Azyl P.
Biografia

Azyl P.

Zródło: Spotify

Azyl P. – pol­ski zespół muzycz­ny wyko­nu­ją­cy muzy­kę roc­ko­wą, zało­żo­ny w 1982 roku w Szy­dłow­cu.

Zespół pre­zen­to­wał melo­dyj­ną odmia­nę hard roc­ka (jego brzmie­nie porów­ny­wa­ne było do gru­py Sla­de), a na jego kon­cie moż­na spo­tkać takie prze­bo­je jak: “Chy­ba umie­ram”, “Och Lila” czy “Two­je życie”. Naj­więk­szy suk­ces komer­cyj­ny przy­niósł gru­pie utwór “Mała Mag­gie”, będą­cy jej naj­więk­szym hitem po dzień dzi­siej­szy. W cza­sach naj­więk­szej popu­lar­no­ści zespo­łu, wystę­po­wa­li w nim: Andrzej Sie­wier­ski (śpiew, gita­ra), Dariusz Gru­dzień (gita­ra baso­wa), Mar­cin Gro­cho­wal­ski (per­ku­sja) i Jacek Per­kow­ski (gita­ra solo­wa).

Nazwa zespo­łu była skró­tem do wyra­że­nia azyl poli­tycz­ny i w zaka­mu­flo­wa­ny spo­sób nawią­zy­wa­ła do sytu­acji poli­tycz­nej w kra­ju w okre­sie sta­nu wojen­ne­go.

Historia zespołu

Na sce­nie muzycz­nej Azyl P. zaist­niał w 1983 roku, otrzy­mu­jąc razem z zespo­łem Klaus Mitf­foch dru­gą nagro­dę na Ogól­no­pol­skim Tur­nie­ju Mło­dych Talen­tów – kon­ty­nu­acji Festi­wa­lu Mło­dych Talen­tów (pierw­sze­go miej­sca wów­czas nie przy­zna­no). Skład zespo­łu two­rzy­li: gita­rzy­sta i woka­li­sta Andrzej Sie­wier­ski, gita­rzy­sta Leszek Żeli­chow­ski, basi­sta Darek Gru­dzień i Mar­cin Gro­cho­wal­ski gra­ją­cy na bęb­nach. W nagro­dę otrzy­ma­li moż­li­wość nagra­nia w pro­fe­sjo­nal­nym stu­diu dwóch utwo­rów: “Two­je Życie” i “Chy­ba umie­ram”. W tym samym roku Żeli­chow­ski opu­ścił zespół, a jego miej­sce zajął Jacek Per­kow­ski.

Jesie­nią 1983 roku zespół nagrał kolej­ne dwie pio­sen­ki: “Och Lila” i “Kara Śmier­ci”. Ponad­to wystą­pił na Festi­wa­lu Muzy­ki Roc­ko­wej – Roc­ko­wi­sko ’83.

W roku 1984 odby­ły się kolej­ne festi­wa­lo­we wystę­py zespo­łu, m.in. na Rock Are­nie, festi­wa­lu w Jaro­ci­nie oraz wyda­rze­niu muzycz­nym Rock Nad Bał­ty­kiem w Koło­brze­gu. W efek­cie tego, w 1985 roku wyda­ny został pierw­szy album dłu­go­gra­ją­cy zespo­łu – Live.

Rok póź­niej, w 1986 uka­zał się album stu­dyj­ny Nalot roz­cho­dząc się w ogra­ni­czo­nym nakła­dzie 1000 egzem­pla­rzy, głów­nie wśród wier­nych fanów zespo­łu. Zespół po raz pierw­szy zawie­sił dzia­łal­ność.

W trak­cie prze­rwy od kon­cer­to­wa­nia, w 1996 roku zespół zare­je­stro­wał demo z nie­wy­da­nym nigdy do tej pory mate­ria­łem. Wśród utwo­rów zamiesz­czo­nych na kase­cie MC zna­la­zła się m.in. bal­la­da “Jest jesz­cze na Cie­bie czas”.

28 grud­nia 2001 Andrzej Sie­wier­ski i Dariusz Gru­dzień byli gość­mi pro­gra­mu Wide­ote­ka doro­słe­go czło­wie­ka, gdzie zapo­wie­dzie­li powrót zespo­łu na rynek muzycz­ny.

W czerw­cu 2004 zespół pod­jął pierw­szą pró­bę reak­ty­wa­cji. Rok póź­niej do sie­ci wycie­kły nowe nagra­nia Azy­lu – “Buty czer­wo­ne” i “Pod wiatr”.

28 grud­nia 2007 roku Andrzej Sie­wier­ski popeł­nił samo­bój­stwo, rzu­ca­jąc się pod koła pocią­gu. Zespół zawie­sił dzia­łal­ność po raz dru­gi.

Od 2015 roku Azyl P. ponow­nie kon­cer­tu­je. Tego same­go roku, tym­cza­so­wym woka­li­stą zespo­łu został Mar­cin Czy­żew­ski, z któ­rym nagra­no aku­stycz­ne wer­sje utwo­rów “Chy­ba umie­ram” i “Mała Mag­gie”.

W 2017 roku zespół wydał dru­gi album live zaty­tu­ło­wa­ny Azyl P. i Przy­ja­cie­le – Kon­cert w Trój­ce wzbo­ga­co­ny o stu­dyj­ny utwór “Co ja wiem” z gościn­nym udzia­łem Macie­ja Sil­skie­go w roli woka­li­sty.

Obec­nie zespół kon­cer­tu­je w towa­rzy­stwie Macie­ja Sil­skie­go.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI