I Ching
Biografia

I Ching

I Ching – dwupły­to­wy album nagrany między grudniem 1982 a paździer­ni­kiem 1983 w studiu radiowej Trójki, przez muzyków zespołów: Perfect – Zbignie­wa Hołdysa, Andrzeja Nowic­kie­go, Piotra Szkudel­skie­go, Andrzeja Urnego; TSA – Andrzeja Nowaka, Janusza Niekra­sza; Osjan – Wojcie­cha Waglew­skie­go; Porter Band – Wojcie­cha Moraw­skie­go; Krzak – Jerzego Kawalca; Breakout – Tadeusza Trzciń­skie­go; Maanam – Pawła Markow­skie­go oraz Martynę Jakubo­wicz, Joannę Posmyk, Mirosła­wa Rzepę i Andrzeja Kleszczewskiego.

Tytuł albumu pochodzi od chińskie­go tytułu Księgi przemian.

Tło powstania

Płyta jest w zasadzie autor­skim przed­się­wzię­ciem Zbignie­wa Hołdysa, który skompo­no­wał większość utworów do tekstów Bogdana Olewicza. Oprócz niego twórcami utworów byli: Wojciech Waglew­ski ("Ja płonę", "Milo"), Andrzej Nowak i Martyna Jakubo­wicz ("Słuchaj, man", "Kołysan­ka dla misiaków").

{{CytatD

|Album był – choćby ze względu na poten­cjał perso­nal­ny – zamie­rze­niem wyjąt­ko­wym, jednak zreali­zo­wa­nym tylko w części. Hołdys bowiem zbyt rzadko tasował muzyków, nie wycho­dząc poza schemat perkusja – bas – dwie gitary. Pod tym względem chlubnym wyjąt­kiem jest utwór tytułowy . Niemniej I Ching robił wrażenie ze względu na unika­to­wy charak­ter całości.

|Jan Skaradziński|Encyklopedia polskie­go rocka

}}

{{CytatD

|Był dziwny rok 1982, jeszcze stan wojenny i ta grupa uzbro­jo­nych żołnie­rzy, którzy siedzie­li z nami w studio… Nagranie trwało bardzo długo, od grudnia z przerwa­mi, tak z sześć miesięcy. Dla nas z "Kawą" to było duże wyróż­nie­nie, bo spośród muzyków śląskie­go środo­wi­ska Zbyszek Hołdys tylko nas wtedy zaprosił i uczest­ni­czy­li­śmy w dwóch sesjach.

|Mirosław Rzepa|wywiad

}}

Na różnych etapach rejestra­cji płyty grupa muzyków współ­pra­cu­ją­cych w studio zmienia­ła się, a jej końcowy skład zaowo­co­wał powsta­niem grupy Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys. W tym właśnie składzie, ale jeszcze w okresie trwania sesji I Ching zareje­stro­wa­na została muzyka do filmu Stan wewnętrz­ny.

Lista utworów i wykonawcy

 • Naczelna Redakcja Muzyczna Programu III – współ­or­ga­ni­za­tor nagrania
 • Wojciech Przybyl­ski, Jarosław Regulski – reali­za­cja dźwięku
 • Lech Nowicki – Opieka z ramienia Trójki
 • Antoni Zdebiak – koncep­cja okładki i foto
 • Bartło­miej Kuźnicki – grafika
 • Wydania

 • Savitor LP 1984
 • Sonic CD 1992

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI