Decapitated
Biografia

Decapitated

Zródło: Spotify

Decapi­ta­ted – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca techni­cal death metal. Powstała w 1996 roku w Krośnie z inicja­ty­wy nasto­let­nich braci: gitarzy­sty Wacława "Vogga" Kiełtyki i perku­si­sty Witolda "Vitka" Kiełtyki oraz wokali­sty Wojcie­cha "Saurona" Wąsowicza.

Do 2007 roku grupa wydała cztery albumy studyjne, które zostały pozytyw­nie ocenione zarówno przez fanów, jak i krytyków muzycz­nych. Zespół dał szereg koncer­tów na całym świecie i uczest­ni­czył w licznych festi­wa­lach: Metal­ma­nia, Metal­fest, Hunter Fest i Ozzfest. Czaso­pi­smo Metal Maniacs określi­ło grupę mianem nadziei death metalu, natomiast magazyn Terro­ri­zer uznał najlep­szym debiutem roku 2000. W tekstach zespół poruszył takie zagad­nie­nia jak nihilizm, mizan­tro­pia czy zło.

Kwartet pozostał aktywny do końca 2007 roku, kiedy to w wypadku samocho­do­wym śmierć poniósł perku­si­sta Witold Kiełtyka oraz został ciężko poszko­do­wa­ny wokali­sta Adrian Kowanek. W 2009 gitarzy­sta Wacław Kiełtyka reakty­wo­wał zespół w odnowio­nym składzie.

1996-2005

Zespół powstał w grudniu 1996 roku w Krośnie z inicja­ty­wy braci: gitarzy­sty Wacława "Vogga" Kiełtyki i perku­si­sty Witolda "Vitka" Kiełtyki oraz wokali­sty Wojcie­cha "Saurona" Wąsowi­cza. W 1997 roku skład grupy uzupeł­nił basista Marcin "Martin" Rygiel. W czerwcu tego samego roku grupa zreali­zo­wa­ła debiu­tanc­ki materiał demo pt. Cemete­ral Gardens, wydaw­nic­two cieszyło się dużym uznaniem w under­gro­un­dzie, jednak młody wiek muzyków zapewnił duże grono przeciw­nych grupie. 28 listo­pa­da tego samego roku zespół wystąpił po raz pierwszy podczas koncertu w Krośnie. Rozwój jako muzyków uwarun­ko­wa­ny był nauką pobie­ra­ną w szkołach muzycz­nych, postęp wyraźnie zazna­czył się już na kolejnym demie pt. The Eye of Horus zareje­stro­wa­nym w paździer­ni­ku 1998 roku w Manek Studio. Dzięki tym nagra­niom zespół podpisał kontrakt z firmą Massive Mangement.

15 kwietnia 1999 roku w olsztyń­skim Selani Studio we współ­pra­cy z Piotrem Wiwczar­kiem grupa przystą­pi­ła do nagrań debiu­tanc­kie­go albumu pt. Winds of Creation. Wydaw­nic­two ukazało się 23 maja 2000 roku nakładem Earache Records. Wydaw­nic­two cieszyło się uznaniem zarówno fanów jak i krytyków muzycz­nych. Czaso­pi­smo Metal Maniacs które określi­ło grupę mianem nadziei death metalu, natomiast magazyn Terro­ri­zer uznał najlep­szym debiutem roku 2000. W związku ze zobowią­za­nia­mi szkol­ny­mi, młodzi muzycy nie mogli w pełni czynnie uczest­ni­czyć w promocji albumu. 17 czerwca nakładem Metal Mind Produc­tions ukazała się kompi­la­cja nagrań demo pt. The First Damned. Na płycie znalazły się także dwa utwory koncer­to­we zareje­stro­wa­ne podczas Thrash'em All Festival '2000. W sierpniu zespół odbył krótką trasę koncer­to­wą Grind Your Mind Tour 2000 po Anglii wraz z grupą Lock Up. Ponadto muzycy odbyli europej­ską trasę koncer­to­wą wraz z grupami Immola­tion, Deranged, Deströy­er 666 i Soul Demise oraz szereg koncer­tów w Polsce wraz z Trauma i Vader. 14 listo­pa­da tego samego roku demo The Eye Of Horus ukazało się na kompi­la­cji Polish Assault.

W 2001 roku grupa zreali­zo­wa­ła kolejny studyjny album pt. Nihility, podczas wrześnio­wej sesji nagra­nio­wej w biało­stoc­kim Hertz Studio. Album ukazał się na początku 2002 roku nakładem Earache Records. W celach promo­cyj­nych zreali­zo­wa­ny został również teledysk do utworu pt. "Spheres of Madness", okładkę płyty wykonał natomiast Jacek Wiśniew­ski grafik współ­pra­cu­ją­cy m.in. z zespołem Vader i Krisiun. Wkrótce po premie­rze muzycy wystą­pi­li na festi­wa­lu Ozzfest w Katowi­cach grając u boku grup Tool, Slayer i Ozzy’ego Osbourne’a.

Drugi album grupy był promo­wa­ny również podczas koncer­tów wraz z grupami Incan­ta­tion, Impaled, Vehemen­ce oraz Dead to Fall. Natomiast jesienią zespół odbył liczące czter­dzie­ści występów europej­skie tournée wraz z Vader, Krisiun i Preju­di­ce. Latem 2003 roku w Hertz Studio zespół nagrał trzeci album zatytu­ło­wa­ny The Negation. 14 sierpnia tego samego roku w Key Club, w Los Angeles, został zareje­stro­wa­ny teledy­sku do kompo­zy­cji "Spheres Of Madness" w reżyse­rii Davea Bonea. Wydaw­nic­two ukazało się 1 lutego 2004 i było promo­wa­ne m.in. podczas koncer­tów w Wielkiej Brytanii. Występy Decapi­ta­ted poprze­dza­ły grupy Rotting Christ, Anata i Thus Defiled. Zespół wystąpił również podczas na festi­wa­lu Metal­ma­nia poprze­dza­jąc m.in. koncert grupy Morbid Angel oraz trasie koncer­to­wej wraz z grupą Mayhem, Krisiun i Anaal Nathrakh. W drugiej połowie roku zespół wystąpił w kraju wraz z grupami Totem, Hate, Pyorr­ho­ea i Abused Majesty.

W 2005 roku grupa odbyła pierwszą europej­ską trasę koncer­to­wą w roli headli­ne­ra, zespo­ło­wi towarzy­szy­ły na niej Dies Irae, Hate i Crionics. Latem tego samego roku grupę opuścił wielo­let­ni wokali­sta grupy Wojciech "Sauron" Wasowicz, który poświę­cił się studiom na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim na wydziale Muzyko­lo­gii. Wąsowi­cza zastąpił wkrótce pocho­dzą­cy z Krakowa, a szerzej znany z występów w grupie muzycz­nej Atrophia Red Sun Adrian "Covan" Kowanek.

Już z nowym wokali­stą 15 lipca grupa wystą­pi­ła na festi­wa­lu Kalten­bach Open Air w Austrii. Natomiast jesienią w ramach Sesnsual Sickness Tour zespół wystąpił podczas dwudzie­stu siedmiu koncer­tów w Europie wraz z grupami Gorerot­ted, Detona­tion i Dam. W Stanach Zjedno­czo­nych podczas Blitz­krieg 3 American Tour wraz z grupami Vader i Dew-Scented oraz jako headli­ner w Kanadzie wraz z grupą Neuraxis. 1 sierpnia 2005 roku w biało­stoc­kim Hertz Studio grupa przystą­pi­ła do prac nad nowym albumem zatytu­ło­wa­nym Organic Hallu­ci­no­sis. Nowa płyta grupy została wypro­du­ko­wa­na, zmikso­wa­na oraz zmaste­ro­wa­na przez braci Wojcie­cha i Sławo­mi­ra Wiesławskich.

2006-2010

Na przeło­mie stycznia i lutego 2006 roku zespół wystąpił podczas dwumie­sięcz­nej trasy koncer­to­wej Annihi­la­tion Of The Wicked Tour wraz grupami Nile, Hypocri­sy, Soilent Green oraz Raging Speedhorn, podczas koncer­tów na gitarze basowej w zastęp­stwie Rygla wystąpił Richard Gulczyn­ski. Czwarte wydaw­nic­two grupy Organic Hallu­ci­no­sis ukazało się 7 lutego 2006 roku w USA, później 7 i 22 lutego odpowied­nio w Europie i Japonii. Utwory przed wydaniem były dostępne do przesłu­cha­nia w wersji online na oficjal­nej stronie wydawcy zespołu Earache Records. Do otwie­ra­ją­ce­go album utworu pt. "A Poem About an Old Prison Man" wykorzy­sta­no pocho­dzą­cy z 1984 roku tekst autor­stwa amery­kań­skie­go mordercy Charlesa Mansona. Okładkę płyty wykonał grecki grafik i malarz Seth Siro Anton, który współ­pra­co­wał m.in. z grupami Paradise Lost i Rotting Christ. W celach promo­cyj­nych do utworu pt. "Day 69" został zreali­zo­wa­ny teledysk. Płyta ukazała się również w specjal­nej limito­wa­nej do 1000 sztuk wersji wraz z darmową płytą koncer­to­wą zareje­stro­wa­ną podczas Earache Xmas Party, w grudniu 2004 roku.

Tego samego roku zespół wystąpił podczas trasy koncer­to­wej po Wielkiej Brytanii wraz z grupą Biome­cha­ni­cal oraz na festi­wa­lach Hunter Fest w Polsce, Metal­camp w Słowenii, Hard Rock Laager w Estonii oraz jesienią na koncer­tach w USA wraz z grupami Six Feet Under, Krisiun i Abysmal Dawn oraz ponownie w USA i Kanadzie wraz z grupami Fear Factory, Suffo­ca­tion i Hypocri­sy. Po powrocie do kraju 16 grudnia zespół wystąpił w Krośnie z okazji dziesię­cio­le­cia dziłal­no­ści artystycz­nej. W lutym 2007 roku grupa wystą­pi­ła podczas trasy koncer­to­wej Organic Hallu­ci­no­sis European Tour wraz z grupami Phazm i Hate. W maju tego samego roku zespół wystąpił podczas koncer­tów w Austra­lii i Nowej Zelandii wraz grupą Nile, natomiast latem wyruszył do USA, Kanady i Meksyku gdzie zagrał podczas Summer Slaugh­ter Tour wraz z zespo­ła­mi Necro­pha­gist, Cephalic Carnage, Cattle Decapi­ta­tion, The Faceless, As Blood Runs Black, Arsis, Ion Disso­nan­ce i Beneath the Massacre. We wrześniu zespół opuścił basista Marcin "Martin" Rygiel, który wkrótce przepro­wa­dził się do Kalifor­nii by poświę­cić się rodzinie. 18 paździer­ni­ka zespół rozpo­czął trasę koncer­to­wą Extreme Hallu­ci­no­sis Easten Tour 2007 obejmu­ją­cą kraje kraje nadbałtyckie.

29 paździer­ni­ka w drodze do miejsco­wo­ści Homel na Biało­ru­si, Decapi­ta­ted oraz grupa muzyczna Crionics, miały wypadek – kolizję z cięża­rów­ką trans­por­tu­ją­cą drewno. Witold Kiełtyka i Adrian Kowanek odnieśli poważne obraże­nia. Zostali przewie­zie­ni do Nowozyb­ko­wa, w Rosji. Kiełtyka zmarł jednak 1 listo­pa­da ok. godziny 4 rano mając 23 lata. Natomiast Adrian Kowanek w ciężkim stanie został przetrans­por­to­wa­ny drogą lotniczą do Krakowa. Śmierć perku­si­sty odbiła się szerokim echem na scenie metalo­wej. Wyrazy współ­czu­cia i kondo­len­cje na ręce rodziny spłynęły z całego świata. Śmierć Kiełtyki skomen­to­wa­li m.in. Tomas Haake, Gene Hoglan i Raymond Herrera.

W cieniu tragicz­nych wydarzeń zespół podpisał kontrakt płytowy z niemiec­ką wytwór­nią muzyczną Nuclear Blast. W ramach pomocy rodzinom pokrzyw­dzo­nych w wypadku na całym świecie organi­zo­wa­no koncerty chary­ta­tyw­ne. Były to m.in. koncerty w Krakowie, Warsza­wie, Paryżu, Londynie i Los Angeles podczas których wystą­pi­ły takie zespoły jak Vader, Behemoth, Hate, Front­si­de, Akercoc­ke, Delight, Nyia czy Virgin Snatch. 9 czerwca 2008 roku ukazało się pierwsze DVD zespołu zatytu­ło­wa­ne Human’s Dust zawie­ra­ją­ce m.in. koncert grupy z festi­wa­li Metal­ma­nia i Ozzfest, koncert zespołu zareje­stro­wa­ny w studiu telewi­zyj­nym w Krakowie oraz wywiady z człon­ka­mi zespołu. Wydaw­nic­two ukazało się nakładem polskiej wytwórni muzycz­nej Metal Mind Productions.

8 marca 2009 roku, Wacław Kiełtyka, na oficjal­nym profilu MySpace zespołu ogłosił reakty­wa­cje zespołu w nowym składzie. Tego samego roku do Decapi­ta­ted dołączył austriac­ki perku­si­sta Kerim "Krimh" Lechner. Muzyk wystę­po­wał dotych­czas w takich zespo­łach jak Thorns Of Ivy czy Mondstil­le. W listo­pa­dzie również 2009 roku został zaanon­so­wa­ny nowy skład grupy. Do Decapi­ta­ted dołączył basista Filip "Heinrich" Hałucha znany z występów w grupach Vesania, Rootwa­ter i UnSun oraz wokali­sta Rafał Piotrow­ski członek Ketha i Forgot­ten Souls. Gitarzy­sta Wacław Kiełtyka, który od 2008 roku towarzy­szył Vader jako muzyk koncer­to­wy, odbył w grudniu z zespołem ostatnią trasę, po czym Decapi­ta­ted rozpo­czął próby przed zapla­no­wa­ny­mi występami.

W styczniu 2010 roku muzycy odbyli tournée w Wielkiej Brytanii wraz z Kataklysm, w kwietniu wystą­pi­li w Austra­lii i Nowej Zelandii, natomiast w maju wzięli udział w cyklicz­nym festi­wa­lu Metal­fest Open Air w Austrii, Niemczech, Szwaj­ca­rii, Węgrzech i Czechach. W lipcu i sierpniu Decapi­ta­ted zagrał szereg koncer­tów w USA i Kanadzie w ramach Summer Slaugh­ter Tour. Następ­nie w paździer­ni­ku zespół odbył w Polsce trasę Rebel­lion Tour vol. 2. Grupa gościła podczas koncer­tów m.in. basistę Tomasza "Oriona" Wróblew­skie­go, perku­si­stę Zbignie­wa "Inferno" Promiń­skie­go i gitarzy­stę Patryka "Setha" Sztybera z formacji Behemoth.

Od 2011

W lutym 2011 roku w gdańskim RG Studio grupa rozpo­czę­ła prace nad piątym albumem. Nagrania zostały zareje­stro­wa­ne we współ­pra­cy z inżynie­ra­mi: Arkadiu­szem "Maltą" Malczew­skim i Danielem Bergstran­dem, który również zmikso­wał wszyst­kie utwory. Produk­cji podjął się lider formacji Wacław "Vogg" Kiełtyka. Premiera piątego albumu Decapi­ta­ted pt. Carnival is Forever odbyła się 12 lipca 2011 roku. Wszyst­kie teksty na potrzeby płyty napisał były wokali­sta grupy Lux Occulta – Jarosław Szubrycht. Gościn­nie w nagra­niach wziął także udział Bartosz Hervy znany z występów w grupie Blindead. Po nagra­niach z zespołu odszedł Hałucha, którego tymcza­so­wo zastąpił Konrad Rossa znany z występów w grupie Trauma. Wydaw­nic­two dotarło do 11. miejsca listy Billbo­ard Top Heatse­ekers w USA sprze­da­jąc się w nakła­dzie 2100 egzem­pla­rzy w przecią­gu tygodnia od dnia premiery.

W ramach promocji do utworów "Pest" i "Homo Sum" zostały zreali­zo­wa­ne teledy­ski. Materiał był także promo­wa­ny podczas letnich festi­wa­li, a także podczas koncer­tów w USA, które odbyły się na przeło­mie września i paździer­ni­ka. 1 listo­pa­da 2011 człon­ko­wie zespołu byli pasaże­ra­mi Boeinga 767 lecącego z Newark do Warszawy, lądują­ce­go na Okęciu awaryj­nie bez wysunię­te­go podwozia. Kolejne koncerty grupa dała podczas The Decima­tion Of Europe Tour z udziałem Aborted, Fleshgod Apoca­lyp­se, Cyanide Serenity oraz Archspi­re. Na początku 2012 roku muzycy dwukrot­nie wystą­pi­li w ramach chary­ta­tyw­nej trasy koncer­to­wej Covan Wake The Fuck Up Tour 2012 na rzecz Adriana "Covana" Kowanka. Następ­nie grupa wzięła udział w trasie koncer­to­wej The Ophidian Trek w USA i Europie poprze­dza­jąc kwintet Meshug­gah. Latem w wyniku niepo­ro­zu­mień skład opuścił Kerim "Krimh" Lechner, którego zastąpił Paweł "Pawulon" Jaroszewicz.

Oskarżenie o gwałt zbiorowy w 2017

We wrześniu 2017, w mediach zagra­nicz­nych i krajo­wych pojawiła się infor­ma­cja, że w trakcie trasy Decapi­ta­ted po Stanach Zjedno­czo­nych fanka zespołu została zgwał­co­na przez jego członków. Ofiara oraz jej przyja­ciół­ka miały brać udział w koncer­cie 31 sierpnia 2017 w Spokane w stanie Waszyng­ton. Po zakoń­cze­niu miały zostać zapro­szo­ne przez muzyków do autobusu na drinka, gdzie miało dojść do zbioro­we­go zgwał­ce­nia jednej z kobiet. Adwokat Decapi­ta­ted stwier­dził, że człon­ko­wie zespołu nie przyzna­ją się do winy. 13 paździer­ni­ka 2017 wszyst­kim członkom zespołu zostały posta­wio­ne zarzuty zgwał­ce­nia wspomnia­nej kobiety. 22 listo­pa­da 2017 wszyscy czterej człon­ko­wie zespołu zostali zwolnie­ni z tymcza­so­we­go aresztu posta­no­wie­niem sędzi sądu w Spokane Julie McKay, zaś według adwokata W. Kiełtyki, Stevena Grahama, przyczy­nił się do tego polski poseł partii Prawo i Sprawie­dli­wość, Dominik Tarczyń­ski, który wstawił się za polskimi muzykami w liście skiero­wa­nym do amery­kań­skie­go sądu. 5 stycznia 2018 proku­ra­tor hrabstwa Spokane wycofała zarzuty przeciw­ko muzykom.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI