Closterkeller
Biografia

Closterkeller

Closter­kel­ler – polski zespół muzyczny. Powstał 1 stycznia 1988 roku w Warsza­wie z inicja­ty­wy muzyków Przemy­sła­wa Guryna, Jacka Skiruchy i wokalist­ki, liderki Anji Orthodox. Mimo wielo­krot­nych zmian składu, zespół gra nieprze­rwa­nie od debiutu. Jedynym człon­kiem z pierw­sze­go składu jest Anja Orthodox. Rozpo­zna­wal­ną cechą zespołu jest brzmie­nie charak­te­ry­stycz­ne­go głosu wokalist­ki, jej maniera wokalna, która dała wzorzec do naśla­do­wa­nia dla wielu młodych formacji. Teksty piosenek cechuje mroczna i pełna metafor poezja śpiewana, co stało się jednym z najwięk­szych atutów twórczo­ści grupy. Metalowe brzmie­nie zauwa­żal­ne jest m.in. na albumach: Violet, Scarlet, Cyan, Nero, Aurum, Viridian. Wokalist­ka określi­ła w wywia­dzie dla tygodni­ka "Angora", że brzmie­nie zespołu należy definio­wać przede wszyst­kim jako rock gotycki, ale również bardziej eklek­tycz­ną muzykę – od ballad po heavy metal. Orthodox to jedna z najbar­dziej wyrazi­stych postaci sceny rockowo-metalo­wej w Polsce. Przeło­mo­wym dla zespołu był album Violet, który znalazł się w dziesiąt­ce najpo­pu­lar­niej­szych płyt w Polsce w 1993 według magazynu branżo­we­go "Tylko Rock" .

Historia

Początki grupy datuje się na styczeń 1988 roku kiedy to z inicja­ty­wy Przemy­sła­wa Guryna (instru­men­ty klawi­szo­we), Jacka Skiruchy (gitara elektrycz­na), Tomasza Grocho­wal­skie­go (gitara basowa) i Anji Orthodox (śpiew), powstał Closter­kel­ler. Nazwa grupy inicjo­wa­na przez ich kolegę Zbignie­wa Bieniaka pocho­dzi­ła od nazwy marki wina Kloster­kel­ler (zmiana pierw­szej litery z K na C tłuma­czo­na jest chęcią pojawia­nia się wyżej we wszel­kie­go rodzaju listach i zesta­wie­niach), a wybrana została spośród takich propo­zy­cji, jak Nome Della Rosa, Messa­li­na czy Chinchilla.

Wkrótce do zespołu dołączył Grzegorz Tomczyk (perkusja), w składzie z którym zespół przystą­pił do prac nad własnymi kompo­zy­cja­mi. Pierwsze próby zespołu odbywały się w Domu Kultury w Radości pod Warszawą oraz w D.K. w Józefo­wie, by miesiąc później grupa mogła wystąpić na przeglą­dzie młodych zespołów w Domu Kultury "Kamionek" w Warsza­wie.

Po porzu­ce­niu gry na perkusji przez Tomczyka do grupy dołączył Krzysz­tof Dominik (grający wcześniej m.in. w zespo­łach Madame i Maanam). Już z nowym perku­si­stą zespół wygrał przegląd Ochota '88. Wtedy już próby grupy odbywały się w szkole przy ul. Astro­nau­tów pod opieką Krzysz­to­fa Rudnika, dzięki któremu powstał cykl kolorów w tytułach płyt, odkąd po zapre­zen­to­wa­niu mu nowej kompo­zy­cji zespołu wykrzyk­nął: "To mi się mocno kojarzy z dokona­nia­mi Deep Purple!". Równo­le­gle grupę porzucił Krzysz­tof Dominik, którego zastąpił znany jako "Peterek" Piotr Bieńkow­ski. Nowym miejscem prób zespołu została sala nr 14 w warszaw­skim klubie Hybrydy.

W 1989 roku Closter­kel­ler reali­zo­wał się już jako znany w okolicz­nym środo­wi­sku muzycz­nym zespół wygry­wa­jąc kolejno: Mokotow­ską Jesień, Rock Pokoju w Hali Gwardii w Warsza­wie (gdzie w zastęp­stwie Tomasza Grocho­wal­skie­go na gitarze basowej zagrał Marcin Ciempiel (muzyk znany z występów w grupie Tilt), Rock Pod Chełmcem, Odjazdy oraz festiwal Jarocin.

Sukcesy na tle artystycz­nym nie oszczę­dzi­ły samej grupy, w wyniku konflik­tów odszedł "Peterek", w którego miejsce powrócił Andrzej Szymań­czak. Niedługo przed ukaza­niem się debiu­tanc­kie­go albumu zreali­zo­wa­ne zostały dwa teledy­ski do utworów "Purple" i "Maska" wykonane na zlecenie programu telewi­zyj­ne­go Luz. W tym czasie Orthodox wspie­ra­ła wokalnie pokrewną styli­stycz­nie grupę Porno­gra­fia dla której zreali­zo­wa­ła partie śpiewu na jej pierwszy album pt. Porno­gra­fia.

Niedługo potem, w 1990 roku, ukazała się debiu­tanc­ka płyta grupy Closter­kel­ler pt. Purple. Zreali­zo­wa­ny w Izabelin Studio album był jednym z pierw­szych wydaw­nictw na płycie CD w Polsce. Purple promo­wa­ny był podczas koncer­tów m.in. ponownie na festi­wa­lu Odjazdy, Jarocin oraz festi­wa­lu w Sopocie (z utworami PurpleMaska). W tym czasie próby zespołu odbywały się w warszaw­skim klubie Medyków. W 1991 roku z grupy ponownie odszedł Andrzej Szymań­czak którego zastąpił Piotr Pawłow­ski, ponadto odszedł Przemy­sław Guryn, który wyemi­gro­wał do USA. W jego miejsce pojawił się Michał Rollin­ger.

W nowym składzie grupa przystą­pi­ła do prac nad reali­za­cją kolej­ne­go albumu, mimo powtó­rze­nia nagrań i zmian w aranża­cjach w 1992 roku ukazał się Blue, z liderem grupy Tubylcy Betonu gitarzy­stą Robertem Ochnio w roli drugiego gitarzy­sty oraz gościn­nym udziałem Igora Czerniaw­skie­go (instru­men­ty klawi­szo­we) i Zbignie­wa Bieniaka (śpiew). Płyta ukazała się nakładem wytwórni SPV Poland. W wyniku błędu płyta CD ukazała się tylko w wersji angiel­skiej, a w polskiej jedynie na kasecie magne­to­fo­no­wej. Po nagraniu płyty, z grupy odeszli gitarzy­ści Robert Ochnio i Jacek Skichura.

Tymcza­sem z kilku­let­nie­go pobytu z Belgii powrócił współ­pra­cu­ją­cy poprzed­nio z grupą Paweł Pieczyń­ski. Z Pieczyń­skim w składzie zespół wystąpił na Stadio­nie Dziesię­cio­le­cia. Niedługo potem z zespołu odszedł Grocho­wal­ski, którego zastąpił znany ze współ­pra­cy z grupami Charon, Blitz­krieg, Jezabel Jazz basista Krzysz­tof Najman. Na początku 1993 roku wydany został minial­bum pt. Agniesz­ka, będący kompi­la­cją nagrań polsko­ję­zycz­nych z Blue oraz nowych kompo­zy­cji, zreali­zo­wa­nych w odświe­żo­nym składzie. Do tytuło­we­go utworu "Agniesz­ka" powstał teledysk, za którego scena­riusz Orthodox otrzy­ma­ła główną nagrodę na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów w Sopocie. Tego samego roku Krzysz­tof Najman i Anja Orthodox wzięli ślub. Kolejnym album grupy pt. Violet ukazał się w rok później wydany przez firmę Izabelin przekształ­co­ną później w PolyGram Polska, z którą zespół podpisał kontrakt. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne podczas koncer­tów w Żarnowcu, Sopocie, Jaroci­nie, Katowi­cach wraz z grupą Cocteau Twins i innymi. Zespół wystąpił także po raz drugi na festi­wa­lu w Sopocie (z piosenką Babeluu).

Premiera kolej­ne­go, nawią­zu­ją­ce­go czasem styli­stycz­nie do muzyki heavy­me­ta­lo­wej, albumu zatytu­ło­wa­ne­go Scarlet przypa­dła na początek roku 1995. Do utworów "Scarlet" i "Owoce wschodu" zreali­zo­wa­no promu­ją­ce teledy­ski, odbyła się również trasa koncer­to­wa. Utwory Scarlett oraz Owoce wschodu pojawiły się na krajo­wych listach przebo­jów a płyta uzyskała status złotej płyty. Wkrótce z przyczyn zdrowot­nych z grupy odszedł Michał Rollin­ger. Zastąpił go znany z występów w grupie Mordor instru­men­ta­li­sta Dariusz Boral, a następ­nie Tomasz "Mechu" Wojcie­chow­ski. Obaj muzycy wystą­pi­li na kolejnym wydaw­nic­twie grupy jednak jako jej goście a nie członkowie.

W kwietniu 1996 roku ukazał się odmienny od poprzed­nich, zawie­ra­ją­cy wpływy muzyki elektro­nicz­nej, album pt. Cyan. Zróżni­co­wa­ne teksty trakto­wa­ły o uczuciach, przemi­ja­niu i polityce. Uznanie w oczach słucha­czy i krytyki zdobył utwór "Władza" (zajmu­ją­cy szczyty list przebo­jów w kraju, uważany za najwięk­szy przebój zespołu), do którego nakrę­co­no również bardzo sugestyw­ny teledysk. Na płycie jako dodatek ukazała się również prezen­ta­cja multi­me­dial­na, zawie­ra­jąc m.in. teledy­ski, wywiady i biogra­fię grupy. Warto nadmie­nić że była to pierwsza w Polsce płyta wydana z dodat­ko­wą scieżką multimedialną.

W 1997 roku grupa zareje­stro­wa­ła koncer­to­wy album pt. ''Koncert '97 zawie­ra­ją­cy fragmen­ty występów grupy w Rzeszo­wie i Lublinie. Po tym wydaw­nic­twie z zespołu odszedł Wojcie­chow­ski, na którego miejsce powrócił Michał Rollin­ger. Niedługo potem z zespołem rozstał się również Pawłow­ski, którego zastąpił pocho­dzą­cy z Łodzi znany z grup Rezerwat i Hedone perku­si­sta Gerard Klawe. W roku 1998 zespół rozwią­zał kontrakt z firmą PolyGram. Zespół wziął również udział w festi­wa­lu Castle Party w Bolkowie, gdzie odbył się jubile­uszo­wy koncert z okazji dziesię­cio­le­cia zespołu. W tym czasie powstał kolejny, ostatni z Najmanem i Pieczyń­skim, album grupy zatytu­ło­wa­ny Graphite. Ukazał się on 26 kwietnia 1999, wydany przez firmę Metal Mind Produc­tions w edycjach DG CD wraz z teledy­ska­mi do utworów "Na krawędzi" i "Czas komety".

W zastęp­stwie Najmana począt­ko­wo do grupy dołączył Peter Guellard, kolejno Andrzej Kaczyń­ski i Marcin Płucien­nik. Pieczyń­skie­go zastąpił natomiast instru­men­ta­li­sta Marcin Mentel. W 1999 firma Metal Mind wydała również reedycje wszyst­kich studyj­nych płyt zespołu (z wyłącze­niem Koncertu '97Agniesz­ki). Jeszcze z Pieczyń­skim w składzie 16 września 1999 roku w studio Programu III Polskie­go Radia im. A. Osiec­kiej zespół zareje­stro­wał akustycz­ny koncert, wydany w 2000 roku na płycie pt. Fin de siècle. Pod koniec 2000 roku ukazała się kompi­la­cja nagrań grupy pt. Pastel zawie­ra­ją­ca dwie płyty CD zatytu­ło­wa­ne "Past" i "El" zawie­ra­ją­ca pliki mp3, prezen­ta­cję multi­me­dial­ną wraz ze zdjęcia­mi oraz materia­łem video.

W 2002 zespół zagrał udane koncerty na festi­wa­lach gotyc­kich w Wiedniu na Dark Nation Day i Budapesz­cie podczas Gothic Night. W grudniu 2002 za namową wydawcy Orthodox nagrała angiel­skie wersje utworów z płyty Graphite, która ostatecz­nie ukazała się 10 lutego 2003 roku. W sierpniu tego samego roku ukazała się ponadto pierwsza płyta DVD zespołu zatytu­ło­wa­na ActIII – live 2003. Jest ona zapisem koncertu zreali­zo­wa­ne­go 11 kwietnia 2003 roku w gmachu TV w Krakowie. Oprócz podsta­wo­we­go koncertu na płycie ukazały się teledy­ski oraz fragmen­ty archi­wal­nych koncer­tów w starym składzie, teksty utworów oraz fotogra­fie. W czerwcu grupa wyjecha­ła do Niemiec i wzięła udział w lipskim festi­wa­lu muzyki gotyc­kiej Wave-Gotik-Treffen.

Trzy miesiące później (16 września 2003) nakładem Metal Mind Records ukazał się siódmy album grupy pt. Nero, wydany w dwóch wersjach. Na jewel box znalazła się prezen­ta­cja multi­me­dial­na, teledysk do utworu "Poza granicą dotyku" i wersja tzw. "ciężka" utworu "Ktokol­wiek wie", zaś Digipack zawierał wersję tzw. "lżejszą" utworu "Ktokol­wiek widział" oraz dodat­ko­wo utwór "Grzech" w nowej aranża­cji. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne jesienią podczas trasy koncer­to­wej Dark Stars Festival. W marcu 2005 r. ukazała się angiel­ska wersja Nero ponownie zmikso­wa­na (w New Project Studio) z tekstami w przekła­dzie Krystia­na Aparty.

Na przeło­mie sierpnia i września 2004 ukończo­ne zostały zdjęcia do teledy­sku "Ktokol­wiek wie/​Ktokolwiek widział" i "Królowa", zaś 25 paździer­ni­ka ukazał się drugi minial­bum grupy pt. Reghina na którym znalazły się dwa nowe utwory, trzy covery i dwa remiksy utworu "Królowa", a także dwa wspomnia­ne teledy­ski oraz jeden z utworów z koncer­to­we­go DVD grupy ("Podziem­ny krąg").

W latach 2003 i 2004 Closter­kel­ler był headli­ne­rem dwóch edycji najwięk­szej trasy metalo­wej w Polsce – Dark Stars Festival organi­zo­wa­nej przez Metal Mind. Od 2005 grupa zaini­cjo­wa­ła coroczną, własną, dużą trasę koncer­to­wą Abraca­da­bra Gothic Tour. Odbywa się ona zawsze w paździer­ni­ku i obejmuje ponad 20 koncer­tów w najwięk­szych miastach kraju.

W roku 2006 nastą­pi­ły kolejne zmiany perso­nal­ne w Closter­kel­ler. Odszedł Płucien­nik na którego miejsce powrócił ponownie Krzysz­tof Najman. Zaś stano­wi­sko gitarzy­sty objął Mariusz Kumala – bielski gitarzy­sta, znany do tej pory z zespołów Psycho­tro­pic Trans­cen­den­tal i Brain Story. Stano­wi­sko perku­si­sty obsadził Janusz Jastrzę­bow­ski znany wcześniej z zespołów Carnal, Neoli­thic i Space Avenue.

W listo­pa­dzie 2008 ukazała się płyta DVD Act IV z zareje­stro­wa­nym występem zespołu na Przystan­ku Woodstock 2008. W tym samym roku zespół wystąpił też na Festi­wa­lu Castle Party w Bolkowie. W 2009 roku zespół podpisał ponownie kontrakt z Univer­sal Music Polska, co zaowo­co­wa­ło kolejnym albumem pt. Aurum, którego premiera miała miejsce na początku paździer­ni­ka 2009. Kilka utworów, które znalazły się na tym albumie można było usłyszeć na wcześniej­szych koncer­tach zespołu, a jeden z nich pojawił się już na płycie DVD Act IV'' (Ogród półcieni). Materiał został nagrany w studio Izabelin a jego reali­za­to­rem i współ­pro­du­cen­tem jest Piotr Zygo. Trasa Abraca­da­bra 2009 była zarazem trasą promo­cyj­ną nowego albumu. W lipcu 2011 roku zespół wszedł do studia aby zareje­stro­wać materiał na nowy album, którego premiera miała miejsce 16 września 2011. Płyta nosi tytuł Bordeaux.

W 2013 roku z zespołu odszedł Janusz Jastrzę­bow­ski, zaś jego miejsce zastąpił perku­si­sta Robert Kubajek. Pod koniec tego samego roku z zespołu odszedł gitarzy­sta Mariusz Kumala, tym samym nie pojawił się na akustycz­nym koncer­cie grupy w Krakowie, w klubie Alchemia. Następ­nie, na początku 2014 r. z Closter­kel­ler odszedł Krzysz­tof Najman. Muzyków odpowied­nio zastą­pi­li: Aleksan­der "Olek" Gruszka – na gitarze basowej i Zuzanna "ZuZa" Jaśko­wiak – na gitarze, jedno­cze­śnie współ­two­rzą­ca awangar­do­wo-progre­syw­ny metalowy zespół z Dublina – MAHEENA (ex Hello Jackie).

31 stycznia 2014 r. w Krakowie w klubie Studio i 1 lutego w warszaw­skiej Progre­sji w składzie: Anja Orthodox, Michał "Rollo" Rollin­ger, "Olek" Gruszka, "Zuza" Jaśko­wiak i Robert "Qba" Kubajek, zespół zagrał wspólnie z Fields of the Nephilim.

Pod koniec grudnia 2014 roku zespół opuszcza perku­si­sta Robert „Qba"Kubajek, zaś jego miejsce zajmuje syn Anji Orthodox i Krzysz­to­fa Najmana – Adam Najman, dotych­czas grający w zespole Venflon. Kolejna zmiana perso­nal­na nastę­pu­je w 2015 roku. Odchodzi z zespołu "Zuza" Jaśko­wiak, do zespołu powraca gitarzy­sta, grający już w Closter­kel­ler – Mariusz Kumala. W maju 2016 r. Kumala ponownie opuszcza zespół, stano­wi­sko gitarzy­sty obejmuje Michał Jarominek.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI