Behemoth
Biografia

Behemoth

Zródło: Spotify

Behe­moth (IPA , hebr. בהמות dosłow­nie “bestie”) – pol­ska gru­pa muzycz­na, powsta­ła w paź­dzier­ni­ku 1991 roku w Gdań­sku, wystę­pu­ją­ca do 1992 roku pod nazwą Bapho­met. Na począt­ku pre­zen­to­wa­ła styl muzycz­ny zali­cza­ny do black meta­lu, póź­niej, od 1994 roku, zbli­żo­ny do pagan meta­lu, sze­ro­ko wyko­rzy­stu­jąc w nagra­niach gita­rę aku­stycz­ną. Następ­nie zespół zaczął wyko­ny­wać muzy­kę z rodza­ju death meta­lu, porzu­ca­jąc tema­ty­kę pogań­ską na rzecz sze­ro­ko rozu­mia­ne­go okul­ty­zmu oraz mito­lo­gii Bli­skie­go Wscho­du. W począt­ko­wym okre­sie dzia­łal­no­ści za spra­wą gościn­nej współ­pra­cy z Rober­tem Fuda­lim (Gra­ve­land) gru­pa była błęd­nie wią­za­na z nur­tem NSBM. Obec­nie Behe­moth jest muzycz­nie kate­go­ry­zo­wa­ny tak jak zespo­ły Nile oraz Mor­bid Angel.

Lide­rem zespo­łu nie­prze­rwa­nie od 1991 roku jest głów­ny kom­po­zy­tor i autor tek­stów Adam “Ner­gal” Dar­ski. Peł­ni on rów­nież funk­cję mene­dże­ra gru­py, kie­ru­jąc powo­ła­ną w tym celu agen­cją New Aeon Music. Jest on pierw­szym zespo­łem w histo­rii pol­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, któ­re­go wydaw­nic­two w 2007 roku zna­la­zło się na liście sprze­da­ży Bil­l­bo­ard, noto­wa­ne w pierw­szym tygo­dniu sprze­da­ży na miej­scu 149. Nato­miast w Pol­sce ósmy album gru­py The Apo­sta­sy w pierw­szym tygo­dniu sprze­da­ży osią­gnął dzie­wią­te miej­sce w ran­kin­gu OLiS. Behe­moth docze­kał się rów­nież publi­ka­cji w cza­so­pi­smach takich jak Ker­rang!, Metal Ham­mer, Prze­krój, L.A. Weekly, Gaze­ta Wybor­cza, New York Times, Revo­lver oraz Deci­bel Maga­zi­ne, w któ­re­go ran­kin­gu Adam “Ner­gal” Dar­ski zna­lazł się na 17. miej­scu listy Top 20 Death Metal Guita­ri­sts (ang. “20 naj­lep­szych gita­rzy­stów death­me­ta­lo­wych”).

Z zespo­łem od wie­lu lat współ­pra­cu­ją m.in. Tomasz “GRAAL” Dani­ło­wicz, autor okła­dek płyt gru­py oraz opra­wy gra­ficz­nej, inży­nier dźwię­ku i pro­du­cent muzycz­ny Arka­diusz “Mal­ta” Mal­czew­ski oraz człon­ko­wie New Aeon Socie­ty: webma­ster behemoth.pl Maciej “Man­ti­co­re” Grusz­ka, admi­ni­stra­tor pro­fi­lu myspa­ce Boris “Hate­frost” Kalu­zny, foto­gra­fik Krzysz­tof “Sado” Sadow­ski oraz Krzysz­tof Aza­re­wicz, poeta, autor tek­stów i kon­sul­tant mery­to­rycz­ny.

Według lide­ra zespo­łu jego twór­czość ma cha­rak­ter anty­chrze­ści­jań­ski. Pod­czas kon­cer­tów gru­pa wystę­pu­je w cha­rak­te­ry­stycz­nym czar­no-bia­łym maki­ja­żu oraz kostiu­mach, tra­dy­cyj­nie uży­wa­nych przez pre­kur­so­rów gatun­ku black metal, takich jak Venom, Cel­tic Frost oraz May­hem. W 2010 roku zespół otrzy­mał nagro­dę pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go – Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evan­ge­lion.

1991–1996

Gru­pa powsta­ła w 1991 roku w Gdań­sku na osie­dlu Żabian­ka z ini­cja­ty­wy 14-let­nie­go wów­czas Ada­ma Micha­ła Dar­skie­go oraz 15-let­nie­go Ada­ma Murasz­ko, gra­ją­ce­go na per­ku­sji, wystę­pu­ją­cych pod pseu­do­ni­ma­mi odpo­wied­nio “Holo­cau­sto” oraz “Sodo­mi­zer”. Sami muzy­cy pozna­li się w 1987 roku, gdy jako dzie­ci zafa­scy­no­wa­ni muzy­ką takich grup jak Kat, TSA, Kiss, Metal­li­ca, Poison oraz Per­fect z gatun­ku rock i heavy metal zaprzy­jaź­ni­li się, marząc o stwo­rze­niu gru­py. Pierw­sze pró­by zespo­łu odby­wa­ły się w piw­ni­cach pobli­skiej szko­ły pod­sta­wo­wej, gdzie dzię­ki uprzej­mo­ści miej­sco­wych zespo­łów nie­dy­spo­nu­ją­cy wła­snym instru­men­tem (per­ku­sja) Murasz­ko mógł grać; Dar­ski swo­ją gita­rę dostał w pre­zen­cie od rodzi­ców. Pierw­szą per­ku­sję muzyk zaku­pił kil­ka lat póź­niej. Zaro­bił na nią sprze­da­jąc wraz z Dar­skim uprzed­nio przy­go­to­wa­ne w gara­żu rodzi­ców kopie kaset magne­to­fo­no­wych oraz nakle­jek na tar­go­wi­sku w gdań­skiej Oli­wie.

Do 1992 roku zespół funk­cjo­no­wał pod nazwą Bapho­met. W tym samym roku pod nazwą Behe­moth uka­za­ło się pierw­sze wydaw­nic­two gru­py zaty­tu­ło­wa­ne Endless Dam­na­tion zare­je­stro­wa­ne wio­sną w piw­ni­cy gdań­skie­go liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go nr 12, przy udzia­le gita­rzy­sty i basi­sty Ada­ma Mali­now­skie­go pseud. “Dese­cra­tor”. Wkrót­ce potem pró­by gru­py odby­wa­ły się w Miej­skim Domu Kul­tu­ry, a następ­nie we wła­snej sali w nad­mor­skiej dziel­ni­cy Gdań­ska Brzeź­nie. Behe­moth jako duet: “Ner­gal” (poprzed­nio “Holo­cau­sto”) i “Baal” (poprzed­nio “Sodo­mi­zer”) jesz­cze tego same­go roku zre­ali­zo­wał kolej­ne wydaw­nic­two demo – The Return of the Nor­thern Moon z gościn­nym udzia­łem Rober­ta Fuda­li pseud. “Rob Dar­ken” (wystę­pu­ją­ce­go w gru­pie Gra­ve­land), któ­ry wyko­nał par­tie kla­wi­szo­we. Demo zosta­ło poprze­dzo­ne utwo­rem pro­mo­cyj­nym “The Return of the Bla­sphe­mer”, do któ­re­go gościn­nie par­tie gita­ry baso­wej zre­ali­zo­wał “Obscu­re Per­ver­sion” (właśc. Krzysz­tof Pie­kar­ski; od 2018r. per­ku­si­sta w “Głę­bo­ko Wyco­fa­ni”).

Wydaw­nic­two zawie­ra­ło m.in. cover utwo­ru “Agres­sor” szwaj­car­skiej gru­py Hel­l­ham­mer. Demo zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne w War­rior Stu­dio w Gdy­ni przez Krzysz­to­fa “Kri­sa” Maszo­tę. Album The Return of the Nor­thern Moon wyda­ła na począt­ku 1993 roku pol­ska wytwór­nia pły­to­wa Pagan Records, dwa lata póź­niej zaś Last Epi­taph Pro­duc­tion wyda­ła go jako pły­tę winy­lo­wą. Tego same­go roku do zespo­łu ofi­cjal­nie dołą­czył basi­sta Seba­stian “Orcus” Kola­sa i gita­rzy­sta “Frost”. Czte­ro­oso­bo­wy skład nagrał dwie taśmy demo z prób, kolej­no “Thy Win­ter Kin­godm” oraz “Adv. III demo …From the Pagan Vastlands”. Obie kase­ty mia­ły bar­dzo niski nakład i roze­szły się po zinach i przy­ja­cio­łach zespo­łu.

W grud­niu 1993 roku powsta­ło trze­cie, ofi­cjal­ne demo gru­py, zaty­tu­ło­wa­ne …From the Pagan Vastlands, wzbo­ga­co­ne o cover utwo­ru “Death­crush” gru­py May­hem, zre­ali­zo­wa­ne ponow­nie przez Maszo­tę. Za brzmie­nie odpo­wie­dzial­ny był sam zespół, wystę­pu­ją­cy już jako trio z Rafa­łem “Fro­stem” Brau­erem. Demo zosta­ło wyda­ne w 1994 roku przez Pagan Records, w Euro­pie nato­miast przez Nazgu­l’s Eerie. Rok póź­niej całość wyda­na zosta­ła na CD przez Wild Rags w USA. Nagra­nie trze­cie­go dema zaowo­co­wa­ło pod­pi­sa­niem kon­trak­tu z wło­ską wytwór­nią pły­to­wą Enth­ro­py Records.

W 1994 roku na zapro­sze­nie pagan­me­ta­lo­wej gru­py Masti­phal “Ner­gal” zagrał na per­ku­sji na albu­mie pt.Noc­tur­nal Land­scap. Nato­miast w lip­cu 1994 roku ponow­nie w War­rior Stu­dio gru­pa przy­stą­pi­ła do pra­cy nad mate­ria­łem na minial­bum robo­czo zaty­tu­ło­wa­nym Moon­spell Rites. Album zaty­tu­ło­wa­ny osta­tecz­nie And the Fore­sts Dre­am Eter­nal­ly został wyda­ny tego same­go roku przez Enth­ro­py Records. Ponow­nie jako duet “Ner­gal” i “Baal” jesz­cze w grud­niu 1994 roku w 8 Stu­dio muzy­cy zare­je­stro­wa­li wyda­ny przez Pagan Records pierw­szy album pt. Sven­te­vith (Stor­ming Near the Bal­tic), z gościn­nym udzia­łem kla­wi­szow­ca Ceza­re­go “Ceza­ra” Augu­sty­no­wi­cza, zało­ży­cie­la gru­py muzycz­nej Christ Ago­ny. Rok póź­niej Seven­te­vith został wyda­ny jako pły­ta winy­lo­wa przez Last Epi­taph Pro­duc­tion. Album był inspi­ro­wa­ny głów­nie pogań­ski­mi wie­rze­nia­mi, okład­ka pły­ty ozdo­bi­ła pra­ca Davi­da Tier­re (Dark Arts). Pod­czas nagry­wa­nia mate­ria­łu par­tie instru­men­tów kla­wi­szo­wych wyko­nał gościn­nie Ceza­ry Augu­sty­no­wicz z gru­py Christ Ago­ny. Pły­ta zosta­ła dobrze przy­ję­ta zarów­no przez fanów jak i kry­ty­ków, cze­go efek­tem był kon­trakt z nie­miec­ką wytwór­nią Soli­sti­tium Records na dwa kolej­ne peł­no­wy­mia­ro­we albu­my.

1996–2003

Pierw­szym albu­mem w nowej wytwór­ni był wyda­ny w Pol­sce przez Atra­tus Music w 1996 roku Grom. Pły­ta zosta­ła nagra­na w grud­niu 1995 roku w skła­dzie posze­rzo­nym o Lesz­ka “Lesa” Dzie­gie­lew­skie­go, gita­rzy­stę gru­py Dam­na­tion, ponad­to sesyj­nie muzy­ków wsparł Piotr Weltrow­ski, odpo­wie­dzial­ny za instru­men­ty kla­wi­szo­we. Okład­kę albu­mu ponow­nie ozdo­bi­ła pra­ca Davi­da Tier­re (Dark Arts). Sama muzy­ka oscy­lo­wa­ła wokół brzmień osa­dzo­nych z jed­nej stro­ny w gatun­ku black i thrash metal, a z dru­giej w dźwię­kach bli­skich fol­ko­wi wzbo­ga­co­ne­mu żeń­skim śpie­wem. Na albu­mie uka­za­ły się rów­nież dwa utwo­ry w języ­ku pol­skim zaty­tu­ło­wa­ne “Grom” i “Lasy Pomo­rza”.

W 1997 roku został wyda­ny split album z gru­pą Dam­na­tion pod tytu­łem And the Fore­sts Dre­am Eternally/Forbidden Spa­ces. Jak wska­zu­je pierw­sza cześć tytu­łu albu­mu, dla Behe­mo­tha nie był to nowy mate­riał, lecz nagra­nia z demo And the Fore­sts Dre­am Eter­nal­ly. Było to ostat­nie wydaw­nic­two z per­ku­si­stą “Baalem”, któ­ry odszedł 11 paź­dzier­ni­ka 1996 roku po jedy­nym kon­cer­cie gru­py pro­mu­ją­cym album Grom w war­szaw­skim klu­bie Remont. Murasz­ko po odej­ściu z zespo­łu wraz z Lesz­kiem Dzie­gie­lew­skim zało­żył gru­pę Hell-Born. Muzy­ka zastą­pił pocho­dzą­cy z Tcze­wa Zbi­gniew Pro­miń­ski pseud. “Infer­no” (poprzed­nio w gru­pie Dam­na­tion), z któ­rym zespół w lutym 1997 zare­je­stro­wał trzy utwo­ry na potrze­by minial­bu­mu Bewit­ching the Pome­ra­nia.

Tego same­go roku lider gru­py “Ner­gal” roz­po­czął stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim na obec­nym Wydzia­le Filo­lo­gicz­no-Histo­rycz­nym. Nie prze­szko­dzi­ło to jed­nak w wyda­niu kolej­ne­go albu­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go Pan­de­mo­nic Incan­ta­tions, zre­ali­zo­wa­ne­go na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia w olsz­tyń­skim Sela­ni Stu­dio już bez Lesz­ka “Lesa” Dzie­gie­lew­skie­go. Do gru­py dołą­czył basi­sta “Mefi­sto”. Album został wyda­ny przez Novum Vox Mor­tis i Soli­sti­tium Records 2 mar­ca 1998 roku oraz rok póź­niej przez wło­ską wytwór­nię muzycz­ną Avant­gar­de Music. Okład­kę oraz lay­out albu­mu wyko­nał GRAAL przy współ­pra­cy z “Marqu­isem”, powsta­ło rów­nież nowe logo zespo­łu. Pły­ta odnio­sła suk­ces, co zaowo­co­wa­ło kon­trak­tem ze wspo­mnia­ną wytwór­nią Avant­gar­de Music. Na wspo­mnia­nym wydaw­nic­twie zna­lazł się utwór zaty­tu­ło­wa­ny “Chwa­ła mor­der­com Woj­cie­cha”.

W 1998 roku per­ku­si­sta gru­py “Infer­no” wraz z muzy­ka­mi grup Witch­ma­ster (basi­sta i woka­li­sta “Bru­no”) i Thun­der­bolt (gita­rzy­sta “D.”) zało­żył death­me­ta­lo­wą gru­pę Aza­rath. Tak­że w 1998 roku wyda­ny został tri­bu­te album zaty­tu­ło­wa­ny Czar­ne zastę­py – W hoł­dzie Kat, na któ­rym gru­pa zapre­zen­to­wa­ła inter­pre­ta­cję utwo­ru z 1984 roku zaty­tu­ło­wa­ne­go Ostat­ni tabor, nagra­ną w P.J. Stu­dio z inży­nie­rem dźwię­ku Rober­tem Haj­du­kiem. W 25 paź­dzier­ni­ka 1999 wytwór­nia Avant­gar­de Music wyda­ła kolej­ny album gru­py Behe­moth zaty­tu­ło­wa­ny Sata­ni­ca, nagry­wa­ny w Star­craft Sti­mu­la­tion Stu­dios. Wcze­śniej w wyni­ku roz­ła­mu gru­pę opu­ścił “Mefi­sto” oraz, na krót­ko, “Infer­no”. Do zespo­łu powró­cił Leszek Dzie­gie­lew­ski. W refre­nie utwo­ru “Deca­de of The­rion” ze wspo­mnia­ne­go albu­mu poja­wia się grec­ka for­mu­ła egzor­cy­stycz­na Apo pan­tos kako­da­imo­nos, w wol­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza­ją­ca Chroń nas przed zły­mi ducha­mi. Nie­dłu­go po wyda­niu albu­mu (w 1999) zespół wystą­pił kil­ka­dzie­siąt razy, pro­mu­jąc nowy mate­riał m.in. na festi­wa­lu A Dragon’s Bla­ze Festi­val, tra­sach kon­cer­to­wych we Fran­cji, Hisz­pa­nii i Anglii wraz z taki­mi gru­pa­mi jak Deici­de (USA), Rot­ting Christ (Gre­cja), Ancient Rites (Bel­gia) oraz Saty­ri­con (Nor­we­gia).

W sierp­niu 2000 roku Pro­miń­ski na zapro­sze­nie gru­py Artro­sis nagrał gościn­nie par­tie per­ku­sji na reedy­cjach dwóch albu­mów gru­py, ponad­to zagrał na pro­mo­cyj­nym wydaw­nic­twie gru­py Devi­lyn. Tego same­go roku nakła­dem Metal Mind Pro­duc­tions uka­za­ło się zre­ali­zo­wa­ne w Kra­ko­wie pierw­sze wydaw­nic­two VHS Behe­moth zaty­tu­ło­wa­ne Live Escha­ton, poprze­dza­ją­ce album Thelema.6. Nagra­ny został na prze­ło­mie lip­ca i sierp­nia w lubel­skim Hen­drix Stu­dio we współ­pra­cy z poetą i tłu­ma­czem Krzysz­to­fem Aza­re­wi­czem, a tak­że nowym gita­rzy­stą Mate­uszem Śmierz­chal­skim pseud. “Havoc” oraz sesyj­nym basi­stą Mar­ci­nem Nowa­kiem pseud. “Novy”, wystę­pu­ją­cym rów­nież z gru­pą Devi­lyn. Na albu­mie poja­wił się m.in. utwór “Inau­gu­ra­tion of Scor­pio Dome” inspi­ro­wa­ny fil­mem Ken­ne­tha Ange­ra pt. “Luci­fer Rising” z 1972 roku oraz utwór “Vinvm Sab­ba­ti” nawią­zu­ją­cy do for­mu­ły magicz­nej Zos Kia Cul­tus Austi­na Osma­na Spa­re. Wydaw­nic­two uka­za­ło się w USA za pośred­nic­twem Olym­pic Records oraz w Rosji dzię­ki Irond Pro­duc­tions. Zespół pod­pi­sał rów­nież kon­trakt z bra­zy­lij­ską wytwór­nią pły­to­wą Moira Records. Wydaw­nic­two było pro­mo­wa­ne pod­czas kon­cer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu X‑Mass Festi­vals, pod­czas któ­rych Behe­moth wystę­po­wał z taki­mi gru­pa­mi jak m.in. Mor­bid Angel, The Crown, Dying Fetus.

Latem 2001 roku “Ner­gal” pod pseu­do­ni­mem “How­lin’ De Vil­le” zaśpie­wał i zagrał na gita­rze baso­wej na pro­mo­cyj­nym wydaw­nic­twie Hel­l­rock Cow­boys gru­py Wolve­ri­ne. Na wspo­mnia­nym wydaw­nic­twie jako per­ku­si­sta wystą­pił rów­nież foto­graf Krzysz­tof Sadow­ski, tutaj pod pseu­do­ni­mem “John Way­ne Orlow­ski”. Tego same­go roku zespół Behe­moth wstą­pił na festi­wa­lach Wac­ken Open Air (m.in. z gru­pa­mi Anni­hi­la­tor, Arch Ene­my, Dark Tra­nqu­il­li­ty, Hel­lo­we­en (Niem­cy), Jag Pan­zer, Kame­lot, Lacu­na Coil), Metal­fest w Pozna­niu (wraz z gru­pą Napalm Death), With Full For­ce, Infer­no Metal Festi­val (m.in. wraz z gru­pa­mi Car­pa­thian Forest oraz Lock Up) i Mystic Festi­wal (m.in. ze skan­dy­naw­ski­mi gru­pa­mi May­hem oraz Chil­dren of Bodom), jesie­nią zaś jako headli­ner odbył euro­pej­ską tra­sę kon­cer­to­wą wraz z gru­pa­mi Car­pa­thian Forest i Khold. Ponad­to w listo­pa­dzie tego same­go roku Behe­moth wystą­pił pod­czas pol­skie­go festi­wa­lu Thrash’em All wraz z gru­pa­mi Vader, Lux Occul­ta, Scep­tic, Hate oraz bra­zy­lij­skim zespo­łem Kri­siun.

W 2002 roku zespół przy­stą­pił do pra­cy nad albu­mem zaty­tu­ło­wa­nym Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond), w mię­dzy­cza­sie Dar­ski zaśpie­wał gościn­nie na albu­mach grup Mess Age, Vader i Han­go­ver. Nowy album Behe­moth został poprze­dzo­nym minial­bu­mem Anti­chri­stian Phe­no­me­non, wyda­nym nakła­dem Avant­gar­de Music. Wydaw­nic­two zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne z gościn­nym udzia­łem instru­men­ta­li­sty kla­wi­szow­ca Macie­ja Nie­dziel­skie­go, muzy­ka z gru­py Artro­sis, per­ku­si­sty Ada­ma Sier­żę­gi (Lost Soul) i gita­rzy­sty Łuka­sza “Bone­go” Lubo­na, człon­ka zespo­łu Devi­lyn. Na wspo­mnia­nym minial­bu­mie zna­la­zły się utwo­ry “Car­na­ge” z reper­tu­aru gru­py May­hem oraz “Day of Suf­fe­ring” gru­py Mor­bid Angel. W 2001 roku pierw­szy utwór został zamiesz­czo­ny na kom­pi­la­cji wyda­nej nakła­dem Avant­gar­de Music zaty­tu­ło­wa­nej Ori­gi­na­tors of Nor­thern Dark­ness – A Tri­bu­te to May­hem, dru­gi zaś na kom­pi­la­cji zaty­tu­ło­wa­nej Tyrants From the Abyss – A Tri­bu­te to Mor­bid Angel (2002). Rów­nież w 2002 roku nakła­dem Metal Mind Pro­duc­tions uka­zał się box Histo­ri­ca oraz edy­cja DVD kase­ty VHS pt. Live Escha­ton: The Act of Rebel­lion – gru­pa Behe­moth uzna­ła wydaw­nic­twa za nie­ofi­cjal­ne. Zespół, wyko­rzy­stu­jąc prze­rwy w kom­po­no­wa­niu, kon­cer­to­wał we wschod­niej Euro­pie oraz w Mek­sy­ku wraz gru­pa­mi The Haun­ted i Wit­che­ry.

Latem tego same­go roku w lubel­skim Hen­drix Stu­dio, we współ­pra­cy z Arka­diu­szem “Mal­tą” Mal­czew­skim pod­czas trwa­ją­cej 700 godzin pra­cy sesji nagra­nio­wej zespół zre­ali­zo­wał album Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond) z gościn­nym udzia­łem instru­men­ta­li­sty kla­wi­szow­ca Jerze­go “U.Recka” Głód (człon­ka gru­py Lux Occul­ta). W wydaw­nic­twie tym zespół po raz pierw­szy zasto­so­wał sied­mio­stru­no­we gita­ry elek­trycz­ne. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla albu­mu są tak­że zmia­ny tem­pa i par­tie solo­we per­ku­si­sty gru­py, “Infer­na”. W utwo­rze “Here and Bey­ond” został wyko­rzy­sta­ny riff roz­po­czy­na­ją­cy utwór “Cur­sed Angel of Doom” z dema Endless Dam­na­tion. Wydaw­nic­two było pro­mo­wa­ne zre­ali­zo­wa­nym kosz­tem 4000 zł tele­dy­skiem do utwo­ru “As Abo­ve So Below” oraz pod­czas euro­pej­skiej tra­sy kon­cer­to­wej m.in. we Wło­szech oraz kra­jach skan­dy­naw­skich wraz z austra­lij­ską gru­pą Destroy­er 666, ame­ry­kań­ską Dia­blo­lic, Dar­ka­ne oraz pol­ski­mi zespo­ła­mi Front­si­de i Crio­nics.

2003–2009

11 mar­ca 2003 roku album Zos Kia Cul­tus dzię­ki Cen­tu­ry Media Records uka­zał się w USA. Pro­mo­wa­ny był tam pod­czas kon­cer­tów, w któ­rych bra­ły udział takie gru­py jak: Deici­de, Amon Amarth i Reven­ge. Behe­moth na zapro­sze­nie woka­li­sty Glen­na Dan­zi­ga zagrał rów­nież na objaz­do­wym festi­wa­lu Blac­kest of the Black Festi­vals w USA, wystę­pu­jąc wraz z zespo­ła­mi Opeth, Nile, Super­jo­int Ritu­al oraz Dan­zig. 14 wrze­śnia tego same­go roku uka­zał się kolej­ny minial­bum gru­py, Con­ju­ra­tion, zawie­ra­ją­cy m.in. inter­pre­ta­cje utwo­rów grup Nine Inch Nails (utwór “Wish”) oraz Venom (utwór “Welco­me to Hell”). Zespół pod­pi­sał kon­trakt pły­to­wy ze szwedz­ką wytwór­nią muzycz­ną Rega­in Records, dla któ­rej w 2004 roku wydał dobrze przy­ję­ty przez kry­ty­kę i fanów album Demi­god. W nagra­niu gościn­nie wystą­pił Karl San­ders, gita­rzy­sta gru­py Nile. Wcze­śniej zespół opu­ścił sesyj­ny basi­sta Mar­cin Nowak, któ­ry dołą­czył do gru­py Vader, wkrót­ce zastą­pił go pocho­dzą­cy z Legio­no­wa Tomasz “Orion” Wró­blew­ski, instru­men­ta­li­sta z zespo­łu Vesa­nia. Tym­cza­so­wo, pod­czas tra­sy kon­cer­to­wej Unna­tu­ral Born Kil­lers Tour, zastą­pił go Istvan Len­dvay z ame­ry­kań­skiej gru­py Rise. Tego same­go roku “Infer­no” dołą­czył do gru­py Witch­ma­ster, z któ­rą nagrał dwa albu­my, nie­dłu­go potem opu­ścił zespół, sku­pia­jąc się na dzia­łal­no­ści w gru­pie Behe­moth.

W 2004 roku, tuż przed reali­za­cją albu­mu Demi­god, Behe­moth opu­ścił gita­rzy­sta “Havoc”, któ­ry poświę­cił się dzia­łal­no­ści w gru­pie Blin­de­ad. Tym samym Wró­blew­ski stał się peł­no­praw­nym człon­kiem zespo­łu. Do gru­py sesyj­nie dołą­czył Patryk Szty­ber pseud. “Seth” (wystę­pu­ją­cy z Nomad). Z jego udzia­łem powstał nowy album, któ­ry został zmik­so­wa­ny przez Danie­la Berg­stran­da w szwedz­kich Dug out Stu­dios. Maska na twa­rzy posta­ci z okład­ki albu­mu pt. Demi­god zosta­ła wyko­na­na przez Nor­ber­ta Gra­bia­now­skie­go we współ­pra­cy z Zeno­nem Dar­skim, ojcem lide­ra gru­py Ada­ma Dar­skie­go. Ponad­to wspo­mnia­na postać przed­sta­wia “zle­pek” foto­gra­fii obec­nych muzy­ków gru­py zmo­dy­fi­ko­wa­nych na potrze­by albu­mu.

Wydaw­nic­two wyda­ne 25 paź­dzier­ni­ka nakła­dem Rega­in Records było pro­mo­wa­ne pod­czas kon­cer­tów w Euro­pie, Sta­nach Zjed­no­czo­nych oraz Ame­ry­ce Połu­dnio­wej. Na albu­mie zna­lazł się m.in. utwo­ry “Befo­re Aeons Came” inspi­ro­wa­ny dra­ma­tem “Atlan­ta in Caly­don” autor­stwa Alger­no­na Char­le­sa Swin­bur­nea; “Sla­ves Shall Serve”, któ­re­go tytuł pocho­dzi z książ­ki The Book of the Law Ale­iste­ra Crow­leya oraz “The Reign ov Shem­su-Hor” inspi­ro­wa­ny książ­ką “From the Ashes of the Angels. The For­bid­den Lega­cy of a Fal­len Race” bry­tyj­skie­go pisa­rza Andrew Col­lin­sa. W ramach pro­mo­cji albu­mu Demi­god zre­ali­zo­wa­no dwa tele­dy­ski w reży­se­rii Joan­ny Rech­nio (współ­pra­cu­ją­cej m.in. z gru­pą O.N.A.): pierw­szy do utwo­ru “Conqu­er All” (uka­zał się on rów­nież we wzbo­ga­co­nej edy­cji albu­mu Demi­god w 2005 roku) oraz dru­gi do utwo­ru “Sla­ves Shall Serve”, ocen­zu­ro­wa­ny przez ame­ry­kań­ską sta­cję muzycz­ną MTV. W 2005 roku uka­zał się on wraz z kolej­nym minial­bu­mem o tym samym tytu­le. Wydaw­nic­two uka­za­ło się 20 paź­dzier­ni­ka i zosta­ło limi­to­wa­ne przez Rega­in Records do 3000 sztuk w Euro­pie, zaś w USA przez Cen­tu­ry Media do 5000 sztuk. Ponad­to na albu­mie tym uka­za­ły się inter­pre­ta­cje utwo­rów “Pene­tra­tion” gru­py The Nefi­lim oraz “Until You Call on the Dark” gru­py Dan­zig. Tego same­go roku pod­czas tra­sy kon­cer­to­wej po Sta­nach Zjed­no­czo­nych samo­chód, któ­rym podró­żo­wał zespół, został ostrze­la­ny przez ano­ni­mo­we­go spraw­cę pod­czas noc­ne­go posto­ju. Przy­czyn zda­rze­nia nie usta­lo­no. W wyni­ku tego zda­rze­nia nie ucier­piał żaden z człon­ków eki­py kon­cer­to­wej.

W 6 sierp­nia 2004 roku nakła­dem Rega­in Records uka­za­ło się pierw­sze dwu­pły­to­we wydaw­nic­two DVD zespo­łu zaty­tu­ło­wa­ne Crush.Fukk.Create. Requ­iem for Gene­ra­tion Arma­ged­don, zawie­ra­ją­ce nagra­nia kon­cer­tów z Mystic Festi­val 2001 oraz Par­ty Sun Festi­val w Niem­czech. Całość wień­czył cykl kon­cer­tów na całym świe­cie, m.in. w USA, Euro­pie, Austra­lii, Izra­elu oraz Gre­cji, gdzie zespół wystę­po­wał z taki­mi gru­pa­mi jak Supre­me Lord, Kri­siun, Incan­ta­tion, Ragna­rok, Cat­tle Deca­pi­ta­tion, King Dia­mond, Nile czy The Black Dah­lia Mur­der. W samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych Sprze­da­no 35000 egzem­pla­rzy pły­ty Demi­god.

W 2006 roku lider gru­py “Ner­gal” wraz z gita­rzy­stą Jac­kiem Hiro (Scep­tic) dołą­czył do super­gru­py Voodoo Gods w któ­rej wystę­pu­ją m.in. Alex von Poschin­ger, Tony Nor­man (Mon­stro­si­ty), Seth Van De Loo (Seve­re Tor­tu­re), Mike Brow­ning (Ache­ron), Jean Bau­din (Nuc­le­ar Rab­bits) oraz David Shan­kle (Mano­war). 6 czerw­ca tego same­go roku uka­za­ło się limi­to­wa­ne do 10000 sztuk kom­pi­la­cyj­ne wydaw­nic­two Behe­moth zaty­tu­ło­wa­ne Demo­ni­ca, zawie­ra­ją­ce wcze­sne nagra­nia demo oraz utwo­ry nie­pu­bli­ko­wa­ne. 11 grud­nia tego same­go roku w gdań­skim RG Stu­dio gru­pa przy­stą­pi­ła do sesji nagra­nio­wej, któ­ra zakoń­czy­ła się w kwiet­niu następ­ne­go roku, udo­stęp­nia­jąc na stro­nach ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu YouTu­be gru­py co kil­ka tygo­dni repor­ta­że z cyklu nagrań. Efek­tem pra­cy muzy­ków był wyda­ny w 2007 roku nakła­dem Rega­in Records album The Apo­sta­sy (tytuł pły­ty nawią­zu­je do ter­mi­nu “apo­sta­zja”), zre­ali­zo­wa­ny z gościn­nym udzia­łem jaz­zo­we­go pia­ni­sty Lesz­ka Moż­dze­ra oraz woka­li­sty War­re­la Dane (z gru­py Never­mo­re) w utwo­rze “Inner Sanc­tum”. Do pro­duk­cji albu­mu zespół zaan­ga­żo­wał sek­cję dętą (Piotr Gluch – trąb­ka, Jacek Swę­drzyń­ski – wal­tor­nia, Mar­cin Dzie­cie­lew­ski – puzon) oraz chór. Foto­gra­fie pro­mo­cyj­ne do albu­mu wyko­nał Krzysz­tof “Sado” Sad­kow­ski pod­czas sesji zdję­cio­wej w Mal­bor­ku. Powstał tak­że zre­ali­zo­wa­ny w Los Ange­les tele­dysk do utwo­ru “Pro­me­the­rion” w reży­se­rii Sore­na, współ­pra­cu­ją­ce­go z taki­mi gru­pa­mi jak All That Rema­ins i Une­arth. Tekst do wspo­mnia­ne­go utwo­ru został zain­spi­ro­wa­ny dra­ma­tem “Pro­me­theus Unbo­und” Percy’ego Bys­she Shel­leya. Nowy album gru­py zyskał popu­lar­ność na świe­cie wraz z powszech­nym uzna­niem kry­ty­ków komen­tu­ją­cych roz­wój muzy­ków.

The Apo­sta­sy było pro­mo­wa­ne pod­czas kon­cer­tów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych na objaz­do­wym festi­wa­lu Ozz­fest, z udzia­łem takich wyko­naw­ców jak Lamb of God, Hate­bre­ed, Ozzy Osbo­ur­ne, Devil­Dri­ver, Nile, Static‑X oraz Lor­di. 15 sierp­nia tuż przed kon­cer­tem gru­py w miej­sco­wo­ści Holm­del w ramach wspo­mnia­ne­go festi­wa­lu lider gru­py “Ner­gal” udał się do Nowe­go Jor­ku, gdzie w cen­tra­li Metal­Kult udzie­lił lek­cji gry na gita­rze zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści, pre­zen­tu­jąc wcze­sne oraz nowe nagra­nia zespo­łu, były to m.in. “Sum­mo­ning of the Ancient Ones”, “Conqu­er All” i “Demi­god”. Ponad­to zespół Behe­moth wystą­pił w Euro­pie, m.in. z gru­pą Kata­klysm, oraz ponow­nie w USA pod­czas dwu­mie­sięcz­nej tra­sy kon­cer­to­wej Radio Rebel­lion wraz z gru­pa­mi Job for a Cow­boy, Goji­ra oraz Bene­ath the Mas­sa­cre.

7 stycz­nia 2008 roku wraz z gru­pa­mi Vader, Vir­gin Snatch oraz Front­si­de zespół wystą­pił w war­szaw­skim klu­bie Sto­do­ła na cha­ry­ta­tyw­nym kon­cer­cie poświę­co­nym pamię­ci zmar­łe­go w wyni­ku wypad­ku samo­cho­do­we­go na Bia­ło­ru­si per­ku­si­ście Witol­do­wi “Vit­ko­wi” Kieł­ty­ce oraz woka­li­ście Adria­no­wi “Cova­no­wi” Kowan­ko­wi, któ­ry odniósł poważ­ne obra­że­nia. Muzy­cy wystę­po­wa­li w gru­pie Deca­pi­ta­ted. 11 stycz­nia tego same­go roku gru­pa poin­for­mo­wa­ła o pod­pi­sa­niu kon­trak­tu pły­to­we­go z wytwór­nia­mi muzycz­ny­mi Nuc­le­ar Blast Records i Metal Bla­de Records (dla któ­rych albu­my wyda­ją takie gru­py jak Dim­mu Bor­gir, Mano­war czy Hypo­cri­sy), odpo­wie­dzial­ny­mi za wyda­nie kolej­nych płyt gru­py na ryn­ku euro­pej­skim (Nuc­le­ar Blast Records) oraz ame­ry­kań­skim (Metal Bla­de Records). Tego same­go roku zespół zapo­wie­dział roz­po­czę­cie prac nad nowym, nie­za­ty­tu­ło­wa­nym obec­nie albu­mem stu­dyj­nym, wydaw­nic­twem DVD oraz kon­ty­nu­ację The World Apo­sta­sy Tour obej­mu­ją­cą m.in. Wiel­ką Bry­ta­nię oraz Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski (Hisz­pa­nia, Por­tu­ga­lia).

Nato­miast po powro­cie do kra­ju, we Wro­cła­wiu, pod­czas trwa­ją­cej dwa dni sesji nagra­nio­wej (28 i 29 stycz­nia) zre­ali­zo­wał kolej­ny tele­dysk do utwo­ru “At the Left Hand ov God” z albu­mu The Apo­sta­sy w pro­duk­cji Dariu­sza Szer­ma­no­wi­cza oraz Gru­py 13. 17 lute­go w pary­skim klu­bie La Loco­mo­ti­ve zespół nagrał kon­cert, któ­ry ma być wyda­ny na DVD w ramach wywią­za­nia się z kon­trak­tu z wytwór­nią Rega­in Records. Pre­mie­ra wydaw­nic­twa zosta­ła zapla­no­wa­na na jesień 2008 roku. W kwiet­niu tego same­go roku Behe­moth wystą­pił na The Inva­lu­able Dark­ness Tour Part 2, obej­mu­ją­cym dwa­dzie­ścia czte­ry mia­sta w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Kana­dzie, wraz z gru­pa­mi Dim­mu Bor­gir i Keep of Kales­sin. Zapo­wie­dzia­ny został rów­nież udział zespo­łu pod­czas let­nich festi­wa­li, m.in. na Neu­ro­tic Death­fest w maju; Casa Gate­ways Festi­val, Hove Festi­va­len, Gra­spop Festi­val i Tuska Open Air w czerw­cu, Arvi­ka Festi­va­len i Metal­camp w lip­cu, Par­ty­san Open Air, Sum­mer Bre­eze Open Air, Bru­tal Assault i Hole in the Sky Festi­val w sierp­niu i na Asgard Festi­val we wrze­śniu, wień­czą­cy cykl kon­cer­to­wy w ramach pro­mo­cji albu­mu The Apo­sta­sy, któ­ry został sprze­da­ny na całym świe­cie w nakła­dzie 70 000 egzem­pla­rzy. 29 kwiet­nia na ofi­cjal­nej stro­nie i pro­fi­lu myspa­ce zespo­łu odby­ła się pre­mie­ra zre­ali­zo­wa­ne­go we Wro­cła­wiu tele­dy­sku do utwo­ru “At the Left Hand ov God”.

W czerw­cu 2008 roku nakła­dem Mystic Pro­duc­tion uka­za­ła się reedy­cja albu­mu The Apo­sta­sy z dodat­ko­wą pły­tą DVD, zawie­ra­ją­cą m.in. nagra­nia wideo z pro­ce­su reali­za­cji albu­mu, nato­miast w sierp­niu zespół poin­for­mo­wał o pla­no­wa­nej na paź­dzier­nik pre­mie­rze jego pierw­sze­go albu­mu kon­cer­to­we­go pt. At The Are­na ov Aion – Live Apo­sta­sy. We wrze­śniu tego same­go roku tele­dysk do utwo­ru “At the Left Hand ov God” został nomi­no­wa­ny do nagro­dy Festi­wa­lu Pol­skich Wide­okli­pów Yach Film w kate­go­riach za naj­lep­szą reży­se­rię, naj­lep­szy mon­taż oraz Grand Prix za naj­lep­szy klip. W paź­dzier­ni­ku 2008 roku uka­zał się pierw­szy album kon­cer­to­wy Behe­moth zaty­tu­ło­wa­ny At The Are­na ov Aion – Live Apo­sta­sy. Nato­miast 11 listo­pa­da uka­zał się szó­sty minial­bum gru­py pt. Ezka­ton.

Od 2009

W 2009 roku gita­rzy­ści gru­py Ner­gal, Seth i basi­sta Orion wzię­li udział w tar­gach Musik­mes­se we Frank­fur­cie nad Menem, w Niem­czech. Spo­tka­nie odby­ło się na sta­no­wi­sku gitar fir­my ESP, któ­ra spon­so­ru­je gru­pę. Dzie­wią­ty albu­mu zespo­łu zaty­tu­ło­wa­ny Evan­ge­lion uka­zał się 7 sierp­nia 2009 nakła­dem wytwór­ni muzycz­nej Nuc­le­ar Blast Records w Euro­pie i 11 sierp­nia 2009 roku nakła­dem Metal Bla­de Records w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. W Pol­sce album uka­zał się 7 sierp­nia nakła­dem Mystic Pro­duc­tion. Album został wyda­ny rów­nież w wer­sji digi­pack z dołą­czo­ną pły­tą DVD zawie­ra­ją­ca nagra­nia zza kulis oraz roz­sze­rzo­ną sza­tę gra­ficz­ną. W ramach pro­mo­cji albu­mu został zre­ali­zo­wa­ny tele­dysk do utwo­ru pt. “Ov Fire And The Void”.

Nagra­nia odby­ły się w Wytwór­ni Fil­mów Fabu­lar­nych we Wro­cła­wiu we współ­pra­cy z reży­se­rem Dariu­szem Szer­ma­no­wi­czem i zespo­łem pro­du­cenc­kim Gru­pa 13. Na pro­fi­lu YouTu­be zespo­łu uka­zał się repor­taż przed­sta­wia­ją­cy reali­za­cję tele­dy­sku, do któ­re­go zapro­szo­no m.in. Alek­san­drę Ham­ka­ło. Pre­mie­ra kli­pu odby­ła się 6 sierp­nia 2009. Dzień po pre­mie­rze został on usu­nię­ty z ser­wi­su YouTu­be. Ocen­zu­ro­wa­na wer­sja zosta­ła opu­bli­ko­wa­na tego same­go dnia. Ory­gi­nal­na wer­sja tele­dy­sku zosta­ła udo­stęp­nio­na na ofi­cjal­nej stro­nie wytwór­ni muzycz­nej Metal Bla­de Records oraz por­ta­lu Onet.pl. Album zade­biu­to­wał na 56. miej­scu listy Bil­l­bo­ard 200 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­da­jąc się w nakła­dzie 8 500 egzem­pla­rzy w prze­cią­gu tygo­dnia od dnia pre­mie­ry. W mię­dzy­cza­sie for­ma­cja odby­ła w USA tra­sę kon­cer­to­wą Rock­star Ener­gy Drink May­hem Festi­val 2009 2009.

Jesie­nią zespół odbył w Pol­sce tra­sę kon­cer­to­wą pod nazwą Nowa Evan­ge­lia Tour 2009. Wraz z Behe­moth wystą­pi­ły gru­py Black River, Aza­rath i Hermh. Tra­sa roz­po­czę­ła się 24 wrze­śnia w Bia­łym­sto­ku, a zakoń­czy­ła 4 paź­dzier­ni­ka w Gdań­sku. Ponad­to gru­pa wystą­pi­ła w takich mia­stach jak War­sza­wa, Lublin, Rze­szów, Kra­ków, Kato­wi­ce, Wro­cław, Łódź, Poznań i Toruń. W listo­pa­dzie 2009 roku dzie­wią­ta pły­ta zespo­łu uzy­ska­ła sta­tus zło­tej pły­ty sprze­da­jąc się w nakła­dzie 15 000 egzem­pla­rzy w Pol­sce. Evan­ge­lion został rów­nież nagro­dzo­ny tytu­łem pły­ty roku w ple­bi­scy­tach maga­zy­nów muzycz­nych Gita­rzy­sta i Ter­ro­ri­zer.

16 czerw­ca 2010 Behe­moth wystą­pił na Soni­sphe­re Festi­val w War­sza­wie, poprze­dza­jąc Metal­li­kę, Slay­er, Mega­deth i Anth­rax. Od czerw­ca do lip­ca zespół kon­cer­to­wał po Euro­pie wraz z Deca­pi­ta­ted i Ex Deo. Pod koniec lip­ca roz­po­czął dru­gą turę kon­cer­tów na festi­wa­lach, zaczy­na­jąc od Czech, a koń­cząc 1 sierp­nia w Pol­sce, na festi­wa­lu Castle Par­ty w Bol­ko­wie. Pozo­sta­ła część tra­sy zosta­ła odwo­ła­na z powo­du pro­ble­mów zdro­wot­nych Ada­ma Dar­skie­go. Odwo­ła­na zosta­ła tak­że tra­sa po Rosji i kra­jach bał­tyc­kich we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku oraz ame­ry­kań­ska tra­sa “Law­less Sta­tes of Here­ti­ka” z zespo­ła­mi Wata­in, Withe­red i Black Anvil w listo­pa­dzie i grud­niu. 12 sierp­nia 2010 opu­bli­ko­wa­no nowy wide­oklip do utwo­ru “Alas, lord Is Upon Me” zre­ali­zo­wa­ny po raz trze­ci z Dariu­szem Szer­ma­no­wi­czem i Gru­pą 13, nakrę­co­ny na tere­nie opac­twa Cyster­sów w Lubią­żu na Dol­nym Ślą­sku. 5 listo­pa­da 2010 roku w Euro­pie uka­za­ło się wydaw­nic­two DVD – Evan­ge­lia Here­ti­ka w któ­rym zna­la­zły się dwa kon­cer­ty zare­je­stro­wa­ne w Pary­żu (jesz­cze w ramach pro­mo­cji The Apo­sta­sy) oraz w War­sza­wie. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych nagra­nia uka­za­ły się 9 listo­pa­da tego same­go roku nakła­dem wytwór­ni muzycz­nej Metal Bla­de Records.

16 maja 2011 roku w Euro­pie nakła­dem wytwór­ni muzycz­nej Peace­vil­le Records uka­za­ła się dru­ga kom­pi­la­cja nagrań zespo­łu pt. Abys­sus Abys­sum Invo­cat. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych kom­pi­la­cja uka­za­ła się 7 czerw­ca tego same­go roku nakła­dem Metal Bla­de Records. Na pierw­szej pły­cie zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne utwo­ry pocho­dzą­ce z ame­ry­kań­skiej edy­cji minial­bu­mu Con­ju­ra­tion wyda­ne­go w 2003 roku. Z kolei na dru­giej pły­cie zna­la­zły się utwo­ry pocho­dzą­ce z wyda­ne­go w 2005 roku minial­bu­mu Sla­ves Shall Serve oraz wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne kom­po­zy­cje “Lam” i “As Abo­ve So Below” zare­je­stro­wa­ne na żywo. 26 lip­ca 2011 wyda­no wide­oklip do utwo­ru “Luci­fer”, ponow­nie zre­ali­zo­wa­ny z Gru­pą 13 i Dariu­szem Szer­ma­no­wi­czem oraz z Łuka­szem Tuni­kow­skim.

Z koń­cem roku muzy­cy wzno­wi­li dzia­łal­ność kon­cer­to­wą. Pierw­sze wystę­py odby­ły się w Pol­sce w ramach Pho­enix Rising Tour. Kon­ty­nu­ację tour­née sta­no­wi­ły wystę­py w lutym 2012, tak­że w ojczyź­nie zespo­łu. Wśród tych wystę­pów miał miej­sce spe­cjal­ny kon­cert wraz z Vader, Deca­pi­ta­ted oraz The Sixpo­un­der, z oka­zji 666 lecia nada­nia praw miej­skich Byd­gosz­czy. W lutym for­ma­cja wystą­pi­ła pod­czas licz­nych kon­cer­tów w Euro­pie m.in. wraz z Can­ni­bal Corp­se i Legion of the Dam­ned. Nato­miast na prze­ło­mie kwiet­nia i maja gru­pa odby­ła tra­sę kon­cer­to­wą w USA. W kon­cer­tach w ramach The Ame­ri­can Deci­bel Maga­zi­ne Tour 2012 uczest­ni­czy­ły tak­że Wata­in, The Devil’s Blo­od oraz In Soli­tu­de. Z kolei 12 czerw­ca odby­ła się pre­mie­ra auto­ry­zo­wa­nej bio­gra­fii zespo­łu pt. Kon­kwi­sta­do­rzy dia­bła () autor­stwa Łuka­sza Duna­ja.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI