Czerwone Gitary
Biografia

Czerwone Gitary

Zródło: Spotify

Czer­wo­ne Gita­ry – pol­ski zespół big­bi­to­wy zało­żo­ny w 1965 w Gdań­sku Wrzesz­czu.

Historia

Zespół został zało­żo­ny przez Ber­nar­da Dornow­skie­go, Jerze­go Kos­se­lę, Krzysz­to­fa Klen­czo­na, Jerze­go Skrzyp­czy­ka, Hen­ry­ka Zomer­skie­go. 3 stycz­nia 1965 roku, w kawiar­ni “Cri­stal” w Gdań­sku Wrzesz­czu.

Pod koniec 1965 odszedł Hen­ryk Zomer­ski, a jego miej­sce zajął Sewe­ryn Kra­jew­ski wra­ca­jąc ponow­nie do zespo­łu. Swo­je naj­więk­sze suk­ce­sy zespół osią­gnął w pierw­szych 5 latach ist­nie­nia. W 1966 gru­pa wyda­ła swój debiu­tanc­ki album To wła­śnie my, któ­ry sprze­da­no w licz­bie 160 tys. egzem­pla­rzy. W mar­cu 1967 r. zespół opu­ścił zało­ży­ciel i pierw­szy lider Jerzy Kos­se­la. W maju 1967 zespół nagrał swo­ją dru­gą pły­tę dłu­go­gra­ją­cą Czer­wo­ne Gita­ry 2 sprze­da­ną w rekor­do­wej licz­bie 240 tys. sztuk. W tym samym roku Sewe­ryn Kra­jew­ski otrzy­mał na Festi­wa­lu w Opo­lu Nagro­dę Pol­skiej Fede­ra­cji Jaz­zo­wej za debiut kom­po­zy­tor­ski. W 1968 uka­zał się kolej­ny album Czer­wo­ne Gita­ry 3 (sprze­daż 220 tys. egzem­pla­rzy), a zespół zdo­był pierw­sze wyróż­nie­nie w Opo­lu za “Takie ład­ne oczy”. W stycz­niu 1969 gru­pa otrzy­ma­ła tro­feum “MIDEM” w Can­nes we Fran­cji, przy­zna­wa­ne za naj­więk­szą licz­bę sprze­da­nych płyt w kra­ju, z któ­re­go pocho­dzi wyko­naw­ca. Takie samo tro­feum otrzy­mał wte­dy zespół “The Beatles”. Cza­so­pi­smo “Bil­l­bo­ard” przy­zna­ło gru­pie spe­cjal­ną nagro­dę dla naj­po­pu­lar­niej­sze­go zespo­łu. W czerw­cu – głów­na nagro­da na Festi­wa­lu w Opo­lu za pio­sen­kę “Bia­ły krzyż”. Pio­sen­kę tę wyko­na­li rów­nież na III Festi­wa­lu Pio­sen­ki Żoł­nier­skiej. W 1970 roku z gru­py odszedł ówcze­sny lider, Krzysz­tof Klen­czon.

W 1970 został nagra­ny long­play Na fujar­ce, uzna­wa­ny przez nie­któ­rych kry­ty­ków muzycz­nych za naj­lep­szy w histo­rii zespo­łu. W 1971 r. uka­zał się kolej­ny dłu­go­gra­ją­cy album Spo­kój ser­ca – naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­ny sty­li­stycz­nie (kolej­na Zło­ta Pły­ta). Na IX KFPP w Opo­lu pio­sen­ka “Pło­ną góry, pło­ną lasy” spo­tka­ła się z gorą­cym przy­ję­ciem publicz­no­ści. Czer­wo­ne Gita­ry wró­ci­ły na szczy­ty list prze­bo­jów. Gru­pa kon­cer­to­wa­ła z suk­ce­sa­mi m.in. w NRD i ZSRR. W 1974 zespół nagrał album Rytm Zie­mi. W 1976 uka­za­ła się pły­ta świą­tecz­na, Dzień jeden w roku, a rok póź­niej Port pira­tów – ostat­nia pły­ta z mate­ria­łem stu­dyj­nym w latach 70. Zespół wystę­po­wał na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Radziec­kiej w Zie­lo­nej Górze.

W latach 80. zespół znik­nął z pol­skiej estra­dy na kil­ka­na­ście lat. W tym cza­sie grał w USA oraz w ZSRR i NRD. W 1991 r. nastą­pił wiel­ki i try­um­fal­ny powrót zespo­łu na 25-lecie. W 1997 roku z CZG odszedł kolej­ny lider, Sewe­ryn Kra­jew­ski. W 1998 zespół wydał nową pły­tę, pt …jesz­cze gra muzy­ka, pierw­szą od 24 lat. W roku 2005 zespół obcho­dził jubi­le­usz 40-lecia. Z tej oka­zji wydał nową pły­tę Czer­wo­ne Gita­ry OK, a pio­sen­ka z tej pły­ty “Sen­ny szept” zdo­by­ła 4 miej­sce na Festi­wa­lu Jedyn­ki w Sopo­cie.

W 2006 roku Czer­wo­ne Gita­ry otrzy­ma­ły Mar­mu­ro­wy Krą­żek – nagro­dę za naj­więk­szą ilość sprze­da­nych płyt w histo­rii pol­skiej fono­gra­fii.

Rok póź­niej zespół zapre­zen­to­wał nowe­go sin­gla “Wezmę cię ze sobą”. W 2008 roku Czer­wo­ne Gita­ry nagry­wa­ły pły­tę dla nie­miec­kiej wytwór­ni Sony BMG Deutsch­land. Album zaty­tu­ło­wa­ny Herz ver­schenkt został wyda­ny w 2009 roku. W 2010 roku poja­wił się kolej­ny sin­giel Czer­wo­nych Gitar “Lecz tyl­ko na chwi­lę”. W tym samym roku zespół ode­brał zło­tą pły­tą za album Czer­wo­ne Gita­ry OK.

W 2013 roku w War­sza­wie oraz w 2014 roku w Zabrzu odby­ły się pierw­sze w histo­rii kon­cer­ty Czer­wo­ne Gita­ry Sym­fo­nicz­nie. W grud­niu 2014 roku w Pol­skim Radiu Rze­szów zespół zagrał kon­cert Czer­wo­ne Gita­ry Aku­stycz­nie – Elek­trycz­nie “Śpie­waj razem z nami”.

Obcho­dy 50-lecia ist­nie­nia zespo­łu przy­pa­da­ją­ce na rok 2015 zespół zain­au­gu­ro­wał kil­ku­ty­go­dnio­wą tra­są po Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Kana­dzie. 14 mar­ca w Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej w Gdań­sku odbył się Zło­ty Kon­cert Jubi­le­uszo­wy. Tego same­go dnia odby­ła się pre­mie­ra nowej pły­ty zespo­łu zaty­tu­ło­wa­nej Jesz­cze raz, na któ­rej zna­la­zło się 15 nowych pio­se­nek, w tym jeden archi­wal­ny utwór Krzysz­to­fa Klen­czo­na. Album kolej­no pro­mo­wa­ły sin­gle: “Tro­chę przed wie­czo­rem”, “Coś prze­pa­dło”, “Czer­wo­na gita­ra”, “Jesz­cze raz, pierw­szy raz”.

12 czerw­ca 2015 roku, pod­czas pierw­sze­go dnia 52. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu, Czer­wo­ne Gita­ry odsło­ni­ły swo­ją gwiaz­dę w Alei Gwiazd Pol­skiej Pio­sen­ki.

31 lip­ca 2015 roku w Ope­rze Leśnej w Sopo­cie odby­ła się jubi­le­uszo­wa odsło­na kon­cer­tu Czer­wo­ne Gita­ry Sym­fo­nicz­nie z towa­rzy­sze­niem Orkie­stry Sym­fo­ni­ków Gdań­skich. Utwo­ry zespo­łu wyko­na­li tak­że zapro­sze­ni arty­ści m.in. Sar­sa Mar­kie­wicz, Jacek Sta­chur­sky i Mar­cin Kin­dla.

Tydzień póź­niej – 7 sierp­nia 2015 roku – zespół wystą­pił pod­czas I Rock­blu Przy­widz Festi­wal, a wcze­śniej wziął udział w cere­mo­nii otwar­cia Bul­wa­ru Zespo­łu Czer­wo­ne Gitar oraz odsło­nię­cia Korze­ni Roc­ka – pomni­ka upa­mięt­nia­ją­ce­go gwiaz­dy pol­skie­go roc­ka.

14 sierp­nia 2015 roku – pod­czas festi­wa­lu Disco pod Gwiaz­da­mi w amfi­te­atrze w Zie­lo­nej Górze, odbył się jubi­le­uszo­wy występ Czer­wo­nych Gitar z oka­zji 50-lecia dzia­łal­no­ści sce­nicz­nej. Impre­za była trans­mi­to­wa­na na ante­nie Tele­wi­zji Pol­sat:

Muzycy zespołu

Obecny skład
 • Jerzy Skrzyp­czyk – per­ku­sja, śpiew (od 1965)
 • Mie­czy­sław Wądo­łow­ski – gita­ra aku­stycz­na, śpiew (od 1997)
 • Arka­diusz Wiśniew­ski – gita­ra baso­wa, śpiew (od 2003)
 • Dariusz Olszew­ski – gita­ra solo­wa, śpiew (2000–2004, od 2010)
 • Zespół zaj­mu­je się też pro­mo­cją mło­dych muzy­ków. Obec­nie jest nim Marek Jabłoń­ski – gita­ra (od 2016)

  Byli członkowie
 • Jerzy Kos­se­la – gita­ra, śpiew (1965–1967, 1991–1993, 1999–2015)
 • Ber­nard Dornow­ski – śpiew, gita­ra, gita­ra baso­wa (1965–1999)
 • Sewe­ryn Kra­jew­ski – śpiew, gita­ra, gita­ra baso­wa, instru­men­ty kla­wi­szo­we, skrzyp­ce (1965–1997)
 • Hen­ryk Zomer­ski – instru­men­ty kla­wi­szo­we, gita­ra baso­wa, śpiew (1965, 1999–2011)
 • Krzysz­tof Klen­czon – śpiew, gita­ra (1965–1970)
 • Domi­nik Kon­rad – flet, gita­ra, śpiew (1970)
 • Ryszard Kacz­ma­rek – gita­ra baso­wa (1974–1976)
 • Jan Pospie­szal­ski – gita­ra baso­wa (1977–1979)
 • Woj­ciech Hof­f­mann – gita­ra (1997–2000)
 • Arka­diusz Mali­now­ski – gita­ra baso­wa, śpiew (1999–2003)
 • Marek Kisie­liń­ski – gita­ra, instru­men­ty kla­wi­szo­we, śpiew (2004–2013)
 • Artur Chyb – gita­ra (2013–2014)
 • Mar­cin Nie­wę­głow­ski – gita­ra, śpiew (2014–2016)
 • Oś czasu
  Obecny skład
 • Jerzy Skrzyp­czyk – per­ku­sja, śpiew (od 1965)
 • Mie­czy­sław Wądo­łow­ski – gita­ra aku­stycz­na, śpiew (od 1997)
 • Arka­diusz Wiśniew­ski – gita­ra baso­wa, śpiew (od 2003)
 • Dariusz Olszew­ski – gita­ra solo­wa, śpiew (2000–2004, od 2010)
 • Zespół zaj­mu­je się też pro­mo­cją mło­dych muzy­ków. Obec­nie jest nim Marek Jabłoń­ski – gita­ra (od 2016)

  Byli członkowie
 • Jerzy Kos­se­la – gita­ra, śpiew (1965–1967, 1991–1993, 1999–2015)
 • Ber­nard Dornow­ski – śpiew, gita­ra, gita­ra baso­wa (1965–1999)
 • Sewe­ryn Kra­jew­ski – śpiew, gita­ra, gita­ra baso­wa, instru­men­ty kla­wi­szo­we, skrzyp­ce (1965–1997)
 • Hen­ryk Zomer­ski – instru­men­ty kla­wi­szo­we, gita­ra baso­wa, śpiew (1965, 1999–2011)
 • Krzysz­tof Klen­czon – śpiew, gita­ra (1965–1970)
 • Domi­nik Kon­rad – flet, gita­ra, śpiew (1970)
 • Ryszard Kacz­ma­rek – gita­ra baso­wa (1974–1976)
 • Jan Pospie­szal­ski – gita­ra baso­wa (1977–1979)
 • Woj­ciech Hof­f­mann – gita­ra (1997–2000)
 • Arka­diusz Mali­now­ski – gita­ra baso­wa, śpiew (1999–2003)
 • Marek Kisie­liń­ski – gita­ra, instru­men­ty kla­wi­szo­we, śpiew (2004–2013)
 • Artur Chyb – gita­ra (2013–2014)
 • Mar­cin Nie­wę­głow­ski – gita­ra, śpiew (2014–2016)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI