Kazik Na Żywo
Biografia

Kazik Na Żywo

Zródło: Spotify

Kazik na Żywo (znana również jako KnŻ, knż bądź kaenżet) – polska grupa wykonu­ją­ca muzykę z pogra­ni­cza rapcore i rocka.

Historia

Zespół (począt­ko­wo pod nazwą Kazik) powstał w 1991 roku w składzie: wokali­sta Kazik Staszew­ski, gitarzy­sta Adam "Burza" Burzyń­ski, basista Michał "Kwiatek" Kwiat­kow­ski oraz perku­si­sta Kuba Jabłoń­ski. Formacja grała począt­ko­wo wyłącz­nie utwory z solowych projek­tów Kazika, później uległo to zmianie. Najważ­niej­szym koncer­tem na początku istnie­nia kapeli był występ podczas festi­wa­lu w Sopocie w 1992 roku. W 1994 roku zespół Kazik wydał swoją pierwszą płytę Na żywo, ale w studio.

Tuż po nagraniu płyty modyfi­ka­cji uległ skład – perku­si­stę Kubę Jabłoń­skie­go zastąpił Tomasz Goehs, a niedługo po tym w szeregi wstąpił gitarzy­sta Robert "Litza" Friedrich. W 1995 roku ukazała się druga płyta Porozu­mie­nie ponad podzia­ła­mi. W 1998 roku zespół dołączył do projektu "Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi" a jego kawałek znalazł się na pierw­szej składan­ce Muzyka przeciw­ko rasizmo­wi, firmo­wa­nej przez Stowa­rzy­sze­nie Nigdy Więcej.

W 1999 roku grupa wydała trzeci album: Las Maquinas de la Muerte. W połowie 2000 roku zespół opuścił Robert Friedrich (zastąpił go Olaf "Off" Derigla­soff). W 2002 roku wyszła płyta – wydaw­nic­two podsu­mo­wu­ją­ce dotych­cza­so­wą działal­ność koncer­to­wą zespołu pt.: Występ.

W 2004 roku zespół przerwał działal­ność, a ostatni wówczas koncert grupa zagrała 23 maja 2004 w Warsza­wie w Parku Skary­szew­skim. Rok później menedżer zespołu, Piotr Wieteska, założył zespół Buldog, do którego zaprosił Kazika Staszew­skie­go oraz eks-członków Kultu. Grupa na koncer­tach sygno­wa­nych jako Kazik & Buldog grała, oprócz własnych piosenek, najbar­dziej znane utwory knż.

Pod koniec maja 2008 zapadła decyzja o reakty­wa­cji zespołu Kazik Na Żywo. Pierwszy koncert po reakty­wa­cji knż odbył się 14 lutego 2009 w toruń­skim Studenc­kim Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa". Powró­co­no do składu z lat 1995–2000 (gitarzy­stą został ponownie Robert Friedrich).

13 września 2011 oficjal­nie poinfor­mo­wa­no, że w tym dniu grupa rozpo­czę­ła nagry­wa­nie nowej płyty, która nazwano Bar La Curva /​ Plamy na słońcu. Nagry­wa­nie albumu odbywało się w studiu RecPu­bli­ca w miejsco­wo­ści Lubrza. Reali­za­to­ra­mi byli Burzyń­ski, Friedrich i Łukasz Olejar­czyk. Album miał premierę 28 listo­pa­da i ukazał się ponownie nakładem wytwórni S.P. Records. Album został wyróż­nio­ny złota płytą (w ciągu tygodnia od premiery osiągnął sprzedaż co najmniej 15 000 egzemplarzy).

8 listo­pa­da 2014 roku zespół ogłosił na swojej oficjal­nej stronie inter­ne­to­wej zakoń­cze­nie działal­no­ści i rozpad w 2015 roku. Na luty i w marzec 2015 roku została zapla­no­wa­na ostatnia trasa koncer­to­wa pod hasłem: Ostatni koncert w mieście.

19 sierpnia 2016 r. KNŻ zagrał swój jedyny koncert w 2016 r. i ostatni w mieście, w ramach Ciesza­now­skie­go Rock Festi­wa­lu (3x Kazik).

13 paździer­ni­ka 2018 w Poznaniu KNŻ zagrał 3 utwory w ramach koncertu z okazji 50 urodzin Litzy w Poznaniu. Zespół wystąpił w składzie Litza, Burza, Kwiatek i Goehs. Kazik nie wystąpił z zespołem, ponieważ był w tym czasie na wakacjach za granicą. Michał Kwiat­kow­ski zaśpie­wał utwory "Tata Dilera" i "Kalifor­nia ponad wszystko", następ­nie zespół zagrał "Przy słowie" z gościn­nym udziałem perku­si­sty Luxtor­pe­dy, Tomasza Krzyża­nia­ka jako wokalisty.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI