Asgaard
Biografia

Asgaard

Asgaard – polska grupa wykonu­ją­ca muzykę z pogra­ni­cza black, doom i gothic metalu. Powstała w 1994 roku w Lewinie Brzeskim z inicja­ty­wy Bartło­mie­ja Kostrze­wy. Do 2004 roku grupa wydała pięć albumów studyj­nych pozytyw­nie ocenia­nych zarówno przez krytyków muzycz­nych jak i publicz­ność. W 2007 roku działal­ność zespołu została zarzu­co­na. W 2011 roku formacja wznowiła działal­ność jako trio w składzie: Przemy­sław "Quazarre" Olbryt, Bartło­miej "Hetzer" Kostrze­wa i Wojciech "Flumen" Kostrzewa.

Historia

Powstała 1994 roku w Lewinie Brzeskim z inicja­ty­wy gitarzy­sty Bartło­mie­ja Kostrze­wy. W lipcu 1995 roku grupa zareje­stro­wa­ła pierwsze nagrania, które ukazały się w 1997 roku na kasecie Excel­lent Darkness Art. Nagrania wzbudzi­ły zainte­re­so­wa­nie wytwórni muzycz­nej Mystic Produc­tion. Następ­stwem był kontrakt jaki muzycy podpi­sa­li z firmą. 

W czerwcu 1998 roku ukazał się debiu­tanc­ki album formacji zatytu­ło­wa­ny When the Twilight Set in Again. Album zareje­stro­wa­ny w olsztyń­skim Selani Studio był promo­wa­ny podczas koncer­tów w Polsce wraz z takimi zespo­ła­mi jak: Behemoth, Limbonic Art czy Elysium. Wkrótce potem do grupy dołączył wokali­sta Przemy­sław "Quazarre" Olbryt, który zastąpił Małgo­rza­tę Raźniak. Pomiędzy listo­pa­dem a grudniem tego samego roku w Manek Studio został nagrany kolejny album. Płyta pt. Ad Sidera, Ad Infini­tum ukazała się paździer­ni­ku 2000 roku ponownie dzięki umowie z Mystic Production. 

W lipcu 2001 roku w lubel­skich Hendrix Studios muzycy przystą­pi­li do prac nad trzecim albumem. Wydaw­nic­two zatytu­ło­wa­ne Ex Oriente Lux powstało we współ­pra­cy z produ­cen­tem muzycz­nym Arkadiu­szem "Maltą" Malczew­skim. Nagrania tego samego roku za sprawą nowego kontrak­tu wydała firma Metal Mind Produc­tions. Pomiędzy lipcem a wrześniem 2002 roku w Hertz Studio grupa nagrała czwarty album. Również w 2002 roku zespół opuściła skrzy­pacz­ka Honorata Stawicka. W 2003 roku zespół zagrał szereg koncer­tów w Polsce m.in. z grupami Misteria, Carnal, Luna Ad Noctum i Anal Colli­sion. Tego samego roku Wojciech Kostrze­wa wziął udział w reakty­wa­cji black­me­ta­lo­we­go zespołu Hermh.

Płyta pt. XIII Voltum Lunae ukazała się 5 paździer­ni­ka tego samego roku. W 2003 roku ukazał się pierwszy album DVD formacji zatytu­ło­wa­ny Lux in Tenebris. Na wydaw­nic­twie znalazł się koncert Asgaard zareje­stro­wa­ny w Studiu Krzemion­ki w Krakowie w paździer­ni­ku 2002 roku. 25 paździer­ni­ka 2004 ukazał się piąty album studyjny formacji pt. EyeMDX-tasy. Nagrania zostały zareje­stro­wa­ne ponownie w biało­stoc­kim Hertz Studio. Z kolei maste­ring w często­chow­skim Studio 333 wykonał Bartek Kuźniak. W ramach promocji Asgaard odbył w Polsce trasę koncer­to­wą Black Diamonds Tour. W trasie wzięły udział ponadto formacje Luna ad Noctum i Hermh.

Pod 2007 roku zespół zaprze­stał działal­no­ści koncer­to­wej i studyj­nej. Skład opuścili Roman Golębiow­ski i Jacek Monkie­wicz. W 2011 roku formacja wznowiła działal­ność jako trio w składzie: Przemy­sław "Quazarre" Olbryt, Bartło­miej "Hetzer" Kostrze­wa i Wojciech "Flumen" Kostrze­wa. Muzycy podjęli się także nagrań kolej­ne­go albumu studyj­ne­go pt. Stairs to Nowhere. Sesyjnie w nagra­niach wzięli udział basista Ivy - członek zespołu Serpen­tia oraz perku­si­sta Łukasz "Icanraz" Sarnacki znany m.in. ze współ­pra­cy z grupą Christ Agony i Hermh. Począt­ko­wo premierę albumu Asgaard wyzna­czo­no na grudzień 2011 roku. Jednakże muzycy zdecy­do­wa­li o ponownej rejestra­cji śladów gitary elektrycz­nej i basowej, a także wokaliz. Do prac nad płytą przyłą­czył się także basista Tomasz "Hal" Halicki - muzyk od 2011 roku związany z kwarte­tem Vader. W 2012 roku pocho­dzą­cy z płyty EyeMDX-tasy utwór "Mystery ov Tzar’s Visio­na­ire Act II" został wykorzy­sta­ny w filmie Big Love w reżyse­rii Barbary Białowąs. Natomiast ostatecz­na premiera szóstej płyty Asgaard została wyzna­czo­na na 21 marca 2012 roku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI