Krzysztof Klenczon
Biografia

Krzysztof Klenczon

Zródło: Spotify

Krzysz­tof Antoni Klenczon (ur. 14 stycznia 1942 w Pułtusku, zm. 7 kwietnia 1981 w Chicago) – polski kompo­zy­tor, wokali­sta i gitarzy­sta muzyki rockowej.

Życiorys

Uczył się w gdańskim Studium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. W 1962 w duecie z Karolem Warginem został laure­atem I Festi­wa­lu Młodych Talentów w Szcze­ci­nie (Mały miś). W latach 1962–1964 był gitarzy­stą zespołu Niebie­sko-Czarni, z którym w 1963 wystąpił w "Olympii" w Paryżu. Lider zespołów muzycz­nych: Pięcio­li­nie (1964), Czerwone Gitary (1965–1970) i Trzy Korony (1970–1972).

Kompo­zy­tor najwięk­szych przebo­jów Czerwo­nych Gitar (obok Seweryna Krajew­skie­go): Taka jak ty, Historia jednej znajo­mo­ści, Nikt na świecie nie wie, Biały krzyż, Wróćmy na jeziora, Gdy kiedyś znów zawołam cię, Kwiaty we włosach, Powiedz stary gdzieś ty był, Jesień idzie przez park i Trzech Koron: 10 w skali Beaufor­ta, Port, Czyjaś dziew­czy­na, Natalie-piękniej­szy świat.

W grudniu 1967 w katedrze oliwskiej zawarł związek małżeń­ski z Alicją. W 1973 na stałe wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych, gdzie kompo­no­wał, nagrywał i wystę­po­wał. W latach 1978–1979 koncer­to­wał w Polsce.

Został ranny w wypadku samocho­do­wym, gdy wracał 27 lutego 1981 z koncertu chary­ta­tyw­ne­go w klubie Milford w Chicago. Zmarł 7 kwietnia 1981 w Szpitalu św. Józefa (Saint Joseph Hospital) w Chicago. Urnę z prochami złożono w dzień imienin 25 lipca 1981 na cmenta­rzu komunal­nym przy ulicy Mazur­skiej w Szczytnie.

Pamięć o artyście

Na cześć muzyka odbywają się co roku Dni i Noce Szczytna, na których główny koncert nosi imię Krzysz­to­fa Klenczo­na. Odbywał się też Ogólno­pol­ski Konkurs Piosenki im. artysty, którego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku, a ostatnia w 2008. Stałymi jurorami w konkur­sie byli: Janusz Kondra­to­wicz i Alicja Klenczon-Corona. Konfe­ran­sje­rem konkursu we wszyst­kich edycjach był dzien­ni­karz muzyczny Grzegorz Kasjaniuk.

Podobny festiwal odbywa się corocz­nie w okresie letnim od 2013 r. w miejscu urodze­nia Klenczo­na, czyli Pułtusku. W ramach festi­wa­lu oprócz Ogólno­pol­skie­go Konkursu Piosenek Klenczo­na i Czerwo­nych Gitar odbywają się m.in. koncerty innych znanych polskich wokali­stów z dawnych lat.

Istnieje dział poświę­co­ny jego pamięci na otwartej w czerwcu 2004 wystawie Francisz­ka Walic­kie­go w Gdyni.

11 paździer­ni­ka 1993 zareje­stro­wa­ne zostało w Gdyni stowa­rzy­sze­nie mające na celu propa­go­wa­nie twórczo­ści artystycz­nej Krzysz­to­fa Klenczo­na. Była to inicja­ty­wa trzech miłośni­ków jego muzyki: Adama Jarzę­biń­skie­go, Wiesława Wilcz­ko­wia­ka i Krzysz­to­fa Arseno­wi­cza. Pierwot­na nazwa to "Stowa­rzy­sze­nie Miłośni­ków Muzyki Krzysz­to­fa Klenczo­na", obecna: Stowa­rzy­sze­nie Muzyczne "Christo­pher" im. Krzysz­to­fa Klenczona.

Jedna z warszaw­skich ulic w dziel­ni­cy Bielany na Radiowie nosi imię Krzysz­to­fa Klenczo­na. Jedną z ulic w centrum Pułtuska nazwano Bulwarem Krzysz­to­fa Klenczo­na. Nazwi­skiem Klenczo­na nazwano także ulice w Sopocie i Biało­gar­dzie. Krzysz­tof Klenczon jest też patronem Publicz­ne­go Gimna­zjum w Dźwierzutach.

Jeden z gdańskich tramwa­jów (nr taborowy 1039) nosi imię artysty.

W Pułtusku od 2017 roku znajduje się jedyna w Polsce grająca ławka poświę­co­na artyście.

Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona

Od 2013 roku w Pułtusku organi­zo­wa­ny jest festiwal poświę­co­ny twórczo­ści Krzysz­to­fa Klenczo­na. Obok rywali­za­cji uczest­ni­ków konkursu organi­zo­wa­ne są: warsz­ta­ty wokalno-instru­men­tal­ne, koncert finałowy z udziałem laure­atów festi­wa­lu i zapro­szo­nych gwiazd (m.in. Czerwone Gitary, Żuki, Stan Borys, Wojciech Korda, Natalia Niemen), pokazy, wystawy, koncerty.

Książki o Krzysztofie Klenczonie

Ryszard Wolański: Krzysz­tof Klenczon. Wspomnie­nie i piosenki. Wydaw­nic­two Lester, Warszawa 1996, .

Dariusz Michal­ski: Krzysz­tof Klenczon, który przeszedł do historii. Wydaw­nic­two MG, Warszawa 2013, .

Alicja Klenczon: Krzysz­tof Klenczon. Historia jednej znajo­mo­ści. Wydaw­nic­two WAM, Kraków 2017, 

Marek Szpejan­kow­ski: Krzysz­tof Klenczon. Polski John Lennon. Agencja Wydaw­ni­cza CB, Warszawa 2019, .


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI