Czerwono - Czarni
Biografia

Czerwono - Czarni

Zródło: Spotify

Czerwono-Czarni – polski zespół muzyczny założony w 1960 w Gdańsku przez Francisz­ka Walic­kie­go; jeden z pionie­rów bigbitu w Polsce.

Powstanie i skład zespołu

Zespół powstał z inicja­ty­wy Francisz­ka Walic­kie­go 22 czerwca 1960 przy gdańskim "Jazz Clubie", wykorzy­stu­jąc w nazwie jego barwy – kolory czarny i czerwony. W założe­niu miał być konty­nu­acją rozwią­za­ne­go w 1959 zespołu Rythm and Blues. Pierwszy skład tworzyli: Przemy­sław Gwoździow­ski – saksofon, Wiesław Bernolak – gitara, Zbigniew Wilk – forte­pian, Wiesław Damięcki – kontra­bas, Ryszard Żuk – perkusja, a śpiewali wówczas: Marek Tarnow­ski, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski. 

Później z zespołem wystę­po­wa­li też inni soliści: Anna Cewe, Michaj Burano, Henryk Fabian, Wojciech Gąssow­ski, Toni Keczer, Maciej Kossow­ski, Jacek Lech, Józef Ledecki, Helena Majda­niec, Katarzy­na Sobczyk, Karin Stanek, Marianna Wróblew­ska. W 1977 w zespole śpiewali Jerzy Góraj, Sandra Paster­nak i Irena Woźniacka.

Przez zespół przewi­nę­ło się również wielu instru­men­ta­li­stów: Krzysz­tof Bernard – gitara i wiolon­cze­la; Maciej Kossow­ski, Marian Napie­ral­ski - trąbka; sakso­fo­ni­ści – Przemy­sław Gwoździow­ski, Zbigniew Bizoń, Włodzi­mierz Chrza­now­ski, Wojciech Miczyń­ski, Mirosław Wójcik; gitarzy­ści – Wiesław Bernolak, Piotr Puławski,Tomasz Jaśkie­wicz, Jerzy Korman, Stani­sław Krawczyk, Tadeusz Mróz; pianiści i organi­ści – Janusz Koman, Józef Krzeczek, Klaudiusz Maga, Ryszard Pozna­kow­ski, Krzysz­tof Sadowski, Tomasz Śpiewak; gitarzy­ści basowi i kontra­ba­si­ści – Wiesław Katana, Seweryn Krajew­ski, Gustaw Gabor, Zdzisław Orłowski, Janusz Rafalski, Henryk Zomerski; perku­si­ści – Ryszard Gromek, Jan Knap, Piotr Milewski.

Kolej­ny­mi kierow­ni­ka­mi muzycz­ny­mi grupy byli: Zbigniew Garsen (Zbigniew Wilk) (1960), P. Gwoździow­ski (1961), W. Bernolak (1961–1963), J. Krzeczek (1963), Z. Bizoń (1964), R. Pozna­kow­ski (1965–1967) oraz H. Zomerski (od 1968).

Działalność zespołu

Grupa zadebiu­to­wa­ła 23 lipca 1960 w klubie studenc­kim "Żak" w Gdańsku, pierwszą EP-kę nagrała nagrała 23 kwietnia 1961. Był to pierwszy polski krążek z rock and rollową muzyką zagra­nicz­ną. Zespół brał też udział w wielu konkur­sach muzycz­nych dla począt­ku­ją­cych wokali­stów. W ten sposób karierę zaczęli m.in. tacy piosen­ka­rze jak Wojciech Gąssow­ski, Helena Majda­niec czy Marianna Wróblewska.

Zespół zyskał dużą popular­ność i wystę­po­wał na licznych festi­wa­lach i innych impre­zach muzycz­nych (m.in. Między­na­ro­do­wy Festiwal Piosenki w Sopocie, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie zdobył wiele wyróż­nień). Pomiędzy 1964 a 1966 zagrał koncerty w Czecho­sło­wa­cji, Niemczech, Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie. W tym okresie muzycy pojawili się także w filmach: Zbrod­niarz i panna Janusza Nasfe­te­ra i Dwa żebra Adama Janusza Morgensterna.

13 kwietnia 1967 wystą­pi­li obok The Rolling Stones podczas ich koncertu w Warsza­wie. Powolny spadek popular­no­ści zaczął się od lata 1967 kiedy z zespołu odszedł Ryszard Pozna­kow­ski. W 1968 wzorem awangar­dy rockowej zreali­zo­wa­li Mszę beatową "Pan przyja­cie­lem moim" napisaną przez Katarzy­nę Gärtner i Kazimie­rza Grześ­ko­wia­ka. Premiera spekta­klu odbyła się w kościele św. Krzysz­to­fa w Podkowie Leśnej pod Warszawą.

W lipcu 1969 roku zespół wystąpił na III Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej z piosenką A tu żniwa.

W 1971 roku zespół zawiesił swoją działal­ność. Wznowił ją w 1972, jednak poza występem na Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu nie odniósł większych sukcesów. W zasadzie w 1976 roku zespół zakoń­czył działal­ność, w 1977 roku wystę­po­wał już tylko okazjo­nal­nie z nowymi solista­mi (J. Góraj, S. Paster­nak, I. Woźniac­ka) i zazwy­czaj pod nową nazwą Longplay.

Niektó­rzy wokali­ści konty­nu­owa­li solową karierę – np. Karin Stanek, Helena Majda­niec, Maciej Kossow­ski czy Jacek Lech.

Obecnie wielu muzyków Czerwono-Czarnych już nie żyje: Klaudiusz Maga zmarł 27 lutego 1971, Ryszard Gromek 27 września 1984, Józef Krzeczek 22 sierpnia 1991, Tadeusz Mróz 17 września 1991, Henryk Fabian 21 sierpnia 1998, Wiesław Katana 17 sierpnia 2000, Helena Majda­niec 18 stycznia 2002, Przemy­sław Gwoździow­ski 23 września 2005, Jacek Lech 25 marca 2007, Toni Keczer 24 listo­pa­da 2009, Katarzy­na Sobczyk 28 lipca 2010, Karin Stanek 15 lutego 2011, Henryk Zomerski 16 kwietnia 2011, Tomasz Śpiewak 7 lutego 2017, Piotr Puławski 22 maja 2017.

Nagrody i wyróżnienia
Na KFPP w Opolu
 • wyróż­nie­nie dla Michaja Burano
 • wyróż­nie­nie dla Heleny Majdaniec
 • wyróż­nie­nie dla Katarzy­ny Sobczyk
 • wyróż­nie­nie dla Karin Stanek
 • 1964 – I nagroda dla piosenki O mnie się nie martw
 • 1966 – nagroda Przewod­ni­czą­ce­go Komitetu ds. Radia i Telewi­zji za piosenkę Nie bądź taki Szybki Bill
 • 1967 – nagroda Towarzy­stwa Przyja­ciół Opola za piosenkę Trzyna­ste­go
 • Pozostałe
 • 1972 – Srebrny Pierścień na Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrzegu
 • Ciekawostki

 • Grupa ta przez długi czas rywali­zo­wa­ła z zespołem Niebiesko-Czarni.
 • W 1961 roku zespół zorga­ni­zo­wał ogólno­pol­ski konkurs Szukamy Młodych Talentów.
 • Kilka piosenek Czerwono-Czarnych przypo­mnie­li w przed­sta­wie­niach muzycz­nych artyści Teatru Studio Buffo ("Był taki ktoś", "Dwudzie­sto­lat­ki", "Lucille", "Mały Książę", "Nie bądź taki Szybki Bill", "O mnie się nie martw", "Wala twist"). 
 • Niektóre piosenki zespołu wykony­wa­ne są także przez artystów młodego pokole­nia (Doda, Kasia Klich).
 • Piosenka "Pod papugami" najbar­dziej znana jest w wykona­niu Czesława Niemena.
 • Piosenki "Będziesz tylko w tej piosence" i "Opowiedz mi swoją historię" zostały przypo­mnia­ne w progra­mie telewi­zyj­nej MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna.
 • Piosenka "Nie wiem, czy to warto" znana jest też z wykonań Czesława Niemena, Krystyny Jandy, Katarzy­ny Groniec.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI