Lao Che
Biografia

Lao Che

Zródło: Spotify

Lao Che – polski crosso­ve­ro­wy zespół muzyczny, założony przez byłych członków zespołu Koli w 1999 roku, w Płocku. Nazwa zespołu pochodzi od Lao Che ("Starego Che"), jednej z drugo­pla­no­wych postaci filmu Indiana Jones i Świąty­nia Zagłady.

Historia

Swój debiu­tanc­ki album, zatytu­ło­wa­ny Gusła, zespół wydał w styczniu 2002 roku.

Druga płyta Lao Che pod tytułem Powsta­nie Warszaw­skie została wydana w marcu 2005 roku. Po wydaniu tego albumu zespół stał się znany. W lipcu tego samego roku, na zamówie­nie Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go, nagrany został singel Czernia­ków. W 2005, również na fali sukcesu Powsta­nia Warszaw­skie­go, grupa wystą­pi­ła na Przystan­ku Woodstock.

W 2006 roku zespół ponownie wystąpił na Przystan­ku Woodstock, gdzie otrzymał nagrodę Złotego Bączka, przyzna­wa­ne­go przez publicz­ność, oraz na 27. Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. 5 maja 2006 ukazało się DVD Lao Che, Powsta­nie Warszaw­skie, na którym znalazł się materiał z koncertu w klubie Proxima w Warsza­wie, z marca 2006, materiał z koncertu w rocznicę powsta­nia warszaw­skie­go z 2005, klipy do utworów KoniecCzernia­ków oraz krótki film o Muzeum Powsta­nia Warszawskiego.

13 kwietnia 2007 roku Lao Che wyruszy­ło we wspólną trasę koncer­to­wą z Armią. W tym samym roku zespół włączył się w kampanię społecz­ną "Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi" prowa­dzo­ną przez Stowa­rzy­sze­nie "Nigdy Więcej".

Trzeci album zespołu, zatytu­ło­wa­ny Gospel, ukazał się 22 lutego 2008 roku. Pierw­szym singlem promu­ją­cym album był utwór "Drogi Panie", w styczniu 2008 r. udostęp­nio­ny na stronach wydaw­nic­twa OpenSo­ur­ces. Album Gospel jest dotych­czas najwięk­szym komer­cyj­nym sukcesem grupy – według pisma Trendy – Art of Living uzyskał on status platy­no­wej płyty za sprzedaż ponad 30 tys. egzem­pla­rzy, a piosenki pocho­dzą­ce z niego uzyskały wysokie notowa­nia na liście Radiowej Trójki (Hydro­pie­kłow­stą­pie­nie, Czarne kowboje).

W 2008 roku Lao Che po raz trzeci wystą­pi­ło na Przystan­ku Woodstock, zapis z tego występu pojawił się 29 listo­pa­da na DVD.

Czwarta płyta zespołu, Prąd stały /​ Prąd zmienny została wydana 1 marca 2010. Promował ją utwór Czas opubli­ko­wa­ny w połowie stycznia 2010 jako singiel radiowy oraz nagranie w portalu MySpace.

W marcu 2010 zespół pojechał w trasę koncer­to­wą Prąd Stały /​ Prąd Zmienny Tour. W 2010 roku zespół po raz czwarty wystąpił na Przystan­ku Woodstock, gdzie zagrali koncert 30 lipca, prezen­tu­jąc materiał z płyty Prąd stały /​ Prąd zmienny, unikając jednak Powsta­nia Warszaw­skie­go. W pierw­szej połowie marca 2011 r. grupa wraz z zespołem Czesław Śpiewa wzięła udział w trasie Lao Czesław Tour.

Latem 2011 roku zespół Lao Che wziął udział w serii koncer­tów z cyklu Męskie Granie, a Hubert Dobaczew­ski wystąpił w reklamie telewi­zyj­nej (obok Lecha Janerki, Wojcie­cha Waglew­skie­go, Fisza i Leszka Możdżera) promu­ją­cej tę trasę oraz brał udział w nagra­niach singla promu­ją­ce­go to przedsięwzięcie.

30 lipca 2012 podczas uroczy­sto­ści związa­nych z 68. rocznicą wybuchu Powsta­nia Warszaw­skie­go w Parku Wolności w Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go 7 członków zespołu (Rafał Borycki, Mariusz Denst, Hubert Dobaczew­ski, Maciej Dzier­ża­now­ski, Michał Jastrzęb­ski, Jakub Pokorski, Filip Różański) zostało przez prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go udeko­ro­wa­nych Srebr­ny­mi Krzyżami Zasługi za działal­ność na rzecz popula­ry­za­cji i upamięt­nia­nia Powsta­nia Warszaw­skie­go.

Piąty album – Sound­track został wydany 19 paździer­ni­ka 2012 r. Single promu­ją­ce album to utwory pt. "Zombi!" i "Dym". Trasa koncer­to­wa Lao Che z najnow­szą płytą rozpo­czę­ła się 20 paździer­ni­ka 2012 r. od koncertu w Bydgosz­czy. Od rozpo­czę­cia trasy zespół zagrał 32 koncerty promu­ją­ce album.

W 2014 roku zespół po raz piąty wystąpił na Przystan­ku Woodstock, grając mieszany reper­tu­ar w nowych aranżacjach.

W 2015 ukazał się album Dzieciom, przezna­czo­ny dla "dorosłych dzieci", muzycy przyłą­czy­li się także jako sojusz­nik w Kampanię Przeciw Homofo­bii (LGBT).

Pod koniec roku 2017 do składu zespołu dołączył sakso­fo­ni­sta Karol Gola.

13 listo­pa­da 2019 roku zespół przy pomocy swojego konta na portalu Facebook ogłosił zawie­sze­nie działal­no­ści oraz pożegnal­ną trasę koncer­to­wą "No to Che!" na początku 2020 roku.

Wideografia


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI