Kasia Kowalska
Biografia

Kasia Kowalska

Zródło: Spotify

Kasia Kowalska, właśc. Katarzy­na Kowalska (ur. 13 czerwca 1973 w Sulejów­ku) – polska piosen­kar­ka rockowa, kompo­zy­tor­ka, autorka tekstów piosenek i produ­cent­ka. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Począt­ko­wo wystę­po­wa­ła w zespole Evergre­en Roberta Amiriana. Od 1994 artystka solowa, wydała dziewięć albumów studyj­nych: Gemini (1994), Koncert inaczej (1995), Czekając na… (1996), Pełna obaw (1998), 5 (2000), Antido­tum (2002), Samotna w wielkim mieście (2004), Antepe­nul­ti­ma­te (2008) i AYA (2018). Dwie wydane przez nią płyty dotarły na szczyt listy najchęt­niej kupowa­nych albumów w Polsce, za ich sprzedaż otrzy­ma­ła dwie podwój­nie platy­no­we płyty, cztery platy­no­we i trzy złote. Szaco­wa­ny nakład ze sprze­da­ży wszyst­kich jej płyt wynosi ponad 1 milion 340 tysięcy egzem­pla­rzy, co stawia ją w gronie polskich artystów z najwięk­szą liczbą sprze­da­nych wydaw­nictw muzycz­nych w Polsce.

Repre­zen­tant­ka Polski w 41. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji (1996). Laure­at­ka Europej­skiej Nagrody MTV dla najlep­sze­go polskie­go wykonaw­cy oraz Nagrody Muzycz­nej "Fryde­ry­ka" w katego­rii "fonogra­ficz­ny debiut roku 1994" i wielu nomina­cji do nagrody w innych katego­riach (m.in. sześcio­krot­nie jako "wokalist­ka roku" i dwukrot­nie jako "autor roku"). Zdobyw­czy­ni pięciu Super­je­dy­nek, Eska Music Award i Bursz­ty­no­we­go Słowika i Słowika Publicz­no­ści Sopot Festival.

Wzięła udział w trzech dużych kampa­niach rekla­mo­wych i zagrała główną rolę w filmie Nocne graffiti.

Młodość

Urodziła się i miesz­ka­ła w podwar­szaw­skim Sulejów­ku wraz z rodzi­ca­mi i dwoma starszy­mi braćmi. Od wczesne­go dzieciń­stwa wykazy­wa­ła się talentem muzycz­nym, z czasem zaczęła śpiewać w chórze kościel­nym, wzięła też udział w konkur­sie piosenki zuchowej, w którym zdobyła pierwszą nagrodę.

Będąc w liceum, bez wiedzy rodziców, wyjecha­ła na festiwal rockowy do Jarocina, na który zarobiła, pracując w sklepie mięsnym oraz jako kelnerka. Po ukończe­niu szkoły średniej bez powodze­nia zdawała na poloni­sty­kę, po czym całko­wi­cie poświę­ci­ła się muzyce, mimo sprze­ci­wu rodziców.

Kariera muzyczna

Karierę muzyczną rozpo­czę­ła w zespole Evergre­en, założo­nym przez Roberta Amiriana. W później­szych latach współ­pra­co­wa­ła z zespo­ła­mi Human, Fatum, Piersi, Hetman czy Talking Pictures, z którym w 1992 nagrała płytę pod tym samym tytułem.

Podczas koncertu w warszaw­skim klubie Stodoła w 1993 została zauwa­żo­na przez Katarzy­nę Kanclerz z Izabelin Studio. 12 września 1994 wydała debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Gemini, po czym wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą z Edytą Barto­sie­wicz. Single z płyty, tj. "Wyznanie", "Jak rzecz", "Oto ja" i "Kto może to dać" zostały przebo­ja­mi, sam zaś album osiągnął status podwój­nej platy­no­wej płyty. W tym samym roku wystą­pi­ła jako support przed Bobem Dylanem podczas jego dwóch koncer­tów w Polsce oraz wykonała piosenkę do spotu rekla­mo­we­go soków "Fortuna".

W 1995 wystą­pi­ła na festi­wa­lu w Sopocie z premie­ro­wą piosenką "A to, co mam…", która szybko stała się przebo­jem w Polsce. Za występ, podczas którego wykony­wa­ła również starszą piosenkę "Jak rzecz", otrzy­ma­ła zarówno Grand Prix, jak i Nagrodę Publicz­no­ści. Singiel zapewnił jej "Fryde­ry­ka" w katego­rii "utwór roku". W tym samym roku wydała singiel "Zgubiony dom" promu­ją­cy film Awantura o Basię. 20 listo­pa­da 1995 wydała pierwszy album koncer­to­wy pt. Koncert inaczej, będący rejestra­cją kilku występów. W ciągu miesiąca album uzyskał status platy­no­wej płyty. W 1996 przyjęła zapro­sze­nie Telewi­zji Polskiej do repre­zen­to­wa­nia Polski w 41. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji w Oslo. 18 maja wystą­pi­ła w finale konkursu z piosenką "Chcę znać swój grzech…" i zajęła 15. miejsce.

W 1997 nagrała piosenkę "Straci­łam swój rozsądek" na potrzeby ścieżki dźwię­ko­wej do filmu Macieja Dutkie­wi­cza Nocne graffiti, w którym zagrała główną rolę żeńską. Również w 1997 wraz z Kostkiem Joria­di­sem nagrała piosenkę "Jeśli chcesz kochanym być". 8 czerwca 1998 wydała czwarty album studyjny pt. Pełna obaw, który osiągnął status platy­no­wej płyty. Płytę promo­wa­ła singlami: "Co może przynieść nowy dzień" (nagro­dzo­nym statu­et­ką Fryde­ry­ka), "Wyrzuć ten gniew", "Pełni obaw" oraz "Jesteś odrobiną szczę­ścia". 8 listo­pa­da 1999 wydała reedycję płyty, natomiast 13 listo­pa­da 2000 – kolejny, piąty album studyjny pt. 5, poprze­dzo­ny wydaniem singla "Nobody". Miesiąc po premie­rze album uzyskał status złotej płyty ., następ­nie ukazały się kolejne single: "Być tak blisko" i "Będę jak".

W 2001 wystą­pi­ła podczas 38. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu z premie­ro­wą piosenką "Starczy słów", za którą otrzy­ma­ła Super­je­dyn­kę za najlep­szą płytę rockową. Pod koniec roku otrzy­ma­ła Europej­ską Nagrodę Muzyczną MTV dla najlep­sze­go polskie­go wykonaw­cy. 14 paździer­ni­ka 2002 wydała szósty album studyjny pt. Antido­tum, który stał się złotą płytą. Krążek promo­wa­ła singlami "Antido­tum" i "Pieprz i sól", który pokrył się platyną. W 2003 nagrała dwie piosenki – "Widzę twoją twarz" (oryg. "Listen to Your Heart" Roxette) i "Mniejsze zło" (oryg. "All by Myself" Céline Dion) – na składan­kę muzyczną pt. RMF FM: Moja i Twoja muzyka, zreali­zo­wa­ną na potrzeby kampanii społecz­nej radia RMF FM mającej na celu walkę z pirac­twem. W tym samym roku otrzy­ma­ła nagrodę Eska Music Awards w katego­rii "artystka roku".

26 lipca 2004 zapre­zen­to­wa­ła premie­ro­wo singiel "To co dobre", zaś w sierpniu wyjecha­ła do Tokio na sesję zdjęcio­wą do siódmego albumu studyj­ne­go pt. Samotna w wielkim mieście, który ukazał się 13 września. Promo­wa­ła go trzema singlami: "To co dobre", "Prowadź mnie" i "Domek z kart". 6 grudnia wydała reedycję kolek­cjo­ner­ską płyty, zawie­ra­ją­cą dodat­ko­wy singel "Magia tych świąt" i film z pobytu Kowal­skiej w Tokio. W 2005 otrzy­ma­ła Super­je­dyn­kę w katego­rii "najlep­sza płyta rockowa" (za Samotną w wielkim mieście).

16 grudnia 2006 zapre­zen­to­wa­ła premie­ro­wo singiel "Dlaczego nie!", promu­ją­cy polski film o tym samym tytule. 10 listo­pa­da 2008 wydała ósmy album studyjny pt. Antepe­nul­ti­ma­te, który promo­wa­ła singlami: "A ty, czego chcesz?", "Miłość, trzeź­wość i pokora" i "Spowiedź". 6 listo­pa­da 2009 wydała reedycję albumu, który został wzboga­co­ny o drugą płytę z dodat­ko­wy­mi piosen­ka­mi oraz materia­łem wideo.

7 listo­pa­da 2010 wraz z zespołem towarzy­szą­cym zagrała koncert w studiu im. Agniesz­ki Osiec­kiej, w którym zapre­zen­to­wa­ła własne inter­pre­ta­cje utworów Grzego­rza Ciechow­skie­go, lidera zespołu Republi­ka, a także produ­cen­ta jej debiu­tanc­kiej płyty oraz jej muzycz­ne­go mentora. Zareje­stro­wa­ne podczas koncertu nagrania zostały wydane na albumie pt. Ciechow­ski. Moja krew.

Pod koniec listo­pa­da 2012 wydała singiel "Ikar", promu­ją­cy książkę Katarzy­ny Błeszyń­skiej pt. Miłosne konste­la­cje. 27 lipca 2014 wystą­pi­ła podczas trasy koncer­to­wej Lata Zet i Dwójki w Toruniu .. Podczas imprezy otrzy­ma­ła m.in. tort z okazji 20 lat istnie­nia na polskim rynku muzycz­nym oraz debiutu albumu Gemini, sprze­da­ne­go w ilości ponad 400 tys. egzem­pla­rzy. W trakcie koncertu zaśpie­wa­ła piosenki "Spowiedź", "Antido­tum" oraz swoją inter­pre­ta­cję utworu Obywa­te­la GC "Tak… tak… to ja".

W 2015 zajęła 13. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia. 24 czerwca 2016 zapre­zen­to­wa­ła premie­ro­wo singiel "Aya", który zapowia­dał jej nowy album studyjny. 15 marca 2018 wydała drugi singiel z płyty, "Alannah (tak niewiele chcę)", do którego zreali­zo­wa­ła teledysk w Lombar­dii. 10 czerwca wystą­pi­ła podczas 55. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. 22 czerwca wydała dziewią­ty album studyjny pt. Aya, który nagrała w Kalifor­nii u boku produ­cen­ta Kena Rose’a. 16 sierpnia 2018 wystą­pi­ła w ramach festi­wa­lu Top of the Top Sopot Festival, wykonu­jąc krótki recital z okazji 25-lecia pracy artystycz­nej. Gościn­nie wystąpił z nią zespół Tulia, z którym wykonała singiel "Aya". W trakcie koncertu otrzy­ma­ła nagrodę "Top of the Top" za całokształt twórczości.

25 paździer­ni­ka 2019 wydała album koncer­to­wy pt. MTV Unplug­ged, będący zapisem koncertu legen­dar­nej serii, który zagrała 8 maja 2019 w Teatrze Szekspi­row­skim w Gdańsku.

Działalność pozamuzyczna

Zagrała narko­man­kę Monikę w filmie Macieja Dutkie­wi­cza Nocne graffiti (1997).

Wystą­pi­ła w teledy­skach do piosenek: Edyty Barto­sie­wicz "Kozio­ro­żec" (1994), Kasi Nosow­skiej i Kazika Staszew­skie­go "Zoil" (1997), Krzysz­to­fa Kiljań­skie­go i Kayah "Prócz ciebie nic" (2005) i Hey "Wilk vs kot" (2012) w impresji Marcina Żabiełowicza.

Wzięła udział w kampa­niach promo­cyj­nych radia RMF FM (2004) i soków Fortuna (2016).

Życie prywatne

Ma córkę Aleksan­drę Julię (ur. 2 maja 1997) ze związku z muzykiem Kostkiem Joria­di­sem i syna Ignacego Ułanow­skie­go (ur. 24 czerwca 2008) ze związku z perku­si­stą Marcinem Ułanowskim.

Nagrody

 • 1994
 • Fryde­ry­ki: debiut roku (Gemini)
 • 1995
 • Bursz­ty­no­wy Słowik i Słowik Publicz­no­ści na festi­wa­lu w Sopocie (Jak rzeczA to co mam)
 • Fryde­ry­ki: piosenka roku (A to co mam)
 • 1997
 • Brązowy Otto czytel­ni­ków magazynu Bravo
 • 1998
 • Fryde­ry­ki: nagroda publicz­no­ści (Co może przynieść nowy dzień)
 • 2001
 • MTV Europe Music Awards: najlep­szy polski artysta
 • Super­je­dyn­ka: płyta rock (5)
 • 2002
 • Polskie Inter­ne­to­we Nagrody Muzyczne: polska wokalist­ka roku, najlep­szy polski teledysk 2001 (Starczy słów), najlep­sza polska strona inter­ne­to­wa artysty (www​.kasia​ko​wal​ska​.com​.pl)
 • 2003
 • Super­je­dyn­ka: płyta rock (Antido­tum)
 • Eska Music Awards: artystka roku
 • 2005
 • Super­je­dyn­ka: płyta rock (Samotna w wielkim mieście)
 • 2009
 • Nomina­cja do Super­je­dyn­ki: artysta roku
 • 2010
 • Wykonaw­ca Dekady 2000–2010
 • Super­je­dyn­ka: wokalist­ka roku
 • Złoty Dziób Radia Wawa: wokalist­ka roku
 • 2011
 • Super­je­dyn­ka: SuperArtysta

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI