Frontside
Biografia

Frontside

Front­si­de – polski zespół wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza szeroko pojętego rocka i heavy metalu. Grupa powstała w 1993 w Sosnowcu począt­ko­wo wykonu­jąc hardcore. W latach kolej­nych zespół zwrócił się w stronę metalcore'u i deathcore'u. Ostatni, wydany w 2014 roku album Front­si­de pt. Sprawa jest osobista stanowi styli­stycz­nie odejście zespołu od metalcore'u na rzecz muzyki rockowej.

W swej twórczo­ści grupa porusza takie zagad­nie­nia jak wojna, problemy społecz­ne czy miłość. Przez krótki okres działal­no­ści zespołu w tekstach domino­wa­ła tematyka biblijna. Zespół wydał siedem albumów polsko­ję­zycz­nych oraz trzy anglo­ję­zycz­ne. W 2003 roku nagro­dzo­ny Nagrodą Polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyk za album I odpuść nam nasze winy.

Początki

Zespół został założony w 1993 roku przez wokali­stę Sebastia­na "Astka" Flasza i wówczas perku­si­stę Mariusza "Demona" Dzwonka po rozpa­dzie ich własnych zespołów Dirty Flower i My life. W latach 1994-1997 ukazały się trzy albumy demo: Nie ma nadziei, nie ma strachu (1994, Pełzacz distro), Nigdy do końca nie zaufaj (1995, Psy Wojny Records) oraz Moja własna toleran­cja (1997, Enigma­tic Records). W począt­ko­wym okresie działal­no­ści (2. poł. lat 90.) dwóch członków zespołu, wokali­sta "Astek" i perku­si­sta "Dzwonek", repre­zen­to­wa­ło zasady straight edge.

Nasze jest królestwo…, I odpuść nam nasze winy (2000-2003)

W 2000 roku wydany został album demo Początek ery niena­wi­ści wydany wspólnie z 1125 nakładem Shing Records.

Pierwsza samodziel­na płyta studyjna ukazała się 12 czerwca 2001 roku. Materiał zareje­stro­wa­ny został w studiu Mamut i wydany został nakładem wytwórni Metal Mind. Na albumie, oprócz utworów w języku polskim znalazły się także z tekstami angiel­ski­mi tworząc łącznie 80 minut muzyki. Zespół na temat brzmie­nia albumu wyraził się w nastę­pu­ją­cy sposób:

Zamie­rza­li­śmy osiągnąć klarowne, przej­rzy­ste i przy tym niesa­mo­wi­cie miażdżą­ce brzmie­nie. Wydaje nam się, że cel ten został osiągnię­ty, od pierw­szych dźwięków słychać, że sound wciska w fotel. Sądzimy, że fani ciężkie­go grania odkryją wartość tej płyty, ponieważ zawiera ona elementy charak­te­ry­stycz­ne dla thrash, death metalu i oczywi­ście hardcore. Brzmie­nie jest naprawdę powala­ją­ce, teksty bezpo­śred­nie i szczere, a same kompo­zy­cje są naprawdę różne, od szybkich, agresyw­nych kawałków do prawdzi­wych walców. Naszą muzykę adresu­je­my do ludzi o otwar­tych sercach i umysłach, do ludzi, którzy zauwa­ży­li, że ostatnio nie było w Polsce cieka­we­go debiutu.

W 2002 roku Front­si­de podpisał kontrakt z Mystic Produc­tion, którego nakładem ukazał się w grudniu drugi album studyjny, I odpuść nam nasze winy. W studiu Mamut, oprócz członków zespołu, gościn­nie swoje partie zareje­stro­wa­li Piotr Luczyk, Marcin "Novy" Nowak oraz Lech "Black­pit­fa­ther" Śmiecho­wicz, gitarzy­sta Horror­sco­pe. Dobre przyję­cie albumu zapew­ni­ło grupie kontrakt płytowy ze szwedzką wytwór­nią Regain Records.

Album promo­wa­ny był podczas trasy koncer­to­wej trwają­cej od 4 do 12 grudnia, na której suppor­to­wał Behemo­tha oraz szwedzką grupę Darkane. Rok później, 7 listo­pa­da 2003 roku, grupa była gościem specjal­nym Mystic Festival zorga­ni­zo­wa­ne­go w Hali Ludowej we Wrocła­wiu. Oprócz Front­si­de na scenie wystą­pi­li Kat, Edguy oraz Iron Maiden.

W listo­pa­dzie 2003 roku następcą Simona został Dariusz "Daron" Kupis, gitarzy­sta zespołu One Shot Eye. Niedługo później, 12 grudnia, zespół święto­wał dziesię­cio­le­cie powsta­nia. Z tej okazji w rodzin­nym Sosnowcu odbyła się impreza urodzi­no­wa pod szyldem "Dekada Terroru 1993-2003". Oprócz jubila­tów, w klubie "Antido­tum" wystą­pi­li Parri­ci­de, In A House Of Brick oraz Funky Koval.

Zmierzch bogów, Absolutus (2004-2006)

W pierw­szych tygodniach 2004 roku nakładem Regain Records ukazała się anglo­ję­zycz­na płyta Forgive Us Our Sins. W przed­dzień jej wydania grupę opuścił założy­ciel i wokali­sta, Sebastian "Astek" Flasza. W oświad­cze­niu przygo­to­wa­nym przez Demona, lidera Front­si­de, przeczy­tać można:

Astek opuścił Front­si­de, niestety to fakt! Nie mogę ujawnić wszyst­kich szcze­gó­łów i powodów jego decyzji. To jego życie i jego wybór! Mogę tylko powie­dzieć, że teraz zacznie wszystko od początku w zupełnie nowych okolicz­no­ściach. Ciężko będzie nam zastąpić tak chary­zma­tycz­ne­go front­ma­na i wokali­stę. Astek będzie zawsze w naszych sercach!

Liczy­li­śmy się z taką sytuacją od pewnego czasu, mieliśmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Pewnych spraw nie da się odkręcić, a z innymi trzeba sobie radzić. Spędzi­li­śmy razem ponad 10 wspania­łych lat. W tym momencie czujemy ogromną pustkę i tak jak wy zasta­na­wia­my się, co będzie dalej. W przed­dzień premiery naszej płyty na europej­skim rynku zosta­li­śmy bez wokali­sty, a to nie jest sytuacja komfor­to­wa. Pracu­je­my jednak nad nową płytą i mamy już gotowych dziewięć utworów. Zaczy­na­my wszystko od podstaw i mamy nadzieję, że będzie­cie z nami.

9 marca 2004 w warszaw­skim klubie "Traffic" podczas gali rozdania Fryde­ry­ków, zespół otrzymał statu­et­kę w katego­rii "Album Roku – Heavy Metal" za album I odpuść nam nasze winy z 2002 roku.

Od sierpnia wokali­stą zespołu stał się Marcin "Auman" Rdest, współ­pra­cu­ją­cy z zespołem Totem. Sesja nagra­nio­wa nowego albumu rozpo­czę­ła się 9 sierpnia i podczas niej zareje­stro­wa­no 13 utworów z czego na album trafiło 11. Od 8 września trwały miksy i maste­ring płyty. Zmierzch bogów. Pierwszy krok do mental­nej rewolu­cji ukazał się 11 września 2004 roku nakładem Mystic Produc­tion. Autorem partii solowych na albumie jest Dariusz "Daron" Kupis.

Mariusz "Demon" Dzwonek:

|Materiał wydaje się być bardziej przej­rzy­sty, kładli­śmy duży nacisk na ciekawe aranża­cje, wszystko pod kątem nowego wokali­sty, który dyspo­nu­je różno­rod­nym wokalem. Pewnym novum są również teksty. Zwykle były pisane na ostatnią chwile w studio, teraz rozpo­czy­na­jąc sesje mieliśmy gotowe liryki i właści­wie poukła­da­ne linie wokalne. W porów­na­niu z poprzed­nią produk­cją brzmie­nie będzie masyw­niej­sze ale zachowa ten sam agresyw­ny charak­ter i specy­ficz­ną dla nas barwę.

W ramach promocji płyty Zmierzch Bogów oraz, wydanej równo­le­gle, Demigod zespołu Behemoth, obie grupy wyruszy­ły wspólnie od 11 do 14 paździer­ni­ka w małą trasę promo­cyj­ną obejmu­ją­cą Kraków, Katowice, Wrocław i Warszawę.

Pierw­szym singlem został utwór "Naszym przezna­cze­niem jest płonąć". Teledysk powsta­wał w listo­pa­dzie przez dwa dni, gościnne wystą­pi­ła w nim Monika Ciemny. Klip zadebiu­to­wał w styczniu 2005 roku na łamach serwisu Interia​.pl.

W marcu zespół ruszył w ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą wraz z Pande­mo­nium i Behemoth, podczas której promował swój najnow­szy album. W maju grupa po raz kolejny wystą­pi­ła na Mystic Festival poprze­dza­jąc m.in. Primal Fear oraz ponownie Iron Maiden, a 6 sierpnia zapre­zen­to­wa­ła się podczas drugiego dnia XI Przystan­ku Woodstock Na przeło­mie paździer­ni­ka i listo­pa­da Front­si­de udał się w trasę Metal Union Roadtour 2005, którą dzielił razem z Hedfirst, Sunrise oraz Al Sirat. W grudniu nagroda Fryde­ry­ka za album I odpuść nam nasze winy została przeka­za­na na aukcję Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. Jak twierdzi Demon:

To dla nas ważne wyróż­nie­nie, które dało nam wiele radości, ale my już zdąży­li­śmy się nim nacie­szyć. Teraz istotny jest fakt, że ta nagroda może mieć zupełnie inne, a co najważ­niej­sze istot­niej­sze znaczenie.

Na początku roku 2006 wraz z zespo­ła­mi Hate oraz Neolith grupa wystą­pi­ła na dwóch koncer­tach w Biało­ru­si w Homlu i Mińsku. Niedługo później ukazała się reedycja albumów Początek ery niena­wi­ści oraz I odpuść nam nasze winy wydana na jednej płycie nakładem Mystic Produc­tion. W tym samym czasie zespół pracował nad kolejna płyta studyjną – w na początku maja muzycy ukończy­li prace nad warstwą muzyczną zapowia­da­jąc premierę na 6 czerwca. W maju Front­si­de, wraz z Decapi­ta­ted oraz brytyj­skim Biome­cha­ni­cal, odbył trasę koncer­to­wą w Wielkiej Brytanii i Irlandii wystę­pu­jąc m.in. w Dublinie i Londynie.

Na początku czerwca zespół podpisał kontrakt płytowy z niemiec­ką wytwór­nią Dockyard1. 22 lipca grupa ponownie wystą­pi­ła za granicą – na ukraiń­skim festi­wa­lu nad Morzem Czarnym repre­zen­tu­jąc Polskę wraz z zespołem Hunter. Prace nad albumem Absolu­tus zakoń­czy­ły się we wrześniu. Płyta nagrana została w olkuskim studiu "Zed" i łódzkim "Toya Sound Studio", gdzie zareje­stro­wa­no 14 utworów. Grupa zdecy­do­wa­ła się na pracę z dwoma reali­za­to­ra­mi, o czym opowiada Demon:

Po raz pierwszy pracu­je­my z dwoma reali­za­to­ra­mi, w dwóch różnych studiach! To pozwala na wyeli­mi­no­wa­nie pomyłek i w miarę obiek­tyw­ne spojrze­nie na całość nagrań. Tym razem prawie wcale nie wtrącamy się w miksy, daliśmy wolną rękę reali­za­to­rom w pierw­szej kolej­no­ści. Swoje sugestie przed­sta­wia­my dopiero, gdy przed­sta­wią nam gotowy utwór. My jesteśmy od pisania muzyki, oni są fachow­ca­mi w swojej dziedzi­nie i niejed­no­krot­nie ich wiedza teore­tycz­na spraw­dzi­ła się w praktyce!

Teoria konspiracji (2007-2010)

W połowie grudnia 2006, we Wrocław­skiej Wytwórni Filmowej nakrę­co­no teledysk do singla "Wybra­niec". Wypro­du­ko­wa­ny został przez Inborn­me­dia oraz wyreży­se­ro­wa­ny przez Macieja Paweł­czy­ka oraz Radosła­wa Wikierę. Klip ukazał się w styczniu 2007. W tym samym miesiącu ogłoszo­no plan 29 koncer­tów odbywa­ją­cych się w marcu w ramach Mystic Tour 2007 na które oprócz muzyków Front­si­de wyruszy­li Rootwa­ter, Virgin Snatch i Hunter. W czerwcu ukazał się koncer­to­wy teledysk do utworu "Wspomnie­nia jak relikwie" a 2 lipca premierę miała anglo­ję­zycz­na wersja albumu Zmierzch bogówTwilight of the Gods.

17 grudnia grupa rozpo­czę­ła trasę po Rosji i Biało­ru­si obejmu­ją­cą 7 koncer­tów, a następ­nie 7 stycznia 2008 wystą­pi­ła obok Behemo­tha i Vadera na koncer­cie poświę­co­nym pamięci Witolda "Vitka" Kiełtyki, zmarłego perku­si­sty Decapi­ta­ted oraz w czerwcu w Szczyt­nie na Hunter Fest 2008.

W sierpniu 2008 zespół zakoń­czył trwające od stycznia nagry­wa­nie nowego albumu. Jeszcze przed jego ukaza­niem się, premierę miał pierwszy singel promu­ją­cy – "Zapalnik", nagry­wa­ny przy pomocy grupy ASG "Formacja Śląsk" na terenie starego poligonu wojsko­we­go w Mikoło­wie. Album Teoria konspi­ra­cji wydany został 18 listo­pa­da nakładem Mystic Produc­tion, uzysku­jąc nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "Heavy".

W styczniu 2009 premierę miał kanał zespołu na portalu YouTube. 13 marca, w ramach "Vans Off The Wall Music Tour 2009", Front­si­de wystąpił razem z The Super­gro­up na 12 koncer­tach w całej Polsce.

Zniszczyć wszystko (od 2010)

Na 25 paździer­ni­ka 2010 wytwór­nia Mystic zapowie­dzia­ła wydanie nowego albumu Front­si­de – Znisz­czyć wszystko. Grupa zamierza promować album podczas trasy "Znisz­czyć wszystko tour 2010" zapla­no­wa­nej na czas od 4 do 28 listo­pa­da 2010.

W marcu 2012 roku zespół odbył w Polsce trasę koncer­to­wą pod nazwą Death­co­re Legion Tour. W tournée uczest­ni­czy­ły także zespoły Annota­tions of an Autopsy, My Autumn oraz Drown My Day. W Krakowie i Warsza­wie wystąpił także zespoły Textures i Sylosis. Ponadto w wielu miastach zagrały lokalne supporty takie jak: Hidden Scars, Dust n Brush, Imazi­ghen, Fateborn, Ogotay oraz Day Before Death.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI