Dragon
Biografia

Dragon

Dragon – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca thrash metal z wpływami death metalu. Powstała w 1984 roku w Katowi­cach. W 2000 roku zespół został rozwią­za­ny. W 2016 grupa została reaktywowana.

Historia

Grupa powstała w paździer­ni­ku 1984 roku w Katowi­cach z inicja­ty­wy Jarosła­wa Gronow­skie­go (gitara elektrycz­na, śpiew), Krzysz­to­fa Nowaka (gitara basowa) i Marka Wojcie­skie­go (perkusja, śpiew).

Pierwszy znaczący koncert zespołu odbył się podczas pierw­szej edycji festi­wa­lu Metal­ma­nia w kwietniu 1986 roku, gdzie wystąpił w pięcio­oso­bo­wym składzie z Markiem Ganią (śpiew) oraz Leszkiem Jakubow­skim (gitara elektrycz­na). Koncert okazał wizerun­ko­wym sukcesem, który dopro­wa­dził do podpi­sa­nia kontrak­tu płyto­we­go z wydaw­nic­twem Metal Mind Records.

Po pierw­szej edycji festi­wa­lu Metal­ma­nia, na którym zespół wystę­po­wał, grupę opuścił wokali­sta Marek Gania, którego zastąpił Marek Wojcie­ski; ponadto nowym perku­si­stą grupy został Krystian Bytom. W nowym składzie grupa wystą­pi­ła na festi­wa­lu Jarocin, po czym zreali­zo­wa­ła siedem utworów wydanych później na kompi­la­cji pt. Metal Invasion.

Rok później tuż po drugiej edycji festi­wa­lu Metal­ma­nia, w 1987 roku z grupy odszedł gitarzy­sta Leszek Jakubow­ski, by powrócić po miesiącu ze względu na powoła­nie Jarosła­wa Gronow­skie­go do służby wojsko­wej. Jako kwartet grupa wystą­pi­ła na Festi­wa­lu w Jaroci­nie w tym samym roku, wystę­pu­jąc tam jeszcze przez najbliż­szych pięć lat. Natomiast rok później (1988 rok) nakładem Metal Mind Records ukazała się kompi­la­cja pt. ''Metal­ma­nia '87'' zawie­ra­ją­ca nagrania grupy wykonane podczas koncertu na Metal­ma­nii '87, ponadto na kompi­la­cji znalazły się nagrania grupy Wolf Spider.

Grupa wystą­pi­ła również na serii koncer­tów zatytu­ło­wa­nych Metal Battle (u boku m.in. Nasty Savage, Exhumer i Atomkraft) oraz w festi­wa­lu S'thrash'ydła. Pierwszy album pt. Horda Goga wydany został dopiero w 1989 roku. Ukazał się on w dwóch wersjach polskiej oraz angiel­sko­ję­zycz­nej na której zaśpie­wał Grzegorz Kupczyk w zastęp­stwie Wojcie­skie­go, który odszedł z grupy.

Niebawem grupę opuścił również Krzysz­tof Nowak oraz ponownie Leszek Jakubow­ski. Do grupy po odbyciu służby wojsko­wej powrócił natomiast Jarosław Gronow­ski i wspólnie z Krystia­nem Bytomem konty­nu­owa­li działal­ność we współ­pra­cy z nowym wokali­stą Adrianem Freli­chem oraz basistą Grzego­rzem Mroczkiem.

W nowym składzie grupa zareje­stro­wa­ła drugi studyjny album pt. Fallen Angel, również wydany w dwóch wersjach języko­wych. W grudniu 1990 roku grupa odbyła wschod­nio­eu­ro­pej­ską trasę koncer­to­wą wraz z grupami Death oraz Kreator.

Pod koniec następ­ne­go roku (1991 rok) ukazał się album pt. Scream Of Death, prezen­tu­jąc muzykę znacznie bardziej agresyw­ną niż dotych­czas, ze znacz­ny­mi wpływami death metalu. Na przestrze­ni dwóch kolej­nych lat grupa wystą­pi­ła ponadto na I Death Metal Festival w Jastrzę­biu oraz koncer­to­wa­ła z takimi grupami jak Morbid Angel, Morgoth, Grave czy Sadus. 

Około 1994 roku z grupy odeszli Mroczek oraz Bytom zastą­pie­ni przez Tomasza Dańczaka (perkusja) i Tomasza Worynę (gitara basowa). W tym składzie w 1999 roku powstała ekspe­ry­men­tal­na płyta pt. Twarze.

Grupę rozwią­za­no około 2000 roku, wcześniej jednak wystą­pi­ła jeszcze na I Zlocie Fanów Metal­li­ki w Katowi­cach we wrześniu 2000 roku.

Po wielo­let­niej przerwie w działal­no­ści pod koniec 2016 roku grupa została reakty­wo­wa­na w składzie: Jarosław Gronow­ski (gitara), Adrian Frelich (śpiew), Krystian Bytom (perkusja), Krzysz­tof Oset (gitara basowa).

10 stycznia 2019 roku podano infor­ma­cję o rozsta­niu grupy z wielo­let­nim perku­si­stą Krystia­nem Bytomem.

17 lutego 2019 roku na swoim oficjal­nym profilu w serwisie Facebook zespół poinfor­mo­wał, że nowym perku­si­stą został Ireneusz Loth, który właśnie rozstał się z grupą KAT & Roman Kostrzewski.

Skład

Obecny skład zespołu
 • Ireneusz Loth - perkusja (od 2019)
 • Krzysz­tof Oset - gitara basowa (od 2016)
 • Jarosław Gronow­ski - gitara (1984 - 2000; od 2016), wokal (1986, 1989)
 • Adrian Frelich - wokal (1989 - 2000; od 2016)
 • |width="10”|

  |valign="top"|

  Byli członkowie zespołu
 • Krzysz­tof Nowak - gitara basowa (1984 - 1988)
 • Marek Wojcie­ski - perkusja (1984 - 1986), wokal (1986 - 1988), zm. 2013
 • Krystian Bytom - perkusja (1986 - 1994; 2016 - 2019)
 • Grzegorz Mroczek - gitara basowa (1989 - 1994; 2016)
 • Leszek Jakubow­ski - gitara (1986 - 1989)
 • Marek Gania - wokal (1984 - 1986)
 • Tomasz Woryna - gitara basowa (1994 - 2000)
 • Tomasz Dańczak - perkusja (1994 - 2000)
 • Zbigniew Stężały - wokal
 • |}


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI