Dezerter
Biografia

Dezerter

Dezerter – polski zespół punkroc­ko­wy, przed­sta­wi­ciel nieza­leż­nej sceny muzycznej.

Historia

Powstał w maju 1981 w Warsza­wie pod nazwą SS-20 (nazwa radziec­kie­go pocisku balistycz­ne­go zdolnego przeno­sić głowice nukle­ar­ne), założony przez gitarzy­stę Roberta "Robala" Materę, basistę Dariusza "Stepę" Stepnow­skie­go oraz perku­si­stę i autora tekstów Krzysz­to­fa Grabow­skie­go. Jesienią do grupy dołączył wokali­sta Dariusz "Skandal" Hajn. Pierwszy ważniej­szy występ muzycy zagrali w listo­pa­dzie na warszaw­skiej Mokotow­skiej Jesieni Muzycz­nej. Jesienią 1982 zespół zagrał trasę "Rock Galicja" po południo­wej części Polski u boku TZN Xenny i Deutera.

W 1983 doszło do sesji nagra­nio­wej, podczas której zostały zareje­stro­wa­ne cztery utwory wydane niewiele później na tonpres­sow­skim singlu "Ku przyszło­ści" (później część nakładu płytki została znisz­czo­na w wyniku ingeren­cji cenzury). Jedna z piosenek z singla "Spytaj milicjan­ta" ukazała się rok później na kasecie World Class Punk zawie­ra­ją­cej nagrania grup punkroc­ko­wych z różnych krajów. Tymcza­sem w czerwcu zespół pojawił się w kolejnym filmie Karpiń­skie­go – To tylko Rock do którego nagrał piosenkę "Ale Show" ("T.V. Show") (utwór zaopa­trzo­ny w anglo­ję­zycz­ny tytuł "One Big Gang" ukazał się w 1987 na kompi­la­cji różnych wykonaw­ców Tour De Farce, vol. 2 wydanej przez niemiec­ką wytwór­nię eMpTy Records). W sierpniu wystąpił ponownie na FMR w Jaroci­nie. Jeszcze w tym samym roku został po raz kolejny uwiecz­nio­ny w obrazie tym razem przez Mariusza Treliń­skie­go w jego etiudzie dokumen­tal­nej pt. Film o pankach.

Latem 1984 muzycy po raz kolejny wystą­pi­li w Jaroci­nie, gdzie wdali się w ostrą sprzecz­kę z organi­za­to­ra­mi. Nagrania jarociń­skie­go występu pojawiły się na kasecie Jeszcze żywy człowiek wydanej własnym sumptem przez zespół (Tank Records). Dwa utwory z Jarocina: "Nie ma zagro­że­nia" i "Plakat" trafiły również na oficjal­ną składan­kę pt. Fala wydaną rok później przez Polton. W 1985 w barwach Tank Records pojawiła się kolejna kaseta pt. Izolacja (zawie­ra­ją­ca nagrania z warszaw­skie­go klubu "Hybrydy"). W tym okresie wokali­sta kanadyj­skiej grupy D.O.A. Joey Keithley (D.O.A. koncer­to­wał wówczas w Polsce) zabrał ze sobą taśmy z nagra­nia­mi Dezer­te­ra (materiał z singla plus nagrania z Jarocina '84 i niele­gal­nej sesji w studiu radiowym) do Ameryki w celu wydania albumu (płyta, która miała nosić tytuł Greatest Shits ukazała się w barwach wytwórni Maximum Rock’n’Roll dopiero w 1987 jako Under­gro­und Out of Poland).

Jesienią 1985 Stepnow­skie­go zastąpił Paweł Piotrow­ski. W tym składzie zespół w roku nagrał w studiu kolejne utwory: "Nie ma nas" i "Uległość", które ukazały się dopiero w 1986 na składan­ce Jak punk to punk. Pod koniec 1986 odszedł z Dezer­te­ra "Skandal" (zmarł w 1995). Jego obowiąz­ki przejął gitarzy­sta Robert Matera. W 1987 muzycy przystą­pi­li do nagrań debiu­tanc­kie­go albumu. W sesji gościn­nie wziął udział "Skandal", a także gitarzy­sta Rafał "Kwasek" Kwaśniew­ski. Płyta miała nosić tytuł Kolabo­ra­cja, ale cenzura go zablo­ko­wa­ła i w efekcie ukazała się jako Dezerter (dopiero reedycje albumu ukazy­wa­ły się pod jego orygi­nal­nym tytułem). Niektóre fragmen­ty utworów na płycie zakwe­stio­no­wa­ne przez cenzorów zostały zagłu­szo­ne w nagra­niach krótkimi sygna­ła­mi dźwię­ko­wy­mi (tzw. "pikami"). W tym czasie wzmogła się działal­ność koncer­to­wa zespołu. Muzycy wystę­po­wa­li wówczas w kraju na ważniej­szych festi­wa­lach ("FMR Jarocin" czy "Róbrege"). W 1988 grupa przystą­pi­ła do nagrań kolej­ne­go albumu. Płytę, która miała nosić tytuł Kolabo­ra­cja II cenzura ponownie opatrzy­ła tytułem Dezerter. Pierwot­ny tytuł albumu został przywró­co­ny podobnie jak w poprzed­nim przypad­ku dopiero przy okazji jego reedycji w 1997.

W 1990 Dezerter wystąpił w Finlan­dii, RFN, Szwaj­ca­rii, Francji, Japonii (Tokio, Nagoya, Osaka), a także przystą­pił do rejestra­cji materia­łu na kolejny album pt. Wszyscy przeciw­ko wszyst­kim. W 1992 ukazała się płyta Blasfe­mia, która została także wydana we Francji. W 1993 muzycy z gościn­nym udziałem wokalist­ki Hey Katarzy­ny Nosow­skiej nagrali cztery nowe wersje starych utworów, które trafiły na singel "Dezerter". Piosenki te zostały również włączone do albumu Jak powstrzy­ma­łem III wojnę światową, czyli nieznana historia Dezer­te­ra zawie­ra­ją­ce­go archi­wal­ne nagrania grupy z całego okresu działal­no­ści. W tym czasie Dezer­te­ra na rzecz Armii opuścił Piotrow­ski. Matera z Grabow­skim i m.in. z gościn­nym udziałem "Niki" (wokalist­ki Post Regiment) w następ­nym roku przystą­pi­li do nagrań na kolejną płytę Ile procent duszy?. Po wydaniu albumu do zespołu dołączył w charak­te­rze basisty były gitarzy­sta grupy Kinsky Tomasz Lewan­dow­ski ("Tony von Kinsky"). W nowym składzie i z gościn­nym udziałem byłego wówczas wokali­sty Deutera Pawła "Kelnera" Rozwa­dow­skie­go grupa zareje­stro­wa­ła i wydała w następ­nym roku album Deuter, zawie­ra­ją­cy kompo­zy­cje tego zespołu. Program koncer­to­wy Dezer­te­ra został wówczas rozsze­rzo­ny o utwory Deutera, które muzycy wykony­wa­li wspólnie z "Kelnerem".

Rok 1996 przyniósł kolejną płytę Mam kły mam pazury. W 1997 muzycy dokonali reedycji albumu Kolabo­ra­cja II. Do pierwot­nych wersji utworów została dograna dodat­ko­wa ścieżka gitary, a utwór "Budujesz faszyzm przez nieto­le­ran­cję" został całko­wi­cie nagrany od nowa (jego pierwot­na wersja z 1988 została przez cenzurę pozba­wio­na prawie całego tekstu). W 1997 roku zespół zaanga­żo­wał się w kampanię "Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi" prowa­dzo­ną przez Stowa­rzy­sze­nie "Nigdy Więcej", a utwór "Budujesz faszyzm poprzez nieto­le­ran­cję" znalazł się na składan­ce zatytu­ło­wa­nej . W 1998 ukazał się kolejny album z premie­ro­wym materia­łem Ziemia jest płaska. Rok później z zespołu odszedł Lewandowski.

W 2001 duet: Grabow­ski i Matera (podobnie jak w przypad­ku płyty Ile procent duszy?) zareje­stro­wa­li materiał na płytę Decydu­ją­ce starcie. Tuż po jej wydaniu do Dezer­te­ra dołączył basista Hey Jacek Chrza­now­ski. W tym składzie grupa dała m.in. koncerty z zespo­ła­mi Conflict i Subhu­mans podczas trasy w Anglii (2002) oraz występ z Dead Kennedys i Chumba­wam­bą (2002, Kraków). W 2003 muzycy nagrali cover zespołu Kryzys "Dolina Lalek", który ukazał się na tribute albumie Dolina Lalek: Tribute to Kryzys vol. 1. W 2004 Matera, Chrza­now­ski i Grabow­ski nagrali kolejną płytę Niele­gal­ny zabójca czasu. Dwa lata później ukazał się dwupły­to­wy zestaw najbar­dziej znanych utworów zespołu ''Punk's Not Jazz. W 2009 na płycie Gajcy! (zawie­ra­ją­cej utwory nagrane przez różnych wykonaw­ców do tekstów Tadeusza Gajcego) wydanej przez Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go muzycy zaaran­żo­wa­li utwór "Śpiew murów". W listo­pa­dzie tego samego roku grupa wzięła udział w koncer­tach w Stanach Zjedno­czo­nych (w tym w festi­wa­lu "Perfor­ming Revolu­tion in Central and Eastern Europe" organi­zo­wa­nym przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku z okazji dwudzie­stej rocznicy zerwania żelaznej kurtyny. Na festi­wa­lu zagrały zespoły z Europy Wschod­niej i Central­nej – przed­sta­wi­cie­lem Polski był Dezerter). W 2010 człon­ko­wie zespołu przystą­pi­li do prac nad płytą Prawo do bycia idiotą, której premiera miała miejsce 11 paździer­ni­ka 2010. Album ten uzyskał Nagrodę Muzyczną Fryderyk w katego­rii rock.

W 2006 wytwór­nia Jimmy Jazz Records wydała podwójny tribute album Nie ma zagro­że­nia jest Dezerter.

Ciekawostki

Fragment utworu "Spytaj milicjan­ta" został wykorzy­sta­ny w filmie Dom zły'' w reżyse­rii Wojcie­cha Smarzowskiego.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI