Lizard
Biografia

Lizard

Lizard – polski zespół muzyczny, wykonu­ją­cy specy­ficz­ną odmianę muzyki, inspi­ro­wa­ną m.in. rockiem progre­syw­nym i art rockiem lat 70. Swoją działal­ność zespół określa jako "anty-mainstre­amo­we" działanie.

Zespół powstał w roku 1990 w Bielsku-Białej z inicja­ty­wy wokali­sty Damiana Bydliń­skie­go i gitarzy­sty Mirosła­wa Worka. Skład zespołu uzupeł­ni­li: keybo­ar­dzi­sta Andrzej Jancza, basista Janusz Tanistra oraz perku­si­sta Mariusz Szula­kow­ski. Muzyka od początku działal­no­ści inspi­ro­wa­na była głównie dokona­nia­mi takich zespołów jak Emerson, Lake and Palmer, UK czy King Crimson (nazwa zespołu wprost nawią­zu­je do tytułu trzeciej płyty KC "Lizard"). Pierwsze sześć lat działal­no­ści zespołu to nagry­wa­nie taśm demo i liczne koncerty.

W 1996 nastąpił przełom w karierze grupy - zespół podpisał kontrakt z wydaw­nic­twem Ars Mundi, które wydało debiu­tanc­ki album "W galerii czasu". Lizard pojawił się na wielu impre­zach i koncer­tach, m.in. w Lyonie (1992) i Katowi­cach (Akademia Muzyczna, 1993), rok później podczas Inter­me­dia Promo­tion we Wrocła­wiu, w Bielsku-Białej (Teatr Polski, rok 1995 i 97) oraz na pierw­szej edycji Festi­wa­lu Rocka Progre­syw­ne­go w Warsza­wie (1996). W roku 1997 zespół został zapro­szo­ny do znanego programu muzycz­ne­go "100% Live", emito­wa­ne­go przez TV Katowice. Najwięk­szym sukcesem był jednak występ przed legen­dar­ną grupą Emerson, Lake and Palmer w czerwcu 1997 (Spodek, Katowice). W paździer­ni­ku tego samego roku zespół suppor­to­wał koncert Porcu­pi­ne Tree w krakow­skiej Filhar­mo­nii, a rok później pojechał na koncerty do Holandii.

W listo­pa­dzie 1999 przy wsparciu fanów ukazała się nowa płyta zespołu - album koncer­to­wy "Noc żywych jaszczu­rów". Oprócz fragmen­tów pierw­szej płyty zespół zapre­zen­to­wał swoje wersje 4 utworów z reper­tu­aru King Crimson i UK.

W roku 2001 z zespołu odeszli Mirosław Worek i Mariusz Szulakowski.

Nowym perku­si­stą zespołu został Maciej Caputa, jednak po niecałym roku opuścił grupę, a jego miejsce zajął na parę miesięcy Wojciech Steblik. Obaj perku­si­ści brali udział we wstęp­nych przymiar­kach do następ­ne­go albumu studyjnego.

Rok 2003 przyniósł kontrakt z Metal Mind Produc­tions oraz wydanie dwóch albumów w wersjach zrema­ste­ro­wa­nych i zawie­ra­ją­cych atrak­cyj­ne dodatki w postaci niepu­bli­ko­wa­nych wcześniej koncer­to­wych wersji kilku kompo­zy­cji oraz premie­ro­wych kompo­zy­cji. Końcem tego roku do zespołu powrócił Mariusz Szulakowski.

Z począt­kiem 2004 roku ukazała się druga studyjna płyta: "Psycho­puls". Podczas reali­za­cji tego albumu doszło do kolejnej perso­nal­nej zmiany w zespole: Andrzeja Janczę zastąpił Krzysz­tof Macie­jow­ski, wnosząc do brzmie­nia zespołu nowy instru­ment - skrzypce.

Na przeło­mie marca i kwietnia 2005 światło dziennie ujrzała trzecia studyjna produk­cja: "Tales From the Articho­ke Wood". 28 marca 2006 ukazał się czwarty studyjny album zespołu: "Spam".

Na początku 2008 roku rozpo­czę­to prace nad nowym albumem "Master & M", jednakże z różnych przyczyn reali­za­cja przecią­gnę­ła się aż do roku 2013.

W grudniu 2011 Mariusza Szula­kow­skie­go zastąpił Aleksan­der Szałajko, który zagrał na najnow­szej płycie "Master & M". W czerwcu 2012 do zespołu dołączył Daniel Kurtyka, uzupeł­nia­jąc zespół o drugą gitarę. Z końcem 2012 roku, po 9 latach współ­pra­cy, z zespołu odszedł Krzysz­tof Macie­jow­ski. Zastąpił go w grudniu 2012 pianista Paweł Fabro­wicz. 5 czerwca 2013 ukazał się piąty studyjny album zespołu: "Master&M". Do zespołu powrócił Mariusz Szulakowski. 

W maju 2015 roku wydana została płyta "Destruc­tion and Little Piece of Cheese" będąca zapisem koncertu wykona­ne­go w Łodzi 28 listo­pa­da 2014 w Łódzkim Domu Kultury. 2 grudnia 2017 zespół wystę­po­wał jako support przed krakow­skim koncer­tem Jethro Tull.

Obecny skład

 • Damian Bydliń­ski - śpiew, gitara
 • Janusz Tanistra - gitara basowa
 • Mariusz Szula­kow­ski - perkusja
 • Daniel Kurtyka - gitara
 • Paweł Fabro­wicz - instru­men­ty klawiszowe
 • Byli członkowie zespołu

 • Mirosław Worek - gitara
 • Andrzej Jancza - instru­men­ty klawiszowe
 • Maciej Caputa - perkusja
 • Wojciech Steblik - perkusja
 • Aleksan­der Szałajko - perkusja
 • Krzysz­tof Macie­jow­ski - instru­men­ty klawi­szo­we, skrzypce

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI