Czerwone Gitary
Biografia

Czerwone Gitary

Zródło: Spotify

Czerwone Gitary – polski zespół bigbi­to­wy założony w 1965 w Gdańsku Wrzeszczu.

Historia

Zespół został założony przez Bernarda Dornow­skie­go, Jerzego Kosselę, Krzysz­to­fa Klenczo­na, Jerzego Skrzyp­czy­ka, Henryka Zomer­skie­go. 3 stycznia 1965 roku, w kawiarni "Cristal" w Gdańsku Wrzeszczu.

Pod koniec 1965 odszedł Henryk Zomerski, a jego miejsce zajął Seweryn Krajew­ski wracając ponownie do zespołu. Swoje najwięk­sze sukcesy zespół osiągnął w pierw­szych 5 latach istnie­nia. W 1966 grupa wydała swój debiu­tanc­ki album To właśnie my, który sprze­da­no w liczbie 160 tys. egzem­pla­rzy. W marcu 1967 r. zespół opuścił założy­ciel i pierwszy lider Jerzy Kossela. W maju 1967 zespół nagrał swoją drugą płytę długo­gra­ją­cą Czerwone Gitary 2 sprze­da­ną w rekor­do­wej liczbie 240 tys. sztuk. W tym samym roku Seweryn Krajew­ski otrzymał na Festi­wa­lu w Opolu Nagrodę Polskiej Federa­cji Jazzowej za debiut kompo­zy­tor­ski. W 1968 ukazał się kolejny album Czerwone Gitary 3 (sprzedaż 220 tys. egzem­pla­rzy), a zespół zdobył pierwsze wyróż­nie­nie w Opolu za "Takie ładne oczy". W styczniu 1969 grupa otrzy­ma­ła trofeum "MIDEM" w Cannes we Francji, przyzna­wa­ne za najwięk­szą liczbę sprze­da­nych płyt w kraju, z którego pochodzi wykonaw­ca. Takie samo trofeum otrzymał wtedy zespół "The Beatles". Czaso­pi­smo "Billbo­ard" przyzna­ło grupie specjal­ną nagrodę dla najpo­pu­lar­niej­sze­go zespołu. W czerwcu – główna nagroda na Festi­wa­lu w Opolu za piosenkę "Biały krzyż". Piosenkę tę wykonali również na III Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej. W 1970 roku z grupy odszedł ówczesny lider, Krzysz­tof Klenczon.

W 1970 został nagrany longplay Na fujarce, uznawany przez niektó­rych krytyków muzycz­nych za najlep­szy w historii zespołu. W 1971 r. ukazał się kolejny długo­gra­ją­cy album Spokój serca – najbar­dziej zróżni­co­wa­ny styli­stycz­nie (kolejna Złota Płyta). Na IX KFPP w Opolu piosenka "Płoną góry, płoną lasy" spotkała się z gorącym przyję­ciem publicz­no­ści. Czerwone Gitary wróciły na szczyty list przebo­jów. Grupa koncer­to­wa­ła z sukce­sa­mi m.in. w NRD i ZSRR. W 1974 zespół nagrał album Rytm Ziemi. W 1976 ukazała się płyta świątecz­na, Dzień jeden w roku, a rok później Port piratów – ostatnia płyta z materia­łem studyj­nym w latach 70. Zespół wystę­po­wał na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

W latach 80. zespół zniknął z polskiej estrady na kilka­na­ście lat. W tym czasie grał w USA oraz w ZSRR i NRD. W 1991 r. nastąpił wielki i tryum­fal­ny powrót zespołu na 25-lecie. W 1997 roku z CZG odszedł kolejny lider, Seweryn Krajew­ski. W 1998 zespół wydał nową płytę, pt …jeszcze gra muzyka, pierwszą od 24 lat. W roku 2005 zespół obcho­dził jubile­usz 40-lecia. Z tej okazji wydał nową płytę Czerwone Gitary OK, a piosenka z tej płyty "Senny szept" zdobyła 4 miejsce na Festi­wa­lu Jedynki w Sopocie.

W 2006 roku Czerwone Gitary otrzy­ma­ły Marmu­ro­wy Krążek – nagrodę za najwięk­szą ilość sprze­da­nych płyt w historii polskiej fonogra­fii.

Rok później zespół zapre­zen­to­wał nowego singla "Wezmę cię ze sobą". W 2008 roku Czerwone Gitary nagry­wa­ły płytę dla niemiec­kiej wytwórni Sony BMG Deutsch­land. Album zatytu­ło­wa­ny Herz verschenkt został wydany w 2009 roku. W 2010 roku pojawił się kolejny singiel Czerwo­nych Gitar "Lecz tylko na chwilę". W tym samym roku zespół odebrał złotą płytą za album Czerwone Gitary OK.

W 2013 roku w Warsza­wie oraz w 2014 roku w Zabrzu odbyły się pierwsze w historii koncerty Czerwone Gitary Symfo­nicz­nie. W grudniu 2014 roku w Polskim Radiu Rzeszów zespół zagrał koncert Czerwone Gitary Akustycz­nie – Elektrycz­nie "Śpiewaj razem z nami".

Obchody 50-lecia istnie­nia zespołu przypa­da­ją­ce na rok 2015 zespół zainau­gu­ro­wał kilku­ty­go­dnio­wą trasą po Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie. 14 marca w Filhar­mo­nii Bałtyc­kiej w Gdańsku odbył się Złoty Koncert Jubile­uszo­wy. Tego samego dnia odbyła się premiera nowej płyty zespołu zatytu­ło­wa­nej Jeszcze raz, na której znalazło się 15 nowych piosenek, w tym jeden archi­wal­ny utwór Krzysz­to­fa Klenczo­na. Album kolejno promo­wa­ły single: "Trochę przed wieczo­rem", "Coś przepa­dło", "Czerwona gitara", "Jeszcze raz, pierwszy raz".

12 czerwca 2015 roku, podczas pierw­sze­go dnia 52. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, Czerwone Gitary odsło­ni­ły swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

31 lipca 2015 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbyła się jubile­uszo­wa odsłona koncertu Czerwone Gitary Symfo­nicz­nie z towarzy­sze­niem Orkie­stry Symfo­ni­ków Gdańskich. Utwory zespołu wykonali także zapro­sze­ni artyści m.in. Sarsa Markie­wicz, Jacek Stachur­sky i Marcin Kindla.

Tydzień później – 7 sierpnia 2015 roku – zespół wystąpił podczas I Rockblu Przywidz Festiwal, a wcześniej wziął udział w ceremo­nii otwarcia Bulwaru Zespołu Czerwone Gitar oraz odsło­nię­cia Korzeni Rocka – pomnika upamięt­nia­ją­ce­go gwiazdy polskie­go rocka.

14 sierpnia 2015 roku – podczas festi­wa­lu Disco pod Gwiaz­da­mi w amfite­atrze w Zielonej Górze, odbył się jubile­uszo­wy występ Czerwo­nych Gitar z okazji 50-lecia działal­no­ści scenicz­nej. Impreza była trans­mi­to­wa­na na antenie Telewi­zji Polsat:

Muzycy zespołu

Obecny skład
 • Jerzy Skrzyp­czyk – perkusja, śpiew (od 1965)
 • Mieczy­sław Wądołow­ski – gitara akustycz­na, śpiew (od 1997)
 • Arkadiusz Wiśniew­ski – gitara basowa, śpiew (od 2003)
 • Dariusz Olszew­ski – gitara solowa, śpiew (2000–2004, od 2010)
 • Zespół zajmuje się też promocją młodych muzyków. Obecnie jest nim Marek Jabłoń­ski – gitara (od 2016)

  Byli członkowie
 • Jerzy Kossela – gitara, śpiew (1965–1967, 1991–1993, 1999–2015)
 • Bernard Dornow­ski – śpiew, gitara, gitara basowa (1965–1999)
 • Seweryn Krajew­ski – śpiew, gitara, gitara basowa, instru­men­ty klawi­szo­we, skrzypce (1965–1997)
 • Henryk Zomerski – instru­men­ty klawi­szo­we, gitara basowa, śpiew (1965, 1999–2011)
 • Krzysz­tof Klenczon – śpiew, gitara (1965–1970)
 • Dominik Konrad – flet, gitara, śpiew (1970)
 • Ryszard Kaczma­rek – gitara basowa (1974–1976)
 • Jan Pospie­szal­ski – gitara basowa (1977–1979)
 • Wojciech Hoffmann – gitara (1997–2000)
 • Arkadiusz Malinow­ski – gitara basowa, śpiew (1999–2003)
 • Marek Kisie­liń­ski – gitara, instru­men­ty klawi­szo­we, śpiew (2004–2013)
 • Artur Chyb – gitara (2013–2014)
 • Marcin Niewę­głow­ski – gitara, śpiew (2014–2016)
 • Oś czasu
  Obecny skład
 • Jerzy Skrzyp­czyk – perkusja, śpiew (od 1965)
 • Mieczy­sław Wądołow­ski – gitara akustycz­na, śpiew (od 1997)
 • Arkadiusz Wiśniew­ski – gitara basowa, śpiew (od 2003)
 • Dariusz Olszew­ski – gitara solowa, śpiew (2000–2004, od 2010)
 • Zespół zajmuje się też promocją młodych muzyków. Obecnie jest nim Marek Jabłoń­ski – gitara (od 2016)

  Byli członkowie
 • Jerzy Kossela – gitara, śpiew (1965–1967, 1991–1993, 1999–2015)
 • Bernard Dornow­ski – śpiew, gitara, gitara basowa (1965–1999)
 • Seweryn Krajew­ski – śpiew, gitara, gitara basowa, instru­men­ty klawi­szo­we, skrzypce (1965–1997)
 • Henryk Zomerski – instru­men­ty klawi­szo­we, gitara basowa, śpiew (1965, 1999–2011)
 • Krzysz­tof Klenczon – śpiew, gitara (1965–1970)
 • Dominik Konrad – flet, gitara, śpiew (1970)
 • Ryszard Kaczma­rek – gitara basowa (1974–1976)
 • Jan Pospie­szal­ski – gitara basowa (1977–1979)
 • Wojciech Hoffmann – gitara (1997–2000)
 • Arkadiusz Malinow­ski – gitara basowa, śpiew (1999–2003)
 • Marek Kisie­liń­ski – gitara, instru­men­ty klawi­szo­we, śpiew (2004–2013)
 • Artur Chyb – gitara (2013–2014)
 • Marcin Niewę­głow­ski – gitara, śpiew (2014–2016)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI