Grzegorz Turnau
Biografia

Grzegorz Turnau

Zródło: Spotify

Grze­gorz Jerzy Tur­nau (ur. 31 lip­ca 1967 w Kra­ko­wie) – pol­ski arty­sta, aran­żer, pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, woka­li­sta i poeta, wyko­naw­ca poezji śpie­wa­nej; od 2016 kie­row­nik muzycz­ny Teatru Lal­ka w War­sza­wie.

Grze­gorz Tur­nau stwo­rzył swój wła­sny styl muzycz­ny i kom­po­zy­cyj­ny, cza­sa­mi nawią­zu­ją­cy do muzy­ki jaz­zo­wej, smo­oth jaz­zo­wej, tak­że do doko­nań Mar­ka Gre­chu­ty i Jana Kan­te­go Paw­luś­kie­wi­cza. Pod­czas więk­szo­ści kon­cer­tów głów­ne miej­sce wśród instru­men­tów zaj­mu­je for­te­pian, na któ­rym gra sam Tur­nau.

Jest lau­re­atem licz­nych nagród, m.in.: 9 Fry­de­ry­ków, 2 Wik­to­rów, Grand Prix Festi­wa­lu w Opo­lu. Otrzy­mał medal Glo­ria Artis i Zło­ty Krzyż Zasłu­gi. W 2016 roku został lau­re­atem Nagro­dy Mia­sta Kra­ko­wa w dzie­dzi­nie kul­tu­ry i sztu­ki.

Biografia

W latach 1973–1980 uczył się grać na for­te­pia­nie w Pań­stwo­wej Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­le Muzycz­nej I stop­nia im. Igna­ce­go Pade­rew­skie­go w Kra­ko­wie (OSM 1 st. na Basz­to­wej w Kra­ko­wie). W 1980 wyje­chał na rok uczyć się w Bed­ford, skąd powró­cił i ukoń­czył V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Augu­sta Wit­kow­skie­go w Kra­ko­wie. Następ­nie stu­dio­wał filo­lo­gię angiel­ską na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim.

Debiu­to­wał na Stu­denc­kim Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Kra­ko­wie pio­sen­ką “Znów Wędru­je­my” (do wier­sza Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go), będąc jesz­cze uczniem III kla­sy liceum. Zdo­był pierw­szą nagro­dę, a dzię­ki niej tra­fił do Piw­ni­cy pod Bara­na­mi, zapro­szo­ny przez Pio­tra Skrzy­nec­kie­go.

W latach mło­do­ści czę­sto jeź­dził do swo­ich dziad­ków do Ino­wro­cła­wia. Obec­nie nadal przy­jeż­dża do Ino­wro­cła­wia, orga­ni­zu­jąc kon­cer­ty z udzia­łem swo­im i zapro­szo­nych przez sie­bie arty­stów (m.in. Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go, Justy­ny Stecz­kow­skiej, Nata­lii Kukul­skiej, Anny Marii Jopek, Gabrie­li Kul­ki, Cze­sła­wa Mozi­la, Zbi­gnie­wa Zama­chow­skie­go, Macie­ja Stuh­ra, Woj­cie­cha Malaj­ka­ta, Olgi Boń­czyk, Doro­ty Miś­kie­wicz, Sta­ni­sła­wa Soy­ki, Bar­ba­ry Gąsie­ni­cy-Gie­wont). Kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne są zawsze w ostat­nią sobo­tę lip­ca pod ino­wro­cław­ski­mi tęż­nia­mi solan­ko­wy­mi i noszą nazwę Ino­wro­cław­ska Noc Solan­no­wa. Mia­stu temu poświę­co­ne są trzy pio­sen­ki na pły­cie 11:11 z 2005 roku: “Bos­sa Nova Solan­no­wa” (wyko­ny­wa­na przez Annę Marię Jopek), “In Novo Wla­di­slaw” (sło­wa do oby­dwu wspo­mi­na­nych pio­se­nek napi­sał Michał Rusi­nek) oraz “Kino Bał­tyk” (sł. Grze­gorz Tur­nau).

Życie prywatne

Jest pra­wnu­kiem Jerze­go Tur­naua, synem pro­fe­so­ra dydak­ty­ki mate­ma­ty­ki Ste­fa­na Tur­naua, mężem fle­cist­ki Mary­ny Bar­fuss. Jego cór­ka Anto­ni­na (ur. 1988) jest od wrze­śnia 2015 żoną Mar­ka Kon­dra­ta.

Jest współ­wła­ści­cie­lem win­ni­cy w Banie­wi­cach (powiat gry­fiń­ski, woje­wódz­two zachod­nio­po­mor­skie).

Twórczość

Do bar­dziej zna­nych utwo­rów arty­sty nale­żą m.in.: “Znów wędru­je­my”, “Napraw­dę nie dzie­je się nic”, “Cicho­sza”, “Mię­dzy ciszą a ciszą”, “Pamięć”, “Brac­ka”, “To tu, to tam”, “Tutaj jestem” (sł. Michał Zabłoc­ki), “Wiem” (sł. Andrzej Ponie­dziel­ski), “Liry­ka, liry­ka” (sł. Kon­stan­ty Ilde­fons Gał­czyń­ski), “Kawa­łek cie­nia” (sł. Grze­gorz Tur­nau), “Leni­wa gło­wa” (sł. Wie­sław Dym­ny), “O, Kut­no!” (sł. Jere­mi Przy­bo­ra), “Bom­bo­nier­ka” (duet z Bar­ba­rą Stęp­niak-Wilk, sł. Basia Stęp­niak-Wilk, muz. Alek­san­der Brze­ziń­ski).

Grze­gorz Tur­nau współ­pra­co­wał mię­dzy inny­mi z taki­mi arty­sta­mi, jak: Ewa Małas-Godlew­ska, Anna Maria Jopek, Doro­ta Miś­kie­wicz, Jan Kan­ty Paw­luś­kie­wicz, Zbi­gniew Pre­isner, Jacek Wój­cic­ki, Beata Rybo­tyc­ka, Andrzej Siko­row­ski, Sta­ni­sław Soy­ka, Alek­san­der Glon­dys, Justy­na Stecz­kow­ska, Mag­da Umer, Ola Mau­rer czy Woj­ciech Waglew­ski. Arty­sta jest rów­nież kom­po­zy­to­rem muzy­ki teatral­nej i fil­mo­wej (m.in. do fil­mu Zako­cha­ny Anioł).

Ponad­to Grze­gorz Tur­nau współ­pra­cu­je z akto­ra­mi: Woj­cie­chem Malaj­ka­tem oraz Zbi­gnie­wem Zama­chow­skim.

W swo­ich pio­sen­kach Tur­nau wyko­rzy­stu­je tek­sty czo­ło­wych pol­skich poetów XX wie­ku (naj­czę­ściej: Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, Jana Brze­chwy, Bole­sła­wa Leśmia­na, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go), twór­ców współ­cze­śnie żyją­cych (głów­nie Micha­ła Zabłoc­kie­go oraz Lesz­ka Alek­san­dra Moczul­skie­go, ale rów­nież Ewy Lip­skiej, Jaro­sła­wa Kilia­na czy też Micha­ła Rusin­ka). Znacz­ną część pio­se­nek sta­no­wią utwo­ry pisa­ne do wła­snych tek­stów (m.in.: “Kawa­łek cie­nia”, “Pamięć”, “Kino Bał­tyk”, “Nawet”, “Ulti­ma Thu­le”, “11:11”, “Na mło­dość”, “Zanim…”, “Było kie­dyś mię­dzy nami”, “Pia­ni­sta i ja”, “Fabry­ka kla­mek”).

Spo­śród auto­rów zagra­nicz­nych Tur­nau kil­ka­krot­nie się­gał do wier­szy E.E. Cum­ming­sa (“Wiwat słod­ka Miłość”, “Jeśli szu­kasz prawd”, “Gdy kwit­nie żon­kil” – wszyst­kie w tłu­ma­cze­niu Sta­ni­sła­wa Barań­cza­ka). Ponad­to, na jego pły­cie Fabry­ka Kla­mek z 2010 roku zna­lazł się utwór “Sonet LX” do tek­stu Wil­lia­ma Shakespeare’a.

W dys­ko­gra­fii Grze­go­rza Tur­naua znaj­du­ją się dwie pły­ty poświę­co­ne twór­czo­ści innych arty­stów: Jere­mie­go Przy­bo­ry i Jerze­go Wasow­skie­go z Kaba­re­tu Star­szych Panów (“Cafe Suł­tan”) oraz Mar­ka Gre­chu­ty (“Histo­ria Pew­nej Podró­ży”).

W pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci Grze­go­rza Cie­chow­skie­go wyko­nał wraz ze swo­im zespo­łem utwór Cie­chow­skie­go – “Śmierć na pięć”.

Odznaczenia

 • Zło­ty Krzyż Zasłu­gi (2004)
 • Srebr­ny Medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2005)
 • Hono­ro­we oby­wa­tel­stwo Mia­sta Ino­wro­cła­wia (2011)
 • Zespół

  Obecny skład

 • Jacek Kró­lik – gita­ry
 • Łukasz Adam­czyk – gita­ra baso­wa, kon­tra­bas
 • Robert Kubi­szyn – gita­ra baso­wa, kon­tra­bas
 • Leszek Szczer­ba – sak­so­fo­ny, klar­net, flet
 • Michał Jur­kie­wicz – skrzyp­ce, altów­ka, instru­men­ty kla­wi­szo­we, akor­de­on, sak­shorn teno­ro­wy, śpiew
 • Ceza­ry Kon­rad – per­ku­sja
 • Mariusz Pędzia­łek – obój, rożek angiel­ski
 • Współpracownicy
 • Doro­ta Miś­kie­wicz – śpiew
 • Sła­wo­mir Ber­ny – instru­men­ty per­ku­syj­ne
 • Miro­sław Hady – per­ku­sja
 • Michał Dąbrów­ka – per­ku­sja
 • Woj­tek Fed­ko­wicz – per­ku­sja
 • Marek Napiór­kow­ski – gita­ra aku­stycz­na
 • Byli członkowie zespołu
 • Michał Pół­to­rak – skrzyp­ce
 • Mary­na Bar­fuss – flet
 • Robert Hobrzyk – gita­ra
 • Jerzy Wysoc­ki – gita­ra
 • Adam Moszu­mań­ski – wio­lon­cze­la, gita­ra baso­wa
 • Obecny skład

 • Jacek Kró­lik – gita­ry
 • Łukasz Adam­czyk – gita­ra baso­wa, kon­tra­bas
 • Robert Kubi­szyn – gita­ra baso­wa, kon­tra­bas
 • Leszek Szczer­ba – sak­so­fo­ny, klar­net, flet
 • Michał Jur­kie­wicz – skrzyp­ce, altów­ka, instru­men­ty kla­wi­szo­we, akor­de­on, sak­shorn teno­ro­wy, śpiew
 • Ceza­ry Kon­rad – per­ku­sja
 • Mariusz Pędzia­łek – obój, rożek angiel­ski
 • Współpracownicy
 • Doro­ta Miś­kie­wicz – śpiew
 • Sła­wo­mir Ber­ny – instru­men­ty per­ku­syj­ne
 • Miro­sław Hady – per­ku­sja
 • Michał Dąbrów­ka – per­ku­sja
 • Woj­tek Fed­ko­wicz – per­ku­sja
 • Marek Napiór­kow­ski – gita­ra aku­stycz­na
 • Byli członkowie zespołu
 • Michał Pół­to­rak – skrzyp­ce
 • Mary­na Bar­fuss – flet
 • Robert Hobrzyk – gita­ra
 • Jerzy Wysoc­ki – gita­ra
 • Adam Moszu­mań­ski – wio­lon­cze­la, gita­ra baso­wa

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI