Józef Skrzek
Biografia

Józef Skrzek

Zródło: Spotify

Józef Fran­ci­szek Skrzek (ur. 2 lip­ca 1948 w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich-Michał­ko­wi­cach) – pol­ski mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, woka­li­sta i kom­po­zy­tor, star­szy brat Jana Skrze­ka.

Życiorys

Od naj­młod­szych lat pobie­rał lek­cje gry na for­te­pia­nie. W 1967 ukoń­czył Śred­nią Szko­łę Muzycz­ną w Kato­wi­cach w kla­sie for­te­pia­nu (dru­gi instru­ment – skrzyp­ce).

W 1969 roz­po­czął swo­ją karie­rę od tria Mario­la­ine & Swin­ging Soul Cor­po­ra­tion, któ­re towa­rzy­szy­ło woka­li­st­ce z Indo­ne­zji Mario­la­ine. W tym samym cza­sie współ­pra­co­wał już z gru­pą Bre­ako­ut oraz z mało zna­ny­mi gru­pa­mi gór­no­ślą­ski­mi Ślę­ża­nie i Ame­ty­sty.

Na począt­ku 1970 został ofi­cjal­nie sta­łym człon­kiem zespo­łu Bre­ako­ut, któ­ry wspo­ma­gał gra­jąc na pia­ni­nie, gita­rze baso­wej oraz śpie­wa­jąc. Wraz z zespo­łem nagrał pły­tę 70a. Po kłót­ni z Józe­fem Haj­da­szem, pod­czas meczu pił­kar­skie­go, opu­ścił zespół w grud­niu 1970.

Już w kolej­nym roku zało­żył zespół Sile­sian Blu­es Band, w któ­rym poza nim gra­li Apo­sto­lis Anthi­mos (gita­ra) i Jerzy Pio­trow­ski (per­ku­sja). W latach 1972–1973 trzej muzy­cy współ­pra­co­wa­li z Cze­sła­wem Nie­me­nem, Hel­mu­tem Nadol­skim i Andrze­jem Przy­biel­skim pod nazwą Gru­pa Nie­men, nagry­wa­jąc kolej­no albu­my:

 • Stran­ge Is This World (1972)
 • Ode to Venus (bez udzia­łu Nadol­skie­go i Przy­biel­skie­go) (1973)
 • Nie­men Vol. 1 i Nie­men Vol. 2 (oba albu­my połą­czo­no w reedy­cji CD jako “Mario­net­ki”) (1973).
 • W 1974 reak­ty­wo­wał zespół Sile­sian Blu­es Band, któ­ry został prze­mia­no­wa­ny na SBB. W 1980 gru­pa roz­pa­dła się, a Skrzek roz­po­czął karie­rę solo­wą (LPs: Pamięt­nik Karo­li­ny, Ojciec chrzest­ny Domi­ni­ka, Ogród Luizy, Józe­fi­na itd). Przez następ­ne lata zaj­mo­wał się two­rze­niem muzy­ki teatral­nej i kościel­nej, jed­nak co jakiś czas łączył się z muzy­ka­mi two­rząc na krót­ko zespo­ły bez więk­szej histo­rii, lub reak­ty­wo­wał SBB i wystę­po­wał oka­zjo­nal­nie na róż­nych festi­wa­lach. W 1993 gościn­nie współ­pra­co­wał z zespo­łem Kat przy nagry­wa­niu albu­mu Bal­la­dy, gra­jąc na for­te­pia­nie utwo­ry: “Legen­da wyśnio­na”, “Deli­rium Tre­mens” i “Nie­win­ność”.

  Muzyk zaprzy­jaź­nio­ny jest z michał­ko­wic­ką Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 13, gdzie czę­sto gra i śpie­wa pod­czas róż­nych uro­czy­sto­ści.

  Czę­sto współ­pra­cu­je z reży­se­rem Lechem Majew­skim, z któ­rym stwo­rzył utwo­ry muzycz­ne do fil­mów Majew­skie­go: Pokój saren (1997), Woja­czek (1999), Ange­lus (2001) oraz Młyn i krzyż (2010).

  W 2005 został lau­re­atem Nagro­dy im. Woj­cie­cha Kor­fan­te­go, a w 2008 – Cegły Jano­scha, nagro­dy przy­zna­wa­nej przez czy­tel­ni­ków kato­wic­kie­go wyda­nia “Gaze­ty Wybor­czej” za roz­sła­wia­nie Gór­ne­go Ślą­ska.

  30 czerw­ca 2012 w Byd­gosz­czy odby­ła się pre­mie­ra pierw­sze­go pol­skie­go opar­te­go na zasa­dach Teatru Two­rze­nia, awan­gar­do­we­go ora­to­rium “Ter­ra­rium”; autor­stwa Józe­fa Skrze­ka i Jaro­sła­wa Pija­row­skie­go.

  W 2013 roku został lau­re­atem zło­te­go Fry­de­ry­ka za cało­kształt osią­gnięć arty­stycz­nych.

  W sierp­niu 2017 razem z J. Pija­row­skim zosta­li lau­re­ata­mi nagro­dy eks­pre­sjo­ni­stycz­nej FENIKS im. Tade­usza Miciń­skie­go za eks­pre­sję arty­stycz­ną i nowa­tor­stwo for­mal­ne w boga­tej twór­czo­ści muzycz­nej.

  16 paź­dzier­ni­ka 2017 roku z rąk wice­mi­ni­stra kul­tu­ry Jaro­sła­wa Sel­li­na otrzy­mał zło­ty medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”. 12 grud­nia 2018 został odzna­czo­ny przez pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudę Meda­lem Stu­le­cia Odzy­ska­nej Nie­pod­le­gło­ści. W 2019 otrzy­mał Krzyż Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI