Homo Homini
Biografia

Homo Homini

Zródło: Spotify

Homo Homini – polski zespół wokalno-instru­men­tal­ny, wykonu­ją­cy muzykę z pogra­ni­cza folk-rocka i popu.

Początki zespołu

Grupa powstała wiosną 1971 roku z inicja­ty­wy kompo­zy­to­ra i aranżera Aleksan­dra Nowac­kie­go (śpiew, gitara, gitara hawajska, banjo; ex-Quorum). Do współ­pra­cy zostali zapro­sze­ni: Andrzej Krupiń­ski (śpiew, gitara basowa; ex-High Life) i Tadeusz Woźniak (śpiew, gitara). Zespół zadebiu­to­wał w maju 1972 r. w progra­mie pt. Telewi­zyj­ny Ekran Młodych z Walde­ma­rem Domagałą (śpiew, gitara, harmo­nij­ka ustna, kazoo; ex-Nurt) w miejsce Woźniaka. Muzykę zespołu określa­no terminem folkbeat, a użycie charak­te­ry­stycz­ne­go instru­men­ta­rium (m.in. kazoo, banjo i gitara hawajska) pozwo­li­ło na uzyska­nie orygi­nal­ne­go brzmie­nia i sprawiło, że grupa wyróż­nia­ła się spośród innych wykonawców.

Kariera

Pierwszy ważny występ Homo Homini miał miejsce w Poznaniu podczas ''Między­na­ro­do­wej Wiosny Estra­do­wej '73 (24.03-2.04.1973). Na XI Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu formacja zdobyła wyróż­nie­nie w koncer­cie Inter­pre­ta­cje (1973). Przebo­jo­we kompo­zy­cje, takie jak: Za dalą dal (do słów Edwarda Stachury), Drzewa ruszają w drogę, czy Tobie Karolino, zapew­ni­ły grupie najwyż­sze miejsca na listach przebo­jów. Pierwszy longplay został szybko wykupio­ny w nakła­dzie blisko 300 tys. egzem­pla­rzy. Autorem okładki był Jan Sawka. Zespół umacnia swą pozycję na rynku muzycz­nym: sporo koncer­tu­je i nagrywa w kraju jak i za granicą, m.in w NRD, RFN, Czecho­sło­wa­cji, ZSRR, Bułgarii i na Węgrzech. Wystę­pu­je samodziel­nie oraz z innymi wykonaw­ca­mi, takimi jak węgier­ska Omega (wrzesień 1973), Warren Schatz, czy Automo­bil. Jest także gościem popular­nych progra­mów telewi­zyj­nych. Wraz z odejściem Domagały (kończył studia na wydziale archi­tek­tu­ry i z tą dziedzi­ną wiązał swoją karierę zawodową) skończył się folk-rockowy okres w dziejach grupy, a decydu­ją­cy wpływ na reper­tu­ar zyskał Nowacki.

Zmiany personalne

Na początku 1975 roku Walde­ma­ra Domagałę zastąpił Zbigniew Brzeziń­ski (ex-Kram), a następ­nie Mirosław Peśla (ex-Centrum). W tym samym roku na XIII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu Homo Homini otrzy­ma­ło II nagrodę za utrzy­ma­ną w stylu reggae piosenkę W tym domu straszy. Kompo­zy­cja została nagro­dzo­na również na festi­wa­lu w Lipsku i na Festi­wa­lu Krajów Nadbał­tyc­kich. Do 1977 r. Homo Homini było triem, a od 1978 kwinte­tem, który oprócz Nowac­kie­go i Krupiń­skie­go współ­two­rzy­li: gitarzy­sta Krzysz­tof Ciepliń­ski (ex-Bumerang) i dwie byłe wokalist­ki grupy Pro Contra - Alicja Godlew­ska i Bogumiła Kowalska. Z końcem lat siedem­dzie­sią­tych popular­ność zespołu zaczęła maleć, lecz zdążył wylan­so­wać kilka przebo­jo­wych nagrań: Za górą, za dniem, Mam skłon­no­ści do przesady, Za wieczoru złotą bramą, W rabar­ba­ro­wym gaju, Więcej wciąż przed nami niż za nami. W tym okresie muzyka formacji była bliska country. W 1979 roku zespół wystąpił na XIII FPŻ w Kołobrze­gu, zaś w czerwcu 1980 r. odbył trasę koncer­to­wą po Rumunii. Grupa rozpadła się wiosną 1982 roku podczas nieuda­nej próby obchodów 10-lecia swojego istnienia.

Wznowienie działalności

Wiosną 2008 roku Homo Homini wznowiło działal­ność w składzie: Aleksan­der Nowacki, Piotr Nagiel i Marek Fijał­kow­ski. Nowa płyta zatytu­ło­wa­na Homo Homini - Reakty­wa­cja'' ukazała się we wrześniu 2009 roku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI