Grzegorz Ciechowski
Biografia

Grzegorz Ciechowski

Grzegorz Zbigniew Ciechow­ski (ur. 29 sierpnia 1957 w Tczewie, zm. 22 grudnia 2001 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy, pianista, flecista, poeta, kompo­zy­tor, felie­to­ni­sta, autor tekstów, lider i wokali­sta zespołu Republi­ka, który działal­ność artystycz­ną zaczynał w toruń­skim klubie studenc­kim "Od Nowa" w 1980.

Jako solista wystę­po­wał m.in. pod pseudo­ni­ma­mi Obywatel G.C.Grzegorz z Ciechowa. Pisał również teksty innym wykonaw­com m.in. zespo­ło­wi Lady Pank ("Zostaw­cie Titanica") oraz Justynie Stecz­kow­skiej (pod pseudo­ni­mem Ewa Omernik).

Wczesne lata

Urodził się 29 sierpnia 1957 w Tczewie. Był drugim z trojga dzieci Zbignie­wa – prezesa tamtej­szej Okręgo­wej Spółdziel­ni Mleczar­skiej i Heleny Omernik. Miał siostry Aleksan­drę i Małgo­rza­tę. W Tczewie uczęsz­czał do szkoły podsta­wo­wej, w 1972 rozpo­czął naukę w I Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Marii Skłodow­skiej-Curie, w którym w 1976 złożył egzamin dojrzałości.

W latach szkol­nych rozwijał swoje zainte­re­so­wa­nia muzyczne i literac­kie; grał na flecie i pianinie, wystę­po­wał – jako flecista – w chórze i w zespo­łach Nocny Pociąg, a od 1976 w Jazz Forma­tion. Pisał wiersze, zbierał płyty, ćwiczył też kultu­ry­sty­kę. Na studia wybrał się do Torunia na poloni­sty­kę na Uniwer­sy­te­cie Mikołaja Koper­ni­ka. Tam też wydał tom wierszy oraz zaczął karierę muzyczną.

Kariera

W 1979 dołączył do zespołu Res Publica, prowa­dzo­ne­go przez Jana Castora, szybko został jego liderem, napisał sam większość utworów grupy, która od 1980 przyjęła nazwę Republika.

Zespół Republi­ka zaczął publicz­ne występy jesienią 1981 w Toruniu, a wiosną 1982 pojawił się w Warsza­wie. Propo­no­wał nowe, ostre brzmie­nie, orygi­nal­ne teksty oraz czarno-biały styl wizualny. Utwory Republi­ki odbie­ra­no jako inteli­gent­ne spojrze­nie na sytuację jednost­ki w odhuma­ni­zo­wa­nym społe­czeń­stwie. Pierwsze nagrania to najwięk­sze przeboje zespołu: "Kombinat", "Gadające głowy", "Sexy Doll", "Układ sił", "Telefony" i "Biała flaga".

We wrześniu 1982 zespół nagrał pierwszą płytę długo­gra­ją­cą Nowe sytuacje, która została wydana w marcu 1983. Wszyst­kie 10 utworów napisał Grzegorz Ciechow­ski i były to tylko nowe piosenki. Zespół nagrał też anglo­ję­zycz­ną wersję albumu, która ukazała się rok później w Wielkiej Brytanii jako 1984. W tym samym roku Republi­ka wystą­pi­ła na festi­wa­lu w Roskilde w Danii, śpiewa­jąc po polsku i po angiel­sku. Ciechow­ski jako jeden z pierw­szych w polskim show-biznesie zaczął stosować kontro­wer­sję, jako sposób na promocję zespołu i swej osoby. Między innymi wyreży­se­ro­wał reportaż radiowy prezen­tu­ją­cy go jako gwiazdę rocka.

Przez rok zespół przygo­to­wy­wał materiał na nową płytę, która pojawiła się w listo­pa­dzie 1984 pod tytułem Nieustan­ne tango. Znalazły się na niej przeboje: "Obcy astronom", "Zróbmy to (teraz)", "Poranna wiado­mość" i piosenka tytułowa. W następ­nych latach nagrali jeszcze kilka utworów, takich jak "Ciało", "Klatka", "Sam na linie" i "Moja krew". W 1986 zakoń­czy­li działal­no­ści, a Ciechow­ski zaczął wystę­po­wać jako "Obywatel G.C.". W 1987 wydał pierwszy solowy album, również zatytu­ło­wa­ny Obywatel G.C.. Rok później wydał kolejny album pt. Tak! Tak!, na którym znalazły się przeboje "Nie pytaj o Polskę" i "Tak… tak… to ja". W sierpniu 1988 wystąpił na festi­wa­lu w Sopocie. Jego muzyka była bardziej osobista i łagod­niej­sza, a brzmie­nie bardziej oparte na instru­men­tach klawi­szo­wych i mniej orygi­nal­ne niż wcześniej. Muzyk wyraźnie wzboga­cił instru­men­ta­rium, grał m.in. na pianie Fendera i organach Hammonda. W 1989 wydał muzykę do filmu Stan strachu.

W 1990 powrócił do śpiewa­nia z zespołem Republi­ka, pierwszy koncert po zjedno­cze­niu zagrali w Opolu. Po fali koncer­tów wydali nowy album pt. 1991, który promo­wa­li utworem "Lawa". Następ­nie wydali płytę pt. Siódma pieczęć, będącą składan­ką starych nagrań i koncert akustycz­ny. W tym czasie Ciechow­ski nagrał również solowy album pt. Obywatel świata i stworzył muzykę filmową do niemiec­kie­go serialu Schloss Pompon Rouge. W 1991 Roland Rowiński napisał scena­riusz do filmu Obywatel świata na podsta­wie noweli Ciechowskiego.

Od połowy lat 90. Ciechow­ski powoli stabi­li­zo­wał swoje życie osobiste i karierę muzyczną. Wydał składan­ko­wą płytę solową pt. Selekcja i tom wierszy Wokół niej, a z zespołem nagrał płytę pt. Republi­ka marzeń. W 1996 pod nazwą "Grzegorz z Ciechowa" wydał płytę pt. OjDADAna z muzyką nawią­zu­ją­cą do polskie­go folkloru, zawie­ra­ją­cą m.in. utwór "Piejo kury, piejo".

Udzielał się też jako produ­cent płytowy. Współ­pra­co­wał nad albumami m.in. Kayah, Kasi Kowal­skiej, Justyny Stecz­kow­skiej, Marcina Rozynka, Krzysz­to­fa Antko­wia­ka i Katarzy­ny Groniec.

W 1998 została wydana przed­ostat­nia płyta Republi­ki pt. Masakra, zawie­ra­ją­ca przeboje, takie jak "Mamona", "Raz na milion lat" czy "Odcho­dząc". Później ukazały się tylko wznowie­nia dawnych nagrań oraz muzyka Ciechow­skie­go do filmu Wiedźmin (2001). Nagrania do nowej płyty grupy przerwa­ła niespo­dzie­wa­na śmierć Ciechow­skie­go. Kilka gotowych piosenek, w tym "Śmierć na pięć", wydano w następ­nym roku na płycie pt. Republi­ka. Zespół zakoń­czył działal­ność koncer­tem o nazwie "Kombinat", który odbył się w ramach 23. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej 16 marca 2002.

Archi­wal­ne nagrania Ciechow­skie­go i grupy Republi­ka ukazały się po jego śmierci w kilku obszer­nych wydaw­nic­twach płyto­wych. Album z koncer­tem zespołu, zareje­stro­wa­nym w 1998 w studiu Programu Trzecie­go, dołączo­no 7 listo­pa­da 2007 do dzien­ni­ka "Rzecz­po­spo­li­ta". Od kilku lat odbywają się w Tczewie festi­wa­le jego muzyki In memoriam. Toruń przyzna­je nagrodę artystycz­ną jego imienia.

Pod koniec lata 2007 przygo­to­wa­no książkę o Obywa­te­lu G.C. pt. "Grzegorz Ciechow­ski 1957–2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa", którą zreda­go­wał jego szkolny kolega, poseł Jan Kulas. Książka ukazała się w 50. urodziny muzyka.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI