Indios Bravos
Biografia

Indios Bravos

Zródło: Spotify

Indios Bra­vos – zało­żo­na w 1997 roku pol­ska gru­pa muzycz­na gra­ją­ca mie­szan­kę roc­ka, reg­gae i blu­esa. Zało­ży­cie­lem i lide­rem zespo­łu jest gita­rzy­sta Piotr Banach zwią­za­ny poprzed­nio z gru­pą Hey, woka­li­stą zaś Piotr “Gutek” Gut­kow­ski. Na począt­ku ist­nie­nia zespo­łu woka­li­stę wspie­ra­li rów­nież Mag­da “Dziun” Cieć­ka i Paweł “Gaw­ron” Gaw­roń­ski (były mene­dżer zespo­łu).

Historia

W 1999 roku uka­za­ła się pierw­sza pół­ofi­cjal­na pły­ta zespo­łu – Part One (duża w tym zasłu­ga Kuby Woje­wódz­kie­go, któ­ry spe­cjal­nie na potrze­by wyda­nia tej pły­ty zało­żył fir­mę wydaw­ni­czą “Pałac Kul­tu­ry”), jej nakład szyb­ko został wyczer­pa­ny.

W 2004 roku uka­za­ła się pierw­sza w peł­ni ofi­cjal­na pły­ta zespo­łu – Men­tal Revo­lu­tion, przy­nio­sła ona takie prze­bo­je jak pio­sen­ki Pom pom, Tak to tak czy Sign. Pły­ta ta, podob­nie jak wyda­na w 2006 reedy­cja – Men­tal Revo­lu­tion (exten­ded ver­sion) ugrun­to­wa­ła pozy­cję Indios Bra­vos na pol­skiej sce­nie reg­gae.

W 2006 roku zespół wystą­pił na Przy­stan­ku Wood­stock w Kostrzy­nie nad Odrą. W roku 2007 gru­pa otrzy­ma­ła “zło­te­go bącz­ka” na Przy­stan­ku Wood­stock 2007 w Kostrzy­nie nad Odrą.

Kolej­na pły­ta zespo­łu noszą­ca tytuł Peace! (począt­ko­wo album miał się nazy­wać Tu i Teraz) uka­za­ła się w paź­dzier­ni­ku 2007 roku. Sin­gla­mi pro­mu­ją­cy­mi pły­tę były utwo­ry Wol­na wola oraz Mówię do Cie­bie i sie­bie. Mate­riał zapre­zen­to­wa­ny na nowej pły­cie nie mie­ści się w gra­ni­cach kla­sycz­ne­go reg­gae, wyczu­wal­ne są inspi­ra­cje pły­ną­ce z innych gatun­ków muzy­ki.

13 mar­ca 2009 roku uka­za­ła się pły­ta zaty­tu­ło­wa­na “Indios Bra­vos”. 4 grud­nia 2009 roku wyda­na zosta­ła pły­ta “On Sta­ge” na któ­rej moż­na odna­leźć prze­krój twór­czo­ści zespo­łu w wyko­na­niach kon­cer­to­wych. Mate­riał został zare­je­stro­wa­ny w łódz­kim klu­bie Dekom­pre­sja, 23 paź­dzier­ni­ka 2009.

18 paź­dzier­ni­ka 2013 roku nakła­dem Mystic Pro­duc­tion uka­za­ła się pią­ta pły­ta zespo­łu, zaty­tu­ło­wa­na Jata­ta. Pły­ta zosta­ła w cało­ści zre­ali­zo­wa­na w domo­wym stu­dio Pio­tra Bana­cha, któ­ry rów­nież odpo­wie­dzial­ny był za cały pro­ces pro­duk­cji.

2 wrze­śnia 2014 roku, 15 lat po pre­mie­rze pły­ty Part One z 1999 roku, uka­za­ła się jej reedy­cja, w posta­ci pły­ty winy­lo­wej. Za pro­duk­cję albu­mu odpo­wia­da wytwór­nia Jim­my Jazz Records. Mate­riał znaj­du­ją­cy się na pły­cie został pod­da­ny ponow­ne­mu maste­rin­go­wi. Pły­ta zosta­ła wyda­na w nakła­dzie 500 egzem­pla­rzy, z cze­go 150 sztuk wypro­du­ko­wa­no na pły­tach winy­lo­wych w nie­ty­po­wym, czer­wo­nym kolo­rze.

W paź­dzier­ni­ku 2015 roku zespół poin­for­mo­wał o zawie­sze­niu na czas nie­okre­ślo­ny regu­lar­nej dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI