Lech Janerka
Biografia

Lech Janerka

Zródło: Spotify

Lech Andrzej Janer­ka (ur. 2 maja 1953 we Wro­cła­wiu) – pol­ski muzyk roc­ko­wy, kom­po­zy­tor, basi­sta i autor tek­stów. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Klaus Mitffoch

W 1979 zało­żył zespół Klaus Mitf­foch.

W skła­dzie z Janer­ką zespół nagrał jed­ną pły­tę (Klaus Mitf­foch), któ­ra przez wie­lu uzna­na zosta­ła za jed­ną z naj­istot­niej­szych w histo­rii pol­skiej muzy­ki roc­ko­wej. Eks­pre­sją album dorów­ny­wał eks­pre­sji zespo­łów punk roc­ko­wych, cha­rak­te­ry­zo­wał się jed­nak znacz­nie bar­dziej roz­bu­do­wa­ną war­stwą melo­dycz­ną i har­mo­nicz­ną. Tek­sty odno­si­ły się do rze­czy­wi­sto­ści PRL lat 80., wie­le z nich sta­no­wi­ła zawo­alo­wa­na kry­ty­ka panu­ją­ce­go reżi­mu, a tak­że wezwa­nie do wal­ki (np. Powin­ność kur­du­pel­ka, Klus Mitroch).

Album zwy­cię­żył w ankie­cie Maga­zy­nu Muzycz­ne­go wśród dzien­ni­ka­rzy na album trzy­dzie­sto­le­cia i wśród czy­tel­ni­ków maga­zy­nu Tyl­ko Rock na album lat 80.

Kariera solowa

W 1986 roku, po odej­ściu z zespo­łu, Janer­ka wydał Histo­rię pod­wod­ną – pły­tę sygno­wa­ną już swo­im imie­niem i nazwi­skiem. Pły­ta ta, o znacz­nie spo­koj­niej­szym (muzycz­nie i tek­sto­wo) cha­rak­te­rze, oce­nio­na zosta­ła zarów­no przez kry­ty­ków jak i słu­cha­czy bar­dzo wyso­ko. Inno­wa­cją było zastą­pie­nie gita­ry prze­twa­rza­ną elek­tro­nicz­nie wio­lon­cze­lą, na któ­rej gra­ła i do dzi­siaj gra Boże­na Janer­ka. Nie­mal wszyst­kie zawar­te na Histo­rii pod­wod­nej utwo­ry zna­la­zły się na kra­jo­wych listach prze­bo­jów (np. Kon­sty­tu­cje, Nie­wo­le, Ta zaba­wa nie jest dla dziew­czy­nek).

W następ­nych latach Janer­ka wydał kolej­ne albu­my. Nie przy­nio­sły one już tak spek­ta­ku­lar­nych suk­ce­sów, nie­mniej ugrun­to­wa­ły jego pozy­cję na pol­skim ryn­ku muzycz­nym. Ucho­dzi za twór­cę nie­za­leż­ne­go, ory­gi­nal­ne­go, pozo­sta­ją­ce­go nie­ja­ko na ubo­czu sce­ny roc­ko­wej. Lech Janer­ka czę­sto zmie­niał cha­rak­ter muzycz­ny swo­ich utwo­rów (np. album Bru­ha­ha pełen był ostrych gita­ro­wych rif­fów Woj­cie­cha Sewe­ry­na, a Ur ze swo­imi poszu­ki­wa­nia­mi nowe­go brzmie­nia był z kolei dale­ki od este­ty­ki roc­ka).

W 2002 uka­za­ła się pły­ta Fiu fiu…, co owo­co­wa­ło Fry­de­ry­ka­mi w kate­go­riach: pły­ta alter­na­tyw­na i autor roku.

W tym samym, 2002 roku Janer­ka nagrał utwór mają­cy sta­no­wić ele­ment kam­pa­nii na rzecz przy­zna­nia Wro­cła­wio­wi orga­ni­za­cji wysta­wy EXPO w 2010. W nagra­niu wzię­ła udział eli­ta poli­tycz­na i arty­stycz­na Wro­cła­wia (a tak­że m.in. biskup i komen­dant poli­cji). Przed­się­wzię­cie to odbi­ło się sze­ro­kim echem we Wro­cła­wiu, wie­lu odda­nych fanów twór­czo­ści Janer­ki ode­bra­ło je jed­nak jako nie­zro­zu­mia­łe zerwa­nie z dotych­cza­so­wą nie­za­leż­no­ścią. Arty­sta – zapy­ta­ny o powo­dy nagra­nia “Nadziei o Wro­cła­wiu” – odpo­wie­dział, że może nagry­wać co mu się żyw­nie podo­ba, bo jest już za sta­ry, żeby się przed kim­kol­wiek kry­go­wać.

W 2005 muzyk wydał pły­tę Pla­gia­ty, nagra­ną w zmie­nio­nym skła­dzie: z gita­rzy­stą Damia­nem Piel­ką, któ­ry zastą­pił zmar­łe­go 5 lute­go 2004 Woj­cie­cha Sewe­ry­na, i Micha­łem Mio­du­szew­skim na per­ku­sji. Pły­ta zdo­mi­no­wa­na gita­rą aku­stycz­ną zawie­ra kom­po­zy­cje, któ­re Janer­ka grał w cza­sach mło­dzień­czych, nato­miast tek­sty zosta­ły napi­sa­ne współ­cze­śnie. Krą­żek spo­tkał się z uzna­niem zarów­no publicz­no­ści, jak i kry­ty­ków. W tym samym roku Janer­ka otrzy­mał za nie­go nagro­dę Super­je­dyn­ka w kate­go­rii “pły­ta alter­na­tyw­na”. Pio­sen­ki RowerRamy­da­da dotar­ły do czo­ło­wych miejsc pol­skich list prze­bo­jów, a tele­dysk do Rowe­ru zdo­był grand prix na festi­wa­lu pol­skich wide­okli­pów Yach Film. Za ten utwór Janer­ka otrzy­mał Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “pio­sen­ka roku”. Oprócz tego został uho­no­ro­wa­ny Fry­de­ry­ka­mi w kate­go­riach: pły­ta alter­na­tyw­na i kom­po­zy­tor roku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI