Blenders
Biografia

Blenders

Blenders – polski zespół muzyczny założony w Gdańsku w 1991 roku.

Znakami rozpo­znaw­czy­mi grupy są przebo­jo­we kompo­zy­cje utrzy­ma­ne w klima­tach rapcore, funk, disco, popu i rocka, ciekawie zaaran­żo­wa­ne partie wokalne, często śpiewane falsetem i lekkie, humory­stycz­ne teksty ze wstaw­ka­mi anglo­ję­zycz­ny­mi. Zespół jest zalicza­ny do kręgu Gdańskiej Sceny Alternatywnej.

Historia

Za początek działal­no­ści Blenders można uznać koncert na festi­wa­lu Yach Film w roku 1991, jednak debiu­tanc­ka płyta ukazała się dopiero 4 lata później. Rockowo-funkowa Kaszëbë została ciepło przyjęta zarówno przez krytyków jak i publicz­ność, co zaowo­co­wa­ło nomina­cją do nagrody Fryde­ry­ki 1995 w katego­rii Fonogra­ficz­ny Debiut Roku.

Prawdzi­wym sukcesem komer­cyj­nym grupy okazała się druga płyta – Fankomat, wydana w roku 1996. To z niej pochodzi najbar­dziej znany przebój grupy "Ciągnik", powodze­niem cieszyły się też "Biribom­ba" i "Mała obawa". Fankomat zdobył miano złotej płyty, a Blenders zyskał popular­ność w kraju.

Na fali powodze­nia Fanko­ma­tu już rok później zespół wydał kolejny album Fankofil. Na płycie po raz pierwszy skiero­wał się w stronę disco (m.in. "Czuję, że ja muszę"), ale najle­piej na listach przebo­jów radziły sobie popowe "Owca" i "Ponie­dzia­łek".

Przez kolejne cztery lata Blenders często koncer­to­wał. Jedynym nagra­niem z tego okresu była ich wersja utworu Depeche Mode "A Question of Time" nagrany na płytę ''Master Of Celebra­tion – Polish Artists Present Depeche Mode's Songs z 1999 roku.

Zespół przypo­mniał o sobie w 2001 roku albumem Kuciland, określa­nym jako najbar­dziej dojrzały, bogaty brzmie­nio­wo i zróżni­co­wa­ny styli­stycz­nie. Nawią­zu­je do muzyki disco lat 70., ale nie brakuje na nim też funky. Pojawia się sporo elektro­ni­ki i sekcja dęta, niespo­dzian­ką jest kobiecy wokal w jednym z utworów ("Life"). Album był promo­wa­ny w mediach przez piosenki: "Punkt G", "Ona jest tu", "Skosztuj mnie".

Po wydaniu Kuciland zespół ponownie skupił się na działal­no­ści koncer­to­wej. W 2002 roku wspólnie z Kayah nagrał singel Tylko ty i ja.

Po kilku latach przerwy związa­nych z reorga­ni­za­cją, od roku 2009 zespół ponownie rozpo­czął regular­ne wystę­po­wa­nie na koncer­tach. Na rok 2011 zapowia­da­no nową płytę zespołu. Promować ją miały wydane w 2010 roku single Kasia oraz Astro­punk''.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI