Grzegorz Skawiński
Biografia

Grzegorz Skawiński

Zródło: Spotify

Grze­gorz Bog­dan Ska­wiń­ski, zna­ny rów­nież jako Ska­wa (ur. 6 lip­ca 1954 w Mła­wie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, pio­sen­karz, autor tek­stów, gita­rzy­sta i pro­du­cent muzycz­ny. Czło­nek zespo­łu Kom­bii.

Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Wykształcenie

Ukoń­czył I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go w Mła­wie, poli­ce­al­ną szko­łę muzycz­ną w kla­sie gita­ry kla­sycz­nej i stu­dia na kie­run­ku peda­go­gi­ki spe­cjal­nej na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim.

Kariera muzyczna

W trak­cie nauki w liceum poznał Wal­de­ma­ra Tka­czy­ka, z któ­rym zało­żył zespół Kame­le­on. W duecie zwy­cię­ży­li na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Har­cer­skiej w Sie­dl­cach. Został wów­czas człon­kiem zespo­łu Horo­skop, któ­ry two­rzył z Wal­de­ma­rem Tka­czy­kiem i Janem Plu­tą.

Od 1976 był człon­kiem zespo­łu Akcen­ty, któ­ry następ­nie prze­kształ­cił się w Kom­bi. W 1992 odszedł z zespo­łu, a w mię­dzy­cza­sie, w 1991 razem z Wal­de­ma­rem Tka­czy­kiem, Zbi­gnie­wem Kra­szew­skim i Pio­trem Łuka­szew­skim powo­łał do życia gru­pę Ska­wal­ker. W 1994 po przy­ję­ciu do zespo­łu woka­list­ki Agniesz­ki Chy­liń­skiej zmie­nio­no nazwę na O.N.A.. Zespół ofi­cjal­nie zakoń­czył dzia­łal­ność w 2003, z powo­du “roz­bież­nych wizji arty­stycz­nych”. W 2003 wraz z dwo­ma były­mi muzy­ka­mi Kom­bi – Wal­de­ma­rem Tka­czy­kiem i Janem Plu­tą – zało­żył zespół Kom­bii.

Pod koniec lat 80. roz­po­czął karie­rę solo­wą jako Ska­wiń­ski. W 1989 wydał debiu­tanc­ki album, zaty­tu­ło­wa­ny po pro­stu Ska­wiń­ski. Pro­mo­wał ją sin­gla­mi “Dziś tra­cisz mnie” i “Z tobą czy bez cie­bie”, któ­re były noto­wa­ne na Liście prze­bo­jów Pro­gra­mu Trze­cie­go. W 2000 uka­za­ła się ścież­ka dźwię­ko­wa do fil­mu Ostat­nia misja, któ­ra skom­po­no­wał. W mar­cu 2012 wydał dru­gi, solo­wy album stu­dyj­ny pt. Me & My Guitar, któ­ry dotarł do 7. miej­sca ofi­cjal­nej listy sprze­da­ży. Jesie­nią zagrał krót­ką tra­sę kon­cer­to­wą.

Uczest­ni­czył rów­nież w nagra­niach płyt takich wyko­naw­ców, jak Wan­da Kwiet­niew­ska, Vader, Acid Drin­kers, Ira, Gol­den Life, Liroy, Robert Jan­son, Tede i innych.

Pra­co­wał w Radiu Plus, gdzie pro­wa­dził autor­ską audy­cję Guitar Mania, któ­rą następ­nie pre­zen­to­wał w Radiu Gdańsk.

Życie prywatne

Ma dwo­je rodzeń­stwa, star­szą o czter­na­ście lat sio­strę przy­rod­nią Bar­ba­rę i o sie­dem lat star­sze­go bra­ta Zbi­gnie­wa. Jego mat­ka, pocho­dzą­ca z Zie­lu­nia, była urzęd­nicz­ką, a ojciec uro­dził się w Grod­nie.

Miesz­ka w Gdań­sku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI