Behemoth
Biografia

Behemoth

Behemoth (IPA , hebr. בהמות dosłow­nie "bestie") – polska grupa muzyczna, powstała w paździer­ni­ku 1991 roku w Gdańsku, wystę­pu­ją­ca do 1992 roku pod nazwą Baphomet. Na początku prezen­to­wa­ła styl muzyczny zalicza­ny do black metalu, później, od 1994 roku, zbliżony do pagan metalu, szeroko wykorzy­stu­jąc w nagra­niach gitarę akustycz­ną. Następ­nie zespół zaczął wykony­wać muzykę z rodzaju death metalu, porzu­ca­jąc tematykę pogańską na rzecz szeroko rozumia­ne­go okulty­zmu oraz mitolo­gii Bliskie­go Wschodu. W począt­ko­wym okresie działal­no­ści za sprawą gościn­nej współ­pra­cy z Robertem Fudalim (Grave­land) grupa była błędnie wiązana z nurtem NSBM. Obecnie Behemoth jest muzycz­nie katego­ry­zo­wa­ny tak jak zespoły Nile oraz Morbid Angel.

Liderem zespołu nieprze­rwa­nie od 1991 roku jest główny kompo­zy­tor i autor tekstów Adam "Nergal" Darski. Pełni on również funkcję menedże­ra grupy, kierując powołaną w tym celu agencją New Aeon Music. Jest on pierw­szym zespołem w historii polskiej muzyki rozryw­ko­wej, którego wydaw­nic­two w 2007 roku znalazło się na liście sprze­da­ży Billbo­ard, notowane w pierw­szym tygodniu sprze­da­ży na miejscu 149. Natomiast w Polsce ósmy album grupy The Apostasy w pierw­szym tygodniu sprze­da­ży osiągnął dziewią­te miejsce w rankingu OLiS. Behemoth doczekał się również publi­ka­cji w czaso­pi­smach takich jak Kerrang!, Metal Hammer, Przekrój, L.A. Weekly, Gazeta Wyborcza, New York Times, Revolver oraz Decibel Magazine, w którego rankingu Adam "Nergal" Darski znalazł się na 17. miejscu listy Top 20 Death Metal Guita­ri­sts (ang. "20 najlep­szych gitarzy­stów deathmetalowych").

Z zespołem od wielu lat współ­pra­cu­ją m.in. Tomasz "GRAAL" Daniło­wicz, autor okładek płyt grupy oraz oprawy graficz­nej, inżynier dźwięku i produ­cent muzyczny Arkadiusz "Malta" Malczew­ski oraz człon­ko­wie New Aeon Society: webma­ster behemoth​.pl Maciej "Manti­co­re" Gruszka, admini­stra­tor profilu myspace Boris "Hatefrost" Kaluzny, fotogra­fik Krzysz­tof "Sado" Sadowski oraz Krzysz­tof Azare­wicz, poeta, autor tekstów i konsul­tant merytoryczny.

Według lidera zespołu jego twórczość ma charak­ter antychrze­ści­jań­ski. Podczas koncer­tów grupa wystę­pu­je w charak­te­ry­stycz­nym czarno-białym makijażu oraz kostiu­mach, trady­cyj­nie używa­nych przez prekur­so­rów gatunku black metal, takich jak Venom, Celtic Frost oraz Mayhem. W 2010 roku zespół otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go – Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evange­lion.

1991-1996

Grupa powstała w 1991 roku w Gdańsku na osiedlu Żabianka z inicja­ty­wy 14-letniego wówczas Adama Michała Darskie­go oraz 15-letniego Adama Muraszko, grają­ce­go na perkusji, wystę­pu­ją­cych pod pseudo­ni­ma­mi odpowied­nio "Holocau­sto" oraz "Sodomi­zer". Sami muzycy poznali się w 1987 roku, gdy jako dzieci zafascy­no­wa­ni muzyką takich grup jak Kat, TSA, Kiss, Metal­li­ca, Poison oraz Perfect z gatunku rock i heavy metal zaprzy­jaź­ni­li się, marząc o stworze­niu grupy. Pierwsze próby zespołu odbywały się w piwni­cach pobli­skiej szkoły podsta­wo­wej, gdzie dzięki uprzej­mo­ści miejsco­wych zespołów niedy­spo­nu­ją­cy własnym instru­men­tem (perkusja) Muraszko mógł grać; Darski swoją gitarę dostał w prezen­cie od rodziców. Pierwszą perkusję muzyk zakupił kilka lat później. Zarobił na nią sprze­da­jąc wraz z Darskim uprzed­nio przygo­to­wa­ne w garażu rodziców kopie kaset magne­to­fo­no­wych oraz naklejek na targo­wi­sku w gdańskiej Oliwie.

Do 1992 roku zespół funkcjo­no­wał pod nazwą Baphomet. W tym samym roku pod nazwą Behemoth ukazało się pierwsze wydaw­nic­two grupy zatytu­ło­wa­ne Endless Damna­tion zareje­stro­wa­ne wiosną w piwnicy gdańskie­go liceum ogólno­kształ­cą­ce­go nr 12, przy udziale gitarzy­sty i basisty Adama Malinow­skie­go pseud. "Desecra­tor". Wkrótce potem próby grupy odbywały się w Miejskim Domu Kultury, a następ­nie we własnej sali w nadmor­skiej dziel­ni­cy Gdańska Brzeźnie. Behemoth jako duet: "Nergal" (poprzed­nio "Holocau­sto") i "Baal" (poprzed­nio "Sodomi­zer") jeszcze tego samego roku zreali­zo­wał kolejne wydaw­nic­two demo – The Return of the Northern Moon z gościn­nym udziałem Roberta Fudali pseud. "Rob Darken" (wystę­pu­ją­ce­go w grupie Grave­land), który wykonał partie klawi­szo­we. Demo zostało poprze­dzo­ne utworem promo­cyj­nym "The Return of the Blasphe­mer", do którego gościn­nie partie gitary basowej zreali­zo­wał "Obscure Perver­sion" (właśc. Krzysz­tof Piekar­ski; od 2018r. perku­si­sta w "Głęboko Wycofani").

Wydaw­nic­two zawie­ra­ło m.in. cover utworu "Agressor" szwaj­car­skiej grupy Hellham­mer. Demo zostało zreali­zo­wa­ne w Warrior Studio w Gdyni przez Krzysz­to­fa "Krisa" Maszotę. Album The Return of the Northern Moon wydała na początku 1993 roku polska wytwór­nia płytowa Pagan Records, dwa lata później zaś Last Epitaph Produc­tion wydała go jako płytę winylową. Tego samego roku do zespołu oficjal­nie dołączył basista Sebastian "Orcus" Kolasa i gitarzy­sta "Frost". Cztero­oso­bo­wy skład nagrał dwie taśmy demo z prób, kolejno "Thy Winter Kingodm" oraz "Adv. III demo …From the Pagan Vastlands". Obie kasety miały bardzo niski nakład i rozeszły się po zinach i przyja­cio­łach zespołu.

W grudniu 1993 roku powstało trzecie, oficjal­ne demo grupy, zatytu­ło­wa­ne …From the Pagan Vastlands, wzboga­co­ne o cover utworu "Death­crush" grupy Mayhem, zreali­zo­wa­ne ponownie przez Maszotę. Za brzmie­nie odpowie­dzial­ny był sam zespół, wystę­pu­ją­cy już jako trio z Rafałem "Frostem" Brauerem. Demo zostało wydane w 1994 roku przez Pagan Records, w Europie natomiast przez Nazgul's Eerie. Rok później całość wydana została na CD przez Wild Rags w USA. Nagranie trzecie­go dema zaowo­co­wa­ło podpi­sa­niem kontrak­tu z włoską wytwór­nią płytową Enthropy Records.

W 1994 roku na zapro­sze­nie pagan­me­ta­lo­wej grupy Masti­phal "Nergal" zagrał na perkusji na albumie pt.Noctur­nal Landscap. Natomiast w lipcu 1994 roku ponownie w Warrior Studio grupa przystą­pi­ła do pracy nad materia­łem na minial­bum roboczo zatytu­ło­wa­nym Moonspell Rites. Album zatytu­ło­wa­ny ostatecz­nie And the Forests Dream Eternal­ly został wydany tego samego roku przez Enthropy Records. Ponownie jako duet "Nergal" i "Baal" jeszcze w grudniu 1994 roku w 8 Studio muzycy zareje­stro­wa­li wydany przez Pagan Records pierwszy album pt. Svente­vith (Storming Near the Baltic), z gościn­nym udziałem klawi­szow­ca Cezarego "Cezara" Augusty­no­wi­cza, założy­cie­la grupy muzycz­nej Christ Agony. Rok później Seven­te­vith został wydany jako płyta winylowa przez Last Epitaph Produc­tion. Album był inspi­ro­wa­ny głównie pogań­ski­mi wierze­nia­mi, okładka płyty ozdobiła praca Davida Tierre (Dark Arts). Podczas nagry­wa­nia materia­łu partie instru­men­tów klawi­szo­wych wykonał gościn­nie Cezary Augusty­no­wicz z grupy Christ Agony. Płyta została dobrze przyjęta zarówno przez fanów jak i krytyków, czego efektem był kontrakt z niemiec­ką wytwór­nią Solisti­tium Records na dwa kolejne pełno­wy­mia­ro­we albumy.

1996-2003

Pierw­szym albumem w nowej wytwórni był wydany w Polsce przez Atratus Music w 1996 roku Grom. Płyta została nagrana w grudniu 1995 roku w składzie posze­rzo­nym o Leszka "Lesa" Dziegie­lew­skie­go, gitarzy­stę grupy Damna­tion, ponadto sesyjnie muzyków wsparł Piotr Weltrow­ski, odpowie­dzial­ny za instru­men­ty klawi­szo­we. Okładkę albumu ponownie ozdobiła praca Davida Tierre (Dark Arts). Sama muzyka oscylo­wa­ła wokół brzmień osadzo­nych z jednej strony w gatunku black i thrash metal, a z drugiej w dźwię­kach bliskich folkowi wzboga­co­ne­mu żeńskim śpiewem. Na albumie ukazały się również dwa utwory w języku polskim zatytu­ło­wa­ne "Grom" i "Lasy Pomorza".

W 1997 roku został wydany split album z grupą Damna­tion pod tytułem And the Forests Dream Eternally/​Forbidden Spaces. Jak wskazuje pierwsza cześć tytułu albumu, dla Behemo­tha nie był to nowy materiał, lecz nagrania z demo And the Forests Dream Eternal­ly. Było to ostatnie wydaw­nic­two z perku­si­stą "Baalem", który odszedł 11 paździer­ni­ka 1996 roku po jedynym koncer­cie grupy promu­ją­cym album Grom w warszaw­skim klubie Remont. Muraszko po odejściu z zespołu wraz z Leszkiem Dziegie­lew­skim założył grupę Hell-Born. Muzyka zastąpił pocho­dzą­cy z Tczewa Zbigniew Promiń­ski pseud. "Inferno" (poprzed­nio w grupie Damna­tion), z którym zespół w lutym 1997 zareje­stro­wał trzy utwory na potrzeby minial­bu­mu Bewit­ching the Pomera­nia.

Tego samego roku lider grupy "Nergal" rozpo­czął studia na Uniwer­sy­te­cie Gdańskim na obecnym Wydziale Filolo­gicz­no-Histo­rycz­nym. Nie przeszko­dzi­ło to jednak w wydaniu kolej­ne­go albumu, zatytu­ło­wa­ne­go Pande­mo­nic Incan­ta­tions, zreali­zo­wa­ne­go na przeło­mie sierpnia i września w olsztyń­skim Selani Studio już bez Leszka "Lesa" Dziegie­lew­skie­go. Do grupy dołączył basista "Mefisto". Album został wydany przez Novum Vox Mortis i Solisti­tium Records 2 marca 1998 roku oraz rok później przez włoską wytwór­nię muzyczną Avant­gar­de Music. Okładkę oraz layout albumu wykonał GRAAL przy współ­pra­cy z "Marqu­isem", powstało również nowe logo zespołu. Płyta odniosła sukces, co zaowo­co­wa­ło kontrak­tem ze wspomnia­ną wytwór­nią Avant­gar­de Music. Na wspomnia­nym wydaw­nic­twie znalazł się utwór zatytu­ło­wa­ny "Chwała morder­com Wojciecha".

W 1998 roku perku­si­sta grupy "Inferno" wraz z muzykami grup Witch­ma­ster (basista i wokali­sta "Bruno") i Thunder­bolt (gitarzy­sta "D.") założył death­me­ta­lo­wą grupę Azarath. Także w 1998 roku wydany został tribute album zatytu­ło­wa­ny Czarne zastępy – W hołdzie Kat, na którym grupa zapre­zen­to­wa­ła inter­pre­ta­cję utworu z 1984 roku zatytu­ło­wa­ne­go Ostatni tabor, nagraną w P.J. Studio z inżynie­rem dźwięku Robertem Hajdu­kiem. W 25 paździer­ni­ka 1999 wytwór­nia Avant­gar­de Music wydała kolejny album grupy Behemoth zatytu­ło­wa­ny Satanica, nagry­wa­ny w Starcraft Stimu­la­tion Studios. Wcześniej w wyniku rozłamu grupę opuścił "Mefisto" oraz, na krótko, "Inferno". Do zespołu powrócił Leszek Dziegie­lew­ski. W refrenie utworu "Decade of Therion" ze wspomnia­ne­go albumu pojawia się grecka formuła egzor­cy­stycz­na Apo pantos kakoda­imo­nos, w wolnym tłuma­cze­niu oznacza­ją­ca Chroń nas przed złymi duchami. Niedługo po wydaniu albumu (w 1999) zespół wystąpił kilka­dzie­siąt razy, promując nowy materiał m.in. na festi­wa­lu A Dragon’s Blaze Festival, trasach koncer­to­wych we Francji, Hiszpa­nii i Anglii wraz z takimi grupami jak Deicide (USA), Rotting Christ (Grecja), Ancient Rites (Belgia) oraz Satyri­con (Norwegia).

W sierpniu 2000 roku Promiń­ski na zapro­sze­nie grupy Artrosis nagrał gościn­nie partie perkusji na reedy­cjach dwóch albumów grupy, ponadto zagrał na promo­cyj­nym wydaw­nic­twie grupy Devilyn. Tego samego roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazało się zreali­zo­wa­ne w Krakowie pierwsze wydaw­nic­two VHS Behemoth zatytu­ło­wa­ne Live Eschaton, poprze­dza­ją­ce album Thelema.6. Nagrany został na przeło­mie lipca i sierpnia w lubel­skim Hendrix Studio we współ­pra­cy z poetą i tłuma­czem Krzysz­to­fem Azare­wi­czem, a także nowym gitarzy­stą Mateuszem Śmierz­chal­skim pseud. "Havoc" oraz sesyjnym basistą Marcinem Nowakiem pseud. "Novy", wystę­pu­ją­cym również z grupą Devilyn. Na albumie pojawił się m.in. utwór "Inaugu­ra­tion of Scorpio Dome" inspi­ro­wa­ny filmem Kennetha Angera pt. "Lucifer Rising" z 1972 roku oraz utwór "Vinvm Sabbati" nawią­zu­ją­cy do formuły magicz­nej Zos Kia Cultus Austina Osmana Spare. Wydaw­nic­two ukazało się w USA za pośred­nic­twem Olympic Records oraz w Rosji dzięki Irond Produc­tions. Zespół podpisał również kontrakt z brazy­lij­ską wytwór­nią płytową Moira Records. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne podczas koncer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu X-Mass Festi­vals, podczas których Behemoth wystę­po­wał z takimi grupami jak m.in. Morbid Angel, The Crown, Dying Fetus.

Latem 2001 roku "Nergal" pod pseudo­ni­mem "Howlin' De Ville" zaśpie­wał i zagrał na gitarze basowej na promo­cyj­nym wydaw­nic­twie Hellrock Cowboys grupy Wolve­ri­ne. Na wspomnia­nym wydaw­nic­twie jako perku­si­sta wystąpił również fotograf Krzysz­tof Sadowski, tutaj pod pseudo­ni­mem "John Wayne Orlowski". Tego samego roku zespół Behemoth wstąpił na festi­wa­lach Wacken Open Air (m.in. z grupami Annihi­la­tor, Arch Enemy, Dark Tranqu­il­li­ty, Hello­we­en (Niemcy), Jag Panzer, Kamelot, Lacuna Coil), Metal­fest w Poznaniu (wraz z grupą Napalm Death), With Full Force, Inferno Metal Festival (m.in. wraz z grupami Carpa­thian Forest oraz Lock Up) i Mystic Festiwal (m.in. ze skandy­naw­ski­mi grupami Mayhem oraz Children of Bodom), jesienią zaś jako headli­ner odbył europej­ską trasę koncer­to­wą wraz z grupami Carpa­thian Forest i Khold. Ponadto w listo­pa­dzie tego samego roku Behemoth wystąpił podczas polskie­go festi­wa­lu Thrash'em All wraz z grupami Vader, Lux Occulta, Sceptic, Hate oraz brazy­lij­skim zespołem Krisiun.

W 2002 roku zespół przystą­pił do pracy nad albumem zatytu­ło­wa­nym Zos Kia Cultus (Here and Beyond), w między­cza­sie Darski zaśpie­wał gościn­nie na albumach grup Mess Age, Vader i Hangover. Nowy album Behemoth został poprze­dzo­nym minial­bu­mem Antichri­stian Pheno­me­non, wydanym nakładem Avant­gar­de Music. Wydaw­nic­two zostało zreali­zo­wa­ne z gościn­nym udziałem instru­men­ta­li­sty klawi­szow­ca Macieja Niedziel­skie­go, muzyka z grupy Artrosis, perku­si­sty Adama Sierżęgi (Lost Soul) i gitarzy­sty Łukasza "Bonego" Lubona, członka zespołu Devilyn. Na wspomnia­nym minial­bu­mie znalazły się utwory "Carnage" z reper­tu­aru grupy Mayhem oraz "Day of Suffe­ring" grupy Morbid Angel. W 2001 roku pierwszy utwór został zamiesz­czo­ny na kompi­la­cji wydanej nakładem Avant­gar­de Music zatytu­ło­wa­nej Origi­na­tors of Northern Darkness – A Tribute to Mayhem, drugi zaś na kompi­la­cji zatytu­ło­wa­nej Tyrants From the Abyss – A Tribute to Morbid Angel (2002). Również w 2002 roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazał się box Histo­ri­ca oraz edycja DVD kasety VHS pt. Live Eschaton: The Act of Rebel­lion – grupa Behemoth uznała wydaw­nic­twa za nieofi­cjal­ne. Zespół, wykorzy­stu­jąc przerwy w kompo­no­wa­niu, koncer­to­wał we wschod­niej Europie oraz w Meksyku wraz grupami The Haunted i Witchery.

Latem tego samego roku w lubel­skim Hendrix Studio, we współ­pra­cy z Arkadiu­szem "Maltą" Malczew­skim podczas trwają­cej 700 godzin pracy sesji nagra­nio­wej zespół zreali­zo­wał album Zos Kia Cultus (Here and Beyond) z gościn­nym udziałem instru­men­ta­li­sty klawi­szow­ca Jerzego "U.Recka" Głód (członka grupy Lux Occulta). W wydaw­nic­twie tym zespół po raz pierwszy zasto­so­wał siedmio­stru­no­we gitary elektrycz­ne. Charak­te­ry­stycz­ne dla albumu są także zmiany tempa i partie solowe perku­si­sty grupy, "Inferna". W utworze "Here and Beyond" został wykorzy­sta­ny riff rozpo­czy­na­ją­cy utwór "Cursed Angel of Doom" z dema Endless Damna­tion. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne zreali­zo­wa­nym kosztem 4000 zł teledy­skiem do utworu "As Above So Below" oraz podczas europej­skiej trasy koncer­to­wej m.in. we Włoszech oraz krajach skandy­naw­skich wraz z austra­lij­ską grupą Destroy­er 666, amery­kań­ską Diablo­lic, Darkane oraz polskimi zespo­ła­mi Front­si­de i Crionics.

2003-2009

11 marca 2003 roku album Zos Kia Cultus dzięki Century Media Records ukazał się w USA. Promo­wa­ny był tam podczas koncer­tów, w których brały udział takie grupy jak: Deicide, Amon Amarth i Revenge. Behemoth na zapro­sze­nie wokali­sty Glenna Danziga zagrał również na objaz­do­wym festi­wa­lu Blackest of the Black Festi­vals w USA, wystę­pu­jąc wraz z zespo­ła­mi Opeth, Nile, Super­jo­int Ritual oraz Danzig. 14 września tego samego roku ukazał się kolejny minial­bum grupy, Conju­ra­tion, zawie­ra­ją­cy m.in. inter­pre­ta­cje utworów grup Nine Inch Nails (utwór "Wish") oraz Venom (utwór "Welcome to Hell"). Zespół podpisał kontrakt płytowy ze szwedzką wytwór­nią muzyczną Regain Records, dla której w 2004 roku wydał dobrze przyjęty przez krytykę i fanów album Demigod. W nagraniu gościn­nie wystąpił Karl Sanders, gitarzy­sta grupy Nile. Wcześniej zespół opuścił sesyjny basista Marcin Nowak, który dołączył do grupy Vader, wkrótce zastąpił go pocho­dzą­cy z Legio­no­wa Tomasz "Orion" Wróblew­ski, instru­men­ta­li­sta z zespołu Vesania. Tymcza­so­wo, podczas trasy koncer­to­wej Unnatu­ral Born Killers Tour, zastąpił go Istvan Lendvay z amery­kań­skiej grupy Rise. Tego samego roku "Inferno" dołączył do grupy Witch­ma­ster, z którą nagrał dwa albumy, niedługo potem opuścił zespół, skupia­jąc się na działal­no­ści w grupie Behemoth.

W 2004 roku, tuż przed reali­za­cją albumu Demigod, Behemoth opuścił gitarzy­sta "Havoc", który poświę­cił się działal­no­ści w grupie Blindead. Tym samym Wróblew­ski stał się pełno­praw­nym człon­kiem zespołu. Do grupy sesyjnie dołączył Patryk Sztyber pseud. "Seth" (wystę­pu­ją­cy z Nomad). Z jego udziałem powstał nowy album, który został zmikso­wa­ny przez Daniela Bergstran­da w szwedz­kich Dug out Studios. Maska na twarzy postaci z okładki albumu pt. Demigod została wykonana przez Norberta Grabia­now­skie­go we współ­pra­cy z Zenonem Darskim, ojcem lidera grupy Adama Darskie­go. Ponadto wspomnia­na postać przed­sta­wia "zlepek" fotogra­fii obecnych muzyków grupy zmody­fi­ko­wa­nych na potrzeby albumu.

Wydaw­nic­two wydane 25 paździer­ni­ka nakładem Regain Records było promo­wa­ne podczas koncer­tów w Europie, Stanach Zjedno­czo­nych oraz Ameryce Południo­wej. Na albumie znalazł się m.in. utwory "Before Aeons Came" inspi­ro­wa­ny dramatem "Atlanta in Calydon" autor­stwa Alger­no­na Charlesa Swinbur­nea; "Slaves Shall Serve", którego tytuł pochodzi z książki The Book of the Law Aleiste­ra Crowleya oraz "The Reign ov Shemsu-Hor" inspi­ro­wa­ny książką "From the Ashes of the Angels. The Forbid­den Legacy of a Fallen Race" brytyj­skie­go pisarza Andrew Collinsa. W ramach promocji albumu Demigod zreali­zo­wa­no dwa teledy­ski w reżyse­rii Joanny Rechnio (współ­pra­cu­ją­cej m.in. z grupą O.N.A.): pierwszy do utworu "Conquer All" (ukazał się on również we wzboga­co­nej edycji albumu Demigod w 2005 roku) oraz drugi do utworu "Slaves Shall Serve", ocenzu­ro­wa­ny przez amery­kań­ską stację muzyczną MTV. W 2005 roku ukazał się on wraz z kolejnym minial­bu­mem o tym samym tytule. Wydaw­nic­two ukazało się 20 paździer­ni­ka i zostało limito­wa­ne przez Regain Records do 3000 sztuk w Europie, zaś w USA przez Century Media do 5000 sztuk. Ponadto na albumie tym ukazały się inter­pre­ta­cje utworów "Penetra­tion" grupy The Nefilim oraz "Until You Call on the Dark" grupy Danzig. Tego samego roku podczas trasy koncer­to­wej po Stanach Zjedno­czo­nych samochód, którym podró­żo­wał zespół, został ostrze­la­ny przez anoni­mo­we­go sprawcę podczas nocnego postoju. Przyczyn zdarze­nia nie ustalono. W wyniku tego zdarze­nia nie ucier­piał żaden z członków ekipy koncertowej.

W 6 sierpnia 2004 roku nakładem Regain Records ukazało się pierwsze dwupły­to­we wydaw­nic­two DVD zespołu zatytu­ło­wa­ne Crush.Fukk.Create. Requiem for Genera­tion Armaged­don, zawie­ra­ją­ce nagrania koncer­tów z Mystic Festival 2001 oraz Party Sun Festival w Niemczech. Całość wieńczył cykl koncer­tów na całym świecie, m.in. w USA, Europie, Austra­lii, Izraelu oraz Grecji, gdzie zespół wystę­po­wał z takimi grupami jak Supreme Lord, Krisiun, Incan­ta­tion, Ragnarok, Cattle Decapi­ta­tion, King Diamond, Nile czy The Black Dahlia Murder. W samych Stanach Zjedno­czo­nych Sprze­da­no 35000 egzem­pla­rzy płyty Demigod.

W 2006 roku lider grupy "Nergal" wraz z gitarzy­stą Jackiem Hiro (Sceptic) dołączył do super­gru­py Voodoo Gods w której wystę­pu­ją m.in. Alex von Poschin­ger, Tony Norman (Monstro­si­ty), Seth Van De Loo (Severe Torture), Mike Browning (Acheron), Jean Baudin (Nuclear Rabbits) oraz David Shankle (Manowar). 6 czerwca tego samego roku ukazało się limito­wa­ne do 10000 sztuk kompi­la­cyj­ne wydaw­nic­two Behemoth zatytu­ło­wa­ne Demonica, zawie­ra­ją­ce wczesne nagrania demo oraz utwory niepu­bli­ko­wa­ne. 11 grudnia tego samego roku w gdańskim RG Studio grupa przystą­pi­ła do sesji nagra­nio­wej, która zakoń­czy­ła się w kwietniu następ­ne­go roku, udostęp­nia­jąc na stronach oficjal­ne­go profilu YouTube grupy co kilka tygodni repor­ta­że z cyklu nagrań. Efektem pracy muzyków był wydany w 2007 roku nakładem Regain Records album The Apostasy (tytuł płyty nawią­zu­je do terminu "aposta­zja"), zreali­zo­wa­ny z gościn­nym udziałem jazzo­we­go pianisty Leszka Możdzera oraz wokali­sty Warrela Dane (z grupy Never­mo­re) w utworze "Inner Sanctum". Do produk­cji albumu zespół zaanga­żo­wał sekcję dętą (Piotr Gluch – trąbka, Jacek Swędrzyń­ski – waltor­nia, Marcin Dziecie­lew­ski – puzon) oraz chór. Fotogra­fie promo­cyj­ne do albumu wykonał Krzysz­tof "Sado" Sadkow­ski podczas sesji zdjęcio­wej w Malborku. Powstał także zreali­zo­wa­ny w Los Angeles teledysk do utworu "Prome­the­rion" w reżyse­rii Sorena, współ­pra­cu­ją­ce­go z takimi grupami jak All That Remains i Unearth. Tekst do wspomnia­ne­go utworu został zainspi­ro­wa­ny dramatem "Prome­theus Unbound" Percy’ego Bysshe Shelleya. Nowy album grupy zyskał popular­ność na świecie wraz z powszech­nym uznaniem krytyków komen­tu­ją­cych rozwój muzyków.

The Apostasy było promo­wa­ne podczas koncer­tów w Stanach Zjedno­czo­nych na objaz­do­wym festi­wa­lu Ozzfest, z udziałem takich wykonaw­ców jak Lamb of God, Hatebre­ed, Ozzy Osbourne, Devil­Dri­ver, Nile, Static-X oraz Lordi. 15 sierpnia tuż przed koncer­tem grupy w miejsco­wo­ści Holmdel w ramach wspomnia­ne­go festi­wa­lu lider grupy "Nergal" udał się do Nowego Jorku, gdzie w centrali Metal­Kult udzielił lekcji gry na gitarze zgroma­dzo­nej publicz­no­ści, prezen­tu­jąc wczesne oraz nowe nagrania zespołu, były to m.in. "Summo­ning of the Ancient Ones", "Conquer All" i "Demigod". Ponadto zespół Behemoth wystąpił w Europie, m.in. z grupą Kataklysm, oraz ponownie w USA podczas dwumie­sięcz­nej trasy koncer­to­wej Radio Rebel­lion wraz z grupami Job for a Cowboy, Gojira oraz Beneath the Massacre.

7 stycznia 2008 roku wraz z grupami Vader, Virgin Snatch oraz Front­si­de zespół wystąpił w warszaw­skim klubie Stodoła na chary­ta­tyw­nym koncer­cie poświę­co­nym pamięci zmarłego w wyniku wypadku samocho­do­we­go na Biało­ru­si perku­si­ście Witol­do­wi "Vitkowi" Kiełtyce oraz wokali­ście Adria­no­wi "Covanowi" Kowan­ko­wi, który odniósł poważne obraże­nia. Muzycy wystę­po­wa­li w grupie Decapi­ta­ted. 11 stycznia tego samego roku grupa poinfor­mo­wa­ła o podpi­sa­niu kontrak­tu płyto­we­go z wytwór­nia­mi muzycz­ny­mi Nuclear Blast Records i Metal Blade Records (dla których albumy wydają takie grupy jak Dimmu Borgir, Manowar czy Hypocri­sy), odpowie­dzial­ny­mi za wydanie kolej­nych płyt grupy na rynku europej­skim (Nuclear Blast Records) oraz amery­kań­skim (Metal Blade Records). Tego samego roku zespół zapowie­dział rozpo­czę­cie prac nad nowym, nieza­ty­tu­ło­wa­nym obecnie albumem studyj­nym, wydaw­nic­twem DVD oraz konty­nu­ację The World Apostasy Tour obejmu­ją­cą m.in. Wielką Brytanię oraz Półwysep Iberyj­ski (Hiszpa­nia, Portugalia).

Natomiast po powrocie do kraju, we Wrocła­wiu, podczas trwają­cej dwa dni sesji nagra­nio­wej (28 i 29 stycznia) zreali­zo­wał kolejny teledysk do utworu "At the Left Hand ov God" z albumu The Apostasy w produk­cji Dariusza Szerma­no­wi­cza oraz Grupy 13. 17 lutego w paryskim klubie La Locomo­ti­ve zespół nagrał koncert, który ma być wydany na DVD w ramach wywią­za­nia się z kontrak­tu z wytwór­nią Regain Records. Premiera wydaw­nic­twa została zapla­no­wa­na na jesień 2008 roku. W kwietniu tego samego roku Behemoth wystąpił na The Invalu­able Darkness Tour Part 2, obejmu­ją­cym dwadzie­ścia cztery miasta w Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie, wraz z grupami Dimmu Borgir i Keep of Kalessin. Zapowie­dzia­ny został również udział zespołu podczas letnich festi­wa­li, m.in. na Neurotic Death­fest w maju; Casa Gateways Festival, Hove Festi­va­len, Graspop Festival i Tuska Open Air w czerwcu, Arvika Festi­va­len i Metal­camp w lipcu, Partysan Open Air, Summer Breeze Open Air, Brutal Assault i Hole in the Sky Festival w sierpniu i na Asgard Festival we wrześniu, wieńczą­cy cykl koncer­to­wy w ramach promocji albumu The Apostasy, który został sprze­da­ny na całym świecie w nakła­dzie 70 000 egzem­pla­rzy. 29 kwietnia na oficjal­nej stronie i profilu myspace zespołu odbyła się premiera zreali­zo­wa­ne­go we Wrocła­wiu teledy­sku do utworu "At the Left Hand ov God".

W czerwcu 2008 roku nakładem Mystic Produc­tion ukazała się reedycja albumu The Apostasy z dodat­ko­wą płytą DVD, zawie­ra­ją­cą m.in. nagrania wideo z procesu reali­za­cji albumu, natomiast w sierpniu zespół poinfor­mo­wał o plano­wa­nej na paździer­nik premie­rze jego pierw­sze­go albumu koncer­to­we­go pt. At The Arena ov Aion – Live Apostasy. We wrześniu tego samego roku teledysk do utworu "At the Left Hand ov God" został nomino­wa­ny do nagrody Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film w katego­riach za najlep­szą reżyse­rię, najlep­szy montaż oraz Grand Prix za najlep­szy klip. W paździer­ni­ku 2008 roku ukazał się pierwszy album koncer­to­wy Behemoth zatytu­ło­wa­ny At The Arena ov Aion – Live Apostasy. Natomiast 11 listo­pa­da ukazał się szósty minial­bum grupy pt. Ezkaton.

Od 2009

W 2009 roku gitarzy­ści grupy Nergal, Seth i basista Orion wzięli udział w targach Musik­mes­se we Frank­fur­cie nad Menem, w Niemczech. Spotka­nie odbyło się na stano­wi­sku gitar firmy ESP, która sponso­ru­je grupę. Dziewią­ty albumu zespołu zatytu­ło­wa­ny Evange­lion ukazał się 7 sierpnia 2009 nakładem wytwórni muzycz­nej Nuclear Blast Records w Europie i 11 sierpnia 2009 roku nakładem Metal Blade Records w Stanach Zjedno­czo­nych. W Polsce album ukazał się 7 sierpnia nakładem Mystic Produc­tion. Album został wydany również w wersji digipack z dołączo­ną płytą DVD zawie­ra­ją­ca nagrania zza kulis oraz rozsze­rzo­ną szatę graficz­ną. W ramach promocji albumu został zreali­zo­wa­ny teledysk do utworu pt. "Ov Fire And The Void".

Nagrania odbyły się w Wytwórni Filmów Fabular­nych we Wrocła­wiu we współ­pra­cy z reżyse­rem Dariu­szem Szerma­no­wi­czem i zespołem produ­cenc­kim Grupa 13. Na profilu YouTube zespołu ukazał się reportaż przed­sta­wia­ją­cy reali­za­cję teledy­sku, do którego zapro­szo­no m.in. Aleksan­drę Hamkało. Premiera klipu odbyła się 6 sierpnia 2009. Dzień po premie­rze został on usunięty z serwisu YouTube. Ocenzu­ro­wa­na wersja została opubli­ko­wa­na tego samego dnia. Orygi­nal­na wersja teledy­sku została udostęp­nio­na na oficjal­nej stronie wytwórni muzycz­nej Metal Blade Records oraz portalu Onet​.pl. Album zadebiu­to­wał na 56. miejscu listy Billbo­ard 200 w Stanach Zjedno­czo­nych sprze­da­jąc się w nakła­dzie 8 500 egzem­pla­rzy w przecią­gu tygodnia od dnia premiery. W między­cza­sie formacja odbyła w USA trasę koncer­to­wą Rockstar Energy Drink Mayhem Festival 2009 2009.

Jesienią zespół odbył w Polsce trasę koncer­to­wą pod nazwą Nowa Evange­lia Tour 2009. Wraz z Behemoth wystą­pi­ły grupy Black River, Azarath i Hermh. Trasa rozpo­czę­ła się 24 września w Białym­sto­ku, a zakoń­czy­ła 4 paździer­ni­ka w Gdańsku. Ponadto grupa wystą­pi­ła w takich miastach jak Warszawa, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań i Toruń. W listo­pa­dzie 2009 roku dziewią­ta płyta zespołu uzyskała status złotej płyty sprze­da­jąc się w nakła­dzie 15 000 egzem­pla­rzy w Polsce. Evange­lion został również nagro­dzo­ny tytułem płyty roku w plebi­scy­tach magazy­nów muzycz­nych Gitarzy­sta i Terro­ri­zer.

16 czerwca 2010 Behemoth wystąpił na Sonisphe­re Festival w Warsza­wie, poprze­dza­jąc Metal­li­kę, Slayer, Megadeth i Anthrax. Od czerwca do lipca zespół koncer­to­wał po Europie wraz z Decapi­ta­ted i Ex Deo. Pod koniec lipca rozpo­czął drugą turę koncer­tów na festi­wa­lach, zaczy­na­jąc od Czech, a kończąc 1 sierpnia w Polsce, na festi­wa­lu Castle Party w Bolkowie. Pozosta­ła część trasy została odwołana z powodu proble­mów zdrowot­nych Adama Darskie­go. Odwołana została także trasa po Rosji i krajach bałtyc­kich we wrześniu i paździer­ni­ku oraz amery­kań­ska trasa "Lawless States of Heretika" z zespo­ła­mi Watain, Withered i Black Anvil w listo­pa­dzie i grudniu. 12 sierpnia 2010 opubli­ko­wa­no nowy wideoklip do utworu "Alas, lord Is Upon Me" zreali­zo­wa­ny po raz trzeci z Dariu­szem Szerma­no­wi­czem i Grupą 13, nakrę­co­ny na terenie opactwa Cyster­sów w Lubiążu na Dolnym Śląsku. 5 listo­pa­da 2010 roku w Europie ukazało się wydaw­nic­two DVD – Evange­lia Heretika w którym znalazły się dwa koncerty zareje­stro­wa­ne w Paryżu (jeszcze w ramach promocji The Apostasy) oraz w Warsza­wie. W Stanach Zjedno­czo­nych nagrania ukazały się 9 listo­pa­da tego samego roku nakładem wytwórni muzycz­nej Metal Blade Records.

16 maja 2011 roku w Europie nakładem wytwórni muzycz­nej Peace­vil­le Records ukazała się druga kompi­la­cja nagrań zespołu pt. Abyssus Abyssum Invocat. W Stanach Zjedno­czo­nych kompi­la­cja ukazała się 7 czerwca tego samego roku nakładem Metal Blade Records. Na pierw­szej płycie zostały opubli­ko­wa­ne utwory pocho­dzą­ce z amery­kań­skiej edycji minial­bu­mu Conju­ra­tion wydanego w 2003 roku. Z kolei na drugiej płycie znalazły się utwory pocho­dzą­ce z wydanego w 2005 roku minial­bu­mu Slaves Shall Serve oraz wcześniej niepu­bli­ko­wa­ne kompo­zy­cje "Lam" i "As Above So Below" zareje­stro­wa­ne na żywo. 26 lipca 2011 wydano wideoklip do utworu "Lucifer", ponownie zreali­zo­wa­ny z Grupą 13 i Dariu­szem Szerma­no­wi­czem oraz z Łukaszem Tunikowskim.

Z końcem roku muzycy wznowili działal­ność koncer­to­wą. Pierwsze występy odbyły się w Polsce w ramach Phoenix Rising Tour. Konty­nu­ację tournée stano­wi­ły występy w lutym 2012, także w ojczyź­nie zespołu. Wśród tych występów miał miejsce specjal­ny koncert wraz z Vader, Decapi­ta­ted oraz The Sixpo­un­der, z okazji 666 lecia nadania praw miejskich Bydgosz­czy. W lutym formacja wystą­pi­ła podczas licznych koncer­tów w Europie m.in. wraz z Cannibal Corpse i Legion of the Damned. Natomiast na przeło­mie kwietnia i maja grupa odbyła trasę koncer­to­wą w USA. W koncer­tach w ramach The American Decibel Magazine Tour 2012 uczest­ni­czy­ły także Watain, The Devil’s Blood oraz In Solitude. Z kolei 12 czerwca odbyła się premiera autory­zo­wa­nej biogra­fii zespołu pt. Konkwi­sta­do­rzy diabła () autor­stwa Łukasza Dunaja.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI