Breakout
Biografia

Breakout

Zródło: Spotify

Breakout – polski zespół bluesroc­ko­wy, założony 1 lutego 1968 roku w Rzeszowie.

Historia

W jego skład weszła większość muzyków grupy Blackout. Pierw­szy­mi człon­ka­mi grupy byli: Tadeusz Nalepa (gitara, harmo­nij­ka ustna, śpiew), Mira Kubasiń­ska (śpiew), Janusz Zieliń­ski (gitara basowa), Krzysz­tof Dłutow­ski (organy) oraz Józef Hajdasz (perkusja).

Debiut grupy przypadł na luty 1968 roku podczas pierw­szej edycji Musico­ra­my. Już w kwietniu tego samego roku został przyjęty nowy basista Michał Muzolf. W czerwcu zespół odbył trasę koncer­to­wą po krajach Beneluk­su. Po powrocie do kraju stał się jednym z najważ­niej­szych polskich zespołów rocko­wych. W listo­pa­dzie wystą­pi­li na kilku koncer­tach w Polsce. W styczniu i lutym roku 1969 ich piosenka Gdybyś kochał, hej! dotarła do pierw­sze­go miejsca radiowej listy przebojów.

W 1969 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu Na drugim brzegu tęczy, którą nagrali już bez Krzysz­to­fa Dłutow­skie­go, ale za to z Włodzi­mie­rzem Nahornym, który zagrał na sakso­fo­nie i flecie. W lipcu wystą­pi­li na III Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej z piosenką Powiedz­cie wierzby. W sierpniu został przyjęty na miejsce gitarzy­sty basowego Piotr Nowak, jednak już na początku 1970 roku zastąpił go Józef Skrzek. W tym okresie zespół również rozstał się z Francisz­kiem Walickim, współ­twór­cą sukcesów grupy.

W roku 1970 grupa coraz częściej była kryty­ko­wa­na przez media za muzykę pro-zachod­nią i długie włosy. W końcu dopro­wa­dzi­ło to do całko­wi­te­go zakazu emito­wa­nia utworów w radiu i telewi­zji. Jednak w marcu udało się nagrać płytę 70a. Rok później zespół wydał jedną ze swoich najlep­szych płyt – Blues w składzie Tadeusz Nalepa (śpiew, gitara), Dariusz Kozakie­wicz (gitara), Tadeusz Trzciń­ski (harmo­nij­ka ustna), Jerzy Goleniew­ski (gitara basowa), Józef Hajdasz (perkusja). W 1972 roku zespół nagrał kolejną płytę Karate. Po nagraniu płyty do zespołu dołączył na krótko wokali­sta Jan Izbiński. W 1973 roku odchodzi z zespołu Włodzi­mierz Nahorny, a muzycy nagry­wa­ją płytę solową Miry Kubasiń­skiej Ogień.

W latach 1973–1975 zespół jeździł na koncerty do ZSRR, NRD i Holandii.

Już w roku 1974 roku zespół nagrał kolejną, piątą już płytę Kamienie w składzie: Tadeusz Nalepa (gitara, harmo­nij­ka ustna, śpiew), Winicjusz Chróst (gitara), Zdzisław Zawadzki (gitara basowa), Wojciech Morawski (perkusja). 21 listo­pa­da 1974 roku Breakout otrzymał "Złotą Płytę" za album Karate. Przez cały rok 1975 docho­dzi­ło do wielu zmian perso­nal­nych w zespole, ale już na początku kolej­ne­go roku zawiązał się skład: Mira Kubasiń­ska (śpiew), Tadeusz Nalepa (gitara), Zbigniew Wypych (gitara basowa), Bogdan Lewan­dow­ski (instru­men­ty klawi­szo­we), Andrzej Tylec (perkusja), który nagrał wspólnie płytę NOL z 1976 roku. Na kolejną płytę zespół czekał do roku 1979, kiedy to z Romanem "Pazurem" Wojcie­chow­skim nagrali płytę Żagiel Ziemi, która była jedną z tryptyku olimpij­skie­go przygo­to­wa­ne­go na letnie Igrzyska Olimpij­skie 1980 roku w Moskwie, a równo­le­gle w okrojo­nym składzie nagrali płytę ZOL. Na płytach tych na gitarze basowej grał Krystian Wilczek, a na perkusji Marek Surzyn.

Zespół oficjal­nie istniał do roku 1982, kiedy to lider zespołu Tadeusz Nalepa rozpo­czął karierę solową. Później zespół był reakty­wo­wa­ny jeszcze wiele razy z okazji wielu imprez i koncertów.

19 czerwca 2007 roku w Rzeszo­wie odbył się I Festiwal Breakout ku pamięci Miry Kubasiń­skiej i Tadeusza Nalepy.

22 sierpnia 2008 roku w Ciesza­no­wie miała miejsce druga edycja Breakout Festiwalu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI