Happysad
Biografia

Happysad

Happysad (zapisy­wa­ne małą literą) – polska grupa muzyczna, wykonu­ją­ca muzykę rockową.

Historia

Zespół został założony w 2001 roku w Skarży­sku-Kamien­nej przez muzyków, którzy już wcześniej grali razem. Od 1995 roku działali pod nazwą HCKF (Hard Core’owe Kółko Filozo­ficz­ne), a w roku 1997 nazwa zespołu została zmienio­na na Happy Sad Genera­tion. Nazwa happysad uformo­wa­ła się dopiero w 2002 roku, kiedy to wybrane zostało także logo grupy (z nazwą pisaną małą literą) i nagrane zostało pierwsze demo z materia­łem, który później znalazł się na płycie Wszystko jedno.

W lipcu 2004 nakładem S.P. Records ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu "Wszystko jedno". Promu­ją­cy tę płytę singlowy utwór "Zanim pójdę" utrzy­my­wał się na Liście Przebo­jów Programu Trzecie­go przez 33 tygodnie. W kwietniu 2007 magazyn Teraz Rock uznał album "Wszystko jedno" za jeden z 50 najważ­niej­szych albumów w historii polskie­go rocka.

W paździer­ni­ku 2005 ukazał się drugi album zatytu­ło­wa­ny "Podróże z i pod prąd", świetnie przyjęty przez publicz­ność tłumnie wypeł­nia­ją­cą sale podczas koncer­tów trasy promo­cyj­nej. Płyta została docenio­na także przez krytyków muzycz­nych – według magazynu Teraz Rock plasuje się wśród najlep­szych polskich albumów 2005 roku.

W połowie roku 2006 w zespole nastą­pi­ła zmiana perku­si­sty – Macieja Sosnow­skie­go zastąpił Jarosław Dubiński.

1 września 2007 podczas organi­zo­wa­ne­go przez zespół happysad festi­wa­lu SKARfest miała miejsce premiera trzecie­go albumu zespołu – Nieprzy­go­da. Nagrań dokonano w Studiu S4 Polskie­go Radia oraz Słabym Studiu SP Records (kwiecień-czerwiec 2007). Produ­cen­tem i reali­za­to­rem nagrań jest Leszek Kamiński. W nagraniu gościn­nie udział wzięli: Janusz Zdunek (m.in. Kult) – trąbka oraz Marcin Świder­ski – klawisze.

W połowie września 2007 album "Nieprzy­go­da" zyskał status najle­piej sprze­da­ją­cej się płyty w Polsce. Podczas jesien­nej trasy promo­cyj­nej – Nieprzy­go­da Tour 2007, zespół zagrał koncerty w ponad 40 miastach na terenie całego kraju.

21 czerwca 2008 zespół podpisał kontrakt z wytwór­nią Mystic Produc­tion na pierwszą w dorobku grupy koncer­to­wą płytę DVD. Znalazł się na niej koncert, który został zareje­stro­wa­ny podczas jesien­nej trasy koncer­to­wej "Długa droga tour", 4 paździer­ni­ka, w krakow­skim klubie Studio. Koncer­to­we wydaw­nic­two happysad "Na żywo w Studio" zyskało status złotej płyty już w dniu premiery, 24 listo­pa­da 2008. Czytel­ni­cy magazynu Teraz Rock (nr 2(72)2009) uznali ten koncer­to­wy album za najlep­sze polskie muzyczne wydaw­nic­two DVD 2008 roku. 16 lutego 2009 ukazała się również wersja audio tego koncertu, w formie podwój­ne­go albumu CD. 

Wraz z wiosenną trasą koncer­to­wą Eska Rock Tour 2009 zespół happysad zyskał nowego członka – Daniela Pomor­skie­go (trąbka, instru­men­ty klawi­szo­we), z którym to grupa współ­pra­co­wa­ła już wcześniej przy nagraniu koncer­to­we­go wydaw­nic­twa Na żywo w Studio.

19 paździer­ni­ka 2009 miała miejsce premiera najnow­sze­go wydaw­nic­twa grupy, albumu pod tytułem "Mów mi dobrze". Został on wydany przez wytwór­nię płytową Mystic Produc­tion i znalazło się na nim 12 utworów. Nagrania nowej płyty dokonano w studiach Polskie­go Radia S-4 i S-3. Reali­za­to­rem dźwięku i produ­cen­tem płyty jest Leszek Kamiński. W maju 2010 płyta osiągnę­ła status złotej.

2 paździer­ni­ka 2010 zespół wyruszył w trasę koncer­to­wą "Skazani na busa Tour", którą był zmuszony przerwać pod koniec listo­pa­da 2010 z powodu poważnej choroby perku­si­sty. Grupa zapowie­dzia­ła, że miasta, w których nie odbyły się zapowie­dzia­ne koncerty, zostaną włączone do kolejnej zimowo-wiosen­nej trasy zespołu. Podczas trasy "Skazani na busa Tour" zespół wykony­wał przekro­jo­wy materiał ze wszyst­kich swoich płyt (utwory "Ostatni blok w mieście" oraz "Manerwy szczę­ścia" zostały na nowo zaaran­żo­wa­ne), a także nieznany dotąd utwór "Nic nie zmieniać".

W 2011 roku, z okazji dziesię­cio­le­cia zespołu grupa zagrała specjal­ny, jubile­uszo­wy koncert podczas festi­wa­lu w Jaroci­nie. W koncer­cie zespo­ło­wi towarzy­szy­li goście specjal­ni: Karol Strze­miecz­ny (Paula i Karol, Stan Miłości i Zaufania), Czesław Mozil, Piotr "Gutek" Gutkow­ski (Indios Bravos) oraz Krzysz­tof "Grabaż" Grabow­ski (Strachy na Lachy, Pidżama Porno).

7 paździer­ni­ka 2011 miało premierę najnow­sze, jubile­uszo­we wydaw­nic­two zespołu – "Zadyszka". Składa się ono z dwóch płyt. Pierwsza zawiera covery znanych utworów happysad wykony­wa­ne przez zaprzy­jaź­nio­ne z nimi kapele, a m.in. Czesław Śpiewa, Indios Bravos, Enej, Muchy, Hurt czy Front­si­de. Druga płyta to pełny zapis wspomnia­ne­go wcześniej jubile­uszo­we­go koncertu na festi­wa­lu w Jarocinie.

Jesienią 2011 roku zespół zagrał urodzi­no­wą trasę koncer­to­wą "Zadyszka Tour", podczas której na scenie pojawia­li się ciekawi goście i zaprzy­jaź­nio­ne zespoły. Cieka­wost­ką było ułożenie setlisty – program koncertu został ułożony przekro­jo­wo przez całą działal­ność zespołu i odgry­wa­ny był chrono­lo­gicz­nie od pierw­sze­go demo, kolejno poprzez wszyst­kie płyty grupy. Ponadto, 1 paździer­ni­ka, podczas otwie­ra­ją­ce­go trasę koncertu w Skarży­sku-Kamien­nej miała miejsce reedycja pierw­sze­go dema zespołu. We wkładce demówki można przeczy­tać: "Hej, trzymasz w ręku dokładną kopię płyty demo, którą nagra­li­śmy w Studiu Kaesemek w Końskich między 8 a 12 kwietnia 2002 roku. Od tego ważnego dla nas momentu liczymy historię happysad (…)"

W lutym 2012 roku zespół zaszył się w oddalo­nym od zgiełku cywili­za­cji domu w Nowym Kawkowie, gdzie wraz z Leszkiem Kamiń­skim – kolejny raz w roli produ­cen­ta i reali­za­to­ra – nagrywał materiał na kolejną płytę. Wydaw­nic­two nosi nazwę "Ciepło/​Zimno" i znajduje się na nim 12 piosenek plus ukryty utwór "Stare miasto". Autorem okładki płyty jest rysownik Dawid Ryski. Premiera płyty miała miejsce 5 września 2012.

W 2012 roku grupa została zapro­szo­na do występu na najwięk­szym festi­wa­lu w Europie – Przystan­ku Woodstock. Występ zespołu został uhono­ro­wa­ny specjal­ną nagrodą "Złoty Bączek", przyzna­wa­ną w plebi­scy­cie publicz­no­ści, a także zapro­sze­niem na kolejną edycję festi­wa­lu. Występ z 2013 roku został zareje­stro­wa­ny na potrzeby wydaw­nic­twa CD/​DVD, pt. "Przysta­nek Woodstock 2013", które ukazało się 4 grudnia 2013. 

W 2014 roku zespół nagrał kolejną płytę pt. "Jakby nie było jutra". 

W 2017 roku happysad wydał siódmą płytę pt. "Ciało obce".

31 marca, we wrocław­skim klubie Centrum Koncer­to­we A2, zespół zagrał swój tysięcz­ny koncert.

W 2019 r. grupa była gościem specjal­nym 16. festi­wa­lu reggae Najcie­plej­sze Miejsce na Ziemi w Wodzi­sła­wiu Śląskim.

Twórczość

Styl grupy happysad najczę­ściej określa­ny jest jako mieszan­ka rocka alter­na­tyw­ne­go, gitaro­we­go:

My nie jesteśmy punkroc­kow­ca­mi. Nie utożsa­mia­my się z żadną ideolo­gią – ani punkową, ani punkroc­ko­wą. (…) Mieliśmy parę pomysłów na kilka piosenek i od razu zosta­li­śmy wrzuceni do jakiegoś worka z kapelami, które od 20-stu lat buntują się. Dla nas liczy się głównie muzyka. Ja zawsze mówię, że jesteśmy total­ny­mi, roman­tycz­ny­mi bezide­ow­ca­mi. (..) Nie jesteśmy jakimś morali­zu­ją­cym tworem i takim, który wyznacza kierunki myślenia.

Gitarzy­sta Łukasz Cegliń­ski uzupeł­nił tę wypowiedź:

(…) w latach tam 70’ czy w połowie lat 80’ poprzez muzykę punkroc­ko­wą czy punkową ludzie chcieli coś zrobić, zmienić świat, a my tak nie bardzo chcemy.

Ponadto Jakub Kawalec, charak­te­ry­zu­jąc wykony­wa­ny przez zespół gatunek muzyczny, powie­działWywiad dla Neostra­da World, 2007:

jesteśmy zespołem, który gra rock regre­syw­ny, czyli stojący w zupełnej opozycji do rocka progre­syw­ne­go, zupełnie nic nie wnoszący do rzeczy­wi­sto­ści muzycz­nej – style są pomie­sza­ne z tych istnie­ją­cych. Nie poszu­ku­je­my, odtwarzamy.

Jednakże, po wydaniu albumu Ciepło/​Zimno, w wywia­dzie dla czaso­pi­sma Teraz Rock, zespół podaje w wątpli­wość aktual­ność określe­nia rock regre­syw­ny Wywiad dla Teraz Rock, 2013:

(…)Można poszu­ki­wać. I ta płyta jest właśnie taka. Nie wiem, czy nasza etykiet­ka "regre­syw­ne­go rocka" – przekor­na bo przekor­na, ale jednak – jest dalej aktualna, bo zespół naprawdę oddał się poszukiwaniom.(…)

Po wydaniu pierw­sze­go albumu zespo­ło­wi zarzu­ca­na była zbytnia prostota utworów; magazyn zine określił je jako 3-akordowezine, listopad 2004. Z drugiej strony, prostota ta bywała trakto­wa­na jako zaleta. Magazyn Cogito pisał: "Pozornie nieskom­pli­ko­wa­ne gitary unikają ściera­ją­cych gryfy solówek, ale powalają barwą (…) i spraw­no­ścią"Cogito, paździer­nik 2004. Magazyn Teraz Rock w recenzji określa teksty Kawalca jako proste, bezpo­śred­nie, napisane lekkim piórem i niepre­ten­sjo­nal­ne a muzykę jako pozba­wio­ną niesa­mo­wi­tych pomysłów, ale za to pełną uroku, ciepła, naiwnego piękna i specy­ficz­nej subtel­no­ści.

Piosenki z drugiego albumu są bardziej złożone pod względem aranża­cji, a także bardziej zróżni­co­wa­ne. Za Wszystko jedno zespół był chwalony za żonglo­wa­nie konwen­cja­mi; podobnie jest i na Podró­żach… – od utworów melodyj­nych, dynamicz­nych, reggae’ujących, pełnych pozytyw­nej energii, są tu i utwory ostre i rockowe, nieco ponure oraz ballady.

Trzeci album – Nieprzy­go­da – postrze­ga­ny jest jako najdoj­rzal­szy w dorobku grupy. Zespół odchodzi w nim od mocnych brzmień na rzecz rozbu­do­wa­nych kompo­zy­cji i psycho­de­lii. W Strip-Tease dla magazynu Teraz Rock wokali­sta Jakub Kawalec mówi: "(…)Chcie­li­śmy sobie troszkę odetchnąć od tego energe­tycz­ne­go łupania. Czuliśmy potrzebę lekkiego przyha­mo­wa­nia. To takie uchyle­nie okna w pokoju, żeby wleciało odrobinę świeżego".

O wiele radośniej­szym i bardziej energicz­nym jest czwarty album grupy "Mów mi dobrze". Można powie­dzieć, że jest on niemal komplet­nym przeci­wień­stwem poprzed­niej płyty. Oprócz znanego z wydaw­nic­twa DVD utworu "W piwnicy u dziadka" oraz "Nie ma nieba" wpisanym już od roku na koncer­to­wą setlistę zespołu, na "Mów mi dobrze" znajduje się jeszcze 10 premie­ro­wych piosenek. Dynamiki i smaczków aranża­cyj­nych dodaje albumowi wykorzy­sta­ne na nim dodat­ko­we instru­men­ta­rium – oprócz goszczą­cej na nagra­niach już drugą płytę trąbki, pojawia­ją się również klawisze i akordeon.

Wideografia

Albumy DVD
Teledyski
Albumy DVD

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI