Kayah
Biografia

Kayah

Kayah, właśc. Katarzy­na Magda Rooijens z domu Szczot (ur. 5 listo­pa­da 1967 w Warsza­wie) – polska wokalist­ka, autorka tekstów, produ­cent­ka muzyczna, prezen­ter­ka radiowa i osobo­wość telewi­zyj­na. Człon­ki­ni Rady Polskiej Fundacji Muzycz­nej. Założy­ciel­ka wytwórni płytowej Kayax.

Debiu­to­wa­ła fonogra­ficz­nie w 1988 singlem "Córeczko", za który otrzy­ma­ła nagrodę specjal­ną Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich. Następ­nie wydała pierwszy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny po prostu Kayah (1988), który doczekał się również anglo­ję­zycz­nej wersji z 1991. Ogólno­pol­ską rozpo­zna­wal­ność zyskała po wydaniu kolej­ne­go albumu pt. Kamień z 1995, który był jej pierw­szym, w pełni autor­skim wydaw­nic­twem. W kolej­nych latach wydała jeszcze jedena­ście albumów: Zebra (1997), Kayah i Bregović (1999, nagrany z Goranem Brego­vi­ciem), JakaJa­Kay­ah (2000), Stereo typ (2003), The Best & The Rest (2005), MTV Unplug­ged (2007), Skała (2009), Panienki z tempe­ra­men­tem (2010, z Renatą Przemyk), Kayah & Royal Quartet (2010, z Royal String Quartet), Trans­orien­tal Orche­stra (2013) i Gdy pada śnieg (2016). Do jej najwięk­szych przebo­jów należą piosenki, takie jak "Fleciki", "Na językach", "Super­men­ka", "Śpij kochanie, śpij", "Prawy do lewego", "Testo­ste­ron", "Prócz ciebie, nic", "Za późno" i "Po co". Trzy wydane przez nią płyty dotarły na szczyt listy najchęt­niej kupowa­nych albumów w Polsce. Za sprzedaż albumów i singli otrzy­ma­ła jedną diamen­to­wą płytę, jedną podwój­nie platy­no­wą, cztery platy­no­we i siedem złotych.

Laure­at­ka Bursz­ty­no­we­go Słowika, nagrody publicz­no­ści na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karsh­lamn oraz Złotej Super­je­dyn­ki i sześciu Super­je­dy­nek na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Odzna­czo­na Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski. Wielo­krot­nie znajdo­wa­ła się na liście "100 najcen­niej­szych gwiazd polskie­go show-biznesu" magazynu "Forbes Polska", zajmując najwyż­szą, 21. pozycję w 2013.

Pomiędzy projek­ta­mi muzycz­ny­mi, była prowa­dzą­cą, jurorką bądź trenerką w kilku telewi­zyj­nych progra­mach rozryw­ko­wych i wzięła udział w licznych dużych kampa­niach rekla­mo­wych. Prowadzi czynnie działal­ność chary­ta­tyw­ną i społecz­ną, została ambasa­dor­ką Świato­we­go Funduszu na rzecz Przyrody (WWF).

Młodość

Jest córką Polki i Żyda. Gdy miała 11 lat, ojciec opuścił rodzinę, wyjeż­dża­jąc za granicę. Ze strony ojca ma dwie przyrod­nie siostry. Dzieciń­stwo spędziła u dziadków w Białym­sto­ku. Jej babka była kuzynką Konstan­te­go Ildefon­sa Gałczyń­skie­go i Marii Dąbrow­skiej.

W młodości chciała zostać arche­olo­giem. Treno­wa­ła judo w szkole sporto­wej. W dorosłym życiu dorabia­ła, sprze­da­jąc krawaty.

Edukację zakoń­czy­ła w liceum, nie podcho­dząc do matury. W 1985 uzyskała dyplom w klasie forte­pia­nu u prof. Anny Narkiewicz.

Działalność muzyczna

Początki

Rozpo­czę­ła karierę muzyczną w 1984, nawią­zaw­szy współ­pra­cę z Kostkiem Joria­di­sem, a później z zespo­ła­mi Rastar i Zgoda. W 1986 nagrała z zespołem Tilt utwór "Mówię ci, że…", który zdobył popular­ność w Polsce.

W 1988 zadebiu­to­wa­ła na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym wykonała piosenkę "Córeczko". Dzięki utworowi zyskała rozgłos w kraju, a także otrzy­ma­ła nagrodę specjal­ną podczas Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. Wystą­pi­ła też na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze oraz nagrała solowy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny po prostu Kayah, który ukazał się pod szyldem wytwórni Polskie Nagrania "Muza". Niedługo po premie­rze płyty zakoń­czy­ła współ­pra­cę z wytwór­nią, tłuma­cząc po latach, że ofero­wa­ny jej kontrakt był "ubezwła­sno­wol­nia­ją­cy". Do zerwania kontaktu doszło z powodu niedo­pil­no­wa­nia przez wytwór­nię szcze­gó­łów koncertu promo­cyj­ne­go, co stano­wi­ło podstawę do zakoń­cze­nia współ­pra­cy. W 1991 wytwór­nia wydała – bez zgody artystki – anglo­ję­zycz­ną wersję albumu Kayah. Ona sama wówczas zrobiła sobie kilku­let­nią przerwę w działal­no­ści muzycz­nej i zamiesz­ka­ła w Wiedniu, gdzie praco­wa­ła jako modelka.

Lata 1990–1999

Powró­ciw­szy do tworze­nia muzyki, nagry­wa­ła również jako wokalist­ka drugo­pla­no­wa, śpiewa­jąc w chórkach dla zespołu Tilt oraz nagry­wa­jąc partie wokalne na albumy Obywa­te­la G.C., De Mono, Atrak­cyj­ne­go Kazimie­rza, Pawła Stasiaka, Mietka Szcze­śnia­ka czy Kasi Stankiewicz.

W 1993 wystą­pi­ła z piosenką "Liść" w konkur­sie o Bursz­ty­no­we­go Słowika oraz z utworem "Cygane­ria" w koncer­cie wspomnień podczas Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie. Utwór "Liść" – pod zmienio­ną nazwą "Mówili o mnie" – pojawił się na akustycz­nej płycie zespołu Republi­ka pt. Bez prądu. W 1994 z piosenką "Ja chcę ciebie" starto­wa­ła w koncer­cie "Premier" podczas 23. KFPP w Opolu, a także zajęła drugie miejsce na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn.

W listo­pa­dzie 1995 wydała pierwszy, autorski album jazzowy pt. Kamień, który promo­wa­ła singlami "Jak liść", "Nawet deszcz", "Santana" i "Fleciki". Ostatnia piosenka stała się jednym z przebo­jów roku i otrzy­ma­ła nagrodę polskich rozgło­śni radio­wych PlayBox w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Opinie krytyków na temat albumu były bardzo pozytyw­ne, a samo wydaw­nic­two uzyskało status złotej płyty oraz zapew­ni­ło Kayah Fryde­ry­ka dla wokalist­ki roku. W 1996 była ponownie nomino­wa­na do Fryde­ry­ka w tejże katego­rii, jednak tym razem przegra­ła z Justyną Steczkowską.

Wiosną 1997 wydała kolejny album studyjny pt. Zebra, na którym umieści­ła materiał nawią­zu­ją­cy do styli­sty­ki disco i soul. W ramach kampanii promo­cyj­nej płyty w towarzy­stwie dzien­ni­ka­rzy odwie­dzi­ła w dniu premiery warszaw­skie zoo i objęła opieką zebrę Kaję. Płyta osiągnę­ła sukces komer­cyj­ny – w ciągu kilku dni nakład albumu przekro­czył 100 tys. egzem­pla­rzy, ogólnie sprze­da­no go ponad 200 tys. sztuk, co oznacza­ło wówczas dwukrot­ną platy­no­wą płytę. Album promo­wa­ła singlami "Na językach" i "Super­men­ka", które okazały się przebo­ja­mi i należały do najchęt­niej prezen­to­wa­nych w radiu piosenek, o czym świad­czy­ły np. dwie statu­et­ki PlayBox w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Za płytę otrzy­ma­ła Fryde­ry­ki dla kompo­zy­to­ra, autora i wokalist­ki roku oraz w katego­rii "album roku pop".

W kwietniu 1999 wydała kolejny album studyjny pt. Kayah i Bregović, który nagrała we współ­pra­cy z bałkań­skim muzykiem Goranem Brego­vi­ciem. Płyta stano­wi­ła połącze­nie popu, folkloru bałkań­skie­go z rodzimą tradycją ludową. Wydaw­nic­two promo­wa­li singlami "Śpij kochanie, śpij" i "Prawy do lewego", które stały się przebo­ja­mi radio­wy­mi i zapew­ni­ły im dwa PlayBoxy w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Płyta została jednym z najwięk­szych bestsel­le­rów w historii polskiej fonogra­fii i osiągnę­ła certy­fi­kat diamen­to­wej płyty, rozcho­dząc się w liczbie ponad 700 tys. egzem­pla­rzy. We wrześniu zagrała z Brego­vi­ciem koncert na warszaw­skim Służewcu, na którym obecnych było ponad 50 tys. widzów. W związku z popular­no­ścią albumu w Polsce, koncern Bertel­smann Music Group wydał płytę w kilku­na­stu krajach, między innymi we Francji i Włoszech. Za album otrzy­ma­li Fryde­ry­ka w katego­riach "płyta roku" i "wideoklip roku" (do "Prawy do lewego"); Kayah dostała ponadto statu­et­kę dla wokalist­ki roku. Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy wypowia­da­ła się o Brego­vi­ciu w negatyw­nym tonie, zarzu­ca­jąc mu brak elegan­cji i uczci­wo­ści, co tłuma­czy­ła faktem, że nie otrzy­ma­ła od niego pełnej zapłaty za współ­two­rze­nie albumu.

Lata 2000–2009

12 maja 2000 wydała kolejny album studyjny pt. JakaJa­Kay­ah, który stanowił powrót do gatunku soul, zawierał także elementy muzyki elektro­nicz­nej. Wydaw­nic­two cztery dni po premie­rze sprze­da­no w 50 tys. egzem­pla­rzy, a sześć dni później otrzy­ma­ło tytuł płyty miesiąca w 68 stacjach radio­wych w Polsce. Album został wyróż­nio­ny statusem platy­no­wej płyty za łączną sprzedaż w ponad 70 tys. kopii. Pierw­szym singlem z krążka był tytułowy utwór "Jaka ja Kayah", do którego zreali­zo­wa­ła teledysk, będący pierw­szym wideokli­pem wyemi­to­wa­nym na antenie MTV Polska. Za występ w wideokli­pie otrzy­ma­ła nagrodę na Festi­wa­lu Yach Film w katego­rii "najlep­sza kreacja aktorska", a za album otrzy­ma­ła pięć nomina­cji do Fryde­ry­ków. W czerwcu odebrała cztery Super­je­dyn­ki podczas 37. KFPP w Opolu w katego­riach: "najlep­sza wokalist­ka", "przebój roku" (za "Śpij kochanie, śpij"), "najlep­sza płyta pop" (za Kayah i Bregović) i "najlep­szy teledysk" (za "Prawy do lewego").

W 2001 wydała utwór "Embar­ca­ção", który nagrała we współ­pra­cy z Cesárią Évorą. Teledysk do utworu, nakrę­co­ny przez Bolesła­wa Pawicę, zdobył pierwszą nagrodę podczas X Festi­wa­lu Yach Film w katego­rii "najlep­sza reżyse­ria" oraz był nomino­wa­ny do Fryde­ry­ka w katego­rii "najlep­szy teledysk". Piosenka znalazła się na polskiej reedycji płyty, a w Kanadzie i dziewię­ciu krajach europej­skich album został wydany pod zmienio­ną nazwą – YakaY­aKay­ah. W między­cza­sie nagrała piosenkę "Wiosna przyj­dzie i tak", stworzo­ną na potrzeby promocji filmu Przed­wio­śnie, a także zagrała koncert dla polskich żołnie­rzy w Kosowie. 6 paździer­ni­ka 2002 wystą­pi­ła w koncer­cie z okazji 40-lecia działal­no­ści radiowej "Trójki".

22 lutego 2003 zaśpie­wa­ła podczas Chary­ta­tyw­ne­go Balu Dzien­ni­ka­rzy. 22 sierpnia wydała siódmy album studyjny pt. Stereo typ, który osiągnął szczyt polskiej listy bestsel­le­rów płyto­wych i otrzymał status złotej płyty, osiąga­jąc nakład ponad 50 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Teledysk do pierw­sze­go singla, utworu "Testo­ste­ron", został wyróż­nio­ny pierwszą nagrodą na festi­wa­lu Yach Film. 23 sierpnia wystą­pi­ła podczas 40. Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie; jej występ obejrza­ło ponad 5 mln telewi­dzów. Jesienią odbyła klubową trasę koncer­to­wą pod nazwą Stereo Tour, na której zgroma­dzi­ła blisko 15-tysięcz­ną publicz­ność. Za album Stereo typ otrzy­ma­ła siedem nomina­cji do nagrody Fryde­ry­ków. W 2004 była nomino­wa­na do Nagrody Muzycz­nej Radia Eska w katego­rii "artystka roku – Polska". 2 maja wystą­pi­ła w koncer­cie "Dwa kolory", organi­zo­wa­nym przez telewi­zję Polsat z okazji Dnia Flagi Polskiej. Latem wystą­pi­ła na festi­wa­lu TOPtren­dy, dzięki trafie­niu albumu Stereo typ do grona najle­piej sprze­da­ją­cych się płyt w Polsce w 2003, a także podczas Sopot Festival 2004 w trakcie koncertu "Czas płynie jak rzeka" ku pamięci Czesława Niemena.

W 2005 wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale", który powstał z myślą o ofiarach trzęsie­nia ziemi na Oceanie Indyj­skim, a 6 lutego wystą­pi­ła na koncer­cie chary­ta­tyw­nym Pokonamy fale, podczas którego zebrano pienią­dze na rzecz programu Adopcja na odległość wspie­ra­ją­ce­go ofiary tragedii. Koncert, trans­mi­to­wa­ny przez TVP2, śledziło ponad 4 mln telewi­dzów. Pod koniec kwietnia wydała pierwszy album kompi­la­cyj­ny pt. The Best & The Rest. Dwupły­to­wa kompi­la­cja otrzy­ma­ła status złotej płyty, osiąga­jąc nakład ponad 50 tys. sztuk. Wydaw­nic­two promował utwór "Prócz ciebie, nic", nagrany w duecie z Krzysz­to­fem Kiljań­skim, który umieścił go także na swoim debiu­tanc­kim albumie solowym pt. In the Room. Za utwór odebrali nagrodę Fryde­ry­ka 2005 w katego­rii "piosenka roku" oraz Super­je­dyn­kę w katego­rii "przebój" na 42. KFPP w Opolu. Kolejnym singlem z albumu został utwór "Jutro rano", do którego wideoklip otrzymał trzy nomina­cje na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film. 14 maja wystą­pi­ła w koncer­cie "Szczę­śli­we 10 na 10-lecie Canal+" organi­zo­wa­nym w Warsza­wie z okazji jubile­uszu działal­no­ści stacji Canal+. Również w 2005 zaśpie­wa­ła partie wokalne tytuło­wej bohater­ki w spekta­klu telewi­zyj­nym Kopciu­szek w reżyse­rii Krystyny Jandy, a we wrześniu, wraz z Tomkiem Makowiec­kim, wystą­pi­ła jako support przed koncer­tem Stinga w Warsza­wie. W grudniu zaśpie­wa­ła w trakcie koncer­tów organi­zo­wa­nych przez TVP1: "Święta, święta" i "Rewia sylwe­stro­wa". Drugie z widowisk zostało zakwa­li­fi­ko­wa­ne do finału Festi­wa­lu "Rose d'or".

7 marca 2006 zaśpie­wa­ła podczas koncertu Lisy Stans­field w Teatrze Wielkim w Warsza­wie. Pod koniec czerwca wystą­pi­ła podczas koncertu "Koncer­to­we Lato 2006" organi­zo­wa­ne­go przez RMF FM, czaso­pi­smo "Naj" i telewi­zję Polsat. 4 sierpnia zaśpie­wa­ła na Festi­wa­lu "Jedynki" w Sopocie podczas koncertu z okazji 25-lecia istnie­nia zespołu Perfect. 22 lipca wystą­pi­ła z azjatyc­ki­mi aranża­cja­mi swoich przebo­jów podczas Orange World Music Festival w Dębkach. Pod koniec listo­pa­da w Łodzi zagrała pierwszy w Polsce i Europie środkowo-wschod­niej koncert z cyklu MTV Unplug­ged, na którym w towarzy­stwie kilku gości wykonała 14 utworów. Album koncer­to­wy, zatytu­ło­wa­ny MTV Unplug­ged, zawie­ra­ją­cy zapis występu, ukazał się w formie CD i DVD w marcu 2007 i uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 15 tys. egzem­pla­rzy. W grudniu 2006 wydała świątecz­ny album studyjny pt. Kolędy śpiewa Kayah, a także wystą­pi­ła podczas gali wręcze­nia Europej­skich Nagród Filmo­wych oraz podczas koncer­tów: "Wystar­czy chcieć" z okazji 10-lecia istnie­nia Fundacji "Polsat" i "Sylwe­ster gwiazd w Polsacie". W tym czasie nagrała również tematy muzyczne do kilku filmów, takich jak Kochan­ko­wie Roku Tygrysa czy Ryś. W paździer­ni­ku 2007 premierę miał album zespołu Zakopo­wer Na siedem, na którym znalazł się utwór "Zbunto­wa­ny anioł" z tekstem autor­stwa Kayah. W listo­pa­dzie zaśpie­wa­ła na gali wręcze­nia Róż Gali organi­zo­wa­nej w Teatrze Narodo­wym w Warsza­wie. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas plene­ro­we­go koncertu "Sylwe­ster pod dobrą gwiazdą" organi­zo­wa­ne­go przez TVP1 we Wrocławiu.

W sierpniu 2008 zagrała koncert w Ostró­dzie w ramach Letniej trasy koncer­to­wej RMF FM, we wrześniu wystą­pi­ła podczas PKO BP London Live – Polish Music Festival na Wembley Arenie w Londynie, a 31 grudnia wystą­pi­ła w koncer­cie sylwe­stro­wym organi­zo­wa­nym przez telewi­zję Polsat w Warsza­wie. W czerwcu 2009 wystą­pi­ła podczas koncertu 20 lat wolności na Placu Teatral­nym w Warsza­wie i na 46. KFPP w Opolu, gdzie odebrała Złotą Super­je­dyn­kę, honorową nagrodę za zdobycie najwięk­szej liczby Super­je­dy­nek w historii festi­wa­lu. We wrześniu wydała – pierwszy od sześciu lat – album studyjny pt. Skała, którym styli­stycz­nie powró­ci­ła do brzmień znanych z albumu Kamień. Album w pierw­szym dniu sprze­da­ży uzyskał status złotej płyty i zadebiu­to­wał na pierw­szym miejscu listy bestsel­le­rów OLiS, utrzy­mu­jąc się na szczycie listy przez kolejne dwa tygodnie. Łącznie sprzedał się w blisko 40 tys. egzem­pla­rzy Wydaw­nic­two promo­wa­ła singlami "Jak skała" i "Ocean spokojny już". Za płytę uzyskała nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku pop". W sierpniu zaśpie­wa­ła utwór "Pod papugami" w koncer­cie ku czci Czesława Niemena podczas festi­wa­lu sopoc­kie­go, a pod koniec listo­pa­da wraz z zespołem wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą pt. Skała Akustycz­nie, którą zakoń­czy­ła w połowie grudnia.

Lata 2010–2019

W 2009 nawią­za­ła współ­pra­cę z Royal String Quartet, z którym nagrała wspólny projekt muzyczny o nazwie Kayah & Royal Quartet, mający premierę w marcu 2010. Album zawierał znane utwory wokalist­ki, nagrane przy użyciu jedynie instru­men­tów smycz­ko­wych i osiągnął status złotej płyty. Od marca do maja odbyła trasę koncer­to­wą promu­ją­cą album. W kwietniu wystą­pi­ła gościn­nie na gali rozdania Fryde­ry­ków 2009. Pod koniec maja otrzy­ma­ła statu­et­kę "Top nr 5" na sopockim festi­wa­lu TOPtren­dy za wysoką sprzedaż płyt w latach 2009–2010. W trakcie koncertu wykonała dwa utwory: "Liber­tan­go" i "Diamenty". 1 listo­pa­da premierę miał album studyjny pt. Panienki z tempe­ra­men­tem, który nagrała wspólnie z Renatą Przemyk. Album, na którym znalazły się ich inter­pre­ta­cje piosenek z reper­tu­aru Kabaretu Starszych Panów, osiągnął nakład 10 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Również w listo­pa­dzie zagrała cztery koncerty w Anglii w ramach cyklu Your Country Live organi­zo­wa­ne­go przez telefo­nię O2.

Wiosną 2011 powró­ci­ła na listy przebo­jów z singlem "Za późno", który uplaso­wał się na 4. miejscu w katego­rii "muzyka" w opubli­ko­wa­nym przez Google Zeitge­ist rankingu najczę­ściej wyszu­ki­wa­nych haseł w polskim Inter­ne­cie. Teledysk do utworu brał udział w selekcji na repre­zen­tan­ta Polski w konkur­sie OGAE Video Contest. 5 czerwca zagrała recital w trakcie festi­wa­lu TOPTren­dy, podczas którego gościn­nie wystą­pi­li Krzysz­tof Kiljań­ski, Kapela Cygańska, Marcin Wyrostek i Royal String Quartet. Widowi­sko śledziło ok. 1,9 mln widzów. Również w czerwcu wystą­pi­ła podczas 48. KFPP w Opolu, w trakcie koncer­tów "Co Ty na to? Z radiem Lato" i "Panna, madonna, legenda tych lat – w hołdzie Ewie Demar­czyk". W listo­pa­dzie zaśpie­wa­ła na gali rozdania "Róż Gali", a 31 grudnia uświet­ni­ła występem koncert sylwe­stro­wy organi­zo­wa­ny przez TVP2 we Wrocła­wiu. W lutym 2012 zaśpie­wa­ła na 14. Chary­ta­tyw­nym Balu Dzien­ni­ka­rzy. Latem zagrała w ramach wakacyj­nej trasy koncer­to­wej Letnia scena Eski. W sierpniu wystą­pi­ła gościn­nie podczas koncertu Stanko+ odbywa­ją­ce­go się w ramach 4. edycji Solida­ri­ty of Arts w Gdańsku. Pod koniec miesiąca zagrała koncert podczas IX Festi­wa­lu Kultury Żydow­skiej "Warszawa Singera" przy akompa­nia­men­cie Trans­orien­tal Orche­stry, której skład sformu­ło­wa­ła we współ­pra­cy z polsko-bułgar­skim kompo­zy­to­rem, Atanasem Valkovem. Koncert okazał się sukcesem i zaowo­co­wał albumem, również zatytu­ło­wa­nym Trans­orien­tal Orche­stra, który wydała w listo­pa­dzie 2013. Wcześniej wystą­pi­ła w koncer­cie z okazji 50-lecia działal­no­ści radiowej "Trójki" oraz podczas Sylwe­stra z Dwójką we Wrocławiu.

W czerwcu 2013 została odzna­czo­na przez prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za "wybitne zasługi dla polskiej kultury oraz osiągnię­cia w pracy artystycz­nej i twórczej" oraz zaśpie­wa­ła w trakcie gali jubile­uszo­wej podczas 50. KFPP w Opolu. W grudniu wystą­pi­ła w progra­mie Gwiazdy kolędują z Dwójką. W maju 2014 zaśpie­wa­ła podczas trans­mi­to­wa­ne­go przez TVP koncertu na warszaw­skim Podzam­czu z okazji 10-lecia przystą­pie­nia Polski do Unii Europej­skiej, a w czerwcu – podczas koncertu 25 lat! Wolność – kocham i rozumiem! w ramach 51. KFPP w Opolu oraz na gali rozdania nagród w plebi­scy­cie "Ludzie wolności" organi­zo­wa­nym przez TVN i "Gazetę Wyborczą". Również w 2014 wraz z Andrze­jem Piasecz­nym nagrała nową wersję piosenki Arethy Franklin "I Say a Little Prayer" na potrzeby kampanii rekla­mo­wej sieci sklepów Fresh­mar­ket oraz uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert "Sylwe­ster 2014 – Kraków: Miasto Królów" organi­zo­wa­ny przez TVN na krakow­skim Rynku Głównym. W lutym 2015 wystą­pi­ła na gali z okazji 25-lecia działal­no­ści RMF FM organi­zo­wa­nej w Teatrze Narodo­wym w Warsza­wie. W czerwcu wystą­pi­ła w koncer­cie "Muzyczna biogra­fia – 90 lat Polskie­go Radia" na 52. KFPP w Opolu oraz zagrała z Trans­orien­tal Orche­strą na Life Festival Oświęcim. Począt­ko­wo miała wystąpić na festi­wa­lu wraz z Goranem Brego­vi­ciem, jednak jego występ odwołano z powodu z powodów politycz­nych, tj. poparcia dla rosyj­skiej aneksji na Krym. Latem uczest­ni­czy­ła w trasie Lato z radiem. W listo­pa­dzie wydała reedycję albumu pt. Kamień z okazji 20. rocznicy wydania płyty, a w grudniu zaśpie­wa­ła podczas "Sylwe­stro­wej Mocy Przebo­jów" w Katowi­cach. Koncert był najchęt­niej ogląda­nym telewi­zyj­nym widowi­skiem sylwestrowym.

W maju 2016 ponownie wystą­pi­ła w ramach trasy Letnia scena Eski, a w czerwcu – podczas koncertu z okazji 120-lecia kinema­to­gra­fii pt. "Ta noc do innych niepo­dob­na" w ramach 53. KFPP w Opolu. We wrześniu zagrała, pierwszy od 17 lat, koncert z Goranem Brego­vi­ciem, który odbył się w warszaw­skiej Progre­sji. W listo­pa­dzie wydała album pt. Gdy pada śnieg, na którym znalazły się jej inter­pre­ta­cje popular­nych kolęd, a także kilka autor­skich piosenek świątecz­nych. W 2017 nawią­za­ła współ­pra­cę z izrael­skim kompo­zy­to­rem i produ­cen­tem Idanem Raiche­lem, z którym wylan­so­wa­ła przebój "Po co". W maju zaśpie­wa­ła na gali wręcze­nia tytułu "Człowie­ka roku" od redakcji "Gazety Wybor­czej", a w sierpniu uświet­ni­ła występem festi­wa­le: Disco pod gwiaz­da­mi w Stężycy, Top of the Top w Sopocie i Magiczne zakoń­cze­nie wakacji w Kielcach. Jesienią odbyła ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą z Goranem Brego­vi­ciem. W paździer­ni­ku zaśpie­wa­ła podczas koncertu jubile­uszo­we­go z okazji 20-lecia emisji programu TVP1 Jaka to melodia?. W listo­pa­dzie, wraz z Grzego­rzem Hyży nagrała utwór "Podatek od miłości" na potrzeby filmu o tym samym tytule. W grudniu zaśpie­wa­ła podczas koncertu sylwe­stro­we­go organi­zo­wa­ne­go przez TVN w Warszawie.

W marcu 2018 odebrała nagrodę specjal­ną, przyzna­wa­ną "artystom, którzy w szcze­gól­ny sposób zapisali się w historii radia", na gali rozdania MocArtów RMF Classic. W maju wystą­pi­ła podczas koncertu "Radiowy przebój roku" na Polsat SuperHit Festiwal 2018 i zaśpie­wa­ła w koncer­cie ku pamięci Zbignie­wa Wodec­kie­go pt. "Gwiazdy dla Zbyszka. Tribute to Zbigniew Wodecki", który trans­mi­to­wa­ny był przez TVN. W lipcu była jedną z gwiazd festi­wa­lu New Pop w Białym­sto­ku i koncertu "Gwiazdy dla Ziemi – Earth Festival" odbywa­ją­ce­go się w Uniejo­wie i trans­mi­to­wa­ne­go przez telewi­zję Polsat. W sierpniu wystą­pi­ła podczas koncertu "#iDANCE" na festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie. Również w 2018 udzie­li­ła się wokalnie w projek­cie artystycz­nym "Czarna Polana" w reżyse­rii Tomasza Bagiń­skie­go oraz nagrała piosenkę "Miłość" na potrzeby albumu pt. Tischner. Mocna nuta, który został nagrany ku pamięci ks. Józefa Tisch­ne­ra i był nomino­wa­ny do Fryde­ry­ków w katego­rii "album roku folk/​muzyka świata". 14 lutego 2019 wystą­pi­ła podczas koncertu walen­tyn­ko­we­go "Tango show dla zakocha­nych", który odbył się Studiu Koncer­to­wym Polskie­go Radia im. Witolda Lutosław­skie­go w Warsza­wie. W marcu uświet­ni­ła występem galę rozdania Fryde­ry­ków. W kwietniu zagrała trzy koncerty z Goranem Brego­vi­ciem i wydała singel "Dawaj w długą". W czerwcu wystą­pi­ła podczas koncertu "Polskę kocham", zorga­ni­zo­wa­ne­go w Gdańsku przez Europej­skie Centrum Solidar­no­ści z okazji 30. rocznicy pierw­szych częścio­wo wolnych wyborów parla­men­tar­nych w Polsce, a także podczas koncertu Gwiazdy dla Ziemi – Earth Festival w Uniejo­wie i w ramach trasy Lato z radiem w Zakopa­nem. Od czerwca do paździer­ni­ka wystę­po­wa­ła z innymi artyst­ka­mi w ramach projektu koncer­to­we­go "Women’s Voices. Kobiety ratują planetę". W sierpniu ponownie wystą­pi­ła w koncer­cie "#iDance" podczas festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie. W grudniu wystą­pi­ła podczas koncertu świątecz­ne­go "Najpięk­niej­sze kolędy" w kościele parafial­nym pw. Matki Bożej Często­chow­skiej w Lubinie.

Lata 2020-

W styczniu 2020 premierę miała piosenka "Ramię w ramię", którą nagrała wspólnie z Viki Gabor. W maju wzięła udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycz­ne­go pracu­ją­ce­go w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Początki

Rozpo­czę­ła karierę muzyczną w 1984, nawią­zaw­szy współ­pra­cę z Kostkiem Joria­di­sem, a później z zespo­ła­mi Rastar i Zgoda. W 1986 nagrała z zespołem Tilt utwór "Mówię ci, że…", który zdobył popular­ność w Polsce.

W 1988 zadebiu­to­wa­ła na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym wykonała piosenkę "Córeczko". Dzięki utworowi zyskała rozgłos w kraju, a także otrzy­ma­ła nagrodę specjal­ną podczas Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. Wystą­pi­ła też na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze oraz nagrała solowy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny po prostu Kayah, który ukazał się pod szyldem wytwórni Polskie Nagrania "Muza". Niedługo po premie­rze płyty zakoń­czy­ła współ­pra­cę z wytwór­nią, tłuma­cząc po latach, że ofero­wa­ny jej kontrakt był "ubezwła­sno­wol­nia­ją­cy". Do zerwania kontaktu doszło z powodu niedo­pil­no­wa­nia przez wytwór­nię szcze­gó­łów koncertu promo­cyj­ne­go, co stano­wi­ło podstawę do zakoń­cze­nia współ­pra­cy. W 1991 wytwór­nia wydała – bez zgody artystki – anglo­ję­zycz­ną wersję albumu Kayah. Ona sama wówczas zrobiła sobie kilku­let­nią przerwę w działal­no­ści muzycz­nej i zamiesz­ka­ła w Wiedniu, gdzie praco­wa­ła jako modelka.

Lata 1990–1999

Powró­ciw­szy do tworze­nia muzyki, nagry­wa­ła również jako wokalist­ka drugo­pla­no­wa, śpiewa­jąc w chórkach dla zespołu Tilt oraz nagry­wa­jąc partie wokalne na albumy Obywa­te­la G.C., De Mono, Atrak­cyj­ne­go Kazimie­rza, Pawła Stasiaka, Mietka Szcze­śnia­ka czy Kasi Stankiewicz.

W 1993 wystą­pi­ła z piosenką "Liść" w konkur­sie o Bursz­ty­no­we­go Słowika oraz z utworem "Cygane­ria" w koncer­cie wspomnień podczas Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie. Utwór "Liść" – pod zmienio­ną nazwą "Mówili o mnie" – pojawił się na akustycz­nej płycie zespołu Republi­ka pt. Bez prądu. W 1994 z piosenką "Ja chcę ciebie" starto­wa­ła w koncer­cie "Premier" podczas 23. KFPP w Opolu, a także zajęła drugie miejsce na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn.

W listo­pa­dzie 1995 wydała pierwszy, autorski album jazzowy pt. Kamień, który promo­wa­ła singlami "Jak liść", "Nawet deszcz", "Santana" i "Fleciki". Ostatnia piosenka stała się jednym z przebo­jów roku i otrzy­ma­ła nagrodę polskich rozgło­śni radio­wych PlayBox w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Opinie krytyków na temat albumu były bardzo pozytyw­ne, a samo wydaw­nic­two uzyskało status złotej płyty oraz zapew­ni­ło Kayah Fryde­ry­ka dla wokalist­ki roku. W 1996 była ponownie nomino­wa­na do Fryde­ry­ka w tejże katego­rii, jednak tym razem przegra­ła z Justyną Steczkowską.

Wiosną 1997 wydała kolejny album studyjny pt. Zebra, na którym umieści­ła materiał nawią­zu­ją­cy do styli­sty­ki disco i soul. W ramach kampanii promo­cyj­nej płyty w towarzy­stwie dzien­ni­ka­rzy odwie­dzi­ła w dniu premiery warszaw­skie zoo i objęła opieką zebrę Kaję. Płyta osiągnę­ła sukces komer­cyj­ny – w ciągu kilku dni nakład albumu przekro­czył 100 tys. egzem­pla­rzy, ogólnie sprze­da­no go ponad 200 tys. sztuk, co oznacza­ło wówczas dwukrot­ną platy­no­wą płytę. Album promo­wa­ła singlami "Na językach" i "Super­men­ka", które okazały się przebo­ja­mi i należały do najchęt­niej prezen­to­wa­nych w radiu piosenek, o czym świad­czy­ły np. dwie statu­et­ki PlayBox w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Za płytę otrzy­ma­ła Fryde­ry­ki dla kompo­zy­to­ra, autora i wokalist­ki roku oraz w katego­rii "album roku pop".

W kwietniu 1999 wydała kolejny album studyjny pt. Kayah i Bregović, który nagrała we współ­pra­cy z bałkań­skim muzykiem Goranem Brego­vi­ciem. Płyta stano­wi­ła połącze­nie popu, folkloru bałkań­skie­go z rodzimą tradycją ludową. Wydaw­nic­two promo­wa­li singlami "Śpij kochanie, śpij" i "Prawy do lewego", które stały się przebo­ja­mi radio­wy­mi i zapew­ni­ły im dwa PlayBoxy w katego­rii "Złota Dziesiąt­ka". Płyta została jednym z najwięk­szych bestsel­le­rów w historii polskiej fonogra­fii i osiągnę­ła certy­fi­kat diamen­to­wej płyty, rozcho­dząc się w liczbie ponad 700 tys. egzem­pla­rzy. We wrześniu zagrała z Brego­vi­ciem koncert na warszaw­skim Służewcu, na którym obecnych było ponad 50 tys. widzów. W związku z popular­no­ścią albumu w Polsce, koncern Bertel­smann Music Group wydał płytę w kilku­na­stu krajach, między innymi we Francji i Włoszech. Za album otrzy­ma­li Fryde­ry­ka w katego­riach "płyta roku" i "wideoklip roku" (do "Prawy do lewego"); Kayah dostała ponadto statu­et­kę dla wokalist­ki roku. Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy wypowia­da­ła się o Brego­vi­ciu w negatyw­nym tonie, zarzu­ca­jąc mu brak elegan­cji i uczci­wo­ści, co tłuma­czy­ła faktem, że nie otrzy­ma­ła od niego pełnej zapłaty za współ­two­rze­nie albumu.

Lata 2000–2009

12 maja 2000 wydała kolejny album studyjny pt. JakaJa­Kay­ah, który stanowił powrót do gatunku soul, zawierał także elementy muzyki elektro­nicz­nej. Wydaw­nic­two cztery dni po premie­rze sprze­da­no w 50 tys. egzem­pla­rzy, a sześć dni później otrzy­ma­ło tytuł płyty miesiąca w 68 stacjach radio­wych w Polsce. Album został wyróż­nio­ny statusem platy­no­wej płyty za łączną sprzedaż w ponad 70 tys. kopii. Pierw­szym singlem z krążka był tytułowy utwór "Jaka ja Kayah", do którego zreali­zo­wa­ła teledysk, będący pierw­szym wideokli­pem wyemi­to­wa­nym na antenie MTV Polska. Za występ w wideokli­pie otrzy­ma­ła nagrodę na Festi­wa­lu Yach Film w katego­rii "najlep­sza kreacja aktorska", a za album otrzy­ma­ła pięć nomina­cji do Fryde­ry­ków. W czerwcu odebrała cztery Super­je­dyn­ki podczas 37. KFPP w Opolu w katego­riach: "najlep­sza wokalist­ka", "przebój roku" (za "Śpij kochanie, śpij"), "najlep­sza płyta pop" (za Kayah i Bregović) i "najlep­szy teledysk" (za "Prawy do lewego").

W 2001 wydała utwór "Embar­ca­ção", który nagrała we współ­pra­cy z Cesárią Évorą. Teledysk do utworu, nakrę­co­ny przez Bolesła­wa Pawicę, zdobył pierwszą nagrodę podczas X Festi­wa­lu Yach Film w katego­rii "najlep­sza reżyse­ria" oraz był nomino­wa­ny do Fryde­ry­ka w katego­rii "najlep­szy teledysk". Piosenka znalazła się na polskiej reedycji płyty, a w Kanadzie i dziewię­ciu krajach europej­skich album został wydany pod zmienio­ną nazwą – YakaY­aKay­ah. W między­cza­sie nagrała piosenkę "Wiosna przyj­dzie i tak", stworzo­ną na potrzeby promocji filmu Przed­wio­śnie, a także zagrała koncert dla polskich żołnie­rzy w Kosowie. 6 paździer­ni­ka 2002 wystą­pi­ła w koncer­cie z okazji 40-lecia działal­no­ści radiowej "Trójki".

22 lutego 2003 zaśpie­wa­ła podczas Chary­ta­tyw­ne­go Balu Dzien­ni­ka­rzy. 22 sierpnia wydała siódmy album studyjny pt. Stereo typ, który osiągnął szczyt polskiej listy bestsel­le­rów płyto­wych i otrzymał status złotej płyty, osiąga­jąc nakład ponad 50 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Teledysk do pierw­sze­go singla, utworu "Testo­ste­ron", został wyróż­nio­ny pierwszą nagrodą na festi­wa­lu Yach Film. 23 sierpnia wystą­pi­ła podczas 40. Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie; jej występ obejrza­ło ponad 5 mln telewi­dzów. Jesienią odbyła klubową trasę koncer­to­wą pod nazwą Stereo Tour, na której zgroma­dzi­ła blisko 15-tysięcz­ną publicz­ność. Za album Stereo typ otrzy­ma­ła siedem nomina­cji do nagrody Fryde­ry­ków. W 2004 była nomino­wa­na do Nagrody Muzycz­nej Radia Eska w katego­rii "artystka roku – Polska". 2 maja wystą­pi­ła w koncer­cie "Dwa kolory", organi­zo­wa­nym przez telewi­zję Polsat z okazji Dnia Flagi Polskiej. Latem wystą­pi­ła na festi­wa­lu TOPtren­dy, dzięki trafie­niu albumu Stereo typ do grona najle­piej sprze­da­ją­cych się płyt w Polsce w 2003, a także podczas Sopot Festival 2004 w trakcie koncertu "Czas płynie jak rzeka" ku pamięci Czesława Niemena.

W 2005 wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale", który powstał z myślą o ofiarach trzęsie­nia ziemi na Oceanie Indyj­skim, a 6 lutego wystą­pi­ła na koncer­cie chary­ta­tyw­nym Pokonamy fale, podczas którego zebrano pienią­dze na rzecz programu Adopcja na odległość wspie­ra­ją­ce­go ofiary tragedii. Koncert, trans­mi­to­wa­ny przez TVP2, śledziło ponad 4 mln telewi­dzów. Pod koniec kwietnia wydała pierwszy album kompi­la­cyj­ny pt. The Best & The Rest. Dwupły­to­wa kompi­la­cja otrzy­ma­ła status złotej płyty, osiąga­jąc nakład ponad 50 tys. sztuk. Wydaw­nic­two promował utwór "Prócz ciebie, nic", nagrany w duecie z Krzysz­to­fem Kiljań­skim, który umieścił go także na swoim debiu­tanc­kim albumie solowym pt. In the Room. Za utwór odebrali nagrodę Fryde­ry­ka 2005 w katego­rii "piosenka roku" oraz Super­je­dyn­kę w katego­rii "przebój" na 42. KFPP w Opolu. Kolejnym singlem z albumu został utwór "Jutro rano", do którego wideoklip otrzymał trzy nomina­cje na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film. 14 maja wystą­pi­ła w koncer­cie "Szczę­śli­we 10 na 10-lecie Canal+" organi­zo­wa­nym w Warsza­wie z okazji jubile­uszu działal­no­ści stacji Canal+. Również w 2005 zaśpie­wa­ła partie wokalne tytuło­wej bohater­ki w spekta­klu telewi­zyj­nym Kopciu­szek w reżyse­rii Krystyny Jandy, a we wrześniu, wraz z Tomkiem Makowiec­kim, wystą­pi­ła jako support przed koncer­tem Stinga w Warsza­wie. W grudniu zaśpie­wa­ła w trakcie koncer­tów organi­zo­wa­nych przez TVP1: "Święta, święta" i "Rewia sylwe­stro­wa". Drugie z widowisk zostało zakwa­li­fi­ko­wa­ne do finału Festi­wa­lu "Rose d'or".

7 marca 2006 zaśpie­wa­ła podczas koncertu Lisy Stans­field w Teatrze Wielkim w Warsza­wie. Pod koniec czerwca wystą­pi­ła podczas koncertu "Koncer­to­we Lato 2006" organi­zo­wa­ne­go przez RMF FM, czaso­pi­smo "Naj" i telewi­zję Polsat. 4 sierpnia zaśpie­wa­ła na Festi­wa­lu "Jedynki" w Sopocie podczas koncertu z okazji 25-lecia istnie­nia zespołu Perfect. 22 lipca wystą­pi­ła z azjatyc­ki­mi aranża­cja­mi swoich przebo­jów podczas Orange World Music Festival w Dębkach. Pod koniec listo­pa­da w Łodzi zagrała pierwszy w Polsce i Europie środkowo-wschod­niej koncert z cyklu MTV Unplug­ged, na którym w towarzy­stwie kilku gości wykonała 14 utworów. Album koncer­to­wy, zatytu­ło­wa­ny MTV Unplug­ged, zawie­ra­ją­cy zapis występu, ukazał się w formie CD i DVD w marcu 2007 i uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 15 tys. egzem­pla­rzy. W grudniu 2006 wydała świątecz­ny album studyjny pt. Kolędy śpiewa Kayah, a także wystą­pi­ła podczas gali wręcze­nia Europej­skich Nagród Filmo­wych oraz podczas koncer­tów: "Wystar­czy chcieć" z okazji 10-lecia istnie­nia Fundacji "Polsat" i "Sylwe­ster gwiazd w Polsacie". W tym czasie nagrała również tematy muzyczne do kilku filmów, takich jak Kochan­ko­wie Roku Tygrysa czy Ryś. W paździer­ni­ku 2007 premierę miał album zespołu Zakopo­wer Na siedem, na którym znalazł się utwór "Zbunto­wa­ny anioł" z tekstem autor­stwa Kayah. W listo­pa­dzie zaśpie­wa­ła na gali wręcze­nia Róż Gali organi­zo­wa­nej w Teatrze Narodo­wym w Warsza­wie. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas plene­ro­we­go koncertu "Sylwe­ster pod dobrą gwiazdą" organi­zo­wa­ne­go przez TVP1 we Wrocławiu.

W sierpniu 2008 zagrała koncert w Ostró­dzie w ramach Letniej trasy koncer­to­wej RMF FM, we wrześniu wystą­pi­ła podczas PKO BP London Live – Polish Music Festival na Wembley Arenie w Londynie, a 31 grudnia wystą­pi­ła w koncer­cie sylwe­stro­wym organi­zo­wa­nym przez telewi­zję Polsat w Warsza­wie. W czerwcu 2009 wystą­pi­ła podczas koncertu 20 lat wolności na Placu Teatral­nym w Warsza­wie i na 46. KFPP w Opolu, gdzie odebrała Złotą Super­je­dyn­kę, honorową nagrodę za zdobycie najwięk­szej liczby Super­je­dy­nek w historii festi­wa­lu. We wrześniu wydała – pierwszy od sześciu lat – album studyjny pt. Skała, którym styli­stycz­nie powró­ci­ła do brzmień znanych z albumu Kamień. Album w pierw­szym dniu sprze­da­ży uzyskał status złotej płyty i zadebiu­to­wał na pierw­szym miejscu listy bestsel­le­rów OLiS, utrzy­mu­jąc się na szczycie listy przez kolejne dwa tygodnie. Łącznie sprzedał się w blisko 40 tys. egzem­pla­rzy Wydaw­nic­two promo­wa­ła singlami "Jak skała" i "Ocean spokojny już". Za płytę uzyskała nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku pop". W sierpniu zaśpie­wa­ła utwór "Pod papugami" w koncer­cie ku czci Czesława Niemena podczas festi­wa­lu sopoc­kie­go, a pod koniec listo­pa­da wraz z zespołem wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą pt. Skała Akustycz­nie, którą zakoń­czy­ła w połowie grudnia.

Lata 2010–2019

W 2009 nawią­za­ła współ­pra­cę z Royal String Quartet, z którym nagrała wspólny projekt muzyczny o nazwie Kayah & Royal Quartet, mający premierę w marcu 2010. Album zawierał znane utwory wokalist­ki, nagrane przy użyciu jedynie instru­men­tów smycz­ko­wych i osiągnął status złotej płyty. Od marca do maja odbyła trasę koncer­to­wą promu­ją­cą album. W kwietniu wystą­pi­ła gościn­nie na gali rozdania Fryde­ry­ków 2009. Pod koniec maja otrzy­ma­ła statu­et­kę "Top nr 5" na sopockim festi­wa­lu TOPtren­dy za wysoką sprzedaż płyt w latach 2009–2010. W trakcie koncertu wykonała dwa utwory: "Liber­tan­go" i "Diamenty". 1 listo­pa­da premierę miał album studyjny pt. Panienki z tempe­ra­men­tem, który nagrała wspólnie z Renatą Przemyk. Album, na którym znalazły się ich inter­pre­ta­cje piosenek z reper­tu­aru Kabaretu Starszych Panów, osiągnął nakład 10 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy. Również w listo­pa­dzie zagrała cztery koncerty w Anglii w ramach cyklu Your Country Live organi­zo­wa­ne­go przez telefo­nię O2.

Wiosną 2011 powró­ci­ła na listy przebo­jów z singlem "Za późno", który uplaso­wał się na 4. miejscu w katego­rii "muzyka" w opubli­ko­wa­nym przez Google Zeitge­ist rankingu najczę­ściej wyszu­ki­wa­nych haseł w polskim Inter­ne­cie. Teledysk do utworu brał udział w selekcji na repre­zen­tan­ta Polski w konkur­sie OGAE Video Contest. 5 czerwca zagrała recital w trakcie festi­wa­lu TOPTren­dy, podczas którego gościn­nie wystą­pi­li Krzysz­tof Kiljań­ski, Kapela Cygańska, Marcin Wyrostek i Royal String Quartet. Widowi­sko śledziło ok. 1,9 mln widzów. Również w czerwcu wystą­pi­ła podczas 48. KFPP w Opolu, w trakcie koncer­tów "Co Ty na to? Z radiem Lato" i "Panna, madonna, legenda tych lat – w hołdzie Ewie Demar­czyk". W listo­pa­dzie zaśpie­wa­ła na gali rozdania "Róż Gali", a 31 grudnia uświet­ni­ła występem koncert sylwe­stro­wy organi­zo­wa­ny przez TVP2 we Wrocła­wiu. W lutym 2012 zaśpie­wa­ła na 14. Chary­ta­tyw­nym Balu Dzien­ni­ka­rzy. Latem zagrała w ramach wakacyj­nej trasy koncer­to­wej Letnia scena Eski. W sierpniu wystą­pi­ła gościn­nie podczas koncertu Stanko+ odbywa­ją­ce­go się w ramach 4. edycji Solida­ri­ty of Arts w Gdańsku. Pod koniec miesiąca zagrała koncert podczas IX Festi­wa­lu Kultury Żydow­skiej "Warszawa Singera" przy akompa­nia­men­cie Trans­orien­tal Orche­stry, której skład sformu­ło­wa­ła we współ­pra­cy z polsko-bułgar­skim kompo­zy­to­rem, Atanasem Valkovem. Koncert okazał się sukcesem i zaowo­co­wał albumem, również zatytu­ło­wa­nym Trans­orien­tal Orche­stra, który wydała w listo­pa­dzie 2013. Wcześniej wystą­pi­ła w koncer­cie z okazji 50-lecia działal­no­ści radiowej "Trójki" oraz podczas Sylwe­stra z Dwójką we Wrocławiu.

W czerwcu 2013 została odzna­czo­na przez prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za "wybitne zasługi dla polskiej kultury oraz osiągnię­cia w pracy artystycz­nej i twórczej" oraz zaśpie­wa­ła w trakcie gali jubile­uszo­wej podczas 50. KFPP w Opolu. W grudniu wystą­pi­ła w progra­mie Gwiazdy kolędują z Dwójką. W maju 2014 zaśpie­wa­ła podczas trans­mi­to­wa­ne­go przez TVP koncertu na warszaw­skim Podzam­czu z okazji 10-lecia przystą­pie­nia Polski do Unii Europej­skiej, a w czerwcu – podczas koncertu 25 lat! Wolność – kocham i rozumiem! w ramach 51. KFPP w Opolu oraz na gali rozdania nagród w plebi­scy­cie "Ludzie wolności" organi­zo­wa­nym przez TVN i "Gazetę Wyborczą". Również w 2014 wraz z Andrze­jem Piasecz­nym nagrała nową wersję piosenki Arethy Franklin "I Say a Little Prayer" na potrzeby kampanii rekla­mo­wej sieci sklepów Fresh­mar­ket oraz uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert "Sylwe­ster 2014 – Kraków: Miasto Królów" organi­zo­wa­ny przez TVN na krakow­skim Rynku Głównym. W lutym 2015 wystą­pi­ła na gali z okazji 25-lecia działal­no­ści RMF FM organi­zo­wa­nej w Teatrze Narodo­wym w Warsza­wie. W czerwcu wystą­pi­ła w koncer­cie "Muzyczna biogra­fia – 90 lat Polskie­go Radia" na 52. KFPP w Opolu oraz zagrała z Trans­orien­tal Orche­strą na Life Festival Oświęcim. Począt­ko­wo miała wystąpić na festi­wa­lu wraz z Goranem Brego­vi­ciem, jednak jego występ odwołano z powodu z powodów politycz­nych, tj. poparcia dla rosyj­skiej aneksji na Krym. Latem uczest­ni­czy­ła w trasie Lato z radiem. W listo­pa­dzie wydała reedycję albumu pt. Kamień z okazji 20. rocznicy wydania płyty, a w grudniu zaśpie­wa­ła podczas "Sylwe­stro­wej Mocy Przebo­jów" w Katowi­cach. Koncert był najchęt­niej ogląda­nym telewi­zyj­nym widowi­skiem sylwestrowym.

W maju 2016 ponownie wystą­pi­ła w ramach trasy Letnia scena Eski, a w czerwcu – podczas koncertu z okazji 120-lecia kinema­to­gra­fii pt. "Ta noc do innych niepo­dob­na" w ramach 53. KFPP w Opolu. We wrześniu zagrała, pierwszy od 17 lat, koncert z Goranem Brego­vi­ciem, który odbył się w warszaw­skiej Progre­sji. W listo­pa­dzie wydała album pt. Gdy pada śnieg, na którym znalazły się jej inter­pre­ta­cje popular­nych kolęd, a także kilka autor­skich piosenek świątecz­nych. W 2017 nawią­za­ła współ­pra­cę z izrael­skim kompo­zy­to­rem i produ­cen­tem Idanem Raiche­lem, z którym wylan­so­wa­ła przebój "Po co". W maju zaśpie­wa­ła na gali wręcze­nia tytułu "Człowie­ka roku" od redakcji "Gazety Wybor­czej", a w sierpniu uświet­ni­ła występem festi­wa­le: Disco pod gwiaz­da­mi w Stężycy, Top of the Top w Sopocie i Magiczne zakoń­cze­nie wakacji w Kielcach. Jesienią odbyła ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą z Goranem Brego­vi­ciem. W paździer­ni­ku zaśpie­wa­ła podczas koncertu jubile­uszo­we­go z okazji 20-lecia emisji programu TVP1 Jaka to melodia?. W listo­pa­dzie, wraz z Grzego­rzem Hyży nagrała utwór "Podatek od miłości" na potrzeby filmu o tym samym tytule. W grudniu zaśpie­wa­ła podczas koncertu sylwe­stro­we­go organi­zo­wa­ne­go przez TVN w Warszawie.

W marcu 2018 odebrała nagrodę specjal­ną, przyzna­wa­ną "artystom, którzy w szcze­gól­ny sposób zapisali się w historii radia", na gali rozdania MocArtów RMF Classic. W maju wystą­pi­ła podczas koncertu "Radiowy przebój roku" na Polsat SuperHit Festiwal 2018 i zaśpie­wa­ła w koncer­cie ku pamięci Zbignie­wa Wodec­kie­go pt. "Gwiazdy dla Zbyszka. Tribute to Zbigniew Wodecki", który trans­mi­to­wa­ny był przez TVN. W lipcu była jedną z gwiazd festi­wa­lu New Pop w Białym­sto­ku i koncertu "Gwiazdy dla Ziemi – Earth Festival" odbywa­ją­ce­go się w Uniejo­wie i trans­mi­to­wa­ne­go przez telewi­zję Polsat. W sierpniu wystą­pi­ła podczas koncertu "#iDANCE" na festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie. Również w 2018 udzie­li­ła się wokalnie w projek­cie artystycz­nym "Czarna Polana" w reżyse­rii Tomasza Bagiń­skie­go oraz nagrała piosenkę "Miłość" na potrzeby albumu pt. Tischner. Mocna nuta, który został nagrany ku pamięci ks. Józefa Tisch­ne­ra i był nomino­wa­ny do Fryde­ry­ków w katego­rii "album roku folk/​muzyka świata". 14 lutego 2019 wystą­pi­ła podczas koncertu walen­tyn­ko­we­go "Tango show dla zakocha­nych", który odbył się Studiu Koncer­to­wym Polskie­go Radia im. Witolda Lutosław­skie­go w Warsza­wie. W marcu uświet­ni­ła występem galę rozdania Fryde­ry­ków. W kwietniu zagrała trzy koncerty z Goranem Brego­vi­ciem i wydała singel "Dawaj w długą". W czerwcu wystą­pi­ła podczas koncertu "Polskę kocham", zorga­ni­zo­wa­ne­go w Gdańsku przez Europej­skie Centrum Solidar­no­ści z okazji 30. rocznicy pierw­szych częścio­wo wolnych wyborów parla­men­tar­nych w Polsce, a także podczas koncertu Gwiazdy dla Ziemi – Earth Festival w Uniejo­wie i w ramach trasy Lato z radiem w Zakopa­nem. Od czerwca do paździer­ni­ka wystę­po­wa­ła z innymi artyst­ka­mi w ramach projektu koncer­to­we­go "Women’s Voices. Kobiety ratują planetę". W sierpniu ponownie wystą­pi­ła w koncer­cie "#iDance" podczas festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie. W grudniu wystą­pi­ła podczas koncertu świątecz­ne­go "Najpięk­niej­sze kolędy" w kościele parafial­nym pw. Matki Bożej Często­chow­skiej w Lubinie.

Lata 2020-

W styczniu 2020 premierę miała piosenka "Ramię w ramię", którą nagrała wspólnie z Viki Gabor. W maju wzięła udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycz­ne­go pracu­ją­ce­go w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Działalność biznesowa

Równo­le­gle z działal­no­ścią muzyczną, skupiła się na działal­no­ści produ­cenc­kiej. W 2001, wraz z Tomikiem Grewiń­skim, zawią­za­ła spółkę produ­cenc­ką Kayax. Pierw­szym efektem współ­pra­cy było siedem utworów na płycie Ewy Bem pt. Mówię tak, myślę nie. W kolej­nych latach wydała albumy wykonaw­ców, takich jak Monika Brodka, Zakopo­wer, Hey, Andrzej Smolik, Urszula Dudziak, Artur Rojek, Krzysz­tof Kiljań­ski, Maria Peszek, Krzysz­tof Zalewski, Daria Zawiałow czy Mary Komasa, jak również album kompi­la­cyj­ny pt. Music 4 Boys & Gays (2007), który adreso­wa­ny był do homoseksualistów.

Pod koniec 2018 pod szyldem wytwórni ruszyła z projek­tem muzycz­nym My Name Is New, mający na celu promo­wa­nie debiu­tu­ją­cych wykonawców.

Działalność polityczna

W 2007 związała się z powstałą wówczas Partią Kobiet. W 2016 podjęła współ­pra­cę z Komite­tem Obrony Demokra­cji, biorąc udział we wrześnio­wym marszu i wygła­sza­jąc na nim przemó­wie­nie przeciw­ko działa­niom rządu w sprawach aborcji. W 2017 wystą­pi­ła w spocie ruchu społecz­ne­go Kultura Niepod­le­gła, sprze­ci­wia­ją­ce­mu się "podpo­rząd­ko­wa­niu kultury polity­kom i partiom politycznym".

W maju 2017 zrezy­gno­wa­ła z występu na LIV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu z powodów politycz­nych oraz jako "znak jedności z tymi, którzy na cenzu­ro­wa­nym byli i nadal pozosta­li", wyraża­jąc nieza­do­wo­le­nie z działal­no­ści Telewi­zji Polskiej.

Działalność społeczno-charytatywna

Współ­pra­co­wa­ła z Komite­tem Ochrony Praw Dziecka. Zasia­da­ła w Radzie Polskiej Fundacji Muzycz­nej. Współ­pra­co­wa­ła z Fundacją Uli Jawor­skiej, angażu­jąc się akcje profi­lak­ty­ki zdrowot­nej. Wspie­ra­ła kampanię, przepro­wa­dza­ną przez firmę farma­ceu­tycz­ną Merck Serono, zachę­ca­ją­cą do przepro­wa­dza­nia działań eduka­cyj­nych związa­nych z choro­ba­mi tarczycy. W 2019 wsparła akcję kanału Disco­ve­ry Life "#Badam­Pier­si" zachę­ca­ją kobiety do profi­lak­ty­ki w badaniu piersi.

Zaanga­żo­wa­ła się w ogólno­pol­ską kampanię społecz­ną Pij mleko! Będziesz wielki. W 2007 zaśpie­wa­ła w koncer­cie "Podziel się posił­kiem", mającym promować akcję dożywia­nia dzieci. Brała udział w kampanii Fundacji Polsat: "A wystar­czy naprawdę niewiele – wystar­czy chcieć" (2008) i "Dzieci dzieciom" (2009). Chary­ta­tyw­nie wzięła udział w nagraniu audio­bo­oków dla pacjen­tów szpitali dziecię­cych w całej Polsce: "Bajki oparte na Faktach" w 2013 i "Klub Sportowy Koźlątko" w 2016. W 2018 wraz z Grzego­rzem Hyżym zagrała w specjal­nym odcinku teletur­nie­ju Milio­ne­rzy, a wygraną z programu – czek na 40 tys. zł – przeka­za­li na rzecz Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Również w 2018 wsparła akcję "Podaruj wigilię" Stowa­rzy­sze­nia "Mali bracia ubogich". W 2019 wystą­pi­ła w mikołaj­ko­wym bloku rekla­mo­wym telewi­zji Polsat, z którego dochód – ponad 1,2 mln zł – został przeka­za­ny na leczenie i rehabi­li­ta­cję podopiecz­nych Fundacji Polsat.

Została ambasa­dor­ką polskie­go oddziału Świato­we­go Funduszu na rzecz Przyrody; brała udział w akcji WWF Godzina dla Ziemi (2009). W 2018 i 2019 wystą­pi­ła podczas pierw­szej i drugiej edycji koncertu "Gwiazdy dla Ziemi – Earth Festival", mającego na celu uświa­da­mia­nie ludzi na temat global­ne­go problemu związa­ne­go z zanie­czysz­cze­niem środo­wi­ska. W 2019 włączyła się w projekt koncer­to­wy Pauliny Przybysz "Women’s Voices. Kobiety ratują planetę".

Zaanga­żo­wa­ła się w kampanię społecz­ną Kultura się liczy prowa­dzo­ną przez Narodowe Centrum Kultury.

Pozostałe przedsięwzięcia

W 2004 uczest­ni­czy­ła w sztafe­cie z ogniem olimpij­skim podczas Letnich Igrzysk Olimpij­skich w Atenach.

Była prowa­dzą­cą autor­skie­go programu rozryw­ko­we­go TVN To było grane (1998), jurorką w Fabryce gwiazd (2008) i jednym odcinku programu Super­STAR­cie (2014) oraz trenerką w pierw­szej edycji The Voice of Poland (2011). Za bycie trenerką w The Voice of Poland zdobyła nomina­cję do Teleka­mer 2011 w katego­rii "juror". Była gościem progra­mów Dzień z… (2003), Kultowe rozmowy (2014), Lustro (2016), Siła kobiet (2016)Zielone gwiazdy (2019) oraz talk-shows Bezludna wyspa (2006), Kuba Wojewódz­ki (2002, 2003), Jazda Figurowa (2009) i 20m2 (2015), a także uczest­nicz­ką teletur­nie­ju Milio­ne­rzy (2018). Współ­pro­wa­dzi­ła jeden z koncer­tów podczas 42. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu (2005) i Sopot Festival 2007 oraz galę rozdania Fryde­ry­ków 2008.

Zanga­żo­wa­ła się w kampanię promo­cyj­ną inter­ne­to­we­go serwisu infor­ma­cyj­ne­go Arena​.pl (2002) oraz rozgło­śni radio­wych: Radio Zet (2003, 2006), RMF Classic (2011) i Melora­dio (2018). Wystą­pi­ła w kampanii rekla­mo­wej marki obuwni­czej Inblu (2003), sieci telefo­nii komór­ko­wej Orange Pop (2005) i Orange (2006), kanału muzycz­ne­go VH1 Polska (2005), marki herba­cia­nej Lipton (2007), produ­cen­ta kosme­ty­ków AA (2009) i sieci sklepów Fresh­mar­ket (2014). Za muzykę napisaną do reklamy Orange Pop dostała nagrody na festi­wa­lach Crack­film, Kreatura i Złote Orły. W 2004 stworzy­ła linię perfum i kosme­ty­ków "Kayah Women" i "Kayah Men".

Współ­two­rzy­ła inter­ne­to­we nRadio. Współ­pra­co­wa­ła nad audycją 3 piosenki w Radio Zet Chilli. Od 2017 prowadzi audycję "Tu i teraz" w Meloradiu.

Wzięła udział w sesjach zdjęcio­wych do okładek czaso­pism, takich jak "Playboy" (1996, 1997, 2003), "Elle Polska" (1999), "Boutique" (2005), "Gala" (2006, 2010), "Viva!" (2007), "Olivia" (2011), "Zwier­cia­dło" (2012) i "Sens" (2015). W 2011 była felie­to­nist­ką "Gali".

Wystą­pi­ła gościn­nie w seria­lach TVN Niania (2005) i Druga szansa (2016). Zagrała Marię Corazzi w filmie Dublerzy i serialu TVP1 serialu o tym samym tytule; obie produk­cje miały premierę w 2006. Brała również udział w zdjęciach próbnych do ekrani­za­cji powieści Henryka Sienkie­wi­cza Ogniem i mieczem w reżyse­rii Jerzego Hoffmana, jednak ostatecz­nie nie dostała się do obsady filmu, a rolę Horpyny odegrała Rusłana Pysanka. Zagrała gwiazdę w filmie Piksele (2009).

W styczniu 2019 zapowie­dzia­ła trwanie prac nad książką autobio­gra­ficz­ną, nad którą współ­pra­co­wa­ła z Agniesz­ką Wójto­wicz.

Charakterystyka muzyczna i inspiracje

Na albumie Kamień, który traktuje jako "prawdzi­wy debiut", umieści­ła materiał łączący brzmie­nia soulowe z jazzem i R&B, do których powró­ci­ła przy nagry­wa­niu płyty Skała. Zainte­re­so­wa­ła się także brzmie­nia­mi disco i elektro­nicz­ny­mi, co słychać na płytach ZebraJakaJa­Kay­ah. Po wydaniu płyt KamieńJakaJa­Kay­ah zaczęła być nazywana w mediach "zdolną propa­ga­tor­ką muzyki soul i R&B w Polsce". W między­cza­sie nagrała też album Kayah & Bregović z muzyką bałkań­ską. Przy okazji płyty Stereo typ powró­ci­ła do brzmień popowych. Przy tworze­niu krążka Trans­orien­tal Orche­stra inspi­ro­wa­ła się muzyką żydowską, a także zaśpie­wa­ła na nim w językach: hebraj­skim, arabskim, jidysz i ladino.

Wpływ na popkulturę

Uchodzi za jedną z najcie­kaw­szych i najwięk­szych polskich gwiazd muzyki, jedną z najpo­pu­lar­niej­szych polskich wokali­stek i gwiazdę.

W progra­mie rozryw­ko­wym Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo w postać wokalist­ki wcielili się: Mariusz Totoszko (zaśpie­wał utwór "Prawy do lewego"), Anna Czarto­ry­ska-Niemczyc­ka ("Testo­ste­ron"), Agniesz­ka Twardow­ska ("Na językach)", Kasia Moś ("Po co") i Katarzy­na Ptasiń­ska ("Byłam różą").

Życie prywatne

Podczas nagry­wa­nia programu To było grane poznała produ­cen­ta telewi­zyj­ne­go, Rinke Rooyensa. 5 sierpnia 1998 pobrali się, a 1 grudnia 1998 urodził im się syn, Roch. W 1999 małżon­ko­wie otrzy­ma­li Srebrne Jabłko, nagrodę przyzna­wa­ną w plebi­scy­cie czytel­ni­ków miesięcz­ni­ka Pani "najwspa­nial­szym polskim parom". Od 2002 byli w separa­cji, ostatecz­nie rozwie­dli się w 2010. W latach 2005–2009 była związana z Sebastia­nem Karpie­lem-Bułecką, później spoty­ka­ła się z senegal­skim muzykiem Pako Sarrem. Od 2017 jest związana z Jarosła­wem Grzywiń­skim, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

Jest wegeta­rian­ką. Była związana ze szkołą kabały. Cierpi na chorobę Hashi­mo­to.

Posiada dom w Rio de Janeiro. W 2007 jej majątek szaco­wa­ny był na ok. 1,5 mln złotych. Była jedną ze "100 najcen­niej­szych gwiazd polskie­go show-biznesu" według danych magazynu "Forbes Polska"; jej wizeru­nek został wycenio­ny przez rekla­mo­daw­ców na 391 tys. zł w 2008 (34. miejsce), 390 tys. zł w 2009 (35. miejsce), 360 tys. zł w 2010 (64. miejsce), w 2011 zajęła 29. miejsce, 381 tys. w 2012 (53. miejsce), 529 tys. zł, w 2013 (21. miejsce) i 269 tys. w 2014 (51. miejsce). W 2015 rankingu nie publikowano.

Nagrody i nominacje


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI