Hetman
Biografia

Hetman

Zródło: Spotify

Het­man – pol­ski zespół wyko­nu­ją­cy muzy­kę z pogra­ni­cza hard roc­ka i heavy meta­lu. Powstał w 1990 roku w War­sza­wie. Skład zespo­łu ule­gał cią­głym zmia­nom na prze­strze­ni lat, jedy­nym sta­łym człon­kiem jest zało­ży­ciel – gita­rzy­sta i kom­po­zy­tor Jaro­sław “Het­man” Hert­ma­now­ski.

Historia

W kwiet­niu 1990 roku po nagra­niu cało­ści mate­ria­łu (stu­dio S‑3 przy ul. Woro­ni­cza w War­sza­wie) na pierw­szy stu­dyj­ny album Do cie­bie gnam, pocho­dzą­ce z nie­go utwo­ry “Do cie­bie gnam”, “Tyl­ko rock n’ roll” i “Dyle­mat” dotar­ły na pierw­sze miej­sce listy prze­bo­jów radia “Soli­dar­ność”. Jed­no­cze­śnie utwór “Okręt wid­mo” tra­fił na II miej­sce listy prze­bo­jów “Radia dla Cie­bie”.

W mię­dzy­cza­sie Het­man dwu­krot­nie wystą­pił w pro­gra­mie TV Luz, tam też powsta­ły tele­dy­ski do utwo­rów “Do cie­bie gnam”, “Tyl­ko rock n’ roll” i “Dyle­mat”.

Zespół nie stro­nił od eks­pe­ry­men­tów muzycz­nych, w swo­im dorob­ku ma licz­ne prze­rób­ki roc­ko­we zna­nych przy­śpie­wek ludo­wych jak rów­nież tra­dy­cyj­nych kolęd. Naj­więk­szy­mi prze­bo­ja­mi zespo­łu są utwór “Easy Rider” oraz sta­ra wię­zien­na bal­la­da “Czar­ny chleb i czar­na kawa”.

W 2006 r., po wyda­niu albu­mu Ska­za­niec, Het­ma­na opu­ścił wie­lo­let­ni woka­li­sta Paweł “Kil­jan” Kil­jań­ski oraz Radek Chwie­ral­ski (gita­ra) i Jacek Zie­liń­ski (per­ku­sja). Utwo­rzy­li oni następ­nie gru­pę Night Rider.

Po ich odej­ściu Het­man zaprze­stał dzia­ła­nia do cza­su uzu­peł­nie­nia skła­du. Wkrót­ce dołą­czy­li per­ku­si­sta Domi­nik Jędrzej­czyk, woka­li­sta Paweł Bie­lec­ki, kla­wi­szo­wiec Rafał Joń­ski oraz ponow­nie gita­rzy­sta Bogu­sław Bal­ce­rak.

W 2008 roku zespół wydał album “Het­man i Goście”, na któ­rym moż­na usły­szeć Mar­ci­na “Mero­ta” Mali­szew­skie­go, Adria­na Peł­kę, Mać­ka Zbro­ję, Łuka­sza Kuła­kow­skie­go, Pio­tra Żacz­kie­wi­cza i Julię Hert­ma­now­ską. Na gita­rze zagra­li: Michał Sitar­ski, Bogu­sław “Bibas” Bal­ce­rak i Piotr Zan­der.

Wkrót­ce potem Rafa­ła Joń­skie­go (Kon­kret Menu) i Bogu­sła­wa Bal­ce­ra­ka (Cry­lord) zastą­pi­li Maciej Baran (kla­wi­sze) i Mar­cin Gał­kow­ski (gita­ra solo­wa). W tym skła­dzie zespół nagrał następ­ny, dzie­wią­ty album Deja Vu, lecz tym razem po angiel­sku.

Zało­że­niem powsta­nia tego albu­mu było przy­bli­że­nie młod­szym słu­cha­czom sty­lu muzycz­ne­go lat 70. i 80. w opar­ciu o cha­rak­ter utwo­rów naj­więk­szych kapel tego okre­su. Album uka­zał się w grud­niu 2009 r. W 2010 roku zespół obcho­dził 20-lecie dzia­łal­no­ści.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI