Exodus
Biografia

Exodus

Exodus – polski zespół artroc­ko­wy, wykonu­ją­cy rock symfo­nicz­ny. Został utworzo­ny jesienią 1976 w Warsza­wie przy klubie Riviera-Remont na bazie grupy Źródło braci Andrzeja i Wojcie­cha Puczyń­skich. Oprócz nich w pierw­szym składzie zespołu znaleźli się Paweł Birula, Włady­sław Komen­da­rek i Jerzy Machni­kow­ski, którego po roku zastąpił Zbigniew Fyk. Obok Krzaka i Kombi gwiazda Muzyki Młodej Genera­cji, najlep­szy zespół w historii polskie­go rocka symfo­nicz­ne­go. Należał do najcie­kaw­szych i najpo­pu­lar­niej­szych grup rockowych.

Historia

W listo­pa­dzie 1977 roku w klubie Riviera-Remont i w domu Andrzeja Ponia­tow­skie­go formacja nagrała suitę Nadzieje, niepo­ko­je, po czym przygo­to­wa­ła profe­sjo­nal­ny program estra­do­wy, dając kilka­na­ście koncer­tów w różnych miastach Polski. Brała udział w licznych impre­zach muzycz­nych. Były to m.in.: Polskie Targi Estra­do­we w Łodzi (1977), Między­na­ro­do­wa Wiosna Estra­do­wa w Poznaniu (1978-1979), Pop Session w Sopocie (1978), czy Muzyczny Camping w Lubaniu (1979). Koncer­to­wa­ła także z brytyj­skim zespołem The Rubettes; w rodzimej Rivierze oraz za granicą (ZSRR, RFN, nieco później Węgry).

Exodus przygo­to­wał muzykę do do kilku spekta­kli muzycz­nych z których najwięk­sza popular­ność zdobyły: Nadzieje, niepo­ko­je (1977), spektakl plastycz­no-baletowy Maski (1979) i Ostatni teatrzyk objaz­do­wy (1980). Dwa ostatnie zostały sfilmo­wa­ne i były prezen­to­wa­ne przez TVP, lecz taśmy z nimi zostały skaso­wa­ne. Ocalał tylko fragment jednego z widowisk, wykorzy­sta­ny w telewi­zyj­nym filmie Mysz. Wraz z krakow­ską grupą Skaldo­wie zespół wziął także udział w telewi­zyj­nym widowi­sku baleto­wym Podróż magiczna (1979) (reż. A. Wasylewski). 

W 1980 roku wydał płytę długo­gra­ją­cą The Most Beauti­ful Day (Ten najpięk­niej­szy dzień), która okazała się dużym sukcesem komer­cyj­nym, osiąga­jąc status złotej płyty (sprze­da­no 200 tysięcy egzem­pla­rzy). W tym samym roku Exodus otrzymał tytuł zespołu, na którego nagrania najbar­dziej czekają czytel­ni­cy magazynu "Non Stop". Zreali­zo­wał też kilka teledy­sków dla Telewi­zyj­nej Listy Przebo­jów. Na przeło­mie 1981 i 1982 roku został nagrany i wydany drugi longplay pt. Super­no­va, zawie­ra­ją­cy krótsze formy, będące próbą dotrzy­ma­nia kroku nowym muzycz­nym trendom (ich zapowie­dzią był wydany w 1981 na singlu utwór Jestem automa­tem).

W roku 1983 Exodus nawiązał współ­pra­cę z Markiem Wójcic­kim, nazywa­nym najszyb­szym polskim gitarzy­stą. Wspólnie nagrali, wydany po raz pierwszy dopiero w 2006 roku, album Hazard. Nowy skład miał sprostać erze boomu rocko­we­go w Polsce, a miano­wi­cie – grać ostrzej. Rok później w zespole nastąpił rozłam i doszło do reorga­ni­za­cji składu. Na przeło­mie 1985 i 1986 roku podej­mo­wa­no próby konty­nu­acji działal­no­ści pod nazwą MadMax. Jedynym śladem po twórczo­ści tej grupy są trzy nagrania zareje­stro­wa­ne w Polskim Radiu Biały­stok oraz teledysk do utworu pt. Atak serca.

Po odejściu z zespołu Włady­sław Komen­da­rek rozpo­czął karierę solową, a Andrzej Puczyń­ski – po rozwią­za­niu Exodusu vel grupy MadMax – założył wydaw­nic­two płytowe Izabelin. Obecnie jest prezesem Univer­sal Music Polska.

W 1992 roku została wydana płyta Exodus: Singles Collec­tion (CD, Izabelin), zbiera­ją­ca wszyst­kie nagrania singlowe zespołu.

W roku 2010 Stachur­sky nagrał cover piosenki Exodusu pt. Ponury pejzaż i zamie­ścił ją na płycie Wspania­łe polskie przeboje 2.

Członkowie

Podstawowy skład
 • Paweł Birula – śpiew, gitara dwuna­sto­stru­no­wa (1976-1984)
 • Andrzej Puczyń­ski – gitara (1976-1986)
 • Wojciech Puczyń­ski – gitara basowa (1976-1986)
 • Włady­sław Komen­da­rek – instru­men­ty klawi­szo­we (1976-1984)
 • Zbigniew Fyk – perkusja (1976-1985/86)
 • Pozostali członkowie
 • Jerzy Machni­kow­ski – perkusja (1976-1977)
 • Marek Wójcicki – gitara (1983-1984)
 • Joanna Rosińska (ex- Aki-Rock) – śpiew (1984)
 • Kazimierz Barlasz – śpiew (1984-1986)
 • Jacek Olejnik – instru­men­ty klawi­szo­we (1984-1986)
 • Bogdan Łoś – gitara (1984-1986)
 • Podstawowy skład
 • Paweł Birula – śpiew, gitara dwuna­sto­stru­no­wa (1976-1984)
 • Andrzej Puczyń­ski – gitara (1976-1986)
 • Wojciech Puczyń­ski – gitara basowa (1976-1986)
 • Włady­sław Komen­da­rek – instru­men­ty klawi­szo­we (1976-1984)
 • Zbigniew Fyk – perkusja (1976-1985/86)
 • Pozostali członkowie
 • Jerzy Machni­kow­ski – perkusja (1976-1977)
 • Marek Wójcicki – gitara (1983-1984)
 • Joanna Rosińska (ex- Aki-Rock) – śpiew (1984)
 • Kazimierz Barlasz – śpiew (1984-1986)
 • Jacek Olejnik – instru­men­ty klawi­szo­we (1984-1986)
 • Bogdan Łoś – gitara (1984-1986)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI