Brathanki
Biografia

Brathanki

Brathanki - Same przeboje - © Brathanki - Same przeboje

Foto i projekt: nie podano

Brathan­ki – polski zespół muzyczny, założony w 1998 roku, wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza folku, popu i rocka.

Historia zespołu

Zespół powstał z inicja­ty­wy Janusza Musa, który zaprosił do współ­pra­cy instru­men­ta­li­stów, wystę­pu­ją­cych m.in. z Marylą Rodowicz, Renatą Przemyk, Edytą Górniak i Justyną Stecz­kow­ską. W 2000 roku ukazał się debiu­tanc­ki album studyjny grupy, zatyty­ło­wa­ny Ano!. Na płycie znalazły się przeboje, takie jak m.in. "Czerwone korale" czy "Gdzie ten który powie mi". Wydanie albumu zbiegło się w czasie z okresem dużej popular­no­ści muzyki folkowej, zapocząt­ko­wa­nej przez duet Kayah & Bregović oraz zespół Golec uOrkie­stra. Wydaw­nic­two uzyskała status cztero­krot­nie platy­no­wej płyty. Po wydaniu debiu­tanc­kie­go albumu zespół zdobył nomina­cje do nagrody Fryderyk 2000 w katego­riach: "Piosenka Roku", "Grupa Roku", "Fonogra­ficz­ny Debiut Roku" i "Album Roku – muzyka tradycji i źródeł".

Kilka miesięcy po wydaniu albumu media ujawniły, że kilka piosenek z Ano! (m.in. "Czerwone Korale") to kompo­zy­cje węgier­skie­go muzyka Ferenca Sebő. Zespół odparł zarzuty o plagiat twier­dząc, że był przeko­na­ny, że wykorzy­stu­je trady­cyj­ne melodie ludowe i nie znał nazwiska kompo­zy­to­ra. Sam Sebő przyjął zapro­sze­nie grupy do zagrania wspól­nych koncer­tów i wziął udział w nagra­niach drugiej płyty.

Na fali popular­no­śći albumu Ano!, w 2001 roku zespół wydał drugi album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Patataj, promo­wa­ny przez przebój "W kinie w Lublinie". Płyta osiągnę­ła status platy­no­wej i zapew­ni­ła zespo­ło­wi zdobycie Fryde­ry­ka w katego­rii "Album Roku – Etno/​Folk".

W 2003 roku z zespołu odeszła Halina Młynkowa, a nowymi wokalist­ka­mi zostały Anna Mikoś i Magda­le­na Rzemek. W nowym składzie zespół wydał album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Galoop, który nie powtó­rzył sukcesu jednak dwóch poprzed­nich płyt. W 2005 roku nową wokalist­ką została Ola Chodak. W 2006 roku zespół zakwa­li­fi­ko­wał się z piosenką "W nas ciepło wiosen" do koncertu Piosenka dla Europy 2006, będącego finałem polskich elimi­na­cji do 51. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. 28 stycznia wystą­pi­li w koncer­cie finało­wym i zajęli ósme miejsce

W 2009 nową wokalist­ką zespołu została Agniesz­ka Dyk, którą pięć lat wcześniej zwycię­ży­ła odcinek programu Szansa na sukces z Brathan­ka­mi. Wspólnie nagrali i wydali trzy albumy studyjne: Brathan­ki grają Skaldów (2011), Brathan­ki - Kolędy (2012) i moMtyle (2014). W styczniu 2018 zapre­zen­to­wa­li singiel "W niedzie­lę", z którym bez powodze­nia zgłosili się do krajo­wych elimi­na­cji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Skład zespołu

Obecny skład
 • Agniesz­ka Dyk – śpiew (od 2009)
 • Janusz Mus – akordeon (od 1998)
 • Stefan Błasz­czyń­ski – flet (od 1998)
 • Grzegorz Piętak – gitara basowa (od 1998)
 • Piotr Królik – perkusja (od 1998)
 • Adam Prucnal – skrzypce, instru­men­ty klawi­szo­we (od 1998)
 • Wiktor Tatarek – gitara (od 2009)
Byli członkowie
 • Hania Chowa­niec-Rybka – śpiew (1998)
 • Halina Mlynkova – śpiew (1999–2003)
 • Anna Mikoś – śpiew (2003–2004)
 • Magda­le­na Rzemek – śpiew (2003–2005)
 • Ola Chodak – śpiew (2006–2009)
 • Jacek Królik – gitara (1998–2009)
Obecny skład
 • Agniesz­ka Dyk – śpiew (od 2009)
 • Janusz Mus – akordeon (od 1998)
 • Stefan Błasz­czyń­ski – flet (od 1998)
 • Grzegorz Piętak – gitara basowa (od 1998)
 • Piotr Królik – perkusja (od 1998)
 • Adam Prucnal – skrzypce, instru­men­ty klawi­szo­we (od 1998)
 • Wiktor Tatarek – gitara (od 2009)
Byli członkowie
 • Hania Chowa­niec-Rybka – śpiew (1998)
 • Halina Mlynkova – śpiew (1999–2003)
 • Anna Mikoś – śpiew (2003–2004)
 • Magda­le­na Rzemek – śpiew (2003–2005)
 • Ola Chodak – śpiew (2006–2009)
 • Jacek Królik – gitara (1998–2009)

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI