Hey
Biografia

Hey

Hey – polski zespół szeroko pojętej muzyki rockowej, powstały w czerwcu 1992, w Szcze­ci­nie. Inicja­to­rem był gitarzy­sta Piotr Banach. Od początku istnie­nia wokalist­ką zespołu jest Katarzy­na Nosowska.

Historia

Zespół powstał w 1992 w Szcze­ci­nie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Piotra Banacha. W pierw­szym składzie znaleźli się ponadto: Katarzy­na Nosowska, Marcin Żabie­ło­wicz, Robert Ligie­wicz oraz Marcin Macuk. Ten ostatni szybko został zastą­pio­ny przez Jacka Chrza­now­skie­go (ex–Kolaboranci).

Grupa najwięk­szą popular­no­ścią cieszyła się w latach 1993–1995. W ich ówcze­snej twórczo­ści można doszu­ki­wać się wpływów i brzmień zespołów spod znaku grunge. Ich debiu­tanc­ka płyta Fire rozeszła się w ponad 200-tysięcz­nym nakła­dzie. Z tego albumu pochodzą przeboje zespołu, jak "Zazdrość", "Teksań­ski", "Dreams" czy "Moja i twoja nadzieja". Ostatni z tych utworów był hymnem pomocy powodzia­nom w 1997. Następ­nym albumem Ho! zespół Hey ugrun­to­wał pozycję na rynku muzycz­nym, stając się niekwe­stio­no­wa­ną ikoną polskie­go rocka. Kolejne sukcesy spowo­do­wa­ły zorga­ni­zo­wa­nie przy współ­udzia­le stacji muzycz­nej MTV, koncertu w katowic­kim Spodku, podczas którego zareje­stro­wa­no materiał na następny album – Live!

Po krótkiej przerwie, Hey wydaje minial­bum Heledore, który promo­wa­ny był przez utwór "Heledore babe". Katarzy­na Nosowska zaszo­ko­wa­ła fanów zmianą fryzury na krótką oraz zmianę ubioru, niektó­rzy twier­dzi­li, że zespół zmienił styli­sty­kę. Kolejny album, ?, promo­wa­ny był singlami "Anioł", "List", "Prawda", które stały się od razu przebo­ja­mi. Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy z menadżer Katarzy­ną Kanclerz zespół Hey stał się mniej atrak­cyj­ny dla wytwórni muzycz­nej, w której do tej pory nagrywał, co spowo­do­wa­ło, że promocja następ­ne­go krążka Karma ("Że"), była znikoma, a utwory zespołu nie były już tak chętnie prezen­to­wa­ne przez stacje radiowe. Płyta jednak uzyskała status złotej. Ostatni album Hey nagrany dla wytwórni Izabelin/​Universal był spłatą za wcześniej­sze wydatki na zespół podczas najwięk­szej świet­no­ści. W wyniku tej sytuacji jak i zmęcze­niem ciągłymi trasami od kilku lat z zespołu odszedł Piotr Banach. Płyta jednak została dobrze przyjęta przez fanów, ze względu na powrót do cięższe­go grania.

Po zawiro­wa­niach związa­nych ze znale­zie­niem nowej wytwórni muzycz­nej do zespołu doszedł Paweł Krawczyk (ex-Houk), który wcześniej współ­pra­co­wał w solowym projek­cie Kasi Nosow­skiej puk.puk. Wydanie płyty Sic! stało się momentem zwrotnym w karierze zespołu. Hey zasko­czył wszyst­kich zmianą styli­sty­ki muzycz­nej na bardziej subtelną, użyciem większej ilości instru­men­tów szcze­gól­nie klawi­szo­wych. Nowe kompo­zy­cje spodo­ba­ły się zarówno krytykom, jak i fanom. 10-lecie istnie­nia zespołu uświet­ni­ło wydanie drugiego w karierze zespołu albumu live o tytule Koncer­to­wy. Na kolejnym studyj­nym krążku Music Music zespół Hey po raz kolejny zmienia styli­sty­kę. Utwory są utrzy­ma­ne bardziej w styli­sty­ce solowych projek­tów Nosow­skiej niż samego zespołu. Utwór "Muka" z ostrym gitaro­wym riffem stał się przebo­jem, jak i następny singel "mru-mru". Wszyst­kie utwory zaczy­na­ły się na literę "M". W rok po wydaniu tego albumu zespół zagrał na Przystan­ku Woodstock, podczas którego został zareje­stro­wa­ny koncert na DVD, promo­wa­ny singlem "Moogie", płyta uzyskała status złotej.

Echosys­tem – kolejny w dorobku zespołu krążek podbił listy przebo­jów utworem "Mimo wszystko". Płyta uzyskała status platy­no­wej. Z płyty pochodzą też inne znane piosenki jak "A ty?", "Byłabym", "To tu".

Zespół Hey stał się drugim wykonaw­cą w Polsce po Kayah, który nagrał dla telewi­zji muzycz­nej MTV koncert Unplug­ged. Koncert został wydany zarówno na CD, jak i na DVD. Płyta stała się ogromnym sukcesem w historii zespołu. Aranża­cje Marcina Macuka zmieniły znane do tej pory utwory, wykorzy­stu­jąc styli­sty­kę bluesową, country, folk. Płyta sprze­da­ła się w nakła­dzie ponad 100 tysięcy zestawów, a promo­wa­ły ją piosenki "" oraz "Angelene" – cover PJ Harvey z gościn­nym udziałem Agniesz­ki Chylińskiej.

Kolejna płyta zespołu Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! ukazała się 23 paździer­ni­ka 2009 roku. Za reali­za­cję i produk­cję odpowia­dał Marcin Bors, który wcześniej współ­pra­co­wał z Katarzy­ną Nosowską przy reali­za­cji jej solowych albumów – UniSe­xBlu­es oraz Osiecka. Był to najlżej­szy i najbar­dziej alter­na­tyw­ny z dotych­czas wydanych albumów zespołu, mocno nawią­zu­ją­cy do solowych projek­tów Nosow­skiej. Podczas trasy koncer­to­wej Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! w składzie dodat­ko­wo pojawił się Krzysz­tof Zalewski (klawisze, chórki). Album osiągnął status podwój­nie platy­no­wej płyty i nakład ponad 60 tysięcy zestawów.

W 2010 roku ukazał się dwupły­to­wy album RE-MURPED! zawie­ra­ją­cy 18 remiksów z płyty Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! wykona­nych m.in. przez Andrzeja Smolika oraz grupy Loco Star, Plastic i Mosqitoo. W tym samym roku na rynek trafiły zrema­ste­ro­wa­ne reedycje, nieobec­nych od wielu lat w sprze­da­ży, wszyst­kich płyt zespołu, wydanych przez koncern Universal.

Dziesią­ty studyjny album zespołu noszący tytuł Do rycerzy, do szlachty, doo miesz­czan ukazał się 6 listo­pa­da 2012 roku. W jego tworze­niu wziął udział nowy członek zespołu Marcin Zabrocki – kompo­zy­tor i multiin­stru­men­ta­li­sta – znany m.in. ze współ­pra­cy z grupami: Biff, Pogodno, Mordy. Dodat­ko­wo krążek wzboga­co­ny został o gościnny udział Gaby Kulki, która wspólnie z Katarzy­ną Nosowską wykonała utwór zatytu­ło­wa­ny "Z przyczyn technicz­nych", którego autorką tekstu była sama Kulka.

22 kwietnia 2016 wydana została następna studyjna płyty zespołu. Premierę albumu Błysk poprze­dza­ła trasa koncer­to­wa przed­Błysk, w trakcie której zespół wykony­wał nowy materiał w całości. Jeden z pierw­szych koncer­tów odbył się we wrocław­skim Starym Klasz­to­rze, gdzie zapre­zen­to­wa­nych zostało 10 utworów, w tym jeden pełniący rolę intro, podczas którego na scenie obecny był jedynie zespół, przygry­wa­ją­cy spokojną melodyj­kę, a z "offu" słychać było głos Kasi monore­cy­tu­ją­cy otwie­ra­ją­cy tekst.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI