Blue Cafe
Biografia

Blue Cafe

Zródło: Spotify

Blue Café – polski zespół muzyczny, założony w 1998 w Łodzi przez Pawła Ruraka-Sokala. Wykonuje muzykę pop z elemen­ta­mi acid jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich.

1998–2004: Działalność z Tatianą Okupnik

Na początku istnie­nia zespołu Paweł Rurak-Sokal, lider, klawi­szo­wiec, kompo­zy­tor i aranżer utworów, zaprosił do współ­pra­cy wokalist­kę Tatianę Okupnik oraz gitarzyst­kę Violę Danel (Sztendel). W tym czasie z formacją grali także: Marcin Fidos (kontra­bas), Leszek Sokołow­ski (gitara), Kamil Bilski (saksofon altowy), Szymon Żmudziń­ski (trąbka), Michał Niewia­dom­ski (puzon), Ryszard "Kartn3y" Idziak (perkusja). W sierpniu 2001 wydali pierwszy singel, "Español". Opubli­ko­wa­na w 2002 piosenka "Kochamy siebie…" stała się ogólno­pol­skim przebo­jem, a debiu­tanc­ki album pt. Fanabe­ria zwrócił uwagę słucha­czy i krytyków. Zespół otrzymał wówczas nagrodę Fryde­ry­ka w katego­rii Nowa Twarz Fonogra­fii. W tym samym roku wydali także single "Łap mnie bejbe" i "I’ll Be Waiting".

W 2003 zapre­zen­to­wa­li reedycję krążka, który uzyskał status platy­no­wej płyty w kraju, a także wzięli udział w krajo­wych elimi­na­cjach do 48. Konkursu Piosenki Eurowi­zji z utworem "You May Be in Love", z którym zajęła 3. miejsce. Po udziale w selek­cjach piosenka stała się przebo­jem w kraju i przynio­sła zespo­ło­wi ogólno­pol­ską popular­ność. W 2004 numer został wykorzy­sta­ny w oficjal­nej ścieżce dźwię­ko­wej filmu Nigdy w życiu w reżyse­rii Ryszarda Zator­skie­go. W czerwcu 2003 wystar­to­wa­li w XL Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem "Do nieba, do piekła", za który otrzy­ma­li główną nagrodę od komisji juror­skiej. Kompo­zy­cja uznawana była za najpo­pu­lar­niej­sze nagranie w dorobku zespołu, tuż obok singla "You May Be in Love".

Jesienią 2003 wydali drugi album studyjny pt. Demi-sec, promo­wa­ny singlem "Love Song", z którym zwycię­ży­li w finale krajo­wych elimi­na­cji do 49. Konkursu Piosenki Eurowi­zji odbywa­ją­ce­go się w Stambule w 2004, wygry­wa­jąc tym samym możli­wość repre­zen­to­wa­nia Polski podczas konkursu. Dzięki zajęciu miejsca w pierw­szej dziesiąt­ce przez zespół Ich Troje podczas konkursu w 2003, Blue Café miał zapew­nio­ny miejsce w stawce finało­wej kolej­ne­go widowi­ska. 15 maja wystą­pi­li z 19. numerem starto­wym i zajęli 17. miejsce w ogólnej klasy­fi­ka­cji. Występ wywołał kontro­wer­sje w Polsce, zwłasz­cza czarna, prześwi­tu­ją­ca sukienka, w której wystą­pi­ła Tatiana Okupnik.

Od 2005: Działalność z Dominiką Gawęda

W 2005 zespół inten­syw­nie koncer­to­wał, także za granicą. Niedługo później grupę opuściła Tatiana Okupnik. Nową wokalist­ką została Dominika Gawęda, wybrana w drodze przesłu­chań zwień­czo­nych finałem zorga­ni­zo­wa­nym w styczniu 2006 w progra­mie Szansa na sukces. Jesienią ukazał się pierwszy album zespołu nagrany z Gawędą pt. Ovosho, który promo­wa­li singlami "Baby, Baby" i "My Road". Krążek uzyskał status złotej płyty tydzień po premie­rze. W kwietniu 2008 wydali czwarty album studyjny pt. Four Seasons, który promo­wa­li utworem "Czas nie będzie czekał". Piosenka trafiła na pierwsze miejsca radio­wych list przebojów.

1 kwietnia 2011 wydali piąty album studyjny pt. DaDa, będący nową propo­zy­cją w reper­tu­arze zespołu. Płytę promo­wa­li singlami "Noheo", "Matahari", "DaDa", "Wina" i "Buena", który nagrali z gościn­nym udziałem kubań­skich wokali­stów i muzyków Reinaldo Ceballo i Renell Valdes Cepero oraz rapera Drao Dee. Utwór odniósł sukces na polskich listach przebo­jów. W paździer­ni­ku 2011 krążek osiągnął status platy­no­wej płyty. Z tej okazji zespół wydał platy­no­wą reedycję albumu, na której umieścił akustycz­ne wersje pięciu piosenek z ostat­niej płyty, a także utwór "Freedom" nagrany ku czci Fridy Kahlo oraz nową wersję przeboju "Angel" z reper­tu­atu Sarah McLachlan.

W 2013 święto­wa­li 15-lecie funkcjo­no­wa­nia na scenie muzycz­nej. W listo­pa­dzie 2014 wydali kolejny album studyjny pt. Freshair, który promo­wa­li singlami "Zapamię­taj", "Cat" i "To Ty". 3 listo­pa­da 2017 zapre­zen­to­wa­li singiel "Między nami", a w czerwcu 2018 – "Niebo", którym zapowia­da­li nowy album pt. Double Soul, wydany 24 sierpnia. 15 sierpnia wystą­pi­li w ramach festi­wa­lu Top of the Top Sopot Festival, wykonu­jąc krótki recital z okazji 20-lecia pracy artystycz­nej. 15 września 2019 zasiedli w jury drugiego półfi­na­łu programu Szansa na sukces. Eurowi­zja Junior 2019, wyłania­ją­ce­go repre­zen­tan­ta Polski w 17. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji dla Dzieci odbywa­ją­cym się w Gliwicach.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI