Collage
Biografia

Collage

Collage – polski zespół rockowy, czołowy przed­sta­wi­ciel współ­cze­sne­go rocka progre­syw­ne­go w Polsce, założony w Warsza­wie w latach 1984–85 przez gitarzy­stę Mirosła­wa Gila i perku­si­stę Wojcie­cha Szadkowskiego.

Historia

Zespół powstał w 1984 i przez kilka pierw­szych lat zdołał nagrać kilka utworów demo (wydanych później na płycie Zmiany/​Changes) z różnymi wokali­sta­mi, m.in. Jarosła­wem Wajkiem, Jarosła­wem Majką. Ostatecz­nie wokali­stą zespołu został Tomasz Różycki. 

Pierwszy album zespołu pt. Baśnie ukazał się pod koniec 1990. Album ten zawierał muzykę utrzy­ma­ną w stylu neopro­gre­syw­nym, o klimacie uznawa­nym za zbliżony do wczesne­go Genesis i zyskał bardzo dobre recenzje, a w 1992 r. ukazał się nakładem włoskiej wytwórni Vinyl Magic. Płyta w całości śpiewana była po polsku. W 1990 grupę opuścił Różycki zastą­pio­ny na stano­wi­sku wokali­sty przez Zbignie­wa Bieniaka, z którym zespół zagrał wyjąt­ko­wo udany (według słów muzyków) koncert na festi­wa­lu Jaroci­nie. W podsu­mo­wa­niu roku 1991 czytel­ni­cy pisma Tylko Rock uznali Collage siódmą najlep­szą polską grupą roku.

W 1992 nastą­pi­ła kolejna zmiana w składzie – wokali­stą został Robert Amirian. Zespół z Amiria­nem w składzie nagrał płytę Nine Songs of John Lennon z własnymi aranża­cja­mi wybra­nych utworów Johna Lennona. W 1994 dla holen­der­skiej wytwórni SI Music nagrano album pt. Moonshi­ne. W 1995 r. album ten dzięki firmie Roadrun­ner Records trafił na rynki całego świata, w tym do Japonii i Korei, gdzie również w niedłu­gim czasie wznowio­no Nine Songs of John Lennon, a pozosta­łe albumy znalazły się w dystry­bu­cji japoń­skiej firmy Marquee. 

Płyta Moonshi­ne odniosła ogromny sukces artystycz­ny i do dnia dzisiej­sze­go uważana jest za jedną z najważ­niej­szych płyt lat 90. tego gatunku. Według czytel­ni­ków pisma Tylko Rock znalazła się na 6. miejscu najlep­szych płyt rocko­wych w Polsce. 

W latach 1994–1995 zespół dwukrot­nie towarzy­szył Fishowi podczas koncer­tów w Poznaniu, Wrocła­wiu, Zabrzu i Warsza­wie. W 1995 r. ukazała się płyta Changes, a pod koniec tego samego roku ostatnia jak dotąd płyta zespołu Safe. Collage wielo­krot­nie koncer­to­wał za granicą, między innymi w Związku Radziec­kim, w Szwecji, Niemczech i Holandii. 

W 1996 roku zawiesił działal­ność, a muzycy w tym czasie współ­pra­co­wa­li z innymi wykonaw­ca­mi, między innymi z Anitą Lipnicką, a także ukazały się płyty solowe członków zespołu. Jesienią 2002 r. Collage wznowił na krótko działal­ność na jeden koncert pamięci Tomka Beksiń­skie­go. W 2003 roku zespół defini­tyw­nie zakoń­czył działal­ność. W roku 2004 ukazał się koncer­to­wy DVD pt. Living In The Moonli­ght.

Po rozpa­dzie Collage muzycy zespołu utworzy­li dwie nowe grupy: Believe (Gil, Różycki, Zawadzki, później doszedł Wróblew­ski) i Satel­li­te (Szadkow­ski, Amirian, Palczewski).

W 2013 roku zespół reakty­wo­wał się po 10 latach przerwy z nowym wokali­stą Karolem Wróblew­skim. Pierwszy koncert zespołu odbył się 26 paździer­ni­ka 2013 roku, w Warszawie.

29 czerwca 2014 zespół zagrał koncert na VIII-mym "Festi­wa­lu Rocka Progre­syw­ne­go im. Tomasza Beksińskiego".

27 czerwca 2015 zespół wystąpił na "Metal Hammer Festival 2015 - Prog Edition". Dzień później ogłoszo­no, iż był to ostatni występ z Mirosła­wem Gilem, który zdecy­do­wał się odejść z zespołu. Jedno­cze­śnie zespół konty­nu­ował pracę nad nowym albumem studyj­nym, już z Michałem Kirmu­ciem w roli gitarzy­sty. Na koncer­cie 11 września 2016 w Warsza­wie, zespół zapre­zen­to­wał po raz pierwszy nowe utwory - "A moment a feeling" i "Man in the middle".

28 stycznia 2017 zespół ogłosił, że Karol Wróblew­ski posta­no­wił opuścić jego skład. Ostatni koncert z Wróblew­skim odbył się 24 marca 2017.

23 kwietnia 2017 zespół ogłosił, że nowym wokali­stą został Bartosz Kosso­wicz, wcześniej śpiewa­ją­cy w Quidam.

W 2017 roku utwór zespołu pt. Living in the Moonli­ght znalazł się w zesta­wie­niu 10. Polski Top Wszech Czasów w Trójce, zajmując 22 pozycję.

W styczniu 2018 roku zespół Collage ogłosił, iż przystą­pił do nagry­wa­nia pierw­szej od 23 lat płyty studyjnej.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI