Artrosis
Biografia

Artrosis

Zródło: Spotify

Artro­sis – pol­ski zespół muzycz­ny powsta­ły w mar­cu 1995 roku w Zie­lo­nej Górze, począt­ko­wo gra­ją­cy gothic metal, lecz wraz z roz­wo­jem gru­py wyraź­nie odzna­czy­ły się wpły­wy muzy­ki elek­tro­nicz­nej i indu­stria­lu.

Historia

Począt­ko­wo muzy­ka, mimo iż z instru­men­ta­mi kla­wi­szo­wy­mi i elek­tro­nicz­ną per­ku­sją, opie­ra­ła się w dużej mie­rze na cięż­kim, gita­ro­wym brzmie­niu. Zespół na ogól­no­pol­skiej sce­nie zade­biu­to­wał w 1996 roku, na trze­ciej edy­cji festi­wa­lu Castle Par­ty. Muzy­ka coraz bar­dziej ewo­lu­owa­ła w stro­nę meta­lu gotyc­kie­go, jed­no­cze­śnie zespół rezy­gno­wał z cięż­kich rif­fów na rzecz deli­kat­nych dźwię­ków instru­men­tów kla­wi­szo­wych.

W rok po debiu­cie sce­nicz­nym świa­tło dzien­ne ujrza­ła pierw­sza dłu­go­gra­ją­ca pły­ta Artro­sis – Ukry­ty wymiar. Pły­ta ta zebra­ła wie­le pochleb­nych recen­zji. W 1998 roku nakła­dem Mor­bid Noizz Pro­duc­tion uka­zał się anglo­ję­zycz­ny minial­bum Hid­den Dimen­sion. Rok póź­niej anglo­ję­zycz­na wer­sja Ukry­te­go wymia­ru (Hid­den Dimen­sion) uka­za­ła się poza gra­ni­ca­mi Pol­ski za spra­wą wytwór­ni Hall of Ser­mon, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Tilo Wolff z zespo­łu Lacri­mo­sa.

W 1998 roku Artro­sis powró­cił z kolej­nym albu­mem zaty­tu­ło­wa­nym W imię nocy. Brzmie­nie cięż­sze niż na debiu­tanc­kiej pły­cie, a mimo to bar­dzo deli­kat­ne i spo­koj­ne. Zespół uka­zał się odmie­nio­ny i udo­wod­nił, że nie zamie­rza spo­cząć na lau­rach, ich muzy­ka cią­gle ewo­lu­owa­ła.

W 1999 roku zespół zade­biu­to­wał na kolej­nym wiel­kim festi­wa­lu – Metal­ma­nii. Następ­nym kro­kiem w dro­dze do karie­ry było pod­pi­sa­nie kon­trak­tu z wytwór­nią Metal Mind oraz nowa pły­ta – Pośród kwia­tów i cie­ni. Wydaw­nic­two to muzycz­nie zbli­żo­ne do debiu­tu zespo­łu, jed­nak ze wzglę­du na nie­wiel­kie zmia­ny per­so­nal­ne w skła­dzie uka­zu­je kolej­ne, inne obli­cze zespo­łu. Rów­nież i ta pły­ta zosta­ła wyda­na w wer­sji anglo­ję­zycz­nej (In the Flo­wers Sha­de). To wydaw­nic­two pozwa­la osta­tecz­nie przy­pi­sać twór­czość Artro­sis do nur­tu roc­ka gotyc­kie­go. Rów­nież w 1999 roku Maciej Nie­dziel­ski zało­żył gru­pę Umbra.

Rok 2000 obfi­to­wał dla zespo­łu w kon­cer­ty: tra­sa z bry­tyj­ską Ana­the­mą, ponow­ny występ na Metal­ma­nii, oraz na Castle Par­ty w Bol­ko­wie i występ wraz z The­atre of Tra­ge­dy. Poza tym nagra­no kon­cert w stu­diu Pro­gra­mu Trze­cie­go Pol­skie­go Radia oraz wyda­no kase­tę wideo Live in Kra­ków.

Rok 2001 był bar­dzo owoc­ny dla zespo­łu, w prze­cią­gu pół roku na skle­po­wych pół­kach poja­wi­ło się aż sześć wydaw­nictw. Na pierw­szy ogień poszedł album nagra­ny pod­czas kon­cer­tu w radio­wym stu­diu Kon­cert w Trój­ce. Poja­wia­ją się na nim zna­ne już utwo­ry lecz w spe­cjal­nych wer­sjach lub “unplug­ged”. Znaj­du­ją się tam rów­nież utwo­ry nie­gra­ne do tej pory przed publicz­no­ścią. W lutym na ryn­ku poja­wi­ły się reedy­cje dwóch pierw­szych albu­mów. Wszyst­kie utwo­ry zosta­ły nagra­ne na nowo, co zaowo­co­wa­ło nie­po­rów­ny­wal­nie lep­szą jako­ścią. Na pły­tach znaj­du­ją się rów­nież utwo­ry bonu­so­we zagra­ne z udzia­łem per­ku­si­sty – Zbi­gnie­wa Pro­miń­skie­go zna­ne­go z wystę­pów w for­ma­cji Behe­moth.

Kolej­na pły­ta z roku 2001 to już cał­kiem nowa muzy­ka. Czwar­ty album zespo­łu zaty­tu­ło­wa­ny Fetish odda­la się muzycz­nie od dotych­cza­so­we­go brzmie­nia. Poja­wia­ją się licz­ne loopy, prze­ste­ry, szu­my. Pły­ta ta jest prze­siąk­nię­ta elek­tro­ni­ką, lecz gita­ry nie tra­cą swo­je­go zna­cze­nia. Rów­nież śpiew uległ zmia­nie, nie zawsze jest już tak deli­kat­ny jak na poprzed­nich albu­mach, cze­go przy­kła­dem może być utwór “Znie­wo­lo­na myśl”. Artro­sis nagrał rów­nież pierw­szy w swo­jej karie­rze cover – “Mur” z reper­tu­aru Por­no­gra­fii. Wydaw­nic­two uzy­ska­ło nomi­na­cję do nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Album Roku – Heavy Metal.

Pią­ta pły­ta dłu­go­gra­ją­ca zaty­tu­ło­wa­na jest Melan­ge i jest muzycz­ną kon­ty­nu­acją poprzed­niej – dużo elek­tro­ni­ki, nie­wie­le tra­dy­cyj­ne­go instru­men­ta­rium roc­ko­wo-meta­lo­we­go. Zespół coraz bar­dziej odda­lał się od tego do cze­go przy­zwy­cza­ił publicz­ność w pierw­szych latach swo­jej karie­ry. Zespół poja­wia się co roku na gotyc­kich festi­wa­lach. Co roku rów­nież bie­rze udział w wie­lu tra­sach kon­cer­to­wych, gra­jąc w całej Pol­sce. Wkrót­ce potem skład opu­ścił Mar­cin Pen­dow­ski, w któ­re­go miej­sce został przy­ję­ty Remi­giusz “Remo” Miel­cza­rek. Następ­nie Rafa­ła Grun­ta zastą­pił Kry­stian “Mac­Ko­zer” Koze­raw­ski, wów­czas tak­że czło­nek zespo­łu Sacri­ver­sum. W 2005 roku zespół opu­ścił Maciej Nie­dziel­ski – jeden z lide­rów. Funk­cję nowe­go kla­wi­szow­ca objął Łukasz “Mig­dał” Mig­dal­ski zwią­za­ny poprzed­nio z zespo­łem Aion. Skład został posze­rzo­ny tak­że o per­ku­si­stę — Kon­ra­da Bicza­ka.

Jed­nak Artro­sis nie zanie­chał gra­nia i 9 paź­dzier­ni­ka 2006 (począt­ko­wo pla­no­wa­na na 2 paź­dzier­ni­ka) uka­za­ła się pły­ta Con Trust z nowym skła­dem i żywą per­ku­sją. Przy­nio­sła ona 10 nowych utwo­rów. Do pły­ty nakrę­co­no dwa tele­dy­ski – do utwo­rów “Tym dla mnie jest” i “W pół­śnie”. Po nagra­niach skład opu­ścił Biczak, któ­re­go zastą­pił Paweł “Świ­col” Świ­ca — w latach 2001–2006 per­ku­si­sta zespo­łu Lom­bard.

Pod koniec 2010 roku w wyni­ku roz­bież­no­ści na tle arty­stycz­nym z zespo­łu ode­szli: gita­rzy­sta Kry­stian Koze­raw­ski, kla­wi­szo­wiec Łukasz Mig­dal­ski, basi­sta Remi­giusz Miel­cza­rek oraz per­ku­si­sta Paweł Świ­ca. Tego same­go roku muzy­cy powo­ła­li zespół pod nazwą Elec­tric Cha­ir. Jed­nak­że woka­list­ka Artro­sis Mag­da­le­na Stup­kie­wicz zaprze­czy­ła temu twier­dząc, iż była to auto­pro­mo­cyj­na insy­nu­acja a instru­men­ta­li­ści wie­dzie­li wcze­śniej o bra­ku moż­li­wo­ści dal­szej współ­pra­cy. W 2011 roku do zespo­łu Artro­sis powró­cił kla­wi­szo­wiec Maciej Nie­dziel­ski oraz gita­rzy­sta Rafał „Grun­thell” Grunt. Z kolei sta­no­wi­sko basi­sty objął Piotr “Gru­by” Mil­cza­rek. Skład został posze­rzo­ny tak­że o dru­gie­go gita­rzy­stę któ­rym został Artur Tabor.

Począt­ko­wo anon­so­wa­ny udział w nagra­niach siód­me­go albu­mu gita­rzy­sty Rafa Grun­ta, osta­tecz­nie nie doszedł do skut­ku. Skład opu­ścił tak­że Mil­cza­rek. 7 listo­pa­da 2011 roku uka­zał się album Artro­sis zaty­tu­ło­wa­ny Ima­go. Po nagra­niach z zespo­łu odszedł Tabor, któ­re­go zastą­pił Grze­gorz “Gre­gor” Pio­trow­ski. W mię­dzy­cza­sie skład uzu­peł­nił tak­że per­ku­si­sta Janusz Jastrzę­bow­ski, były czło­nek Clo­ster­kel­ler.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI