Kombi
Biografia

Kombi

Zródło: Spotify

Kombi (nazwa styli­zo­wa­na: KOMBI) – polski zespół muzyczny, założony w 1969 roku przez Sławo­mi­ra Łosow­skie­go, wystę­pu­ją­cy począt­ko­wo pod nazwą Akcenty, a po jej zmianie w 1976 jako Kombi. Nazwa zespołu pochodzi od kombi­na­cji różnych stylów muzycznych.

W począt­ko­wym okresie działal­no­ści grupa wykony­wa­ła muzykę z pogra­ni­cza stylów jazz-rock, fussion, rock. W końcu lat 70. kojarzo­ny był jako sztan­da­ro­wy zespół Muzyki Młodej Genera­cji. Od początku lat 80. ukształ­to­wał się znany do dzisiaj styl Kombi, charak­te­ry­zu­ją­cy się wiodącą rolą instru­men­tów klawiszowych.

Muzyka zespołu bliska jest stylom elektro-rock i synth pop. Kombi było jednym z najpo­pu­lar­niej­szych polskich zespołów dekady lat 80. Charak­te­ry­stycz­ne dla zespołu jest to, że poza piosen­ka­mi wykonuje także wiele utworów instrumentalnych.

Do najpo­pu­lar­niej­szych piosenek zespołu zalicza się m.in. "Black and White", "Hotel twoich snów", "Jej wspomnie­nie", "Kochać cię – za późno", "Królowie życia", "Linia życia", "Nie ma zysku", "Nasze rendez - vous", "Przytul mnie", "Słodkie­go miłego życia", "Za ciosem cios".

Najpo­pu­lar­niej­sze utwory instru­men­tal­ne zespołu to "Cyfrowa gra", "Kompu­te­ro­we serce", "Bez ograni­czeń", "Taniec w słońcu", "Wspomnie­nia z pleneru" czy "Zacza­ro­wa­ne miasto".

Początki zespołu, działalność pod szyldem Akcenty (1969–1976)

Zespół został założony w 1969 roku pod nazwą Akcenty przez Sławo­mi­ra Łosow­skie­go jako jego autorski projekt muzyczny. Zaczynał od występów w młodzie­żo­wych i studenc­kich klubach Trójmia­sta, grając covery takich artystów jak The Animals czy Jimi Hendrix. Od 1971 Akcenty były w nurcie muzyki impro­wi­zo­wa­nej i ekspe­ry­men­tal­nej. Autor­skie utwory Akcentów stały się kompo­zy­cja­mi instru­men­tal­ny­mi, często o rozbu­do­wa­nych formach, zmienia­ją­cych się podzia­łach rytmicz­nych oraz bogatych impro­wi­za­cjach. Zespół wziął udział w trzech edycjach festi­wa­lu Młodzie­żo­wej Muzyki Współ­cze­snej w Kaliszu. Na ostatnim z nich, w 1973 w składzie Łosowski, Gągałka, Rucki zespół zdobył pierwszą nagrodę, wykonu­jąc kompo­zy­cje Łosow­skie­go: "Bumerang", "Siódme żebro" i "Zapyla­nie". Ponadto Akcenty cztero­krot­nie wystą­pi­ły we Wrocła­wiu na festi­wa­lu Jazz nad Odrą; w 1973 zespół zdobył tam wyróż­nie­nie, a rok później Łosowski główną nagrodę indywidualną.

Po chwilo­wym okresie z muzyką impro­wi­zo­wa­ną i ekspe­ry­men­tal­ną Łosowski posta­no­wił wrócić do rocko­wych korzeni. W 1975 rozstał się ze swoją dotych­cza­so­wą sekcją rytmicz­ną (Jan Rucki, Zbigniew Gura) i przebu­do­wał skład zespołu. Przyjął do grupy śpiewa­ją­ce­go basistę Zbignie­wa Sentow­skie­go. W ośrodku wczaso­wym na Kaszu­bach usłyszał rocko­we­go perku­si­stę Jana Plutę, którego po kilku dniach przesłu­chał i zapro­po­no­wał mu współ­pra­cę. Zespół w składzie Łosowski, Sentow­ski, Pluta zaczął od września występy w klubie Rudy Kot. Jesienią 1975 Łosowski rozstał się z Sentow­skim i przyjął na jego miejsce basistę Walde­ma­ra Tkaczyka, a pod koniec roku gitarzy­stę Grzego­rza Skawiń­skie­go. W ten sposób Łosowski ukształ­to­wał nowy skład Akcentów, odpowia­da­ją­cy kierun­ko­wi muzycz­ne­mu, który obrał. Zespół rozpo­czął prace nad reper­tu­arem oraz koncer­to­wał w klubach młodzie­żo­wych i studenckich. 

W 1975 Łosowski nawiązał współ­pra­cę z Bałtycką Agencją Artystycz­ną w Sopocie, co dało możli­wość grania większej ilości koncer­tów i lepszej promocji zespołu. Łosowski we współ­pra­cy z agencją opraco­wał plan promo­cyj­ny, elemen­tem którego miała być zmiana nazwy zespołu na bardziej współ­cze­sną. Decyzję o zmianie nazwy lider podjął 4 lipca 1976 roku w czasie występu zespołu na żywo w audycji "Bałtyc­kie Forum Muzyczne" Radia Gdańsk. Wtedy to zespół rozpo­czął swój występ jako Akcenty, a zakoń­czył już jako Kombi.

Złoty okres Kombi (1976–1991)

Pierwszy duży koncert pod nazwą Kombi zespół zagrał 2 sierpnia 1976 w sopoc­kiej Operze Leśnej na festi­wa­lu "Pop Session". W 1978 Kombi wystą­pi­ło podczas koncer­tów Muzyka Młodej Genera­cji, wraz z grupami: Exodus, Krzak i Heam. W 1979 zespół wystąpił na Muzycz­nym Campingu w Lubaniu (w dniu koncertu "Muzyka Młodej Genera­cji") obok takich wykonaw­ców jak: Exodus, Irjan, Krzak, Heam, Bogdan Gajkow­ski i "Magiczna Maszyna", czy Porter Band. W tym też roku (1979) ukazał się debiu­tanc­ki singel zespołu z instru­men­tal­ną kompo­zy­cją "Wspomnie­nia z pleneru", natomiast rok 1980 przyniósł pierwszy longplay pt. Kombi (znany również jako "płyta z muchą") z przebo­ja­mi "Hotel twoich snów" i "Przytul mnie". 7 czerwca 1980 zespół wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie, gdzie prócz własnych utworów zapre­zen­to­wał własną inter­pre­ta­cję piosenki "Them Changes" z reper­tu­aru Carlos'a Santany i Buddy'ego Miles'a.

Drugi album, zatytu­ło­wa­ny Królowie życia, został nagrany na przeło­mie 1980/​1981. Zawierał m.in. utwór tytułowy oraz kompo­zy­cję "Bez ograni­czeń", będącą przez wiele lat muzyczną czołówką audycji telewi­zyj­nej 5-10-15. W 1981 ukazał się singel z utworem instru­men­tal­nym "Taniec w słońcu" (sprze­da­ny w ponad 250 tys. egzem­pla­rzach), który był powszech­nie grany na dysko­te­kach. Do grupy dołączył nowy perku­si­sta – Jerzy Piotrow­ski, a zespół wyruszył w duże trasy koncer­to­we za granicą.

Pod koniec 1982 Kombi nagrało na single nowe piosenki "Inwazja z Plutona" i "Nie ma jak szpan", zaś w 1983 piosenkę "Linia życia" i instru­men­tal "Kompu­te­ro­we serce". Zespół równo­cze­śnie nagrywał materiał na trzecią płytę pt. Nowy rozdział. Nagrania te utrzy­ma­ne były w nowej styli­sty­ce, która stała się rozpo­zna­wal­nym stylem Kombi. Łosowski wykorzy­stał w nagra­niach m.in. synte­za­to­ry Multi­mo­og, Mini Korg 700s i Prophet 5, a Jerzy Piotrow­ski perkusję elektro­nicz­ną Simmons (model SDS V). Album, wydany w 1984, odniósł bardzo duży sukces komer­cyj­ny i zawierał wielkie przeboje takie jak: "Słodkie­go miłego życia", "Nie ma zysku" i "Kochać cię – za późno". Na XXI Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu zespół wielo­krot­nie bisował z piosenką "Słodkie­go miłego życia" i zdobył nagrodę publicz­no­ści. Kombi nawią­za­ło współ­pra­cę z londyń­ską firmą Passion Records, czego efektem była promocja zespołu na targach muzycz­nych MIDEM w Cannes i nagranie anglo­ję­zycz­nych wersji kilku piosenek z Nowego rozdzia­łu oraz nowych "You Are Wrong" i "Obses­sion". W listo­pa­dzie tego samego roku wydany został czwarty album pt. Kombi 4, na którym znalazły się przeboje: "Nasze randez-vous", "Za ciosem cios", "Black and White" i "Czekam wciąż". Na tym albumie Łosowski jako pierwszy w Polsce wykorzy­stał sampler Ensoniq Mirage. Nagrywał i przetwa­rzał sample własnego głosu i różnych dźwięków z otocze­nia, które wykorzy­stał w kilku utworach, m.in. w "Za ciosem cios", "Kombi-music" oraz "Black and White". Poza synte­za­to­ra­mi Mini Korg 700s i Sequen­tial Circuits Prophet-5 wykorzy­stał synte­za­tor Yamaha DX7 i automat perku­syj­ny Yamaha RX11. Jako pierwszy wykorzy­stał też komputer Commo­do­re 64 (jako sekwen­cer MIDI). 

W 1986 z okazji 10-lecia działal­no­ści zespołu pod nazwą Kombi odbyła się seria kilku­dzie­się­ciu koncer­tów w Polsce, a także za granicą. Rezul­ta­tem trasy była koncer­to­wa płyta 10 years – The best of Live, na której znalazł się zapis występu w Sopocie. W tym samym roku Jerzy Piotrow­ski opuścił Kombi, a za perkusją zasiadł ponownie Jan Pluta. Ten jednak szybko podjął decyzję o opusz­cze­niu zespołu. Odtąd grupa zaczęła wystę­po­wać jako trio. Wiosną 1987 odbyło się pierwsze tournée grupy po Ameryce Północ­nej. W tym samym roku zespół odwie­dził z wystę­pa­mi Włochy i Niemcy, a w kolejnym m.in. Wielką Brytanię i Grecję. W 1988 zespół zareje­stro­wał materiał do piątego LP pt. Tabu, który wydano rok później. Znalazły się na nim przeboje: "Niety­kal­ni – skamie­nia­łe zło", "Pamiętaj mnie" (jedna z pierw­szych pozycji albumu upublicz­nio­na jesienią 1988) oraz "Tabu – obcy ląd". Na okładce Tabu wykorzy­sta­no rysunki Sławo­mi­ra Łosowskiego.

Obchody 15-lecia i zawieszenie działalności (1991–1995)

W 1991 roku zespół obcho­dził 15-lecie działal­no­ści pod nazwą Kombi. Wydany został album The Best of Kombi z 16 najwięk­szy­mi przebo­ja­mi w nowych wersjach nagra­nych w studiu Łosow­skie­go. W lipcu w Sopocie odbył się legen­dar­ny koncert z okazji jubile­uszu, który został sfilmo­wa­ny i wyemi­to­wa­ny przez Telewi­zję Polską. Do zespołu jako perku­si­sta dołączył syn Sławo­mi­ra Łosow­skie­go – Tomasz Łosowski. Podczas wydarze­nia, gościn­nie wystąpił również Jerzy Piotrow­ski. Koncert został zareje­stro­wa­ny w formacie cyfrowym i doczekał się kilku wydań na płytach CD pod nazwami takimi jak Koncert 15-lecia czy Ostatni koncert. Na początku 1992 zespół wyjechał po raz trzeci do Ameryki, gdzie Skawiń­ski i Tkaczyk podjęli decyzję o odejściu z grupy na rzecz autor­skie­go projektu muzycz­ne­go pod nazwą Skawal­ker (w później­szym czasie O.N.A.). Kombi w składzie z nimi zagrało jeszcze kilka koncer­tów, które były wcześniej ustalone. Sławomir Łosowski zaczął pracować nad uzupeł­nie­niem składu zespołu i przesłu­chi­wać kandy­da­tów na nowych muzyków, jednak z powodu raptow­ne­go pogor­sze­nia się w tym czasie stanu żony (choru­ją­cej na SM) musiał zawiesić działal­ność zespołu. W latach 1993–1994 nagrał z perku­si­stą Tomaszem Łosow­skim wcześniej przygo­to­wa­ny materiał na płytę instru­men­tal­ną Nowe narodzi­ny. Album był utrzy­ma­ny w charak­te­ry­stycz­nym dla Kombi klimacie, którego brzmie­nie nawią­zy­wa­ło do lat 80. Po raz pierwszy przy nagry­wa­niu wszyst­kich utworów całko­wi­cie zrezy­gno­wa­no z gitary. Rolę basisty gościn­nie przejął Łukasz Rutkow­ski. Płyta została wydana nakładem wytwórni muzycz­nej X-Serwis w 1995 roku, jednakże nie zapowia­da­ła stałego powrotu Łosow­skie­go do branży muzycznej.

Powrót Łosowskiego i reaktywacja Kombi (2004–2014)

Za namową fanów, Łosowski wrócił do koncer­to­wa­nia w 2004 koncer­tem instru­men­tal­nym "Nowe narodzi­ny" w Łebie. Rok wcześniej, w 2003 trzech byłych muzyków jego zespołu: Grzegorz Skawiń­ski, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta utworzy­ło zespół pod nazwą Kombii. 

W 2005 Sławomir Łosowski przyjął do swojego zespołu wokali­stę Zbignie­wa Fila. Grupa po wznowie­niu działal­no­ści począt­ko­wo wystę­po­wa­ła jako solowy projekt lidera pod nazwą Łosowski. W 2007 ukazał się pierwszy po wznowie­niu działal­no­ści singel zespołu pt. "Niebo, które czeka", natomiast dwa lata później wydane zostały dwa kolejne: "Miłość to dwoje nas" i "Pekin – digital sound". W 2009 ukazał się trzypły­to­wy album pt. Zacza­ro­wa­ne miasto. Płyta zawie­ra­ła 10 premie­ro­wych utworów oraz stare przeboje Kombi we współ­cze­snym wykona­niu, zareje­stro­wa­ne na koncertach.

W 2013 zespół Łosow­skie­go zmienił nazwę na Kombi Łosowski. Nazwisko lidera miało ułatwiać identy­fi­ka­cję zespołu Kombi wobec funkcjo­no­wa­nia grupy o łudząco podobnej nazwie Kombii. W grudniu tego samego roku ukazał się album Live składa­ją­cy się z płyt: "Live" (10 najwięk­szych hitów + 6 utworów nowych), "Drogą czasu" z niewy­da­ny­mi dotąd lub mniej znanymi utworami instru­men­tal­ny­mi (z lat 1973–2011) oraz "Kamerą fanów" z nagra­nia­mi video autor­stwa fanów z koncer­tów zespołu.

18 marca 2013 Łosowski w celu zabez­pie­cze­nia dóbr osobi­stych złożył wniosek o rejestra­cję nazwy Kombi w Urzędzie Paten­to­wym RP.

Z począt­kiem 2014 zespół przyjął nowego gitarzy­stę basowego – Karola Kozłow­skie­go. Pod koniec maja zespół wydał singel "Jaki jest wolności smak". W okresie wakacyj­nym zespół Kombi Łosowski był jedną z gwiazd trasy Lata z Radiem. We wrześniu Sławomir Łosowski wraz z pozosta­ły­mi człon­ka­mi grupy powrócił do koncer­to­wa­nia pod nazwą Kombi.

Czasy najnowsze (od 2015)

2 grudnia 2015 w sieci pojawił się singel "Na dobre dni" zapowia­da­ją­cy nową płytę studyjną grupy. 22 stycznia 2016 odbyła się premiera albumu pt. Nowy album. Kolejnym singlem promu­ją­cym płytę został utwór "Miłością zmieniaj świat" z gościn­nym udziałem rapera Jakuba Gołdyna.

13 maja 2016 nakładem wydaw­nic­twa In Rock ukazała się książka Kombi. Słodkie­go miłego życia. Prawdzi­wa historia autor­stwa Sławo­mi­ra Łosow­skie­go oraz Wojcie­cha Korze­niew­skie­go. Wkrótce po tym, 24 czerwca w Gdańsku odbył się koncert 40-lecia zespołu z gościn­nym udziałem Wiktora Tatarka na gitarze. 12 czerwca 2017 miała miejsce premiera płyty CD /​ DVD pt. Koncert 40-lecia z zapisem z tego wydarze­nia. 16 września zespół wystąpił gościn­nie na 54. Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu w trakcie koncertu "Premiery", gdzie zapre­zen­to­wał publicz­no­ści swoje dwa najwięk­sze przeboje: "Kochać cię – za późno" i "Słodkie­go miłego życia". 31 grudnia był jedną z gwiazd programu Sylwe­ster Marzeń.

8 czerwca 2018 zespół wystąpił w ramach koncertu Przebój na Mundial podczas 55. Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie zapre­zen­to­wał utwór "Polska drużyna". Piosenka wygrała ten konkurs, głównie dzięki głoso­wa­niu publicz­no­ści przez SMS-y. 24 sierpnia w Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej odbył się koncert pod hasłem "Jaki jest wolności smak". Zespół z towarzy­sze­niem Orkie­stry Symfo­nicz­nej Filhar­mo­nii im. Mieczy­sła­wa Karło­wi­cza w Szcze­ci­nie dał pokaz swoich najwięk­szych przebo­jów w nowych aranża­cjach, tym samym świętu­jąc obchody setnej rocznicy odzyska­nia przez Polskę niepod­le­gło­ści. Z tego koncertu ukazały się kolejno dwa nagrania: "Słodkie­go miłego życia" i "Na dobre dni".

17 grudnia 2018 zespół pod szyldem Kombi i Przyja­cie­le wypuścił świątecz­ny singel, będący własną inter­pre­ta­cją trady­cyj­nej kolędy "Przybie­że­li do Betlejem". Obok grupy, w nagraniu wzięli udział Andrzej Nowak, Szymon Wydra, Adam Wolski oraz Krzysz­tof "Jary" Jaryczew­ski. Singel doczekał się teledy­sku z udziałem zapro­szo­nych gości.

28 lipca 2019 w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej odbył się jubile­uszo­wy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycz­nej Sławo­mi­ra Łosow­skie­go. Na scenie z zespołem gościn­nie wystą­pi­li również Leszek Możdżer, MC Silk, Andrzej Nowak i DJ Spox. Koncert popro­wa­dził Marek Niedź­wiec­ki. 13 sierpnia Kombi wystą­pi­ło jako jedna z gwiazd Sopot Top of the Top Festival. 31 sierpnia zespół w ramach koncertu Lato Muzyka Zabawa – Pożegna­nie wakacji z Solidar­no­ścią zagrał mini-recital oparty na utworach: "Kochać cię – za późno", "Słodkie­go miłego życia", "Bez ograni­czeń energii" i "Zacza­ro­wa­ne miasto". 27 września Sławomir Łosowski i DJ Spox byli gośćmi Marii Szabłow­skiej w audycji PR1 "Muzyczne spotka­nia", gdzie zapowie­dzie­li nowe wydaw­nic­two zespołu Kombi związane z jubile­uszem 50-lecia pracy artystycz­nej Łosow­skie­go. Album kompi­la­cyj­ny Bez ograni­czeń energii 5-10-50 ukazał się 22 listo­pa­da 2019 nakładem wydaw­nic­twa MTJ.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI