Bajm
Biografia

Bajm

Zródło: Spotify

Bajm (nazwa styli­zo­wa­na: BAJM) – polski zespół wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza popu i pop-rocka, założony w 1978 w Lublinie. Skład zespołu zmieniał się kilku­krot­nie, jedyną osobą będącą w zespole od jego począt­ków jest wokalist­ka oraz współ­za­ło­ży­ciel­ka grupy, Beata Kozidrak. Nazwa zespołu to akronim od pierw­szych liter imion jego założy­cie­li: Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa, Jarosława Kozidra­ka i Marka Winiar­skie­go. Ostatecz­ny skład od 1993 roku tworzą: Beata Kozidrak, Adam Drath, Piotr Bielecki, Artur Daniew­ski, Krzysz­tof Nieścior, a od 2000 roku także Maria Dobrzańska.

Lata 70.: Początki

Historia grupy Bajm zaczęła się w marcu 1978. Wokali­sta Andrzej Pietras zapro­po­no­wał wówczas rodzeń­stwu Kozidra­ków: wokali­st­ce Beacie oraz śpiewa­ją­ce­mu gitarzy­ście Jarosła­wo­wi, po ich występie na scenie lubel­skie­go Domu Kultury, stworze­nie wspól­ne­go zespołu. Do grupy wkrótce dołączył kolejny gitarzy­sta, Marek Winiar­ski. Zespół stopnio­wo posze­rzał instru­men­ta­rium i szybko zwięk­szył skład o kongistę Andrzeja Koziarę, a później basistę Andrzeja Grądkie­wi­cza. Już w ciągu pierw­szych dwóch miesięcy działal­no­ści zespół zaczął w tym składzie odnosić sukcesy. Najpierw, podczas VII Przeglą­du Wokali­stów i Zespołów Młodzie­żo­wych w Świdniku, Bajm zdobył Brązo­we­go Koziołka za piosenkę "Rano". Następ­nie wystąpił na Młodzie­żo­wym Przeglą­dzie Piosenki w Toruniu, gdzie zajął miejsce w pierw­szej dziesiąt­ce z piosenką "Piechotą do lata", dzięki czemu zakwa­li­fi­ko­wał się do konkursu "Debiuty" festi­wa­lu polskiej piosenki "Opole '78". Występ w Opolu okazał się przeło­mo­wy dla grupy. Dzięki "Piechotą do lata" Bajm zdobył tam drugie miejsce, a wyróż­nio­na piosenka podbiła całą Polskę, błyska­wicz­nie zapew­nia­jąc zespo­ło­wi status gwiazdy. Przebój ten utrzy­ma­ny był w turystycz­no-harcer­skiej styli­sty­ce i taki też był cały począt­ko­wy reper­tu­ar Bajmu aż do 1980 roku. Bajm grał wtedy w akustycz­nym składzie, a jedyną pozosta­ło­ścią po tym okresie były single i kilka­na­ście utworów, bo do wydania całego albumu z tym materia­łem nigdy nie doszło. Od samego początku za reper­tu­ar odpowie­dzial­ni byli głównie Kozidra­ko­wie – Jarosław za kompo­zy­cje, a Beata za teksty. W 1979 Bajm opuścił Winiar­ski, który wybrał karierę lekarza oraz Grądkie­wicz, zastę­po­wa­ni tymcza­so­wo przez Adama Honca i Tomasza Olejnic­kie­go, a od początku 1980 przez Dariusza Kwiet­niew­skie­go i Krzysz­to­fa Taracha.

Lata 80.

Przełom lat 70. i 80. to rockowy boom i całko­wi­ta muzyczna metamor­fo­za Bajmu. W 1980 Beata i Jarosław gościn­nie zaśpie­wa­li na płycie Ona przyszła prosto z chmur czoło­we­go wówczas zespołu w Polsce, Budka Suflera. W tym samym roku do zespołu dołączył perku­si­sta Bogdan Tchórzew­ski i w elektrycz­nym już składzie Bajm zaczął grać muzykę rockową. Z tego powodu, w połowie 1981 grupę opuścił Koziara. Na początku 1982 nowym gitarzy­stą został Henryk Mazurek, a basistą Marek Makuch, natomiast Jarosław Kozidrak grał nie tylko na gitarze i udzielał się wokalnie, ale grał także na instru­men­tach klawi­szo­wych. W tym samym roku Bajm odniósł swój pierwszy zagra­nicz­ny sukces, zdoby­wa­jąc nagrodę dzien­ni­ka­rzy na niemiec­kim festi­wa­lu piosenki Schla­ger­fe­sti­val w Dreźnie, za niemiec­ko­ję­zycz­ne wersje hitów "Piechotą do lata" oraz nowego, "Żal prostych słów". Wkrótce Bajm trafił na szczyty polskich list przebo­jów z takimi przebo­ja­mi jak: "W drodze do jej serca" (piosenka zajęła pierwsze miejsce na liście przebo­jów Programu Pierw­sze­go Polskie­go Radia w czerwcu 1982) oraz "Co mi Panie dasz" (pierwsze miejsce w Telewi­zyj­nej Liście Przebo­jów oraz na Liście Przebo­jów Programu I Polskie­go Radia w październiku).

W 1983 ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu, zatytu­ło­wa­ny po prostu Bajm. Trafił na rynek pod koniec 1983, najpierw w postaci kasety magne­to­fo­no­wej, a później – z nieco innym zestawem piosenek, także w postaci płyty winylo­wej. Szybko rozszedł się w rekor­do­wym, ponad półmi­lio­no­wym nakła­dzie. Na albumie znalazły się znane z list przebo­jów "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz", a także kolejne hity: "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Różowa kula" i "Nie ma wody na pustyni".

Rok 1984 to w twórczo­ści zespołu zmiana brzmie­nia na bardziej surowe, a przede wszyst­kim zaanga­żo­wa­ne politycz­nie teksty inspi­ro­wa­ne przeży­cia­mi w stanie wojennym. Wyrazem buntu jest też bardziej ekspre­syj­ny styl śpiewa­nia Kozidrak, inspi­ro­wa­ny wokalem Niny Hagen. Owocem tej przemia­ny był drugi album, Martwa woda, z przebo­ja­mi "Małpa i ja" oraz "Piramidy na niby", wydany w 1985. W 1984 Bajm odbywał także tournée po Wietnamie.

Tuż po nagraniu drugiej płyty, w zespole nastę­pu­ją kolejne zmiany perso­nal­ne i do stano­wią­cych trzon zespołu Kozidra­ków i Pietrasa, dołącza­ją gitarzy­ści Grzegorz Płecha i Dariusz Lipiński, basista Robert Kozak oraz perku­si­sta i główny aranżer Jarosław Prusz­kow­ski. W tym składzie, w 1985 Bajm przystę­pu­je do prac nad nowym albumem i rejestru­je nagrania: "Płynie w nas gorąca krew" oraz "Diament i sól". W następ­nym roku trafiają one na trzeci album zespołu, zatytu­ło­wa­ny Chroń mnie. Płyta, mimo zmian w składzie zespołu, utrzy­ma­na została w rockowej styli­sty­ce. Przebój "Diament i sól" pozwolił samej Kozidrak wygrać szwedzki Festiwal Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn, natomiast cały zespół zdobył za utwór wyróż­nie­nie na między­na­ro­do­wym festi­wa­lu piosenki Sopot '86. Na początku roku Bajm zdobył także Grand Prix na niemiec­kim festi­wa­lu Ost-West Rocktreff w Wundsiedel.

Pod koniec 1986 z zespołu odeszli Lipiński i Kozak, a w następ­nym roku również główny kompo­zy­tor Bajmu, czyli Jarosław Kozidrak. Beata skomple­to­wa­ła więc kolejny skład, tym razem z udziałem muzyków grają­cych dotąd głównie w zespo­łach rocko­wych. Do zespołu dołączy­li więc: gitarzy­sta Piotr Nalepa, basista Dariusz Adamczyk, klawi­szo­wiec Kostek Joriadis oraz perku­si­sta Alan Baster, którzy byli także odpowie­dzial­ni za nowe kompo­zy­cje Bajmu. Pierwsze wyniki tej współ­pra­cy, czyli przeboje "Nagie skały" i "Jezioro szczę­ścia", opubli­ko­wa­no w 1987. W 1988 cały materiał ukazał się na czwartej płycie, Nagie skały, zaska­ku­ją­cej stono­wa­nym brzmie­niem, odcho­dzą­cym od gitaro­we­go rocka na rzecz spokoj­niej­szej muzyki popowej z przewagą instru­men­tów klawi­szo­wych. Za aranża­cje odpowie­dzial­ni byli głównie Joriadis wraz z Kozidrak. Tuż po nagraniu płyty, jeszcze w 1987, grupę opuścili wszyscy muzycy poza Płechą i Basterem, a dołączy­li odpowie­dzial­ni także za kolejne nowe kompo­zy­cje, basista Adam Abramek oraz klawi­szo­wiec Paweł Sot. W tym składzie zespół wyruszył na tournée po Bułgarii, Włoszech i dla Polonii w Stanach Zjednoczonych.

W 1988 Bajm wygrał kolejny zagra­nicz­ny konkurs, tym razem na jugosło­wiań­skim festi­wa­lu MESAN w Belgra­dzie w 1988, dzięki anglo­ję­zycz­nej wersji przeboju "Męski świat". Dodat­ko­wo, na początku roku zespół przygo­to­wał kilka nowych kompo­zy­cji do musicali z cyklu "Dziecko potrafi", w których także wystę­po­wał. Pod koniec roku Bajm wystąpił gościn­nie w ówcze­snej super­pro­duk­cji filmowej Pan Kleks w kosmosie, do której nagrał premie­ro­wą piosenkę "Ratujmy kosmos". Beata Kozidrak zagrała w filmie rolę księż­nicz­ki z rock-planety, wykonu­jąc na planie utwór tytułowy. Bajm odbył też serię koncer­tów w Związku Radziec­kim, począw­szy od udziału w Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Witebsku. Po tak udanym roku polscy fani docenili Kozidrak, wybie­ra­jąc ją w 1989 najlep­szą wokalist­ką roku w presti­żo­wym plebi­scy­cie magazynu muzycz­ne­go "Non Stop".

Pod koniec 1988 Andrzej Pietras posta­no­wił opuścić skład Bajmu, aby poświę­cić się wyłącz­nie funkcji menedże­ra i produ­cen­ta grupy. Liczne zagra­nicz­ne wyjazdy Bajmu na koncerty w drugiej połowie lat 80. oraz opusz­cze­nie zespołu przez wszyst­kich orygi­nal­nych muzyków, stały się jedno­cze­śnie inspi­ra­cją do pracy nad solową, anglo­ję­zycz­ną płytą Beaty Kozidrak. W 1989 jej przed­smak stano­wi­ło nagranie "Hurry My Love", z którym wokalist­ka wygrała fiński festiwal Midnight Sun w Lahti. Gorzej przyjęto solowy recital Kozidrak na między­na­ro­do­wym festi­wa­lu piosenki Sopot '89. Artystka zrezy­gno­wa­ła więc z planów nagrania solowego albumu i szybko przystą­pi­ła do prac pod spraw­dzo­nym szyldem Bajm. Z zespołem koncer­to­wa­ła również ponownie we Włoszech.

W 1989 odrodzo­ny Bajm podbił listy przebo­jów hitem "Biała armia", który dał tytuł piątemu albumowi. W trakcie prac nad nim Płechę zastąpił nowy gitarzy­sta Marek Raduli. Zespół zapre­zen­to­wał na albumie dynamicz­ny, inspi­ro­wa­ny amery­kań­skim brzmie­niem pop-rockowy materiał, wypro­du­ko­wa­ny przez czoło­we­go wówczas w Polsce produ­cen­ta, Rafała Paczkow­skie­go. Biała armia przynio­sła jeszcze takie hity, jak "Miłość i ja" oraz "U stóp szkla­nych gór". Album trafił na rynek dopiero pod koniec 1990. W tym samym roku Bajm wyruszał dwukrot­nie na tournée dla Polonii po Stanach Zjedno­czo­nych, gdzie spędził łącznie pół roku.

Na początku 1991 Bastera zastąpił Jakub Majer­czyk, a rok później Sebastian Urban. W połowie 1992 Raduli udał się na półrocz­ny urlop, a zastę­po­wał go wtedy Piotr Zander, gitarzy­sta rozwią­za­ne­go właśnie zespołu Lombard. W tym samym roku z Bajmu odeszli Abramek i Sot. Z zespołem przez kilka lat ponownie koncer­to­wał Jarosław Kozidrak.

W latach 1992–1993 liczne przeboje Bajmu zgroma­dzo­no na płytach The Very Best ofThe Very Best of, vol. II. Trafiły na nie również pierwsze, nie wydane dotąd na płytach nagrania zespołu, z "Piechotą do lata" na czele.

Lata 90.

Lata 90. w karierze Bajmu to czas ostrego kontrastu.W 1993 na rynek trafił szósty, popowy i najbar­dziej melan­cho­lij­ny album zespołu, Płomień z nieba. Głównym kompo­zy­to­rem materia­łu okazał się, jak za dawnych lat, Jarosław Kozidrak (Abramek i Sot odeszli z zespołu tuż przed jego nagra­niem). Obok pozosta­łe­go w składzie Radulego, do grupy dołączył klawi­szo­wiec Grzegorz Górkie­wicz, który dodat­ko­wo progra­mo­wał na kompu­te­rze bas i perkusję oraz odpowie­dzial­ny był za większość aranża­cji. Album przyniósł takie przeboje jak "Płomień z nieba", "Ta sama chwila" czy "Już bez ciebie". Wkrótce po nagraniu albumu, na początku 1993, skomple­to­wa­no nowy skład zespołu. Do Beaty Kozidrak dołączy­li gitarzy­ści Adam Drath i Piotr Bielecki, basista Wojciech Nawra­ca­ła, klawi­szo­wiec i harmo­nij­karz Tomasz Spody­niuk oraz perku­si­sta Krzysz­tof Nieścior. Po wakacjach Nawra­ca­łę zastąpił Artur Daniew­ski. Tak ugrun­to­wał się stały skład zespołu Bajm, jedynie Spody­niuk grał w nim do 2000 roku.

W 1994 Kozidrak zaśpie­wa­ła z grupą Universe przebój "Tyle chciałem ci dać", promu­ją­cy ich płytę Być przy tobie. Bajm odbył też tournée dla Polonii w Stanach Zjedno­czo­nych, a w następ­nym roku kolejne, posze­rzo­ne o Kanadę. W tym samym roku zespół wystę­pu­jąc w telewi­zyj­nej "Gali Piosenki Biesiad­nej" na nowo spopu­la­ry­zo­wał klasyk Andrzeja Dąbrow­skie­go "Zielono mi". Również w 1994 Beatę Kozidrak uhono­ro­wa­no Złotą Karolin­ką za całokształt twórczo­ści, podczas Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1995 Bajm nagrał siódmy, dla odmiany – swój najbar­dziej dynamicz­ny i rockowy album w dysko­gra­fii, Etna, zaska­ku­ją­cy niemal soft-metalo­wym brzmie­niem. Za tworze­nie nowych kompo­zy­cji odpowie­dzial­ni byli Drath, Bielecki i Spody­niuk. Znalazły się na nim takie przeboje, jak: "Dziesięć przyka­zań" i "Dzień za dniem". W 1997 do sklepów trafiła kolejna kompi­la­cja hitów Bajmu Ballady, tym razem z samymi wolnymi kawał­ka­mi. Znalazł się tutaj także premie­ro­wy hit "Kraina miłości", skompo­no­wa­ny przez samą wokalist­kę, jak również nowe wersje czterech przebo­jów z pierw­szych trzech płyt. Zespół koncer­to­wał także wtedy dla Polonii w Niemczech.

Na dwudzie­stą rocznicę powsta­nia zespołu w 1998 fani otrzy­ma­li niespo­dzie­wa­nie pierwszy solowy album Beaty Kozidrak, zatytu­ło­wa­ny Beata. Wokalist­ka przed­sta­wi­ła tu dojrzały popowy materiał, który znacznie posze­rzył grono jej wielbi­cie­li, zdoby­wa­jąc przy tym uznanie krytyki i branży muzycz­nej, na które rzadko mogła liczyć z Bajmem. Najwięk­szym powodze­niem cieszyły się nagrania "Siedzę i myślę" oraz "Taka Warszawa". Za niemal wszyst­kie kompo­zy­cje byli odpowie­dzial­ni Abramek i Sot, znani z płyty Bajmu Biała armia. W następ­nym roku album został wyróż­nio­ny dwiema statu­et­ka­mi Fryde­ry­ka, czyli presti­żo­wy­mi nagro­da­mi polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go, dla najlep­szej wokalist­ki i za najlep­szy album pop. Kozidrak zdobyła też najważ­niej­sze wówczas nagrody radiowe, czyli "Play-Box" – dwie w katego­rii "Przebój Roku – Złota Dziesiąt­ka" oraz jedną dla najlep­szej wokalist­ki. Artystka została ponadto wyróż­nio­na przez Akademię Telewi­zyj­ną, która przyzna­je nagrody Wiktory dla najwięk­szych osobo­wo­ści telewi­zyj­nych i otrzy­ma­ła statu­et­kę dla najpo­pu­lar­niej­szej gwiazdy estrady.

W 1999 Bajm koncer­to­wał także dla Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Trzecia dekada

W 2000 ukazała się ósma płyta Bajmu, Szklanka wody, na której grupa powró­ci­ła do pop-rocko­we­go grania. Tuż po jej nagraniu Spody­niu­ka zastą­pi­ła Maria Dobrzań­ska. Oprócz Dratha i Bielec­kie­go, nowe kompo­zy­cje stworzy­li też byli człon­ko­wie Bajmu: Abramek, Sot, a ponadto wykorzy­sta­no niepu­bli­ko­wa­ne kompo­zy­cje nieży­ją­ce­go już Prusz­kow­skie­go. Najwięk­szy rozgłos uzyskały hity: "Szklanka wody", "Modlitwa o złoty deszcz" oraz "O Tobie". Album ten był notowany w Top 50 polskiej listy bestsel­le­rów OLiS rekor­do­wą ilość 93 razy, nieprze­rwa­nie aż do 104 tygodnia sprze­da­ży, a więc dokład­nie dwa lata (notowa­nia nie uwzględ­ni­ły pierw­szych pięciu tygodni, kiedy lista jeszcze nie istniała, a w przypad­ku notowań uwzględ­nia­ją­cych dwa tygodnie sprze­da­ży liczono je jako jeden). Ogromny sukces komer­cyj­ny przyniósł też kolejne wyróż­nie­nia. W 2001 Bajm został uhono­ro­wa­ny pierw­szy­mi zespo­ło­wy­mi Fryde­ry­ka­mi w swojej karierze – dla najlep­szej wokalist­ki i za najlep­szy album pop-rockowy oraz uzyskał nomina­cje w katego­riach: zespół roku i autor roku. Grupa otrzy­ma­ła również statu­et­ki Super­je­dyn­ki, przyzna­wa­ne przez publicz­ność podczas festi­wa­lu polskiej piosenki w Opolu – za najlep­szy album pop oraz dla najlep­szej wokalistki.

W trakcie promocji płyty Szklanka wody, Kozidrak solowo nagrała przebój "Rzeka marzeń" z filmu W pustyni i w puszczy, z muzyką Krzesi­mi­ra Dębskie­go, opubli­ko­wa­ny pod koniec 2000. W latach 2002 i 2003 otrzy­ma­ła kolejne Super­je­dyn­ki dla najlep­szej wokalist­ki. W 2002 Bajm koncer­to­wał również dla Polonii po Europie i Stanach Zjednoczonych.

W 2003 roku na rynek trafił dziewią­ty album Bajmu, Myśli i słowa, który przyniósł takie przeboje jak tytułowe "Myśli i słowa" oraz "Noc po ciężkim dniu". Obok Dratha i Bielec­kie­go nowe piosenki kompo­no­wa­ła też Dobrzań­ska oraz były członek, Paweł Sot. Płytę nagro­dzo­no w 2004 Super­je­dyn­ką za najlep­szy album pop. Kozidrak ponownie nomino­wa­no również do Fryde­ry­ków jako najlep­szą wokalist­kę. Album ten spędził na liście OLiS ponad rok, bo aż 59 tygodni, z czego 57 nieprze­rwa­nie. Tuż po premie­rze pierw­sze­go singla z płyty, w połowie 2003 roku premierę miała kolejna filmowa piosenka Kozidrak napisana z Dębskim, "Stara baśń". Tym razem została nagrana w duecie z córką, Kasią Pietras, a był to temat przewod­ni do filmu Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem. W 2004 Bajm po raz kolejny wyruszył na tournée, koncer­tu­jąc również dla Polonii w Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie oraz po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii.

W 2005 podczas między­na­ro­do­we­go festi­wa­lu piosenki Sopot Festival zespół Bajm został uhono­ro­wa­ny statu­et­ką Złotego Słowika za całokształt twórczo­ści. W tym samym roku Kozidrak wydała drugi solowy album, Teraz płynę, utrzy­ma­ny w styli­sty­ce swojego solowego debiutu i przygo­to­wa­ny z tymi samymi kompo­zy­to­ra­mi, czyli Abram­kiem i Sotem. Płyta zaowo­co­wa­ła kolej­ny­mi przebo­ja­mi, "Teraz płynę" oraz "Złota brama". W 2006 album ten został uznany przez Radio Wawa za najlep­szą płytę roku, za co artystka odebrała statu­et­kę Złoty Dziób. W tym samym roku Kozidrak odsło­ni­ła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. W 2007 cały Bajm koncer­to­wał także dla Polonii w Stanach Zjedno­czo­nych i w Wielkiej Brytanii.

W 2008 Bajm obcho­dził swoje trzydzie­sto­le­cie, a w ramach obchodów tego jubile­uszu na rynek trafiła druga część bestsel­le­ro­wej kompi­la­cji Ballady 2, promo­wa­na premie­ro­wym utworem "Krótka historia", skompo­no­wa­nym przez Dobrzań­ską wraz z bratem, Bohdanem. Utwór ten spędził aż 23 tygodnie, czyli blisko pół roku, na liście przebo­jów Marka Niedź­wiec­kie­go w radio­sta­cji Złote Przeboje. Tym samym okazał się dłużej notowa­nym hitem w jego karierze niż jakikol­wiek wcześniej­szy na słynnej liście przebo­jów radiowej Trójki.

Bajm zapowie­dział wówczas na koniec roku premierę nowego studyj­ne­go albumu, boks z komplet­ną dysko­gra­fią oraz książkę opisu­ją­cą 30 lat kariery zespołu, jednak w zapowia­da­nym terminie nie doszło do premiery żadnego z tych wydaw­nictw. Zamiast boksu z dysko­gra­fią na rynek trafił jedynie boks zawie­ra­ją­cy obie części kompi­la­cji Ballady, natomiast zamiast nowego albumu ukazał się okolicz­no­ścio­wy minial­bum zawie­ra­ją­cy siedem kolęd, będący dodat­kiem do magazynu "Olivia". Przesu­nę­ły się także prace nad książką, które potrwały jeszcze cztery lata. W tym samym roku Bajm ponownie grał dla Polonii w Wielkiej Brytanii, tym razem jako gwiazda Festi­wa­lu Polskiej Muzyki PKO BP London Live na stadio­nie Wembley.

W 2009 roku odbyła się premiera solowej piosenki Beaty Kozidrak "Nie pytaj o miłość", która została nowym tematem muzycz­nym serialu telewi­zyj­ne­go M jak miłość. Artystka napisała tekst do muzyki swojego spraw­dzo­ne­go teamu Abramek-Sot. Natomiast kilka dni później cały zespół przed­sta­wił premie­ro­we nagranie "P.S. Zabierz mnie tam". 13 grudnia 2009 roku Bajm zagrał uroczy­sty jubile­uszo­wy koncert w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie. Ponad rok później swój jubile­usz uczcił dodat­ko­wo koncer­ta­mi 20 grudnia 2010 w Hali Arena w Poznaniu i 21 grudnia ponownie w Sali Kongre­so­wej w Warszawie.

Czwarta dekada

W 2011 roku Bajm odbył trasy koncer­to­we także dla Polonii w Stanach Zjedno­czo­nych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. W tym samym roku premierę miał singiel "Blondyn­ka", zapowia­da­ją­cy przekła­da­ny od kilku lat dziesią­ty album zespołu. Na początku 2012 do radio­sta­cji trafił kolejny singiel "Góra, dół", a na rynek trafiła cała płyta zatytu­ło­wa­na Blondyn­ka. Większość kompo­zy­cji na album stworzy­li nadworni kompo­zy­to­rzy Bajmu, Abramek i Sot. Tym razem, spośród członków zespołu, tylko Maria Dobrzań­ska przygo­to­wa­ła jedną kompo­zy­cję. Trzy utwory, w tym pierwsze dwa single, były jednak autor­stwa zewnętrz­ne­go kompo­zy­to­ra, Michała Grymuzy, a jedna Kamila Wyziń­skie­go – lidera zespołu starszej córki Kozidrak.

W maju na festi­wa­lu TOPtren­dy zespół otrzymał statu­et­kę Bursz­ty­no­we­go Słowika za całokształt twórczo­ści. Pod koniec roku na rynek trafiła zapowia­da­na cztery lata wcześniej biogra­fia zespołu "Płynie w nas gorąca krew", autor­stwa tour manager­ki zespołu – Ewy Tutki, mająca formę wywiadu-rzeki.

Podczas następ­nych tras koncer­to­wych Bajm koncer­to­wał również dla Polonii: w Szwecji w 2012, w Stanach Zjedno­czo­nych, Kanadzie, Niemczech i Czechach w ramach polsko-czesko-słowac­kie­go Festi­wa­lu Dolański Gróm w Karwinie w 2013, w Wielkiej Brytanii w 2014 i ponownie w Szwecji w 2015. Obok corocz­nych serii trady­cyj­nych koncer­tów w Polsce, jesienią 2013 Bajm wyruszył w swoją pierwszą akustycz­no-elektrycz­ną trasę koncer­to­wą po kraju, konty­nu­owa­ną również jesienią następ­ne­go roku.

W marcu 2014 Bajm uhono­ro­wa­no nagrodą Piękniej­sza Polska, przyzna­wa­ną przez Ruch Piękniej­sza Polska i ministra kultury. Zgodnie z uzasad­nie­niem kapituły zrzesza­ją­cej wybit­nych przed­sta­wi­cie­li polskiej kultury zespół nagro­dzo­no "za tworze­nie piękna, którym możemy szczycić się przed światem". W maju 2015 na festi­wa­lu Polsat SuperHit Festiwal Beata Kozidrak otrzy­ma­ła indywi­du­al­ną statu­et­kę Bursz­ty­no­we­go Słowika za całokształt twórczości.

Pod koniec 2015 roku Bajm wydał pierwszy koncer­to­wy album w swojej karierze, Bajm Live – Akustycz­nie, podsu­mo­wu­ją­cy akustycz­no-elektrycz­ne tournée. W jego skład weszły płyta DVD z zapisem kameral­ne­go koncertu w Studiu Telewi­zyj­nym w Lublinie oraz płyta CD z najlep­szy­mi wykona­nia­mi z całej tej trasy zespołu. W 2016 Bajm wyruszył w halową trasę koncer­to­wą "Bingo Tour", w ramach której wystąpił także w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a inaugu­ru­ją­cy ją koncert trans­mi­to­wa­ny był na żywo przez telewi­zję Polsat.

W tym samym roku Kozidrak wydała swój trzeci solowy album, B3, który utrzy­ma­ny w styli­sty­ce poprzed­nich wzboga­ca­ły jeszcze nowe brzmie­nia elektro­nicz­ne. Tym razem głównymi kompo­zy­to­ra­mi byli sama Kozidrak oraz jej nowy produ­cent Marcin Limek. Album promo­wa­ły przeboje "Bingo", "Upiłam się tobą" oraz "Niebie­sko-zielone", a w 2017 solowa trasa koncer­to­wa "B3xclusive Tour" w najwięk­szych salach koncer­to­wych w kraju.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI