Blue Cafe
Biografia

Blue Cafe

Zródło: Spotify

Blue Café – pol­ski zespół muzycz­ny, zało­żo­ny w 1998 w Łodzi przez Paw­ła Rura­ka-Soka­la. Wyko­nu­je muzy­kę pop z ele­men­ta­mi acid jaz­zu, fun­ky, soulu i ryt­mów laty­no­skich.

1998–2004: Działalność z Tatianą Okupnik

Na począt­ku ist­nie­nia zespo­łu Paweł Rurak-Sokal, lider, kla­wi­szo­wiec, kom­po­zy­tor i aran­żer utwo­rów, zapro­sił do współ­pra­cy woka­list­kę Tatia­nę Okup­nik oraz gita­rzyst­kę Vio­lę Danel (Szten­del). W tym cza­sie z for­ma­cją gra­li tak­że: Mar­cin Fidos (kon­tra­bas), Leszek Soko­łow­ski (gita­ra), Kamil Bil­ski (sak­so­fon alto­wy), Szy­mon Żmu­dziń­ski (trąb­ka), Michał Nie­wia­dom­ski (puzon), Ryszard “Kartn3y” Idziak (per­ku­sja). W sierp­niu 2001 wyda­li pierw­szy sin­gel, “Espa­ñol”. Opu­bli­ko­wa­na w 2002 pio­sen­ka “Kocha­my sie­bie…” sta­ła się ogól­no­pol­skim prze­bo­jem, a debiu­tanc­ki album pt. Fana­be­ria zwró­cił uwa­gę słu­cha­czy i kry­ty­ków. Zespół otrzy­mał wów­czas nagro­dę Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Nowa Twarz Fono­gra­fii. W tym samym roku wyda­li tak­że sin­gle “Łap mnie bej­be” i “I’ll Be Waiting”.

W 2003 zapre­zen­to­wa­li reedy­cję krąż­ka, któ­ry uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty w kra­ju, a tak­że wzię­li udział w kra­jo­wych eli­mi­na­cjach do 48. Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji z utwo­rem “You May Be in Love”, z któ­rym zaję­ła 3. miej­sce. Po udzia­le w selek­cjach pio­sen­ka sta­ła się prze­bo­jem w kra­ju i przy­nio­sła zespo­ło­wi ogól­no­pol­ską popu­lar­ność. W 2004 numer został wyko­rzy­sta­ny w ofi­cjal­nej ścież­ce dźwię­ko­wej fil­mu Nigdy w życiu w reży­se­rii Ryszar­da Zator­skie­go. W czerw­cu 2003 wystar­to­wa­li w XL Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu z utwo­rem “Do nie­ba, do pie­kła”, za któ­ry otrzy­ma­li głów­ną nagro­dę od komi­sji juror­skiej. Kom­po­zy­cja uzna­wa­na była za naj­po­pu­lar­niej­sze nagra­nie w dorob­ku zespo­łu, tuż obok sin­gla “You May Be in Love”.

Jesie­nią 2003 wyda­li dru­gi album stu­dyj­ny pt. Demi-sec, pro­mo­wa­ny sin­glem “Love Song”, z któ­rym zwy­cię­ży­li w fina­le kra­jo­wych eli­mi­na­cji do 49. Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji odby­wa­ją­ce­go się w Stam­bu­le w 2004, wygry­wa­jąc tym samym moż­li­wość repre­zen­to­wa­nia Pol­ski pod­czas kon­kur­su. Dzię­ki zaję­ciu miej­sca w pierw­szej dzie­siąt­ce przez zespół Ich Tro­je pod­czas kon­kur­su w 2003, Blue Café miał zapew­nio­ny miej­sce w staw­ce fina­ło­wej kolej­ne­go wido­wi­ska. 15 maja wystą­pi­li z 19. nume­rem star­to­wym i zaję­li 17. miej­sce w ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji. Występ wywo­łał kon­tro­wer­sje w Pol­sce, zwłasz­cza czar­na, prze­świ­tu­ją­ca sukien­ka, w któ­rej wystą­pi­ła Tatia­na Okup­nik.

Od 2005: Działalność z Dominiką Gawęda

W 2005 zespół inten­syw­nie kon­cer­to­wał, tak­że za gra­ni­cą. Nie­dłu­go póź­niej gru­pę opu­ści­ła Tatia­na Okup­nik. Nową woka­list­ką zosta­ła Domi­ni­ka Gawę­da, wybra­na w dro­dze prze­słu­chań zwień­czo­nych fina­łem zor­ga­ni­zo­wa­nym w stycz­niu 2006 w pro­gra­mie Szan­sa na suk­ces. Jesie­nią uka­zał się pierw­szy album zespo­łu nagra­ny z Gawę­dą pt. Ovo­sho, któ­ry pro­mo­wa­li sin­gla­mi “Baby, Baby” i “My Road”. Krą­żek uzy­skał sta­tus zło­tej pły­ty tydzień po pre­mie­rze. W kwiet­niu 2008 wyda­li czwar­ty album stu­dyj­ny pt. Four Seasons, któ­ry pro­mo­wa­li utwo­rem “Czas nie będzie cze­kał”. Pio­sen­ka tra­fi­ła na pierw­sze miej­sca radio­wych list prze­bo­jów.

1 kwiet­nia 2011 wyda­li pią­ty album stu­dyj­ny pt. DaDa, będą­cy nową pro­po­zy­cją w reper­tu­arze zespo­łu. Pły­tę pro­mo­wa­li sin­gla­mi “Noheo”, “Mata­ha­ri”, “DaDa”, “Wina” i “Buena”, któ­ry nagra­li z gościn­nym udzia­łem kubań­skich woka­li­stów i muzy­ków Reinal­do Cebal­lo i Renell Val­des Cepe­ro oraz rape­ra Drao Dee. Utwór odniósł suk­ces na pol­skich listach prze­bo­jów. W paź­dzier­ni­ku 2011 krą­żek osią­gnął sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. Z tej oka­zji zespół wydał pla­ty­no­wą reedy­cję albu­mu, na któ­rej umie­ścił aku­stycz­ne wer­sje pię­ciu pio­se­nek z ostat­niej pły­ty, a tak­że utwór “Fre­edom” nagra­ny ku czci Fri­dy Kah­lo oraz nową wer­sję prze­bo­ju “Angel” z reper­tu­atu Sarah McLa­chlan.

W 2013 świę­to­wa­li 15-lecie funk­cjo­no­wa­nia na sce­nie muzycz­nej. W listo­pa­dzie 2014 wyda­li kolej­ny album stu­dyj­ny pt. Fre­sha­ir, któ­ry pro­mo­wa­li sin­gla­mi “Zapa­mię­taj”, “Cat” i “To Ty”. 3 listo­pa­da 2017 zapre­zen­to­wa­li sin­giel “Mię­dzy nami”, a w czerw­cu 2018 – “Nie­bo”, któ­rym zapo­wia­da­li nowy album pt. Double Soul, wyda­ny 24 sierp­nia. 15 sierp­nia wystą­pi­li w ramach festi­wa­lu Top of the Top Sopot Festi­val, wyko­nu­jąc krót­ki reci­tal z oka­zji 20-lecia pra­cy arty­stycz­nej. 15 wrze­śnia 2019 zasie­dli w jury dru­gie­go pół­fi­na­łu pro­gra­mu Szan­sa na suk­ces. Euro­wi­zja Junior 2019, wyła­nia­ją­ce­go repre­zen­tan­ta Pol­ski w 17. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji dla Dzie­ci odby­wa­ją­cym się w Gli­wi­cach.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI