Lady Pank
Biografia

Lady Pank

Zródło: Spotify

Lady Pank – polski zespół muzyczny założony w 1981 roku we Wrocła­wiu przez Jana Boryse­wi­cza i Andrzeja Mogielnickiego

.

Jedna z najpo­pu­lar­niej­szych grup w historii polskie­go rocka

.

Zespół wydał ponad 20 płyt i dziesiąt­ki przebo­jów, m

.

in

.

"Mniej niż zero", "Wciąż bardziej obcy", "Kryzy­so­wa narze­czo­na", "Zawsze tam, gdzie ty"

.

Nazwa grupy pochodzi od tytułu pierw­sze­go nagrania "Mała Lady Punk" (z nieco zmienio­ną pisownią)

.

Pierwszy oficjal­ny koncert pod szyldem Lady Pank zespół zagrał w cztero­oso­bo­wym składzie (Jan Boryse­wicz – wokal, gitara; Edmund Stasiak – gitara; Paweł "Kawka" Mielcza­rek – gitara basowa; Andrzej Polak – perkusja) 14 sierpnia 1982 roku z okazji otwarcia studenc­kie­go klubu ParkW rzeczy­wi­sto­ści był to czwarty koncert grupy po koncer­tach w Poznaniu (Rock Arena), Świno­uj­ściu, Warszawa – klub Akcent

.

W tym składzie zespół zagrał jeszcze piąty koncert w Jaśle

.

.

Początki (1981–1982)

Zespół Lady Pank został założony pod koniec 1981 roku, tuż po odejściu z Budki Suflera gitarzy­sty, kompo­zy­to­ra, Jana Boryse­wi­cza i autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego

.

Pierwszy utwór "Mała Lady Punk" Jan Boryse­wicz nagrał razem z Wojcie­chem Bruśli­kiem i Andrze­jem Dylew­skim podczas sesji nagra­nio­wej do płyty Układy Izabeli Troja­now­skiej w grudniu 1981 w krakow­skim studio Teatru Stu

.

Drugi, "Minus 10 w Rio" został już nagrany z Edmundem Stasia­kiem, Januszem Panase­wi­czem, Andrze­jem Polakiem i Pawłem Mielczar­kiem (zwrotki śpiewa Jan Boryse­wicz, a refren Janusz Panasewicz)

.

W tym czasie zespół nie miał jeszcze ustalo­ne­go stałego składu

.

Wśród osób, którym Jan Boryse­wicz propo­no­wał współ­pra­cę byli basista Mieczy­sław Jurecki i perku­si­sta Wojciech Morawski

.

Kolejne nagrania zreali­zo­wa­no, w czerwcu 1982, również w krakow­skim studio Teatru Stu

.

Były to utwory "Tańcz głupia tańcz" i "Vademe­cum Skauta"

.

Od tamtej chwili, Janusz Panase­wicz został stałym wokali­stą zespołu

.

W sierpniu 1982 w warszaw­skim klubie Park zespół oficjal­nie zadebiu­to­wał w składzie: Jan Boryse­wicz, Edmund Stasiak, Paweł Mielcza­rek i Andrzej Polak (w tym składzie zespół zagrał 5 koncertów)

.

Wkrótce założono tam pierwszy fanklub zespołu

.

W tym czasie ukazał się też pierwszy singel "Mała Lady Punk" /​ "Minus 10 w Rio"

.

Wkrótce wykla­ro­wał się skład zespołu: Jan Boryse­wicz – gitara solowa; Janusz Panase­wicz – śpiew; Paweł Mścisław­ski – bas; Edmund Stasiak – gitara oraz Jarosław Szlagow­ski – perkusja

.

W tym okresie muzyka zespołu jedno­znacz­nie oscylo­wa­ła wokół rozwi­ja­ją­ce­go się wówczas stylu New Wave (Nowa fala)

.

Największa popularność (1983–1986)

Szczyt popular­no­ści Lady Pank przypadł na rok 1983, w którym zespół zagrał ponad 360 koncer­tów (m

.

in

.

: na Rock Arenie w Poznaniu i na KFPP w Opolu)

.

W listo­pa­dzie 1983 miał miejsce galowy koncert zespołu w Hali Gwardii w Warszawie

.

Spektakl zareje­stro­wa­ła TVP

.

Zespół zagrał wówczas m

.

in

.

utwory : "Tańcz głupia tańcz", "Kryzy­so­wa narze­czo­na", "Zamki na piasku", "Wciąż bardziej obcy", "Moje Kiliman­dża­ro", "Vademe­cum skauta"

.

Oprócz "Tańcz głupia tańcz" wszyst­kie znalazły się na debiu­tanc­kiej płycie pt

.

Lady Pank wydanym pod koniec roku

.

Album był zbliżony brzmie­nio­wo do popular­nej wówczas za granicą grupy The Police

.

Zespół wówczas konku­ro­wał głównie z Republi­ką i innymi grupami, w tym: Perfect, Oddział Zamknię­ty, Lombard, Bajm i Maanam

.

Na drugim albumie pt

.

Ohyda wydanym w 1984 roku zespół przed­sta­wił utwory bardziej urozma­ico­ne i bogato zaaranżowane

.

1 kwietnia wystąpił w Sali Kongre­so­wej z okazji setnego wydania listy przebo­jów Radiowej Trójki

.

Tego samego roku dał również koncert na Poznań­skiej Rock Arenie

.

Niedługo potem podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu zespół zapre­zen­to­wał przebój pt

.

"To jest tylko rock and roll"

.

Ponadto wystąpił w filmie Pawła Karpiń­skie­go pt

.

To tylko Rock

.

W tym czasie znane stały się liczne zabawy w hotelach organi­zo­wa­ne przez Jana Borysewicza

.

Na listach przebo­jów znalazły się utwory, m

.

in: "Zabij to", "A to ohyda" czy "Tango stulecia"

.

Oprócz tego dla żartu nagrali "Augustow­skie noce" Marii Koterb­skiej (muzyka Francisz­ka Leszczyń­ska, słowa Andrzej Tylczyń­ski i Zbigniew Zapert) i prowo­ka­cyj­nie "Białą flagę" Republiki 

.

Wówczas zaczęła tworzyć się rywali­za­cja Lady Pank z Republi­ką, zorga­ni­zo­wa­na przez fanów obu grup muzycznych

.

Sami muzycy znali się prywat­nie i nie wywoły­wa­li konflik­tów, co później przypie­czę­to­wa­no tekstami Grzego­rza Ciechow­skie­go do albumu Tacy sami

.

W grudniu zespół otrzymał złote płyty za album Lady Pank Tonpres­su i Ohydę Savitoru

.

Pod koniec roku 1985 zespół rozpo­czął występy zagra­nicz­ne: w Wielkiej Brytanii, Finlan­dii (festiwal Ruisrock), ZSRR, a także trzyty­go­dnio­wą trasę koncer­to­wą po USA

.

Wówczas o podboju Ameryki przez Lady Pank w polskich mediach zrobiło się głośno

.

W Stanach została wydana płyta Drop Every­thing (anglo­ję­zycz­ny odpowied­nik pierw­sze­go albumu), która była promo­wa­na singlem i teledy­skiem "Minus Zero"

.

Sami muzycy nie znali wówczas języka angielskiego

.

Szybko zrezy­gno­wa­li z kariery w Stanach Zjednoczonych

.

Po powrocie z USA w radiu pojawiły się dwa przeboje: "Someone's round the corner" i wydana już w Polsce "Sztuka latania" zamiesz­czo­na na składan­ce pod tym samym tytułem (wspólne wydaw­nic­two m

.

in

.

z Aya RL, Mr

.

Zoob i Made In Poland), "Banalna rzecz"

.

Niedługo potem zespół wydał kolejny singel: "Raport z N

.

" /​ "Rysun­ko­wa postać"

.

W tym samym roku wystąpił jako gwiazda festi­wa­lu w Sopocie

.

Był to pierwszy koncert gdy perku­si­stę, Jarosła­wa Szlagow­skie­go, zastąpił Andrzej Dylewski (ten sam który wziął udział w nagraniu pierw­sze­go utworu "Mała Lady Punk")

.

Jan Boryse­wicz, wspoma­ga­ny wokalnie przez Janusza Panase­wi­cza nagrał muzykę do filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc", którą prezen­to­wał już w pełnym składzie w cyklu koncer­tów pt

.

"Jacek i Placek, czyli Lady Pank w poszu­ki­wa­niu krainy leniuchów"

.

Album O dwóch takich co ukradli księżyc został wydany w dwóch częściach w 1986 i 1988 roku

.

Jeszcze w tym samym roku pojawił się singel "Sly" (komp

.

i sł

.

Phil Garland) /​ "This is only rock'N'roll" zamyka­ją­cy rozdział anglo­ję­zycz­nych nagrań Lady Pank, a sam Boryse­wicz otrzymał wyróż­nie­nie i główną nagrodę najlep­sze­go kompo­zy­to­ra za "Mniej niż zero" podczas Tokio Music Festiwal

.

1 czerwca 1986 roku działal­ność Lady Pank na mocy decyzji władz została zawie­szo­na na rok po tym, jak we Wrocła­wiu podczas koncertu na Stadio­nie Olimpij­skim pijany Boryse­wicz obnażył przyro­dze­nie przed publicznością

.

Zupełnie przypad­ko­wo okładka albumu LP3 – nigdy za wiele roken­dro­la! autor­stwa Mścisław­skie­go, którego promocja przypa­da­ła na czerwiec 1986 roku przed­sta­wia ludzika ze zsunię­ty­mi spodniami

.

Kryzys grupy (1987–1992)

.

Rok 1988 dla zespołu zaczął się niezwy­kle przebo­jo­wo, od hitów "To, co mam" i "Tacy sami"

.

Andrzej Mogiel­nic­ki, który po wrocław­skim ekscesie udzie­liw­szy stanow­cze­go wywiadu dla Polityki, rozstał się z Lady Pank, został zastą­pio­ny przez: Zbignie­wa Hołdysa, Grzego­rza Ciechow­skie­go, Marka Dutkie­wi­cza i Jacka Skubikowskiego

.

W połowie roku w radiu ukazał się utwór "Zostaw­cie Titanica"

.

Latem grupa wyruszy­ła do USA, gdzie wydana została jej pierwsza płyta kompaktowa

.

W Stanach doszło do podziału grupy

.

Jan Boryse­wicz i Janusz Panase­wicz wystę­po­wa­li razem, a reszta muzyków, jako The Mix

.

Wieści docho­dzą­ce zza oceanu wskazy­wa­ły na kryzys grupy

.

W 1989 roku do Boryse­wi­cza i Panase­wi­cza ponownie dołączył Jarosław Szlagowski

.

Podczas koncer­tów w ZSRR zespół wspoma­gał Robert Jaszew­ski, natomiast w Czecho­sło­wa­cji, Bogdan Kowalewski

.

W tym samym roku, ukazała się solowa płyta Jana Bo, Królowa ciszy, której materiał znany był już fanom z ubiegło­rocz­nej kasety "Polmarku"

.

Była to pierwsza produk­cja solowa lidera Lady Pank

.

Nieco później został wydany singel "Gwiazd­ko­we dzieci" /​ "Gwiazda na wietrze", który razem z Królową ciszy złożył się na Pasto­rał­ki Jana Bo

.

W 1990 roku do Boryse­wi­cza, Panase­wi­cza i Szlagow­skie­go dołączy­li Piotr Urbanek i Kostek Joriadis

.

Niedługo potem zespół wypro­mo­wał kolejny przebój – balladę, "Zawsze tam, gdzie ty", która dała tytuł kolej­ne­mu albumowi i zadecy­do­wa­ła o jego popularności

.

Na nowej płycie wydanej również w USA wszyst­kie teksty napisał Jacek Skubikowski

.

Album "Zawsze tam gdzie ty" brzmiał nieco ciężej niż poprzed­nie płyty zespołu

.

Koncer­to­wy program zespołu uzupeł­nia­ły pierwsze przeboje Boryse­wi­cza napisane jeszcze dla Budki Suflera, "Nie wierz nigdy kobiecie" i "Bez satysfakcji"

.

W lipcu 1991 roku zespół wystąpił podczas Trzech Dekad Rocka w Polsce, potem znów znalazł się w USA, gdzie ponownie zawiesił działalność

.

W tym czasie media lanso­wa­ły kolejne przeboje z Zawsze tam, gdzie ty m

.

in

.

"Co mnie to obchodzi" i "Niedo­koń­czo­ną ulicę"

.

W telewi­zji często emito­wa­ny był teledysk do utworu, "Zawsze tam, gdzie ty"

.

Mimo iż zespół nie istniał, nadal cieszył się ogromną popularnością

.

Tego samego roku ukazała się pierwsza składan­ka grupy w formacie CD o nazwie The Best of Lady Pank

.

W 1992 Boryse­wicz powrócił do projektu Jan Bo, do którego rekru­to­wał basistę Wojtka Pilichow­skie­go i perku­si­stę Wojcie­cha Morawskiego

.

Efektem współ­pra­cy trójki muzyków była płyta, pt

.

Wojna w mieście

.

Reaktywacja (1994–1997)

W 1994 roku zespół reakty­wo­wał się w nowym składzie: Jan Boryse­wicz, Janusz Panase­wicz, Krzysz­tof Kielisz­kie­wicz, Kuba Jabłoń­ski i Andrzej Łabędzki

.

Zaczy­na­li w warszaw­skim klubie Van Beetho­ven, odbywa­jąc samodziel­ną trasę koncertową

.

Zagrali również na festi­wa­lu "Rock Opole"

.

Muzycy zaczęli promocję albumu NANA, na którym Panase­wicz zadebiu­to­wał w roli autora tekstów (m

.

in

.

"Młode orły")

.

Najwięk­szy­mi przebo­ja­mi z tego albumu stały utwory "Na na" i "Na co komu dziś"

.

Kolejne wydanie Lady Pank przyjęło się na estradach

.

W grudniu 1994 muzycy wspoma­ga­ni przez Wojtka Olszaka i Piotra Wolskie­go, dali akustycz­ny koncert w studio Radia Łódź, który rok później udoku­men­to­wał album Mała wojna – akustycznie

.

Materiał ten został też zareje­stro­wa­ny na potrzeby telewi­zji, aby 22 lata później wydać go w całości na płycie DVD z kolekcji Bez prądu

.

W 1995 roku zespół dał cykl koncer­tów nadmor­skich i wziął udział w Rockstoc­ku we Wrocła­wiu, i festi­wa­lu w Węgorze­wie, zbiera­jąc dobre recenzje

.

W 1996 roku na festi­wa­lu Opolskim w koncer­cie poświę­co­nym Krzysz­to­fo­wi Klenczo­no­wi, zespół wykonał "Spotka­nie z diabłem"

.

Poza tym ponownie odwie­dził USA i gościł w Niemczech

.

We wrześniu 1996 ukazał się zbliżony brzmie­nio­wo do NANY album, Międzyz­dro­je, na którym wszyst­kie teksty napisał Panasewicz

.

Pierwszy z singli – "Czy czujesz jak", nawią­zy­wał do klimatów bluesowych

.

Drugim był "Nie chcę litości", gdzie pierwszy raz w nagraniu zespołu można było usłyszeć kwartet smyczkowy

.

Pod koniec 1996 roku zespół przed­sta­wił muzykę z piosen­ka­mi gwiazd­ko­wy­mi – Zimowe graffiti – którą promował program telewizyjny

.

Ponadto w tym samym roku została wydana kolejna solowa płyta Boryse­wi­cza pt

.

Moja wolność

.

W 1997 roku na prośbę autora tekstu, Jacka Skubi­kow­skie­go zespół nagrał utwór "Niedawno" (znanego też pod tytułami "Jest taki kraj" i "Moje sny"), który podczas wyborów parla­men­tar­nych 1997 stał się hymnem Unii Wolności

.

W nagraniu innego wersji tego utworu wziął udział mistrz boksu, Dariusz Michalczewski

.

W tym okresie grupa zaczęła w swym scenicz­nym reper­tu­arze umiesz­czać utwory w wersjach trans­owych, które trafiły na dwupły­to­wy album W transie

.

Dalsza działalność (1998–2003)

W roku 1998 zespół wydał przebój "Znowu pada deszcz", który promował album Łowcy głów, a do utworu "Prawda i serce" nakręcił teledysk w Stanach Zjednoczonych

.

W marcu 1999 w Krakowie, zespół zareje­stro­wał klubowy koncert w celu wydania go na nowej płycie

.

Był to pierwszy oficjal­ny albume live z koncertu elektrycz­ne­go w dorobku Lady Pank

.

"Koncer­to­wą" zdomi­no­wa­ły starsze utwory, uwagę zwracała rozbu­do­wa­na wersja "Marchew­ko­we­go pola"

.

Całość uzupeł­ni­ły dwie nowe, studyjne piosenki "Rozmowa z

.

.

.

" i "Do Moniki L

.

"

.

Ta ostatnia wykorzy­sta­na została w filmie Marka Koter­skie­go pt

.

"Ajlawju"

.

Latem 1999 kwintet dał dwa koncerty w Kanadzie (Vanco­uver i Toronto), wystąpił też ponownie w Węgorzewie

.

Wydana w 2000 roku Nasza reputa­cja okazała się nie tak udana jak poprzed­nie płyty, lecz przynio­sła długo notowany na listach przebo­jów utwór "Słońcem opętani", który doczekał się pierw­sze­go w karierze zespołu animo­wa­ne­go teledysku

.

W konkur­sie premier na KFPP w Opolu, zespół zapre­zen­to­wał inną piosenkę z nowego albumu – ("Na granicy"

.

W występie wziął udział gościn­nie, na gitarze akustycz­nej, Ryszard Sygitowicz

.

Lady Pank uloko­wa­ło się na trzecim miejscu

.

W tym samym roku zespół wystę­po­wał także na Morawach i odbył tournée po całej Polsce z okazji 18

.

rocznicy narodzin zespołu

.

Galowy koncert trasy odbył się pod koniec listo­pa­da w Hali Filmów Fabular­nych we Wrocła­wiu, gdzie z zespołem gościnie zagrali i zaśpie­wa­li: Jarosław Szlagow­ski, Edmund Stasiak ("Du du"), Zbigniew Hołdys ("Mała wojna"), Urszula ("Zawsze tam gdzie ty"), Lech Janerka ("Kryzy­so­wa narze­czo­na"), Paweł Kukiz ("A to ohyda"), Kasia Nosowska ("Zamki na piasku") i Olaf Lubaszen­ko ("Nie wierz nigdy kobiecie")

.

Część materia­łu z tego trzy godzin­ne­go koncertu zareje­stro­wa­ła telewizja

.

We wrześniu 2001 z zespołu odszedł Andrzej Łabędzki

.

Od tej chwili, zespół oficjal­nie zaczął koncer­to­wać jako kwartet, w składzie: Jan Boryse­wicz, Janusz Panse­wicz, Krzysz­tof Kielisz­kie­wicz i Kuba Jabłoń­ski, wspoma­ga­ny na koncer­tach przez gitarzy­stę, Michała Sitar­skie­go, który jest stałym sidema­nem grupy do chwili obecnej

.

Wiosną 2002 Jan Boryse­wicz nagrał razem z Pawłem Kukizem ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu E=mc²

.

W tym też roku z okazji dwóch dekad istnie­nia zespół wydał płytę pt

.

Besta besta, na której znalazły się najwięk­sze hity Lady Pank wybrane przez inter­nau­tów i dwa premie­ro­we nagrania "Siódme niebo niena­wi­ści", a także "Konie w mojej głowie", do których słowa po długiej przerwie napisał Andrzej Mogielnicki

.

26 czerwca w klubie "Park" odbył się koncert połączo­ny z oficjal­ną premierą płyty

.

29 czerwca zespół wystąpił w Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu związa­ne­go z otwar­ciem stacji muzycz­nej MTV Classic

.

Na początku 2003 roku ukazała się płyta Jana Boryse­wi­cza i Pawła Kukiza pt

.

"Boryse­wicz & Kukiz"

.

Płyta zdobyła status platy­no­wej, a "Bo tutaj jest jak jest" okrzyk­nię­to utworem najczę­ściej granym w stacjach radio­wych 2003 roku

.

Popular­ność zdobyły także "Jeśli tylko chcesz" i "Jest taki dzień"

.

Duet znajdo­wał się w czołówce popular­no­ści polskich wykonaw­ców, lecz wspólnie zdecy­do­wał o zawie­sze­niu działalności

.

Każdy z muzyków skupił się na swoim rodzimym zespole

.

Kolejne sukcesy (2004–2011)

W marcu 2004 Lady Pank rozpo­czę­ło nagry­wa­nie premie­ro­we­go reper­tu­aru na nową płytę zatytu­ło­wa­ną "Teraz", a jej premiera przypa­dła na 28 czerwca 2004

.

Premierę płyty poprze­dzi­ła premiera singla "Sexy-plexi", który zdobył umiar­ko­wa­ną popular­ność, lecz drugi pt

.

"Stacja Warszawa" został hitem numer jeden 2004

.

roku

.

"Stacja" okazała się przebo­jem na miarę "Mniej niż zero"

.

Trzecim singlem była "Pani moich snów", jednakże nie powtó­rzy­ła sukcesu "Stacji"

.

W sylwe­stra, na przeło­mie lat 2004 i 2005 zespół zagrał koncert na Głównym Mieście w Gdańsku

.

”, gdzie wystąpił z "Siódmym niebem niena­wi­ści", "Stacją Warszawa" i "Mniej niż zero" i na sopockim Festi­wa­lu Jedynki, gdzie wystę­po­wa­ły najwięk­sze gwiazdy polskie­go rocka

.

Ich "Fabryka małp" i "Mniej niż zero" spotkały się z najwięk­szym aplauzem widowni

.

W maju 2006 roku Jan Boryse­wicz wspólnie ze swoim trio, wystąpił jako Jan Bo we Wrocła­wiu na koncer­cie poświę­co­nym pamięci Jimiego Hendrixa

.

Cały sezon letni zespół spędził koncer­tu­jąc, m

.

in

.

w Tychach dając występ na dachu budynku z okazji specjal­nej imprezy Antyra­dia, odbyły się również połączo­ne koncerty Lady Pank i Boryse­wicz & Kukiz i występy poza grani­ca­mi kraju, m

.

in

.

w Niemczech i Austrii

.

W maju 2007 zespół wyruszył w wielką trasę koncer­to­wą z okazji 25-lecia Lady Pank

.

Trasa ta była połączo­na z obcho­da­mi Dnia Strażaka

.

15 czerwca zespół zagrał juble­uszo­wy recital na XLIV KFPP w Opolu, gdzie został przywi­ta­ny z najwięk­szy­mi honorami

.

Dodat­ko­wą atrakcją 25-lecia było wydanie z tej okazji płyty Strach się bać z premie­ro­wy­mi utworami

.

Pierw­szym singlem była tytułowa kompo­zy­cja "Strach się bać", która odniosła duży sukces medialny

.

Singel ten był także ilustro­wa­ny teledy­skiem, na którym zabrakło samego lidera grupy

.

Momentem szcze­gól­nym jubile­uszu był koncert połączo­ny ze zlotem fanów w Olecku, gdzie zespół otrzymał urodzi­no­wy tort i chóralne "Sto lat" odśpie­wa­ne przez publiczność

.

Z końcem roku Lady Pank wypuści­ło kolejny trzeci singel "Dobra konste­la­cja" (drugim był "Wenus, Mars")

.

31 grudnia zespół wystąpił pod Pałacem Kultury w Warsza­wie na specjal­nym sylwe­stro­wym koncercie

.

Od 1 marca 2008 zespół Lady Pank jako pierwszy polski zespół muzyczny posiada własne oficjal­ne inter­ne­to­we radio "RMF Lady Pank" dostępne w serwisie inter­ne­to­wym RMFon

.

pl (dawniej MiastoMuzyki

.

pl)

.

19 września Janusz Panase­wicz wydał swój pierwszy solowy album Panase­wicz z singlami "Po co słowa", "Obudź się" i "Włóczy­kij"

.

Jeszcze tego samego roku zespół zagrał swój pierwszy koncert symfo­nicz­ny, który miał ukazać się na pierw­szym oficjal­nym DVD zespołu

.

Z niewia­do­mych przyczyn wydaw­nic­two się nie ukazało

.

W 2010 roku Jan Boryse­wicz, po kilku­na­sto­let­niej przerwie, wydał czwarty solowy album, zatytu­ło­wa­ny Miya

.

10 lutego 2011 na antenie Radia Zet miała miejsce premiera nowego singla "Dziew­czy­ny dzisiaj z byle kim nie tańczą", będącego zwiastu­nem albumu Maraton, który ukazał się 20 czerwca 2011 r

.

Drugim singlem był utwór "Mój świat bez ciebie"

.

Za album Maraton, zespół otrzymał kolejną złotą płytę

.

Trzecia dekada (2012–2015)

30 marca 2012 roku w katowic­kim Spodku odbył się koncert, który został zareje­stro­wa­ny, 2 paździer­ni­ka 2012 r

.

na albumie Symfo­nicz­nie, nagranym razem z Orkie­strą Symfo­ni­ków Gdańskich

.

Na płycie znalazło się 20 starych utworów w rockowo – klasycz­nych aranża­cjach i premie­ro­wa piosenka "Chłopak z mokrą głową", do której muzykę skompo­no­wał Jan Boryse­wicz, a tekst napisał Janusz Panasewicz

.

Z okazji 30-lecia zespół odbył razem z Symfo­ni­ka­mi Gdański­mi, trasę koncer­to­wą po całej Polsce

.

17 kwietnia 2012 r

.

miała miejsce premiera solowego albumu basisty zespołu, Krzysz­to­fa "Kielicha" Kielisz­kie­wi­cza, Dziecko szczę­ścia

.

Do współ­pra­cy zaprosił m

.

in

.

Anię Dąbrow­ską, Marcina Rozynka i Anię Rusowicz

.

W 2014 roku grupa wspólnie z raperem Peją, wystą­pi­ła gościn­nie w utworze "To nie koniec świata", pocho­dzą­cym z albumu Bal matural­ny Rozbój­ni­ka Alibaby, a Janusz Panase­wicz wydał solową płytę z kompo­zy­cja­mi Johna Portera

.

Album zatytu­ło­wa­ny "Fotogra­fie" doczekał się trzech singli: "Między nami nie ma już", "Nie zamykaj okien" i "Autostra­dą"

.

Do ostat­nie­go z nich nagrano teledysk w Krakowie z udziałem sobowtó­ra Panasewicza

.

Od 15 marca do 13 kwietnia 2014 roku miała miejsce trasa akustycz­na, podczas której zespół zagrał koncerty w Gdańsku, Warsza­wie, Krakowie, Zabrzu, Rzeszo­wie, Lublinie, Poznaniu, Wrocła­wiu i Białymstoku

.

Na kolejnej trasie koncer­to­wej, również akustycz­nej – od paździer­ni­ka 2014 do kwietnia 2015 r

.

nagrano album Akustycz­nie wydany 16 czerwca 2015 roku

.

20 lutego 2015 r

.

Krzysz­tof Kielisz­kie­wicz wydał kolejny solowy album – Drapacz Chmur

.

Obchody 35-lecia (2016–2019)

W 2016 roku zespół wyruszył w trasę z okazji 35-lecia

.

Z tej okazji również, 15 kwietnia wydano album Miłość i władza, do którego teksty napisali Bogdan Olewicz i Wojciech Byrski

.

Płytę promował singiel "Miłość", do którego nakrę­co­no teledysk z udziałem Olgi Bołądź

.

Utwór szybko zdobył popular­ność w sieci oraz na antenach radia RMF FM

.

Kolejnym singlem z płyty została "Władza", która de facto została zapre­zen­to­wa­na przez zespół już na koncer­cie w Krakowie w marcu

.

W listo­pa­dzie powstała reedycja płyty Miłość i władza wzboga­co­na o utwór "Stero­wa­ny"

.

Jeszcze tego samego roku zespół wystąpił w ramach 5

.

edycji LuxFest w Poznaniu, gdzie zareje­stro­wał materiał na kolejną zapowie­dzia­ną płytę DVD

.

W 2017 zespół rozpo­czął kolejną trasą akustycz­ną pod szyldem 35 lat – Akustycz­nie, będącą konty­nu­acją zeszłorocznej

.

Na miejsce List Przebo­jów Programu Trzecie­go trafił również kolejny singiel z albumu Miłość i władza – "Trochę niepamięci"

.

10 listo­pa­da miała miejsce premiera świątecz­ne­go albumu Zimowe Graffiti 2 promo­wa­ne­go singlami "Otuleni", "Rodzice" oraz "Hej Hosanna"

.

Na rok 2018 zespół przygo­to­wał specjal­ny projekt pod hasłem LP1

.

Z racji jubile­uszu 35-lecia debiu­tanc­kiej płyty, ukazał się jej remake, na którym przeboje "Mniej niż zero", "Kryzy­so­wa narze­czo­na", "Fabryka małp", "Vademe­cum skauta" czy "Zamki na piasku" zaśpie­wa­li zapro­sze­ni przez Lady Pank goście Grzegorz Markow­ski, Tomasz Organek, Krzysz­tof Zalewski, Kasia Kowalska, Piotr Rogucki, Maciej Maleń­czuk oraz Katarzy­na Nosowska 

.

Materiał został wzboga­co­ny o trzy piosenki: "Mała Lady Punk", "Tańcz głupia, tańcz" i "Minus 10 w Rio"

.

Premiera albumu odbyła się 15 czerwca 2018 roku

.

14 sierpnia 2018 zespół wystąpił w ramach festi­wa­lu Top of the Top Sopot Festival wykonu­jąc krótki recital oparty o materiał z płyty LP1

.

Gościn­nie z grupą wystą­pi­li Tomasz Organek, Maciej Maleń­czuk, Kasia Kowalska oraz Małgo­rza­ta Ostrow­ska wykonu­jąc utwór "Krakow­ski spleen" w hołdzie Korze (zm

.

28 lipca 2018)

.

9 paździer­ni­ka 2018 grupa wyruszy­ła w trasę promo­cyj­ną projektu LP1, rozpo­czy­na­jąc ją w Zielonej Górze

.

Z zespołem na jednej scenie gościn­nie wystą­pi­li: Wojtek Olszak (instru­men­ty klawi­szo­we), Marcin Nowakow­ski (saksofon) oraz Krzysz­tof Zalewski (wokal w utworze "Fabryka Małp")

.

16 listo­pa­da podczas koncertu w Warszaw­skim klubie Stodoła, odbyło się uroczy­ste wręcze­nie złotej płyty za album LP1

.

W drugiej połowie marca wyruszył w tournée po USA

.

21 marca 2019 podczas pobytu w Chicago, grupa była gościem dnia w Telewi­zji Polvision

.

W trakcie trwania konfe­ren­cji z zespołem, Jan Boryse­wicz zapowie­dział nową płytę studyjną Lady Pank

.

22 marca 2019 odbyła się premiera singla "Niepo­praw­ni" promu­ją­ce­go album kompi­la­cyj­ny Ballady

.

Wraz z końcem roku trasa LP1 dobiegła końca

.

Trasa O dwóch takich, co ukradli księżyc (2020–obecnie)

W marcu 2020 roku, zespół wyruszył w kolejną trasę koncer­to­wą, która w błyska­wicz­nym tempie została przerwa­na z powodu epidemii COVID-19

.

Znaczna część koncer­tów została przeło­żo­na na inny termin

.

Jeszcze ubiegłe­go roku, zapowie­dział cykl koncer­tów z piosen­ka­mi do filmu rysun­ko­we­go "O dwóch takich, co ukradli księżyc", do którego Jan Boryse­wicz i Janusz Panase­wicz stworzy­li ścieżkę dźwię­ko­wą ponad 33 lata temu

.

Pomysł na koncerty połączo­ne z projek­cją bajki autor­stwa Kornela Makuszyń­skie­go powstał 27 paździer­ni­ka 2019, kiedy to grupa wystą­pi­ła podczas 11

.

edycji Festi­wa­lu Soundedit

.

Przed występem Jan Boryse­wicz został uhono­ro­wa­ny statu­et­ką "Człowie­ka ze Złotym Uchem"

.

2="Na premie­ro­wym koncer­cie zobaczy­li­śmy rzeszę naszych fanów, dzisiej­szych czter­dzie­sto­lat­ków pamię­ta­ją­cych ten film z czasów dzieciń­stwa, którzy przypro­wa­dzi­li swoje dzieci

.

Sala była wypeł­nio­na do ostat­nie­go miejsca, bawiły się dwa pokole­nia fanów Lady Pank

.

To był wspania­ły widok i znak, że ten film i muzyka w ogóle się nie zestarzały

.

Uznali­śmy również, że warto pokazać się z tym projek­tem szerszej publiczności

.

" - Jan Borysewicz


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI