Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
Biografia

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Zródło: Spotify

Grupa ABC (pierwot­nie Grupa O!; także ABC, Grupa ABC Andrzeja Nebeskie­go) – polski zespół wokalno-instru­men­tal­ny utworzo­ny w styczniu 1969 w Warszawie.

Działalność zespołu

W pierw­szym składzie grupy znaleźli się muzycy ostat­nie­go składu zespołu Polanie, tj.:

 • Wojciech Skowroń­ski (śpiew, fortepian);
 • Hubert Szymczyń­ski (śpiew, gitara basowa, puzon)
 • Zbigniew Karwacki (saksofon altowy i tenorowy, flet);
 • Andrzej Mikołaj­czak (organy);
 • Andrzej Nebeski (perkusja, lider);
 • Muzycy, którzy dołączy­li później:

 • Aleksan­der Michal­ski (saksofon tenorowy).
 • Już w lutym 1969 roku Grupa ABC dokonała pierw­szych nagrań radio­wych. Dwa miesiące później dołączy­ła znana m.in. z zespołów Tarpany i Drumler­si wokalist­ka Halina Frącko­wiak. Zespół byłego perku­si­sty Polan Andrzeja Nebeskie­go zadebiu­to­wał 11 lutego 1969 w Telewi­zyj­nym Ekranie Młodych. Wtedy to, w drodze plebi­scy­tu wyloso­wa­no nazwę zespołu – Grupa ABC Andrzeja Nebeskie­go. Pocho­dzi­ła ona od tytułu pierw­sze­go przeboju śpiewa­ne­go przez Skowroń­skie­go pt. Moje ABC.

  Wykony­wa­ny przez Halinę Frącko­wiak utwór Napisz, proszę zyskał w maju 1969 roku status wielkie­go przeboju, a po nim następne, tj.: Gdzie jest wczoraj­szy dzień, Czekam tuZe mną bądź - skompo­no­wa­ny i zaśpie­wa­ny przez Szymczyń­skie­go. Na VII KFPP w Opolu grupa wykonała nagro­dzo­ną piosenkę Czekam tu. Podczas III FPŻ w Kołobrze­gu wyróż­nio­no zaś utwór Już lat 25.

  Ponadto muzycy wzięli udział w nagraniu muzyki (utwory: Polowa­nie na muchy - instr., Polka - instr.) do filmu pt. Polowa­nie na muchy (reż. Andrzej Wajda) – pojawili się także na ekranie. 

  W maju 1969 roku odszedł Wojciech Skowroń­ski, a współ­pra­cę z ABC rozpo­czął basista Zbigniew Bernolak (eks- Polanie). W lipcu tego samego roku do grupy dołączył wokali­sta Jerzy Kozłow­ski (eks- Takty). Z końcem sierpnia z grupy odeszli H. Szymczyń­ski i Z. Bernolak. Funkcję gitarzy­sty basowego przejął najpierw Tadeusz Gogosz (eks- Akwarele), a następ­nie Marek Mataczyń­ski (eks- Coma 5). Dołączył również wokali­sta Wojciech Gąssowski.

  W tej konfi­gu­ra­cji zespół wystę­po­wał przez półtora roku, nagry­wa­jąc kolejne przeboje: Za mną nie oglądaj się, Prezent od wiosny Nie tą drogą, Moja mała sprawa oraz album pt. Grupa ABC Andrzeja Nebeskie­go (1970). Muzyka zespołu wyróż­nia­ła się dzięki wyeks­po­no­wa­ne­mu brzmie­niu sakso­fo­nów i organów, które tworzyło charak­te­ry­stycz­ny styl grupy – zespół jako jeden z nielicz­nych w Polsce obywał się bez gitary solowej. 

  Grupa ABC wykony­wa­ła muzykę z pogra­ni­cza rhythm and bluesa, soulu i popu, ale nie stroniła też od tzw. piosenek zaanga­żo­wa­nych i żołnier­skich, co należało do trendów ówcze­snej rzeczy­wi­sto­ści (1970: VIII KFPP w Opolu - wyróż­nie­nie za piosenkę Barwy ziemi, IV FPŻ w Kołobrze­gu - II nagroda). Zespół koncer­to­wał także w Rumunii, Bułgarii (1970) oraz w NRD i Jugosła­wii (1971).

  We wrześniu 1971 r. doszło do kolejnej reorga­ni­za­cji składu. Z zespołu odeszli: Gąssow­ski, Michal­ski i Mikołaj­czak, którzy skupili się na tworze­niu nowej grupy, którą był Test. Wraz z nimi ABC opuścili Kozłow­ski i Karwacki. Wtedy też w składzie grupy pojawił się gitarzy­sta Tomasz Myśków (eks- zesp. Maryli Rodowicz), niebawem zastą­pio­ny przez Mirosła­wa Męczyń­skie­go (eks- Bizony) oraz muzyczny weteran, klawi­szo­wiec Marian Zimiński (eks- Hard Road), dawniej Chochoły i nieme­now­skie Akwarele), nowy kierow­nik muzyczny zespołu. Całko­wi­cie zrezy­gno­wa­no z udziału sekcji instru­men­tów dętych na rzecz zmiany brzmie­nia formacji, co odbiło się również na jej popular­no­ści. Najwięk­szym echem odbiła się właści­wie tylko piosenka Idę dalej, która z końcem roku zyskała rangę przeboju.

  Po odejściu Haliny Frącko­wiak na początku 1972 r. doszło do załama­nia się kariery zespołu. W lutym nowym wokali­stą grupy został Grzegorz Szcze­pa­niak. Z nim muzycy zdążyli jeszcze wziąć udział w kolejnej sesji radiowej i wylan­so­wa­li przebój Asfal­to­we łąki, który nagrali z gościn­nym udziałem Alibabek. W tym okresie zespół już nie istniał, ponieważ w marcu 1972 roku Nebeski rozwią­zał grupę, aby powrócić do Niebie­sko-Czarnych i nagrać z nimi album Naga. Jesienią tegoż roku doszło do reakty­wa­cji grupy, którą oprócz Nebeskie­go i Zimiń­skie­go tworzyli: Maria Głuchow­ska (śpiew; eks- Trzy Korony), Winicjusz Chróst (gitara; eks- System) i Andrzej Pawlik (gitara basowa; eks- Niebiesko-Czarni). 

  Po miesiącu miejsce Chrósta zajął Męczyń­ski. Później w ABC pojawili się jeszcze Stefan Sendecki (instru­men­ty klawi­szo­we) oraz gitarzy­sta Jarosław Śmietana (eks- Hall). Ostatnią wylan­so­wa­ną piosenką były Ogrody słońca. Zespół rozwią­zał się z końcem 1973 roku.

  Nagrody

 • 1969 - Nagroda Polskie Radia na KFPP w Opolu za piosenkę Czekam tu
 • wyróż­nie­nie na III FPŻ w Kołobrze­gu za Już lat 25
 • 1970 - Złoty Mikrofon na KFPP w Opolu
 • Wybrane piosenki

 • 101 203 - (muzyka: Hubert Szymczyń­ski, słowa: Marek Gaszyń­ski - vocal Wojciech Skowroń­ski) 1969
 • Asfal­to­we łąki (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Janusz Kondra­to­wicz - vocal Grzegorz Szcze­pa­niak) 1972
 • Czekam tu (muzyka: Henryk Klejne, słowa: Wojciech Młynar­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1969
 • Droga do gwiazd (muzyka: Aleksan­der Michal­ski, słowa: Jan Tomasz - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Gdzie jest panna Klara (muzyka: Dariusz Kozakie­wicz, słowa: M. Szop - vocal Maria Głuchow­ska) 1972
 • Idę dalej (muzyka: Halina Frącko­wiak, słowa: Janusz Kondra­to­wicz - vocal Halina Frącko­wiak) 1972 
 • Już lat 25 (muzyka: Andrzej Januszko pseudo­nim Andrzeja Ługow­skie­go, słowa: Marek Głogow­ski - vocal Wojciech Gąssow­ski, Halina Frącko­wiak) 1970
 • Ktoś (muzyka: Halina Frącko­wiak, słowa: Jan Tomasz - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Moje ABC (muzyka: Al Russel, Max Spickel, słowa: Marek Gaszyń­ski - vocal Wojciech Skowroń­ski) 1969
 • Napisz proszę (muzyka Andrzej Mikołaj­czak, słowa Andrzej Jastrzę­biec-Kozłow­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1969
 • Nie szukaj jej (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Marek Gaszyń­ski - vocal Jerzy Kozłow­ski) 1970
 • Nie ukryjesz się przede mną (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Wojciech Młynar­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Oj, czekam, ja czekam (muzyka: Andrzej Korzyń­ski, słowa: Andrzej Tylczyń­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1969
 • Polne strachy (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Elżbieta Horba­czew­ska - vocal Maria Głuchow­ska) 1973
 • Pożegnaj mnie, dziew­czy­no (muzyka: Andrzej Korzyń­ski, słowa: Andrzej Tylczyń­ski - vocal Wojciech Gąssow­ski) 1969
 • Przemi­nę­ło z wiatrem tyle dni (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Janusz Kondra­to­wicz - vocal Wojciech Gąssow­ski) 1970
 • Razem z nami (muzyka i słowa: Zbigniew Karwacki - vocal Halina Frącko­wiak, Wojciech Gąssow­ski, Jerzy Kozłow­ski) 1970
 • Stracony weekend
 • Wymyśli­łem prawie wszystko (muzyka: Zbigniew Karwacki, słowa: Janusz Kondra­to­wicz - vocal Wojciech Gąssow­ski) 1971
 • Za dużo chcesz (muzyka: Jerzy Matusz­kie­wicz, słowa: Andrzej Jastrzę­biec-Kozłow­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Za majem maj (muzyka: Marian Zimiński, słowa: Janusz Kondra­to­wicz - vocal Grzegorz Szcze­pa­niak) 1972
 • Zabiorę Cię ze sobą (muzyka: Marek Sart, słowa: Zbigniew Stawecki - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Za mną nie oglądaj się (muzyka: Halina Frącko­wiak, słowa: Marek Gaszyń­ski - vocal Halina Frącko­wiak) 1970
 • Ze mną bądź (muzyka: Hubert Szymczyń­ski, słowa: Mirosław Łebkow­ski, Stani­sław Werner - vocal Hubert Szymczyń­ski) 1969
 • Zobacz wiosna przyszła już (muzyka: Mirosław Męczyń­ski, słowa: Zygmunt Ornak - vocal Grzegorz Szcze­pa­niak 1972

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI