Easy Rider
Biografia

Easy Rider

Easy Rider – polski zespół blues-rockowy założony w kwietniu 1980 roku we Wrocła­wiu. Pierwszy skład zespołu stanowili:

 • Andrzej Wodziń­ski (gitara, śpiew)
 • Piotr Lewowic­ki (gitara)
 • Krzysz­tof Gądnicki (gitara basowa)
 • Jarosław Wodziń­ski (perkusja)
 • Pierwsze występy to m.in. udział zespołu w I Ogólno­pol­skim Przeglą­dzie Muzyki Młodej Genera­cji w Jaroci­nie i występy po wrocław­skich klubach.

  W paździer­ni­ku tego samego roku do zespołu dołączył skrzypek Cezary Czter­na­stek, a w grudniu Easy Rider wystąpił w imprezie Nowy Rock 1981.

  Już w 1981 roku zespół stał się objawie­niem pierw­sze­go festi­wa­lu Rawa Blues. Na krótko do zespołu dołączył nowy basista Zdzisław Noworol, który wystąpił w Jaroci­nie w 1981 roku. Na jarociń­skim festi­wa­lu grupa dostała możli­wość wystą­pie­nia w koncer­cie Muzyka Młodej Genera­cji podczas ''Pop Session '81 w Sopocie. W roku 1981 nastą­pi­ły przeta­so­wa­nia w zespole, zamiast Lewowic­kie­go do zespołu dołączył Edmund Stasiak znany z później­szych występów z Lady Pank, a na miejsce basisty wszedł Marek Błasz­czyk. W takim składzie zespół zagrał w Białym­sto­ku na Jesieni z Bluesem '81 i wziął udział w filmie Koncert w reżyse­rii Andrzeja Tarkowskiego.

  W roku 1982 grupa podró­żo­wa­ła z zespołem Cross, którego liderem był Krzysz­tof Cugowski, z zespołem Tadeusza Nalepy oraz z walijską grupą Budgie.

  W roku 1983 nastą­pi­ła kolejna zmiana na miejscu basisty, którym został Gustaw Szepke. W tym czasie odszedł od zespołu Cezary Czternastek.

  W listo­pa­dzie 1984 do zespołu dołączył Jacek Gazda, który osiadł na stałe w zespole.

  W roku 1988 zespół nagrał pierwszą swoją płytę Ridin' Easy.

  Druga płyta Travel­lin' Band'' została nagrana w marcu 1992.

  W 2006 roku firma Muzant wydała reedycję pierw­sze­go albumu wzboga­co­ną materia­łem z koncertu w Teatrze STU. Płyta została wydana w niskim nakła­dzie, ale z odświe­żo­nym dźwię­kiem (przez studio Polskich Nagrań) i bogatą książecz­ką. Dostępna jest głównie na aukcjach inter­ne­to­wych. W 2008 roku miała swoją premierę płyta koncer­to­wa "Live in Myszków". Krążek zawiera standar­dy muzyki blueso­wej w wykona­niu tego legen­dar­ne­go tria. Zespół ponadto wiele koncer­tu­je, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Irlandii, Litwie.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI