Kuba Sienkiewicz
Biografia

Kuba Sienkiewicz

Zródło: Spotify

Kuba Sienkie­wicz, właści­wie Jakub Sienkie­wicz (ur. 24 listo­pa­da 1961 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy, wokali­sta i gitarzy­sta, autor tekstów, lider zespołu Elektrycz­ne Gitary, z wykształ­ce­nia lekarz neurolog, posia­da­ją­cy stopień doktora nauk medycz­nych. W latach 80. był działa­czem Nieza­leż­ne­go Zrzesze­nia Studentów.

Przewod­ni­czą­cy Rady Polskiej Fundacji Muzycznej.

Kariera medyczna

W 1986 roku ukończył Akademię Medyczną w Warsza­wie. Następ­nie uzyskał specja­li­za­cję drugiego stopnia z neurologii. 

W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk medycz­nych na podsta­wie rozprawy pt. Zaburze­nia gałko­ru­cho­we w chorobie Parkin­so­na. Jego promo­to­rem był dr hab. prof. WUM Hubert Kwieciń­ski. Pracuje jako adiunkt w Klinice Neuro­lo­gii WUM.

Jest autorem Porad­ni­ka dla osób z chorobą Parkin­so­na.

Jest człon­kiem Movement Disorder Society.

Życie prywatne

Jest żonaty i ma pięcioro dzieci (2013). Jego syn i córka współ­two­rzą zespół folk-popowy Kwiat Jabłoni.

Jest bratan­kiem aktorki Krystyny Sienkiewicz.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI