Feel
Biografia

Feel

Feel – polski zespół popowy założony w Katowi­cach w 2005 roku przez wokali­stę Piotra Kupichę. Grupę uzupeł­nia­ją klawi­szo­wiec Łukasz Kożuch, basista Michał Nowak oraz perku­si­sta Michał Opaliński.

Feel zdobył wiele nagród muzycz­nych, w tym Fryde­ry­ki, Teleka­me­ry oraz Superjedynki.

2005–2006: Początki

Zespół założony został w maju 2005 roku przez Piotra Kupichę dwa lata po odejściu z grupy Sami. Począt­ko­wo, pod nazwą Q2, był to duet z basistą Michałem Nowakiem. Skład zespołu uzupeł­ni­li Łukasz Kożuch oraz Michał Opaliń­ski zmienia­jąc szyld kolejno na Q3, Q4 oraz Kupicha Band. Zespół nagrywał piosenki, jednak nie wydał żadnego singla i albumu.

2007–2009: Feel

Pod koniec maja 2007 w katowic­kim klubie Dekaden­cja grupa nakrę­ci­ła teledysk do pierw­sze­go singla "A gdy jest już ciemno". Gościn­nie wystą­pi­ła w nim tancerka Aneta Piotrow­ska, znana z programu TVN Taniec z gwiaz­da­mi. W czerwcu ogłoszo­no, iż zespół znalazł się z nim w czołowej dziesiąt­ce polskich wykonaw­ców walczą­cych na Sopot Festival. Singiel "A gdy jest już ciemno" trafił do radio­sta­cji w sierpniu. W tym samym miesiącu, jako repre­zen­tan­ci Polskie­go Radia Katowice, zespół wziął z nim udział w konkur­sie "Przebo­jem na Antenę", który odbywał się corocz­nie w Hajnówce. Feel zajął drugie miejsce i otrzymał nagrodę Marszał­ka Wojewódz­twa Podlaskiego.

Podczas 44. Sopot Festival grupa została nagro­dzo­na za ten utwór Bursz­ty­no­wym Słowi­kiem oraz Słowi­kiem Publicz­no­ści otrzy­mu­jąc 52 procent głosów. Niecały tydzień później Dziennik Bałtycki poinfor­mo­wał, że piosenka ta może być plagia­tem kompo­zy­cji Carly Simon "Coming Around Again". Jednak eksper­ty­za zamówio­na przez biuro Sopot Festi­va­lu wykazała, że podobień­stwo jest przypadkowe.

Pierwszy album Feel ukazał się 26 paździer­ni­ka osiąga­jąc tego samego dnia status złotej płyty oraz debiu­tu­jąc na pierw­szym miejscu listy OLiS. W dniu premiery w warszaw­skim Traffic Clubie zorga­ni­zo­wa­no także spotka­nie z zespołem, podczas którego odbył się krótki występ. Pod koniec paździer­ni­ka premierę miał również drugi singiel z płyty, "No pokaż na co cię stać".

W listo­pa­dzie w Sali Kongre­so­wej Radio WAWA wręczyło Polskie Nagrody Muzyczne i Kultu­ral­ne Złote Dzioby. Wśród nagro­dzo­nych znalazł się także Feel, otrzy­mu­jąc z rąk Elżbiety Zapen­dow­skiej statu­et­kę w katego­rii: Odkrycie Roku. 22 listo­pa­da ogłoszo­no sprzedaż albumu w nakła­dzie 30 tysięcy i status platy­no­wej płyty.

4 lutego 2008 odbyła się ceremo­nia rozdania Teleka­mer, podczas której grupa została zwycięz­cą w katego­rii: Muzyka, zdoby­wa­jąc ponad dwa razy więcej głosów niż druga w tej katego­rii Doda. Pod koniec lutego nakładem Univer­sal Music Group ukazała się składan­ka Hity numer jeden! na której, oprócz zagra­nicz­nych przebo­jów, znalazł się pierwszy singiel grupy, "A gdy jest już ciemno". 27 marca Feel wystąpił dla amery­kań­skiej Polonii w Coper­ni­cus Center w Chicago.

7 kwietnia w Fabryce Trzciny grupa została wyróż­nio­na Nagrodą Muzyczną Fryderyk w katego­rii: Nowa Twarz Fonogra­fii. Zespół był także nomino­wa­ny w katego­riach: Album Roku Pop (za album Feel), Grupa Roku, Wokali­sta Roku, a także Piosenka Roku ("A gdy już jest ciemno"). Pod koniec kwietnia zespół wzboga­cił się o cztery nagrody Eska Music Awards, zwycię­ża­jąc w katego­riach: Zespół Roku Polska, Album Roku Polska (Feel), Hit Roku Polska ("A gdy jest już ciemno") oraz Video Roku Eska​.pl ("Pokaż na co Cię stać").

10 maja grupa wystą­pi­ła w ramach Juwena­liów Warszaw­skich na III Dniu Europej­skim Wyższej Szkoły Ekono­micz­nej Alamer. W kwietniu ukazał się teledysk do trzecie­go singla, "Jak anioła głos". W tym samym miesiącu wytwór­nia EMI poinfor­mo­wa­ła, że sprzedaż albumu Feel przekro­czy­ła 100 tysięcy sztuk będąc 12 razy na pierw­szym miejscu listy OLiS.

14 czerwca, podczas XLV Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, zespół otrzymał trzy Super­je­dyn­ki: jako Zespół Roku, za Płytę Roku (Feel) oraz za Super­wy­stęp podczas festi­wa­lo­we­go koncertu. Kilka dni później, 18 czerwca, w Radiu Zet premierę miał utwór "Pokonaj siebie", wykonany wraz z Iwoną Węgrow­ską. Autorką tekstu i muzyki była wokalist­ka Patrycja Kosiar­kie­wicz. 15 lipca Feel ponownie gościł w Operze Leśnej na Sopot Festival dając krótki recital.

22 sierpnia wydana została reedycja albumu Feel, zawie­ra­ją­ca dodat­ko­wo singiel "Pokonaj siebie", teledy­ski zespołu oraz niepu­bli­ko­wa­ne materia­ły wideo. Miesiąc wcześniej debiu­tanc­ki album przekro­czył nakład 150 tysięcy sztuk, zyskując status diamen­to­wej płyty. We wrześniu grupa wzięła udział w chary­ta­tyw­nym koncer­cie "Budujemy nadzieję" na rzecz poszko­do­wa­nych przez trąbę powietrz­ną. Koncert zorga­ni­zo­wa­ny został w katowic­kim Spodku, gdzie oprócz zespołu wystą­pi­li także Zakopo­wer, De Mono, Golec uOrkie­stra i Dżem.

W paździer­ni­ku ukazał się teledysk do piątego singla, "W odpowie­dzi na Twój list". W tym samym miesiącu głosami widzów stacji MTV zespół zdobył tytuł Najlep­szy Polski Wykonaw­ca, kandy­du­jąc tym samym do tytułu Najlep­szy Europej­ski Wykonaw­ca na MTV Europe Music Awards. Łączny nakład debiu­tanc­kie­go albumu Feel przekro­czył 200 tysięcy egzem­pla­rzy, co w pierw­szej dekadzie XXI wieku udało się jeszcze jedynie zespo­ło­wi Ich Troje.

17 listo­pa­da ukazał się maxisin­giel Pocztów­ka do św. Mikołaja 2, na który grupa nagrała piosenkę "Gdy Wigilia jest" wspólnie z Patrycją Kosiar­kie­wicz i z gościn­nym udziałem dzien­ni­ka­rzy radio­sta­cji RMF FM.

W listo­pa­dzie zespół po raz kolejny trium­fo­wał na rozdaniu nagród Złote Dzioby, zdoby­wa­jąc statu­et­ki w katego­rii: Wokali­sta Roku dla Piotra Kupichy oraz Przebój Roku za piosenkę "Jak anioła głos". Na koniec 2008 roku zespół wystąpił w Warsza­wie na plene­ro­wym koncer­cie sylwe­stro­wym telewi­zji Polsat "Sylwe­stro­wa Moc Przebojów".

W lutym 2009 roku zespół uzyskał kolejne trzy nomina­cje do nagrody Fryde­ry­ki, w katego­riach: Grupa Roku, Wokali­sta Roku oraz Piosenka Roku ("Jak anioła głos"). W tym samym miesiącu po raz drugi otrzymał Teleka­me­rę w katego­rii: Muzyka, a w kwietniu, na Eska Music Awards, ponownie zwycię­żył w katego­rii: Zespół Roku Polska. W między­cza­sie grupa koncer­to­wa­ła w Stanach Zjedno­czo­nych wystę­pu­jąc w Chicago czy Nowym Jorku.

2009–2010: Feel 2

27 marca 2009 na antenie Radia Eska odbyła się premiera singla, "Pokaż mi niebo", będącego zwiastu­nem nowej płyty Feel 2, która trafiła na rynek 8 czerwca i zadebiu­to­wa­ła na 1. miejscu listy OLiS. Album zawierał 10 utworów oraz 2 bonusy instru­men­tal­ne. Ponadto utwór "Tylko powiedz czego chcesz" nagrany został w duecie z Sebastia­nem Riedlem. W dniu premiery album zdobył status złotej płyty, osiąga­jąc wówczas nakład ponad 17 tysięcy egzemplarzy.

W kwietniu ukazał się teledysk do "Pokaż mi niebo", w którym gościn­nie wystąpił Andrzej Grabow­ski, nakrę­co­ny w katowic­kim Nikiszow­cu. Klip do następ­ne­go singla, "No kochaj mnie", powstał w maju na planie serialu obycza­jo­we­go TVP, Tancerze.

Pod koniec 2009 roku grupa nawią­za­ła menedżer­ską współ­pra­cę z Dariu­szem Krupą, byłym menedże­rem Edyty Górniak i wydała nowy singiel "Urodziny". W maju 2010 ukazał się ostatni singiel z płyty, "Jeśli czegoś pragniesz". Ostatecz­nie album ten osiągnął jedynie platy­no­wy nakład 30 tysięcy egzem­pla­rzy.

2010–2012: Feel 3

W grudniu 2010 zespół zapre­zen­to­wał utwór "Weekend", promu­ją­cy komedię pod tym samym tytułem, a w lutym 2011 piosenkę przewod­nią "Rodzinka" do serialu komedio­we­go TVP, Rodzinka​.pl.

Od marca do kwietnia 2011 Piotr Kupicha brał udział w show "Bitwa na głosy", szuka­ją­cym nowych talentów muzycz­nych. Zapro­sze­ni artyści komple­to­wa­li w miejscu swojego pocho­dze­nia własne zespoły złożone z 16 wokali­stów. Kupicha przesłu­cha­nia do swojego składu przepro­wa­dził jeszcze w styczniu. Chór Kupichy zwycię­żył program, po czym razem nagrali piosenkę "Zwycię­stwa smak". Wszyst­kie te trzy nagrania trafiły później na trzeci albumu grupy, Feel 3.

W lipcu Feel zapre­zen­to­wał singla, bezpo­śred­nio promu­ją­ce­go ten album, balladę "Cały ten świat". Teledysk, podobnie jak pierwszy, zreali­zo­wa­no w rodzin­nych Katowi­cach. Album trafił na rynek dopiero 18 paździer­ni­ka, osiąga­jąc status złotej płyty po miesiącu sprze­da­ży i debiu­tu­jąc na 13. miejscu listy OLiS. W listo­pa­dzie na listy przebo­jów trafił następny singiel, "Jak nie to nie".

W styczniu 2012 premierę miała kolejna piosenka przewod­nia Feel do serialu komedio­we­go TVP, Ja to mam szczę­ście, pod tym samym tytułem. W tym samym miesiącu rozpo­czę­to promocję kolej­ne­go singla z płyty Feel 3, "Zwycię­stwa smak", który w kwietniu znalazł się w TOP 10 konkursu na oficjal­ny hit repre­zen­ta­cji Polski na EURO 2012 "Hit Biało-Czerwonych".

W lutym ukazała się książecz­ka z płytą "Opowie­ści z Krainy Pięknych Snów" z bajkami, którą we współ­pra­cy z Fundacją dzien­ni­ka "Fakt", Kupicha nagrywał z innymi gwiaz­da­mi show-biznesu, jak Katarzy­na Pakosiń­ska, Ania Świąt­czak czy Agniesz­ka Popie­le­wicz. Wydaw­nic­two to było dostępne eksklu­zyw­nie w sieci sklepów Biedron­ka, tylko przez dwa tygodnie. W tym samym miesiącu wokali­sta został laure­atem plebi­scy­tu "Gwiazdy Dobro­czyn­no­ści" tygodni­ka "Newsweek", w katego­rii: Darczyń­ca Organi­za­cji Społecz­nej. W lutym zespół Feel wyruszył ponadto na serię koncer­tów w Stanach Zjednoczonych.

W maju premierę miał duet Piotra Kupichy z Marcinem Kindla, "Jeszcze się spotkamy". Utwór przygo­to­wa­no specjal­nie na konkurs premier Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

2013–2017: Feel The Best

W marcu 2013 Feel zapre­zen­to­wał nowe muzyczne oblicze, tym razem w styli­sty­ce tanecz­nej muzyki elektro­nicz­nej, na singlu "Poczuj to". Ze względów prawnych, spowo­do­wa­nych przeno­sze­niem części katalogu EMI do koncernu Univer­sal Music Polska – tym samym nowego wydawcy grupy, singla firmuje nazwisko samego Kupichy. Zespół szybko zdemen­to­wał związane z tym faktem plotki, o jego rzekomym rozpa­dzie i zapowie­dział wydanie nowego albumu. Kupicha za pośred­nic­twem oficjal­nej infor­ma­cji prasowej poinfor­mo­wał, że utwór ten stanowi początek kolej­ne­go etapu w karierze Feel i chce aby jego twórczość wzbudza­ła emocje, a nawet kontro­wer­sje. Dodał, że zespół nie obawia się ekspe­ry­men­tów i nie ograni­cza się do jednego nurtu muzycz­ne­go. W grudniu Feel wystąpił podczas plene­ro­we­go koncertu sylwe­stro­we­go telewi­zji TVN w Krakowie.

W czerwcu 2014, już w barwach nowej wytwórni płytowej Warner Music Poland, premierę miał wyłącz­nie radiowy singiel zespołu, "Taki twój los". Stanowił on powrót do poprzed­nie­go, poproc­ko­we­go brzmie­nia. W tym samym miesiącu na festi­wa­lu piosenki w Opolu Feel uhono­ro­wa­no Super­je­dyn­ką w katego­rii Super­Show. We wrześniu grupa zapre­zen­to­wa­ła piosenkę "Lepiej być podobnym do nikogo", nagraną do komedii "Wkręceni 2". Wśród autorów utworu znalazła się wokalist­ka Ania Dąbrow­ska. Kupicha zapowie­dział wówczas konty­nu­ację pracy z artysta­mi z innych styli­styk muzycz­nych. W grudniu grupa ponownie wystą­pi­ła podczas sylwe­stro­we­go koncertu telewi­zji TVN w Krakowie.

W marcu 2015 premierę miał kolejny singiel zapowia­da­ją­cy czwarty album, "Twoje włosy rozwiał wiatr". Mimo ówcze­snych dekla­ra­cji zespołu o finiszu prac nad nową płytą i zapowie­dzi jej wydania jesienią tego samego roku, jej premiera została odwołana. W grudniu grupa uświet­ni­ła sylwe­stro­wy koncert TVP2 we Wrocła­wiu, gdzie zapre­zen­to­wa­ła cover przeboju "The Final Count­down" zespołu Europe, który powtó­rzy­ła rok później na sylwe­stro­wym koncer­cie Polsatu w Katowi­cach. W kwietniu 2016 roku Feel wydał singiel "Swoje szczę­ście znam", biorący także udział w konkur­sie premier Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Utwór ten okazał się najwięk­szym przebo­jem grupy od czasu promocji jej pierw­sze­go albumu. Zespół zapowie­dział wówczas, że z okazji jubile­uszu dziesię­cio­le­cia swojej działal­no­ści zamiast czwar­te­go albumu studyj­ne­go wyda album "Feel The Best", na który obok kilku premie­ro­wych utworów na nowo nagra swoje najwięk­sze przeboje z całej kariery. Album ten ostatecz­nie ukazał się 25 listo­pa­da 2016 roku, promo­wa­ny kolejnym wielkim przebo­jem, nową wersją piosenki "Zostań ze mną" z poprzed­nie­go albumu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI