Bracia (Cugowscy)
Biografia

Bracia (Cugowscy)

Zródło: Spotify

Bracia – polski rockowy zespół muzyczny założony w 1997 w Lublinie przez braci Wojcie­cha Cugow­skie­go i Piotra Cugowskiego.

Historia

Historia zespołu rozpo­czę­ła się w Lublinie, w 1997 roku. Wtedy to, bracia Piotr Cugowski i Wojtek Cugowski zdecy­do­wa­li się na pierwszy wspólny występ akustycz­ny. W 2001 roku do zespołu dołączy­li Krzysz­tof Nowak (gitara basowa) i Konrad Zieliń­ski (perkusja), którego niedługo potem zastąpił Robert Markiewicz.

W 2003 roku piosenką "Missing Every Moment" Bracia Cugowscy wzięli udział w Krajo­wych Elimi­na­cjach do Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Zespół grał już w zmienio­nym składzie. Na gitarze basowej Bartek Królik, wówczas także członek Sistars, na instru­men­tach klawi­szo­wych Tomek Bidiuk.

W 2004 roku Królika zastąpił Tomek Gołąb – muzyk sesyjny, współ­pra­cu­ją­cy wcześniej z Magdą Femme, Czarno-Czarnymi, czy Markiem Raduli, a za perkusją usiadł Krzysz­tof Patocki – grający do tej pory z Kasią Kowalską. Wkrótce do zespołu dołączył również drugi gitarzy­sta – Sebastian Piekarek, współ­pra­cu­ją­cy m.in. również z Kasią Kowalską.

Pod koniec roku Piotr i Wojtek Cugowscy wzięli udział w reality show pt. Bar V.I.P. Podczas trwania programu z zespołu odszedł Tomek Bidiuk. Od tej pory muzycy działali bez klawi­szow­ca. Jeszcze w trakcie programu rozpo­czę­to promocję pierw­sze­go singla pt. "Szara twarz", promu­ją­ce­go pierwszy autorski album zespołu. Po zakoń­cze­niu udziału braci w progra­mie, nazwę zespołu skrócono do "Bracia". Powstał również pierwszy teledysk.

Premiera debiu­tanc­kiej płyty Fobrock odbyła się 11 lipca 2005 roku. Poprze­dził ją minial­bum Dzieci Wszyst­kich Gwiazd oraz single: wspomnia­na "Szara twarz" (utwór zdobył tytuł "Rocko­we­go Hitu Dekady" w 2010 roku), "Niczego więcej" oraz utwór "Missing Every Moment". W 2005 roku Piotr i Wojtek zagrali z Tommym Aldrigem (ówcze­snym perku­si­stą White­sna­ke) podczas festi­wa­lu perku­syj­ne­go w Opolu.

Na początku kwietnia 2006 roku ukazała się edycja specjal­na albumu Fobrock w dwóch wersjach: jedno- i dwupły­to­wej, która zawie­ra­ła materiał z tekstami w języku angiel­skim. Płyta została nomino­wa­na do Nagrody Muzycz­nej Fryderyk (2006) w katego­rii – "płyta rock/​metal". Na początku 2007 roku odszedł Sebastian Piekarek.

Pod koniec 2008 roku miał premierę drugi album zespołu A Tribute to Queen. Krążek, wydany przez Agorę, zawierał 12 coverów najwięk­szych przebo­jów grupy Queen, oraz polską wersję utworu "You don’t fool me". Bracia mają na swoim koncie występy zagra­nicz­ne. W 2008 roku zespół zagrał na Wembley Arena w Wielkiej Brytanii podczas imprezy PKO BP London Live 2008 – Polish Music Festival.

W 2009 roku ukazały się single "Za szkłem" (luty 2009) oraz "Dlaczego" zwiastu­ją­ce kolejny album Braci. Na czas nagry­wa­nia albumu, z Braćmi pracował Michał Grymuza, ale jeszcze przed premierą, w paździer­ni­ku 2009 roku zastąpił go Jarosław Chilkie­wicz.

Album Zapamię­taj został wydany 14 grudnia 2009 roku. Na płycie jako bonus znalazł się utwór "Jeszcze raz", który tak jak utwór "Zapamię­taj", był owocem współ­pra­cy zespołu (styczeń 2007 r.) z amery­kań­ski­mi produ­cen­ta­mi Mattem Noble i Keithem Brownem. Płyta zdobyła status bestsel­le­ra sklepu inter­ne­to­we­go empik​.com. W plebi­scy­cie Antyra­dia płyta zdobyła drugie miejsce w katego­rii "Płyta Rocku 2009".

W 2011 roku Piotr Cugowski wykonał wraz z Jonem Lordem (Deep Purple) "Pieśni Ocalenia" autor­stwa Czesława Niemena podczas koncertu poświę­co­ne­go ofiarom katastro­fy smoleń­skiej.

2012 rok przyniósł wiele zmian, przede wszyst­kim nowym manage­men­tem zespołu Bracia została firma Rock House Enter­ta­in­ment. Nastą­pi­ły również zmiany w składzie zespołu – Krzysz­to­fa Patoc­kie­go na perkusji zastąpił Bartek Pawlus.

W listo­pa­dzie 2012 zespół odbył trasę koncer­to­wą po USA i Kanadzie. Muzycy wystą­pi­li w Chicago, Troy, Nowym Jorku i Toronto. W 2012 roku ukazał się singel "Nad przepa­ścią", a z począt­kiem 2013 roku kolejny – "Wierzę w lepszy świat", zapowia­da­ją­ce czwarty album zespołu, który ukazał się już w połowie maja 2013 roku. W maju 2013 roku Bracia wystą­pi­li również u boku grupy Wishbone Ash.

W maju 2014 wzięli udział w koncer­cie "Najwięk­sze przeboje roku" na festi­wa­lu TOPtren­dy w Sopocie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI