Izrael
Biografia

Izrael

Izrael – polski zespół muzyczny grający muzykę reggae.

Historia

Powstał zimą 1983 w Warsza­wie z inicja­ty­wy gitarzy­sty Brygady Kryzys Roberta Brylew­skie­go i wokali­sty Deutera Pawła "Kelnera" Rozwa­dow­skie­go. 27 lutego 1983 grupa zadebiu­to­wa­ła w Klubie Ubab na terenie akade­mi­ków Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go przy ul.Kickiego na warszaw­skiej Pradze Południe. Występ ten został zareje­stro­wa­ny na amator­skim sprzęcie przez Zbignie­wa Skatul­skie­go i wydany po 30 latach na podwój­nym albumie zatytu­ło­wa­nym "Geneza" przez wydaw­nic­two Manufak­tu­ra Legenda. W maju muzycy w posze­rzo­nym składzie (Tomasz Lipiński, Piotr Malak, Tadeusz Kuczyń­ski, Katarzy­na Grzech­nik, Jerzy Jarmo­ło­wicz) dokonali pierw­szych nagrań studyj­nych, które ukazały się dopiero dwa lata później na wydanym przez wytwór­nię Pronit albumie Biada, biada, biada i singlu "Rastaman nie kłamie". W sierpniu 1983 muzycy wystą­pi­li m.in. na gdańskim koncer­cie u boku grupy Misty in Roots. Niedługo później "Kelner" opuścił zespół.

Latem 1984 Izrael zapre­zen­to­wał się przed szeroką publicz­no­ścią podczas festi­wa­lu w Jaroci­nie, którego został stałym gościem w następ­nych latach. Piosenka "Wolność" wykonana podczas tego koncertu ukazała się na albumie różnych wykonaw­ców Fala w następ­nym roku. W czasie festi­wa­lu FMR Jarocin '85 ekipa filmowa Piotra Łazar­kie­wi­cza uwiecz­ni­ła fragment występu grupy, który znalazł się w dokumen­cie ''Fala - Jarocin '85. W tym samym roku człon­ko­wie Izraela w zmienio­nym składzie (m.in. pojawili się Dariusz "Maleo" Malejo­nek – grający wówczas równo­le­gle w zespole Kultura, Sławomir Gołaszew­ski, Piotr "Samohut" Subot­kie­wicz, Alik Dziki oraz Tomasz "Żwirek" Żmijew­ski) przystą­pi­li do nagrań na kolejny album Nabij faję (na którym rolę głównego wokali­sty objął Brylew­ski), który pojawił się rok później wraz z singlem "Nie poddawaj". 

W 1986 muzycy zostali po raz kolejny sfilmo­wa­ni – tym razem przez ekipę BBC, która w tym czasie kręciła film dokumen­tal­ny poświę­co­ny polskiej muzyce rockowej Moja krew, twoja krew (reż. Andrzej Kostenko). W 1987 ukazał się trzeci album zespołu Duchowa rewolu­cja vol. 1 na której zagrał na perkusji Sławomir "Dżu Dżu" Wróblew­ski, a także pojawili się Krzysz­tof Banasik (wówczas Kult, waltor­nia), Paweł Szanajca (wówczas Kult, saksofon) oraz Tomasz Budzyń­ski (Armia, chórki).

Pod koniec lat 80. do Izraela dołączył Piotr "Stopa" Żyżele­wicz (ex–Kultura i Moskwa) zastę­pu­jąc za perkusją "Dżu Dżu", który przerzu­cił się na gitarę basową. W tym składzie na przeło­mie lat 80/​90 Izrael zagrał koncerty w Czecho­sło­wa­cji, Austrii i Anglii. W połowie 1990 zespół przystą­pił w londyń­skim studiu "Ariwa" do nagrań na album 1991, który ukazał się rok później. Jeszcze przed nagra­nia­mi do składu dołączył multiin­stru­men­ta­li­sta Włodzi­mierz Kinior­ski. W 1991 pojawiła się również na rynku płyta Duchowa rewolu­cja vol. 2 zawie­ra­ją­ca materiał z sesji sprzed czterech lat.

W marcu 1993 zespół wystąpił w Jaroci­nie, a także zagrał koncerty m.in. w Białym­sto­ku i Krakowie z których nagrania weszły w skład albumu Życie jak muzyka – Live ’93 (1994). W 1994 Izrael wystąpił m.in. na katowic­kich "Odjaz­dach", a rok później zawiesił działal­ność.

W 1997 ukazał się album Izrael in dub będący zbiorem dubowych wersji (autor­stwa Brylew­skie­go) utworów Izraela z całego okresu kariery.

W 2006 doszło do reakty­wa­cji zespołu pod szyldem Magne­tos­fe­ra. W tym samym roku zostało wydane DVD W Koper­ni­ku – Live zawie­ra­ją­ce materiał z koncertu, który odbył się w warszaw­skim liceum Mikołaja Koper­ni­ka 11 września 1991. Od 2007 grupa wystę­po­wa­ła pod orygi­nal­ną nazwą i rok później opubli­ko­wa­ła płytę z premie­ro­wym materia­łem pt. Dża ludzie''.

3 czerwca 2018 zmarł Robert Brylew­ski. Tym samym grupa zakoń­czy­ła działalność.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI