Bielizna
Biografia

Bielizna

Zespół Bielizna – zaczął swoją działal­ność w połowie lat 80. w Gdańsku. Założy­cie­la­mi zespołu byli dwaj znajomi z Politech­ni­ki Gdańskiej - Jarosław Janiszew­ski oraz Jarosław Figura. Zespół jest zalicza­ny do kręgu Gdańskiej Sceny Alternatywnej.

Grupa począt­ko­wo używała nazwy "Bielizna Goeringa", potem muzycy skrócili ją do "Bielizna G.", w końcu została obecna nazwa.

Historia

Już po kilku koncer­tach krytycy i publicz­ność zaliczy­li formację do czoło­wych przed­sta­wi­cie­li Trójmiej­skiej Sceny Alter­na­tyw­nej, uznanej po latach za kultowe zjawisko. Pierwsza "radiowa" kompo­zy­cja zespołu pt. "Terro­ry­stycz­ne Bojówki" dotarła do drugiego miejsca jedynej, nieza­leż­nej listy przebo­jów, reali­zo­wa­nej wtedy na antenie Rozgło­śni Harcer­skiej Polskie­go Radia. Natomiast utwór "Witamy w RPA" przez kilka tygodni zajmował pierwsze miejsce na tejże liście. Debiu­tanc­ka płyta zespołu pt. "Taniec Lekkich Goryli" została przyjęta entuzja­stycz­nie zarówno przez słucha­czy, jak i krytyków muzycz­nych. Chwalono "połamaną" rytmikę oraz nieba­nal­ne teksty. Kolejne wydaw­nic­twa - "Wiara, Nadzieja, Miłość i Inwigi­la­cja", "TAG", "Pani Jola" ugrun­to­wa­ły pozycję zespołu na nieza­leż­nej scenie rock&rollowej. W roku 2000 ekipa Bielizny wydała płytę pod szyldem "Doktor Granat" - wydaw­nic­two zatytu­ło­wa­no "Świad­ko­wie Rocka". W 2003 roku Bielizna wraz z Trzecim Progra­mem Polskie­go Radia wydała płytę pt. "W dzikim kraju". Płyta otrzy­ma­ła bardzo dobre recenzje m.in. w tygodni­kach "Polityka" oraz "Wprost". W paździer­ni­ku 2009 roku ukazała się płyta pt. "Obrazki z wystawki". Recen­zen­ci chwalili zespół za twarde riffowo-funkowe granie oraz gorzki, zjadliwy komen­tarz do poczynań miesz­kań­ców nadwi­ślań­skie­go kraju. Bielizna od lat konse­kwent­nie idzie własną, nieza­leż­ną drogą skiero­wa­ną w stronę odbior­ców oczeku­ją­cych na nieba­nal­ne kompo­zy­cje okrasza­ne orygi­nal­nym komen­ta­rzem do rzeczywistości.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI