dem może być utwór "Zniewo­lo­na myśl". Artrosis nagrał również pierwszy w swojej karierze cover – "Mur" z reper­tu­aru Porno­gra­fii. Wydaw­nic­two uzyskało nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii Album Roku – Heavy Metal.

Piąta płyta długo­gra­ją­ca zatytu­ło­wa­na jest Melange i jest muzyczną konty­nu­acją poprzed­niej – dużo elektro­ni­ki, niewiele trady­cyj­ne­go instru­men­ta­rium rockowo-metalo­we­go. Zespół coraz bardziej oddalał się od tego do czego przyzwy­cza­ił publicz­ność w pierw­szych latach swojej kariery. Zespół pojawia się co roku na gotyc­kich festi­wa­lach. Co roku również bierze udział w wielu trasach koncer­to­wych, grając w całej Polsce. Wkrótce potem skład opuścił Marcin Pendow­ski, w którego miejsce został przyjęty Remigiusz "Remo" Mielcza­rek. Następ­nie Rafała Grunta zastąpił Krystian "MacKozer" Kozeraw­ski, wówczas także członek zespołu Sacri­ver­sum. W 2005 roku zespół opuścił Maciej Niedziel­ski – jeden z liderów. Funkcję nowego klawi­szow­ca objął Łukasz "Migdał" Migdal­ski związany poprzed­nio z zespołem Aion. Skład został posze­rzo­ny także o perku­si­stę - Konrada Biczaka.

Jednak Artrosis nie zanie­chał grania i 9 paździer­ni­ka 2006 (począt­ko­wo plano­wa­na na 2 paździer­ni­ka) ukazała się płyta Con Trust z nowym składem i żywą perkusją. Przynio­sła ona 10 nowych utworów. Do płyty nakrę­co­no dwa teledy­ski – do utworów "Tym dla mnie jest" i "W półśnie". Po nagra­niach skład opuścił Biczak, którego zastąpił Paweł "Świcol" Świca - w latach 2001–2006 perku­si­sta zespołu Lombard.

Pod koniec 2010 roku w wyniku rozbież­no­ści na tle artystycz­nym z zespołu odeszli: gitarzy­sta Krystian Kozeraw­ski, klawi­szo­wiec Łukasz Migdal­ski, basista Remigiusz Mielcza­rek oraz perku­si­sta Paweł Świca. Tego samego roku muzycy powołali zespół pod nazwą Electric Chair. Jednakże wokalist­ka Artrosis Magda­le­na Stupkie­wicz zaprze­czy­ła temu twier­dząc, iż była to autopro­mo­cyj­na insynu­acja a instru­men­ta­li­ści wiedzie­li wcześniej o braku możli­wo­ści dalszej współ­pra­cy. W 2011 roku do zespołu Artrosis powrócił klawi­szo­wiec Maciej Niedziel­ski oraz gitarzy­sta Rafał „Grunthell" Grunt. Z kolei stano­wi­sko basisty objął Piotr "Gruby" Milcza­rek. Skład został posze­rzo­ny także o drugiego gitarzy­stę którym został Artur Tabor.

Począt­ko­wo anonso­wa­ny udział w nagra­niach siódmego albumu gitarzy­sty Rafa Grunta, ostatecz­nie nie doszedł do skutku. Skład opuścił także Milcza­rek. 7 listo­pa­da 2011 roku ukazał się album Artrosis zatytu­ło­wa­ny Imago. Po nagra­niach z zespołu odszedł Tabor, którego zastąpił Grzegorz "Gregor" Piotrow­ski. W między­cza­sie skład uzupeł­nił także perku­si­sta Janusz Jastrzę­bow­ski, były członek Closter­kel­ler.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI