Devilyn
Biografia

Devilyn

Zródło: Spotify

Devilyn – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca death metal. Grupa powstała w 1992 roku w Tarnowie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Łukasza Lubonia oraz basisty Marcina Nowaka. Do 2005 roku ukazało się cztery albumy studyjne zespołu pozytyw­nie oceniane zarówno przez fanów, jak i krytyków muzycz­nych. Od 2006 roku brak jest donie­sień o działal­no­ści zespołu.

Historia

Grupa powstała w 1992 roku w Tarnowie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Łukasza Lubonia oraz basisty Marcina Nowaka. Do 1996 roku grupa wystę­po­wa­ła pod nazwą Cerebral Concus­sion. Kiedy to ukazał się debiu­tanc­ki album grupy pt. Anger wydany nakładem Liste­na­ble Records. W 1998 roku ukazał się drugi album zespołu zatytu­ło­wa­ny Reborn in Pain. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne teledy­skiem zreali­zo­wa­nym do tytuło­we­go utworu. 7 listo­pa­da tego samego roku zespół obcho­dził jubile­usz pięcio­le­cia działal­no­ści, z tej okazji zespół wystąpił w WSK w Rzeszo­wie wraz Lux Occulta i Yattering.

W 2000 roku z zespołu odeszli perku­si­sta Kuba i gitarzy­sta Marcin "Boroova" Borowiec­ki. Tego samego roku ukazał się trzeci album Devilyn pt. Artefact. Wydaw­nic­two zostało zreje­stro­wa­ne w lubel­skich Henrkix Studios. W ramach promocji zespół odbył trasę koncer­to­wą Expres­sion Of Horror w Polsce. Koncerty Devilyn poprze­dzi­ły występy grup Trauma i Misteria. Devilyn wystąpił również w Anglii, Francji i Hiszpa­nii, w roli suppor­tów wystą­pi­ły Yatte­ring, Hell-Born i Mess Age.

W lutym 2003 z zespołu odszedł jego współ­za­ło­ży­ciel Marcin Nowak. 28 marca również w 2003 roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazała się kompi­la­cja nagrań pt. The Past Against the Future. Na wydaw­nic­twie ukazało się m.in. promo zreali­zo­wa­ne z gościn­nym udziałem perku­si­sty grupy Behemoth Zbignie­wem Promiń­skim. Wkrótce potem zespół przystą­pił do prac nad nowymi utworami. Łukasz "Bony" Luboń o pracach nad nowym wydawnictwem:

Zrobi­li­śmy także kilka nowych kawałków z myślą o kolejnej płycie. Mamy w planach zareje­stro­wa­nie ich, w formie 3-utworo­we­go demo, w końcu paździer­ni­ka. Później będziemy promować nasz materiał i poszu­ki­wać wydawcy naszej płyty. Nie chcie­li­by­śmy się w tej kwestii spieszyć, by nie popełnić błędów z przeszło­ści takich jak wydanie 'Artefact' przez Plastic Head, który to wydawca zupełnie nas olał. Na razie roboczy tytuł powsta­ją­ce­go materia­łu brzmi '11' i jak się spodzie­wam, tak prawdo­po­dob­nie zostanie. Pisaniem tekstów na płytę zajął się Ataman Tolovy, który jedno­cze­śnie jest twórcą nowej strony inter­ne­to­wej Devilyn. Popro­si­łem Tolovego, ponieważ jest moim starym kumplem, który zawsze tryskał niety­po­wy­mi i niesa­mo­wi­ty­mi pomysłami.

Pod koniec roku zespół odbył trasę koncer­to­wą Against The Past Tour wraz z Nomad. W 2004 roku zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią muzyczna Conquer Records. Również w 2004 zespół odbył szereg koncer­tów m.in. w Finlan­dii na festi­wa­lu Oulu Jalome­tal­li Fest. W 2005 roku ukazał się piąty album grupy pt. 11. Nagrania odbyły się w biało­stoc­kim Hertz Studio. W ramach promocji płyty zespół wystąpił m.in. w Lublinie, Sanoku, Tarnowie, Suwałki, Łomża, Elbląg, Często­cho­wa, Wrocław, Warsza­wie i Rzeszo­wie. Ponadto został zreali­zo­wa­ny teledysk do utworu "The List" w reżyse­rii Marcina Urbania­ka, którego premiera odbyła się na antenie stacji telewi­zyj­nej Viva w progra­mie Hell’s Kitchen. Również w 2005 roku z zespołu odszedł basista Cyprian Konador, którego zastąpił Tomasz "Cyklon" Węglew­ski. W 2006 roku zespół podpisał kontrakt z amery­kań­ską wytwór­nią muzyczną Unique Leader.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI