Lombard
Biografia

Lombard

Lombard – polski zespół pop-rockowy powstały w 1981 roku w Poznaniu. Nagrał kilka­na­ście płyt i wylan­so­wał wiele przebo­jów, najwięk­sze z nich to "Przeżyj to sam" do słów Andrzeja Sobczaka i "Szklana pogoda" do słów Marka Dutkie­wi­cza. Zespół zagrał kilka tysięcy koncer­tów w Polsce i za granicą.

Liderem zespołu jest Grzegorz Stróż­niak – kompo­zy­tor, aranżer i wokali­sta grający na instru­men­tach klawi­szo­wych. W pierw­szej dekadzie działal­no­ści zespołu grało w nim wielu instru­men­ta­li­stów i dwie wokalist­ki: Wanda Kwiet­niew­ska, która dziś jest liderką i wokalist­ką Wandy i Bandy oraz Małgo­rza­ta Ostrow­ska, która od kilku­na­stu lat prowadzi działal­ność solową. Lombard istniał w kilku­na­stu składach. Obecny, najdłu­żej istnie­ją­cy w historii zespołu tworzą: Marta Cugier, Grzegorz Stróż­niak, Daniel Patalas "Gola", Łukasz Frącko­wiak, Mirosław Kamiński.

Zespół w latach 80. współ­pra­co­wał z profe­sjo­nal­ny­mi autorami tekstów, między innymi Jackiem Skubi­kow­skim i Markiem Dutkie­wi­czem. Obecnie teksty dla Lombardu pisze Marta Cugier.

Historia

Lata 80.

Zespół powstał w 1981 roku. 18 maja odbyła się pierwsza próba zespołu w sali Estrady Poznań­skiej. Data ta uważana jest za dzień powsta­nia Lombardu, który począt­ko­wo (przez 2 miesiące) nosił nazwę SkandalWiesław Weiss: Idole – Lombard. Warszawa: Młodzie­żo­wa Agencja Wydaw­ni­cza, 1986. . W lipcu tego roku zespół podczas pierw­szej sesji nagrał trzy utwory w studiu Polskie­go Radia Szczecin: "Bez zysków, bez strat", "Komu cichy płacz" i "Błądząc, wędrując". Ten pierwszy, już 26 lipca, zadebiu­to­wał w progra­mie radiowym Lato z Radiem a wkrótce, bo 15 sierpnia w progra­mie telewi­zyj­nym Magazyn pana Manna. Na początku 1982 roku zespół przygo­to­wy­wał swoją trasę koncer­to­wą w byłym kinie Grunwald, dając na koniec koncert dla słucha­czy byłej WSOSK.

Pod koniec lutego 1982 zespół zaczął zdobywać popular­ność po tym, jak w progra­mie Radio­ku­rier pojawiły się piosenki: "Droga pani z TV" i "O jeden dreszcz". Wkrótce pojawiły się one na liście przebo­jów tego programu. Pierwsza z nich znalazła się później na liście przebo­jów Programu I Polskie­go Radia, a druga na liście wznowio­ne­go 1 kwietnia Programu III Polskie­go Radia. W dniu inaugu­ra­cji radiowej "Trójki", na tej antenie został wyemi­to­wa­ny utwór "Przeżyj to sam", który po dwóch dniach został zdjęty z emisji przez cenzurę. Został do dziś jednym z najwięk­szych przebo­jów zespołu, mimo że praktycz­nie nie zaist­niał na listach przebo­jów. Wkrótce po zdjęciu z anteny "Przeżyj to sam", bo jeszcze w kwietniu tego roku, zespół nagrał pod presją stworze­nia kolej­ne­go poten­cjal­ne­go przeboju piosenkę "Nasz ostatni taniec". Sesję nagra­nio­wą zreali­zo­wa­no w studio Polskie­go Radia w Poznaniu. W czerwcu piosenka stała się przebo­jem, a radiowa "Trójka" emito­wa­ła go jako złą wróżbę dla polskiej repre­zen­ta­cji piłkar­skiej na mistrzo­stwach świata w Hiszpa­nii.

We wczesnym okresie działal­no­ści grupy teksty piosenek pisali znani polscy tekścia­rze: Andrzej Sobczak, Marek Dutkie­wicz i Jacek Skubi­kow­ski – także autor wielu cenio­nych kompo­zy­cji zespołu. Począt­ko­wo w Lombar­dzie Grzego­rzo­wi Stróż­nia­ko­wi towarzy­szy­ły dwie wokalist­ki: Małgo­rza­ta Ostrow­ska i Wanda Kwiet­niew­ska. W tym wokalnym rockowym trio Lombard w okresie lipiec – wrzesień nagrał płytę Śmierć dysko­te­ce!, która osiągnę­ła status złotej (nakładem 400 000 egzem­pla­rzy). Zespół nagrywał tę debiu­tanc­ką płytę w atmos­fe­rze wewnętrz­nych perso­nal­nych konflik­tów. Współ­pra­ca pomiędzy muzykami, reali­za­to­ra­mi i współ­au­to­ra­mi (Skubi­kow­ski i Dutkie­wicz) nie była najlep­sza. We wrześniu 1982 zespół opuściła Wanda Kwiet­niew­ska, aby wkrótce założyć własną grupę Banda i Wanda. Zespół opuścił także dotych­cza­so­wy kierow­nik muzyczny Maurycy Przyby­ło­wicz, a liderem został Grzegorz Stróż­niak. Jesienią grupa zaczęła koncer­to­wać już w nowym składzie: Grzegorz Stróż­niak, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Piotr Zander, Zbigniew Foryś i Przemy­sław Pahl. 21 listo­pa­da miało miejsce jedno z ważniej­szych w dziejach grupy nagrań. Podczas dwóch koncer­tów w sali Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej zespół nagrał album Live, który nie tylko przez słucha­czy, ale także krytyków został bardzo dobrze przyjęty.

W 1983 roku premierę miały nagrane wcześniej dwa albumy: Śmierć dysko­te­ce!Live. Kurio­zal­nie drugi z nich, dzięki stara­niom Savitoru trafił do sprze­da­ży 10 maja 1983, na kilka tygodni przed wydaniem przez Polskie Nagrania "Muza" debiu­tanc­kie­go Śmierć dysko­te­ce!. Na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu zespół zdobył Nagrodę Publicz­no­ści, a Grzegorz Stróż­niak otrzymał II nagrodę w konkur­sie Jury za kompo­zy­cję "Szklana pogoda" (I nagrody wówczas nie przyzna­no).

15 stycznia 1984 podczas dwóch koncer­tów w warszaw­skim Klubie "Stodoła" zespół otrzymał złotą płytę za album Śmierć dysko­te­ce!. W tym samym roku miały miejsce premiery kolej­nych dwóch albumów: Wolne od cłaSzara maść. Pierwsza z tych płyt została wydana w limito­wa­nym kilku­ty­sięcz­nym nakła­dzie przez Klub Płytowy Razem, druga już z nowym perku­si­stą Włodzi­mie­rzem Kempfem przez Savitor. Na płycie znalazł się jeden z najwięk­szych przebo­jów zespołu "Stan gotowo­ści". Szara maść rok później została wydana przez tę firmę w wersji anglo­ję­zycz­nej pod nazwą Hope and Penicil­lin.

Rok 1985 to kolejny rok inten­syw­ne­go koncer­to­wa­nia w kraju i za granicą. W kwietniu, już bez Zbignie­wa Forysia, jako kwartet zespół nagrał w Poznaniu materiał na kolejną, piątą już płytę, Anatomia, z której "Mam dość", "Krysz­ta­ło­wa" i "Gołębi puch" zdoby­wa­ły szczyty list przebo­jów. 18 maja podczas koncertu "Rock Arena" w Poznaniu grupa otrzy­ma­ła złotą płytę za singel Tonpres­su "Adriatyk, ocean gorący" /​ "Dwa słowa, dwa światy". W tym samym roku można było zauważyć kryzys i załama­nie rynku rocko­we­go.

Zespół w okresie styczeń – czerwiec 1986 roku zawiesił działal­ność. W marcu jedynie Ostrow­ska i Stróż­niak nagrali angiel­skie wersje tekstów z płyty Anatomia i tak powstała jej anglo­ję­zycz­na wersja Wings of a Dove, wydana jesienią w Holandii przez firmę Rockho­use (jako Kix 4U Records). Po wznowie­niu prób perku­si­stę Włodzi­mie­rza Kempfa zastąpił Wojciech Anioła, do zespołu dołączył także basista Henryk Baran.

Do końca roku, a także zimą i wiosną 1987 zespół wystę­po­wał w kraju. Podczas dwóch marco­wych koncer­tów w Nysie zareje­stro­wa­no materiał, który wkrótce ukazał się na kasecie Live Hits 87 Poltonu. W lipcu tego roku zespół nagrał w Szcze­ci­nie kolejną studyjną płytę Kreacje wydaną przez Pronit. Płyta nie odniosła komer­cyj­ne­go sukcesu.

Na przeło­mie 1987 i 1988 roku Lombard po raz kolejny zawiesił działal­ność, powodem była m.in. ciąża wokalist­ki. W sierpniu 1988 roku zespół w kolejnym nowym składzie (Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Piotr Zander, Robert Kalicki, Henryk Baran i Artur Malik), już bez lidera Grzego­rza Stróż­nia­ka powraca na scenę. Koncer­tu­je w kraju i za granicą – tournée po ZSRR.

W lutym 1989 Lombard nagrał pierwszy w tym składzie program telewi­zyj­ny "live" w gdańskim Klubie Żak, jednak bez perku­si­sty Artura Malika, który tydzień wcześniej złamał obojczyk. Zastąpił go grający wówczas w Bajmie Alan Baster. W maju, w krakow­skim Teatrze STU zespół nagrał kolejną koncer­to­wą płytę, pt. Koncert, która została wydana przez Wifon, i nie znalazła szersze­go oddźwię­ku wśród fanów.

Lata 90.

Na początku 1990 roku grupa nagrała studyjny album Welcome Home, wydany przez ZPR Records, na którym gościn­nie zagrał gitarzy­sta Dżemu – Jerzy Styczyń­ski. Był to kolejny album, który nie przyniósł zespo­ło­wi sukcesu. Anglo­ję­zycz­ną wersję tego albumu pod nazwą Rocking the East rok później wydał Polton.

Rok 1991 był jubile­uszo­wy. Na 10-lecie zespołu zapro­szo­no Grzego­rza Stróż­nia­ka i Wandę Kwiet­niew­ską, z którymi od lutego do kwietnia nagrano kompi­la­cyj­ny album ’81–’91 Najwięk­sze przeboje składa­ją­cy się z najwięk­szych szlagie­rów grupy. Płyta została wydana przez Inter­so­nus i była ostatnim albumem nagranym przez Małgo­rza­tę Ostrow­ską i Wandę Kwiet­niew­ską z zespołem Lombard. Zespół w tak posze­rzo­nym składzie dał serię koncer­tów od 19 maja do 15 czerwca. 30 listo­pa­da 1991 wystąpił z nim po raz ostatni, po czym zawiesił działalność.

W 1994 roku Grzegorz Stróż­niak reakty­wo­wał Lombard jako Lombard Group bez wokali­stek. Zespół koncer­to­wał, tworząc kolejne nowe utwory. Płyta koncer­to­wa Afryka nagrana w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Henryk Baran, Robert Kalicki, Jacek Królik i Artur Malik, zawie­ra­ją­ca zarówno nowe kompo­zy­cje, jak i stare przeboje zespołu, ukazała się w czerwcu tego roku.

Rok 1995 jest dla Lombard Group rokiem koncer­to­wym. Zespół nagrał utwór promu­ją­cy nową markę piwa "10,5", które wówczas stało się jednym z najpo­pu­lar­niej­szych w Polsce. W związku z tym grupa zagrała też koncert promu­ją­cy nową markę "Lech" Browary Wielko­pol­skie – "10,5" w Hotelu "Marriott" w Warsza­wie. W kwietniu miał miejsce koncert w Peters­bur­gu z Demisem Rousso­sem. W czerwcu zespół otrzymał nomina­cję w trzech katego­riach za najlep­szy utwór reklamowy.

Kolejny, 1996 rok, nie przynosi przełomu, lecz w już w 1997 zespół powraca do pierwot­nej nazwy Lombard, koncer­tu­jąc w kraju i za granicą w składzie: Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Grzegorz Stróż­niak, Piotr Zander, Bartosz Latus, Henryk Baran i Artur Malik. Drogi Lombardu i Małgo­rza­ty Ostrow­skiej zeszły się tylko na dwa sezony koncer­to­we. W 1999 roku Małgo­rza­ta Ostrow­ska posta­no­wi­ła rozpo­cząć solową karierę i defini­tyw­nie zakoń­czyć współ­pra­cę z Lombardem.

Po 2000 r.

Na jej miejsce Grzegorz poprosił młodą poznań­ską wokalist­kę, z którą właśnie współ­pra­co­wał, Martę Cugier. Wokalist­ka szybko opano­wa­ła materiał i zastą­pi­ła Małgo­rza­tę Ostrow­ską na wcześniej zakon­trak­to­wa­nych koncer­tach. W 2000 roku, po niemal 10 latach przerwy, zespół w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Piotr Zander, Paweł Klimczak, Henryk Baran i Artur Malik (pod nazwą L'ombard) nagrał studyjną płytę ''Deja'Vu, która trafiła na rynek dzięki wytwórni Pomaton EMI. Materiał nagrano w lubel­skim "Hendrix Studio". Album dostał pozytyw­ne recenzje, a single "Deja’vu – to już było", "Patrz! Patrz!", "Machina myśli" gościły w radio­wych listach przebo­jów. Teledy­ski z tymi piosen­ka­mi emito­wa­ne były w telewi­zyj­nych stacjach MTV Polska i Viva Polska.

W 2001 roku Lombard obcho­dził swoje 20-lecie. Z tej okazji w Progra­mie 3 Polskie­go Radia w Studio im. Agniesz­ki Osiec­kiej nagrał płytę koncer­to­wą 20 lat - koncert przeżyj to sam. Płytę promował teledysk do utworu "Przeżyj to sam", nakrę­co­ny po 20 latach, oraz ballada "Anka" w akustycz­nej wersji.

W roku 2002 Koch Inter­na­tio­nal wydał nagraną rok wcześniej w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Piotr Zander, Paweł Klimczak, Henryk Baran i Paweł Świca jubile­uszo­wą płytę koncertową.

W 2004 roku Lombard został zapro­szo­ny do Między­na­ro­do­we­go Obozu Sił Pokojo­wych ONZ stacjo­nu­ją­ce­go na Wzgórzach Golan w Izraelu. Był to chary­ta­tyw­ny koncert, na który zapro­szo­ne zostały wszyst­kie batalio­ny sił zjedno­czo­nych: austriac­ki, słowacki, kanadyj­ski, japoński i polski – Polish Infantry Batta­lion. Podczas koncertu zespół zapre­zen­to­wał utwór "I Say Stop!", który powstał krótko po zamachu z 11 września 2001 roku.

W 2005 roku zespół wspierał kampanię wyborczą Prawa i Sprawie­dli­wo­ści, uczest­ni­cząc w cyklu koncer­tów Wiosna Polaków. Przygo­to­wał też multi­me­dial­ne widowi­sko Lombard w hołdzie Solidar­no­ści – drogi do wolności przy współ­pra­cy z Fundacją Centrum Solidar­no­ści, Wystawą Drogi do Wolności, Studio Video Gdańsk, Autorami albumu Solidar­ność 1980-2005 i TVP. Trasę rozpo­czął wielki koncert na cześć "Solidar­no­ści" podczas Festi­wa­lu Jedynki "Przeżyj to sam, czyli przeboje z przebo­ja­mi". Z tym multi­me­dial­nym histo­rycz­nym widowi­skiem Lombard objechał całą Polskę. Zagrał również na Festi­wa­lach "Poland on the Pier" w Chicago i "Disco­ve­ry Poland" w Los Angeles pod patro­na­tem Minister­stwa Kultury. Zwień­cze­niem koncer­tów "W hołdzie Solidar­no­ści" był trans­mi­to­wa­ny przez TVP1 koncert "Cały ten czas" z okazji 25 rocznicy powsta­nia legen­dar­ne­go Video Studio Gdańsk we wrześniu 2006 roku.

W 2006 roku Lombard obcho­dził 25 rocznicę powsta­nia. Z tej okazji po bardzo inten­syw­nej trasie w Polsce i w USA 3 grudnia 2006 roku w Poznaniu odbyła się "Gala VIP LOMBARD 25 – LAT". Zespół wręczył nagrody szcze­gól­nie zasłu­żo­nym dla Lombardu, wśród których znaleźli się Andrzej Sobczak, Jacek Skubi­kow­ski i Marek Dutkie­wicz. W 2006 roku Lombard otrzymał nagrodę "Pomocna Dłoń" Caritas Polska oraz wyróż­nie­nie "Ubi CARITAS" za działal­ność chary­ta­tyw­ną. Za pracę na rzecz osób upośle­dzo­nych umysłowo Marta i Grzegorz otrzy­ma­li specjal­ne wyróż­nie­nie od Fundacji Olimpiad Specjal­nych.

15 grudnia 2007 roku w Górno­ślą­skim Centrum Kultury Lombard w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Daniel Patalas, Michał Kwapisz i Mirosław Kamiński, zareje­stro­wał pierwsze DVD w historii zespołu W hołdzie Solidar­no­ści – Drogi do wolności z okazji 26 Rocznicy Pacyfi­ka­cji Kopalni Wujek, które ukazało się rok później, 13 grudnia 2008, w rocznicę wybuchu stanu wojen­ne­go. Marta Cugier i Grzegorz Stróż­niak odwie­dzi­li również górników pracu­ją­cych pod ziemią. Zjechali 700 m pod powierzch­nię, by zapoznać się trudnymi warun­ka­mi pracy, jakie panują w kopalni.

W maju 2008 roku Lombard był gościem Związku Polaków na Biało­ru­si na zapro­sze­nie Angeliki Borys. Spotka­nie z Polakami na Biało­ru­si Angelika Borys przypła­ci­ła skaza­niem i grzywną za zorga­ni­zo­wa­nie niele­gal­ne­go zgroma­dze­nia. Z okazji "Święta Flagi" i Polonii zespół zapre­zen­to­wał spektakl W hołdzie Solidar­no­ści – drogi do wolności. Współ­or­ga­ni­za­to­rem koncertu był Polski Konsulat na Biało­ru­si i Związek Polaków na Wscho­dzie. Koncert w Grodnie zgroma­dził ponad tysiąc osób, mimo że władze za wszelką cenę usiło­wa­ły do tego nie dopuścić.

4 czerwca 2009 roku w Gdańsku zespół wystąpił w presti­żo­wym koncer­cie "Zaczęło się w Polsce" z okazji 20. rocznicy wyborów z czerwca 1989 roku. W Stoczni Gdańskiej zgroma­dzi­ło się kilka­dzie­siąt tysięcy ludzi.

1 września 2010 roku na stadio­nie poznań­skie­go Lecha odbyła się premiera teledy­sku Football Fans zreali­zo­wa­ne­go przez zespół wraz ze spółką EURO Poznań 2012. 5 tysięcy pozna­nia­ków wraz z Lombar­dem zaśpie­wa­ło na stadio­nie "We are football fans".

6 lutego 2012 roku miała miejsce premiera kolej­ne­go, długo oczeki­wa­ne­go studyj­ne­go albumu Show Time.

9 sierpnia 2015 Lombard obok takich wykonaw­ców jak Ira, Oddział Zamknię­ty, Rezerwat, Róże Europy, Turbo, Mr. Zoob, Martyna Jakubo­wicz, Sztywny Pal Azji, Kobra­noc­ka, Prole­ta­ry­at, Wanda i Banda, Kukiz i Piersi, Big Day i Urszula zagrał na Stadio­nie Miejskim w Łodzi w presti­żo­wym Top Łódź Festiwal, trans­mi­to­wa­nym na żywo przez telewi­zję Polsat. Koncert odbył się przy udziale 12 tys. publicz­no­ści. W wigilię 24 grudnia 2015 na antenie telewi­zji Kino Polska Muzyka miał miejsce przed­pre­mie­ro­wy pokaz płyty Lombard swing''. Koncert został zareje­stro­wa­ny z okazji 35-lecia zespołu w Centrum Konfe­ren­cyj­no-Rozryw­ko­wym Toscania we Włosza­ko­wi­cach. Album ukazał się na początku 2016.

19 sierpnia 2017 Lombard zagrał na Koncer­cie Polskiej Piosenki w Kielcach. Podczas tego koncertu zatytu­ło­wa­ne­go "Gwiazdy letniego Nieba" zbierano pienią­dze na rzecz poszko­do­wa­nych w nawał­ni­cach. Zespół wystąpił obok Natalii Kukul­skiej, Urszuli, Kasi Cerekwic­kiej, Kasi Moś oraz Feela i Bayer Full. Organi­za­to­rem koncertu była Telewi­zja Polska, która na żywo trans­mi­to­wa­ła to wydarze­nie na antenie TVP1.

Lata 80.

Zespół powstał w 1981 roku. 18 maja odbyła się pierwsza próba zespołu w sali Estrady Poznań­skiej. Data ta uważana jest za dzień powsta­nia Lombardu, który począt­ko­wo (przez 2 miesiące) nosił nazwę SkandalWiesław Weiss: Idole – Lombard. Warszawa: Młodzie­żo­wa Agencja Wydaw­ni­cza, 1986. . W lipcu tego roku zespół podczas pierw­szej sesji nagrał trzy utwory w studiu Polskie­go Radia Szczecin: "Bez zysków, bez strat", "Komu cichy płacz" i "Błądząc, wędrując". Ten pierwszy, już 26 lipca, zadebiu­to­wał w progra­mie radiowym Lato z Radiem a wkrótce, bo 15 sierpnia w progra­mie telewi­zyj­nym Magazyn pana Manna. Na początku 1982 roku zespół przygo­to­wy­wał swoją trasę koncer­to­wą w byłym kinie Grunwald, dając na koniec koncert dla słucha­czy byłej WSOSK.

Pod koniec lutego 1982 zespół zaczął zdobywać popular­ność po tym, jak w progra­mie Radio­ku­rier pojawiły się piosenki: "Droga pani z TV" i "O jeden dreszcz". Wkrótce pojawiły się one na liście przebo­jów tego programu. Pierwsza z nich znalazła się później na liście przebo­jów Programu I Polskie­go Radia, a druga na liście wznowio­ne­go 1 kwietnia Programu III Polskie­go Radia. W dniu inaugu­ra­cji radiowej "Trójki", na tej antenie został wyemi­to­wa­ny utwór "Przeżyj to sam", który po dwóch dniach został zdjęty z emisji przez cenzurę. Został do dziś jednym z najwięk­szych przebo­jów zespołu, mimo że praktycz­nie nie zaist­niał na listach przebo­jów. Wkrótce po zdjęciu z anteny "Przeżyj to sam", bo jeszcze w kwietniu tego roku, zespół nagrał pod presją stworze­nia kolej­ne­go poten­cjal­ne­go przeboju piosenkę "Nasz ostatni taniec". Sesję nagra­nio­wą zreali­zo­wa­no w studio Polskie­go Radia w Poznaniu. W czerwcu piosenka stała się przebo­jem, a radiowa "Trójka" emito­wa­ła go jako złą wróżbę dla polskiej repre­zen­ta­cji piłkar­skiej na mistrzo­stwach świata w Hiszpa­nii.

We wczesnym okresie działal­no­ści grupy teksty piosenek pisali znani polscy tekścia­rze: Andrzej Sobczak, Marek Dutkie­wicz i Jacek Skubi­kow­ski – także autor wielu cenio­nych kompo­zy­cji zespołu. Począt­ko­wo w Lombar­dzie Grzego­rzo­wi Stróż­nia­ko­wi towarzy­szy­ły dwie wokalist­ki: Małgo­rza­ta Ostrow­ska i Wanda Kwiet­niew­ska. W tym wokalnym rockowym trio Lombard w okresie lipiec – wrzesień nagrał płytę Śmierć dysko­te­ce!, która osiągnę­ła status złotej (nakładem 400 000 egzem­pla­rzy). Zespół nagrywał tę debiu­tanc­ką płytę w atmos­fe­rze wewnętrz­nych perso­nal­nych konflik­tów. Współ­pra­ca pomiędzy muzykami, reali­za­to­ra­mi i współ­au­to­ra­mi (Skubi­kow­ski i Dutkie­wicz) nie była najlep­sza. We wrześniu 1982 zespół opuściła Wanda Kwiet­niew­ska, aby wkrótce założyć własną grupę Banda i Wanda. Zespół opuścił także dotych­cza­so­wy kierow­nik muzyczny Maurycy Przyby­ło­wicz, a liderem został Grzegorz Stróż­niak. Jesienią grupa zaczęła koncer­to­wać już w nowym składzie: Grzegorz Stróż­niak, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Piotr Zander, Zbigniew Foryś i Przemy­sław Pahl. 21 listo­pa­da miało miejsce jedno z ważniej­szych w dziejach grupy nagrań. Podczas dwóch koncer­tów w sali Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej zespół nagrał album Live, który nie tylko przez słucha­czy, ale także krytyków został bardzo dobrze przyjęty.

W 1983 roku premierę miały nagrane wcześniej dwa albumy: Śmierć dysko­te­ce!Live. Kurio­zal­nie drugi z nich, dzięki stara­niom Savitoru trafił do sprze­da­ży 10 maja 1983, na kilka tygodni przed wydaniem przez Polskie Nagrania "Muza" debiu­tanc­kie­go Śmierć dysko­te­ce!. Na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu zespół zdobył Nagrodę Publicz­no­ści, a Grzegorz Stróż­niak otrzymał II nagrodę w konkur­sie Jury za kompo­zy­cję "Szklana pogoda" (I nagrody wówczas nie przyzna­no).

15 stycznia 1984 podczas dwóch koncer­tów w warszaw­skim Klubie "Stodoła" zespół otrzymał złotą płytę za album Śmierć dysko­te­ce!. W tym samym roku miały miejsce premiery kolej­nych dwóch albumów: Wolne od cłaSzara maść. Pierwsza z tych płyt została wydana w limito­wa­nym kilku­ty­sięcz­nym nakła­dzie przez Klub Płytowy Razem, druga już z nowym perku­si­stą Włodzi­mie­rzem Kempfem przez Savitor. Na płycie znalazł się jeden z najwięk­szych przebo­jów zespołu "Stan gotowo­ści". Szara maść rok później została wydana przez tę firmę w wersji anglo­ję­zycz­nej pod nazwą Hope and Penicil­lin.

Rok 1985 to kolejny rok inten­syw­ne­go koncer­to­wa­nia w kraju i za granicą. W kwietniu, już bez Zbignie­wa Forysia, jako kwartet zespół nagrał w Poznaniu materiał na kolejną, piątą już płytę, Anatomia, z której "Mam dość", "Krysz­ta­ło­wa" i "Gołębi puch" zdoby­wa­ły szczyty list przebo­jów. 18 maja podczas koncertu "Rock Arena" w Poznaniu grupa otrzy­ma­ła złotą płytę za singel Tonpres­su "Adriatyk, ocean gorący" /​ "Dwa słowa, dwa światy". W tym samym roku można było zauważyć kryzys i załama­nie rynku rocko­we­go.

Zespół w okresie styczeń – czerwiec 1986 roku zawiesił działal­ność. W marcu jedynie Ostrow­ska i Stróż­niak nagrali angiel­skie wersje tekstów z płyty Anatomia i tak powstała jej anglo­ję­zycz­na wersja Wings of a Dove, wydana jesienią w Holandii przez firmę Rockho­use (jako Kix 4U Records). Po wznowie­niu prób perku­si­stę Włodzi­mie­rza Kempfa zastąpił Wojciech Anioła, do zespołu dołączył także basista Henryk Baran.

Do końca roku, a także zimą i wiosną 1987 zespół wystę­po­wał w kraju. Podczas dwóch marco­wych koncer­tów w Nysie zareje­stro­wa­no materiał, który wkrótce ukazał się na kasecie Live Hits 87 Poltonu. W lipcu tego roku zespół nagrał w Szcze­ci­nie kolejną studyjną płytę Kreacje wydaną przez Pronit. Płyta nie odniosła komer­cyj­ne­go sukcesu.

Na przeło­mie 1987 i 1988 roku Lombard po raz kolejny zawiesił działal­ność, powodem była m.in. ciąża wokalist­ki. W sierpniu 1988 roku zespół w kolejnym nowym składzie (Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Piotr Zander, Robert Kalicki, Henryk Baran i Artur Malik), już bez lidera Grzego­rza Stróż­nia­ka powraca na scenę. Koncer­tu­je w kraju i za granicą – tournée po ZSRR.

W lutym 1989 Lombard nagrał pierwszy w tym składzie program telewi­zyj­ny "live" w gdańskim Klubie Żak, jednak bez perku­si­sty Artura Malika, który tydzień wcześniej złamał obojczyk. Zastąpił go grający wówczas w Bajmie Alan Baster. W maju, w krakow­skim Teatrze STU zespół nagrał kolejną koncer­to­wą płytę, pt. Koncert, która została wydana przez Wifon, i nie znalazła szersze­go oddźwię­ku wśród fanów.

Lata 90.

Na początku 1990 roku grupa nagrała studyjny album Welcome Home, wydany przez ZPR Records, na którym gościn­nie zagrał gitarzy­sta Dżemu – Jerzy Styczyń­ski. Był to kolejny album, który nie przyniósł zespo­ło­wi sukcesu. Anglo­ję­zycz­ną wersję tego albumu pod nazwą Rocking the East rok później wydał Polton.

Rok 1991 był jubile­uszo­wy. Na 10-lecie zespołu zapro­szo­no Grzego­rza Stróż­nia­ka i Wandę Kwiet­niew­ską, z którymi od lutego do kwietnia nagrano kompi­la­cyj­ny album ’81–’91 Najwięk­sze przeboje składa­ją­cy się z najwięk­szych szlagie­rów grupy. Płyta została wydana przez Inter­so­nus i była ostatnim albumem nagranym przez Małgo­rza­tę Ostrow­ską i Wandę Kwiet­niew­ską z zespołem Lombard. Zespół w tak posze­rzo­nym składzie dał serię koncer­tów od 19 maja do 15 czerwca. 30 listo­pa­da 1991 wystąpił z nim po raz ostatni, po czym zawiesił działalność.

W 1994 roku Grzegorz Stróż­niak reakty­wo­wał Lombard jako Lombard Group bez wokali­stek. Zespół koncer­to­wał, tworząc kolejne nowe utwory. Płyta koncer­to­wa Afryka nagrana w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Henryk Baran, Robert Kalicki, Jacek Królik i Artur Malik, zawie­ra­ją­ca zarówno nowe kompo­zy­cje, jak i stare przeboje zespołu, ukazała się w czerwcu tego roku.

Rok 1995 jest dla Lombard Group rokiem koncer­to­wym. Zespół nagrał utwór promu­ją­cy nową markę piwa "10,5", które wówczas stało się jednym z najpo­pu­lar­niej­szych w Polsce. W związku z tym grupa zagrała też koncert promu­ją­cy nową markę "Lech" Browary Wielko­pol­skie – "10,5" w Hotelu "Marriott" w Warsza­wie. W kwietniu miał miejsce koncert w Peters­bur­gu z Demisem Rousso­sem. W czerwcu zespół otrzymał nomina­cję w trzech katego­riach za najlep­szy utwór reklamowy.

Kolejny, 1996 rok, nie przynosi przełomu, lecz w już w 1997 zespół powraca do pierwot­nej nazwy Lombard, koncer­tu­jąc w kraju i za granicą w składzie: Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Grzegorz Stróż­niak, Piotr Zander, Bartosz Latus, Henryk Baran i Artur Malik. Drogi Lombardu i Małgo­rza­ty Ostrow­skiej zeszły się tylko na dwa sezony koncer­to­we. W 1999 roku Małgo­rza­ta Ostrow­ska posta­no­wi­ła rozpo­cząć solową karierę i defini­tyw­nie zakoń­czyć współ­pra­cę z Lombardem.

Po 2000 r.

Na jej miejsce Grzegorz poprosił młodą poznań­ską wokalist­kę, z którą właśnie współ­pra­co­wał, Martę Cugier. Wokalist­ka szybko opano­wa­ła materiał i zastą­pi­ła Małgo­rza­tę Ostrow­ską na wcześniej zakon­trak­to­wa­nych koncer­tach. W 2000 roku, po niemal 10 latach przerwy, zespół w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Piotr Zander, Paweł Klimczak, Henryk Baran i Artur Malik (pod nazwą L'ombard) nagrał studyjną płytę ''Deja'Vu, która trafiła na rynek dzięki wytwórni Pomaton EMI. Materiał nagrano w lubel­skim "Hendrix Studio". Album dostał pozytyw­ne recenzje, a single "Deja’vu – to już było", "Patrz! Patrz!", "Machina myśli" gościły w radio­wych listach przebo­jów. Teledy­ski z tymi piosen­ka­mi emito­wa­ne były w telewi­zyj­nych stacjach MTV Polska i Viva Polska.

W 2001 roku Lombard obcho­dził swoje 20-lecie. Z tej okazji w Progra­mie 3 Polskie­go Radia w Studio im. Agniesz­ki Osiec­kiej nagrał płytę koncer­to­wą 20 lat - koncert przeżyj to sam. Płytę promował teledysk do utworu "Przeżyj to sam", nakrę­co­ny po 20 latach, oraz ballada "Anka" w akustycz­nej wersji.

W roku 2002 Koch Inter­na­tio­nal wydał nagraną rok wcześniej w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Piotr Zander, Paweł Klimczak, Henryk Baran i Paweł Świca jubile­uszo­wą płytę koncertową.

W 2004 roku Lombard został zapro­szo­ny do Między­na­ro­do­we­go Obozu Sił Pokojo­wych ONZ stacjo­nu­ją­ce­go na Wzgórzach Golan w Izraelu. Był to chary­ta­tyw­ny koncert, na który zapro­szo­ne zostały wszyst­kie batalio­ny sił zjedno­czo­nych: austriac­ki, słowacki, kanadyj­ski, japoński i polski – Polish Infantry Batta­lion. Podczas koncertu zespół zapre­zen­to­wał utwór "I Say Stop!", który powstał krótko po zamachu z 11 września 2001 roku.

W 2005 roku zespół wspierał kampanię wyborczą Prawa i Sprawie­dli­wo­ści, uczest­ni­cząc w cyklu koncer­tów Wiosna Polaków. Przygo­to­wał też multi­me­dial­ne widowi­sko Lombard w hołdzie Solidar­no­ści – drogi do wolności przy współ­pra­cy z Fundacją Centrum Solidar­no­ści, Wystawą Drogi do Wolności, Studio Video Gdańsk, Autorami albumu Solidar­ność 1980-2005 i TVP. Trasę rozpo­czął wielki koncert na cześć "Solidar­no­ści" podczas Festi­wa­lu Jedynki "Przeżyj to sam, czyli przeboje z przebo­ja­mi". Z tym multi­me­dial­nym histo­rycz­nym widowi­skiem Lombard objechał całą Polskę. Zagrał również na Festi­wa­lach "Poland on the Pier" w Chicago i "Disco­ve­ry Poland" w Los Angeles pod patro­na­tem Minister­stwa Kultury. Zwień­cze­niem koncer­tów "W hołdzie Solidar­no­ści" był trans­mi­to­wa­ny przez TVP1 koncert "Cały ten czas" z okazji 25 rocznicy powsta­nia legen­dar­ne­go Video Studio Gdańsk we wrześniu 2006 roku.

W 2006 roku Lombard obcho­dził 25 rocznicę powsta­nia. Z tej okazji po bardzo inten­syw­nej trasie w Polsce i w USA 3 grudnia 2006 roku w Poznaniu odbyła się "Gala VIP LOMBARD 25 – LAT". Zespół wręczył nagrody szcze­gól­nie zasłu­żo­nym dla Lombardu, wśród których znaleźli się Andrzej Sobczak, Jacek Skubi­kow­ski i Marek Dutkie­wicz. W 2006 roku Lombard otrzymał nagrodę "Pomocna Dłoń" Caritas Polska oraz wyróż­nie­nie "Ubi CARITAS" za działal­ność chary­ta­tyw­ną. Za pracę na rzecz osób upośle­dzo­nych umysłowo Marta i Grzegorz otrzy­ma­li specjal­ne wyróż­nie­nie od Fundacji Olimpiad Specjal­nych.

15 grudnia 2007 roku w Górno­ślą­skim Centrum Kultury Lombard w składzie: Grzegorz Stróż­niak, Marta Cugier, Daniel Patalas, Michał Kwapisz i Mirosław Kamiński, zareje­stro­wał pierwsze DVD w historii zespołu W hołdzie Solidar­no­ści – Drogi do wolności z okazji 26 Rocznicy Pacyfi­ka­cji Kopalni Wujek, które ukazało się rok później, 13 grudnia 2008, w rocznicę wybuchu stanu wojen­ne­go. Marta Cugier i Grzegorz Stróż­niak odwie­dzi­li również górników pracu­ją­cych pod ziemią. Zjechali 700 m pod powierzch­nię, by zapoznać się trudnymi warun­ka­mi pracy, jakie panują w kopalni.

W maju 2008 roku Lombard był gościem Związku Polaków na Biało­ru­si na zapro­sze­nie Angeliki Borys. Spotka­nie z Polakami na Biało­ru­si Angelika Borys przypła­ci­ła skaza­niem i grzywną za zorga­ni­zo­wa­nie niele­gal­ne­go zgroma­dze­nia. Z okazji "Święta Flagi" i Polonii zespół zapre­zen­to­wał spektakl W hołdzie Solidar­no­ści – drogi do wolności. Współ­or­ga­ni­za­to­rem koncertu był Polski Konsulat na Biało­ru­si i Związek Polaków na Wscho­dzie. Koncert w Grodnie zgroma­dził ponad tysiąc osób, mimo że władze za wszelką cenę usiło­wa­ły do tego nie dopuścić.

4 czerwca 2009 roku w Gdańsku zespół wystąpił w presti­żo­wym koncer­cie "Zaczęło się w Polsce" z okazji 20. rocznicy wyborów z czerwca 1989 roku. W Stoczni Gdańskiej zgroma­dzi­ło się kilka­dzie­siąt tysięcy ludzi.

1 września 2010 roku na stadio­nie poznań­skie­go Lecha odbyła się premiera teledy­sku Football Fans zreali­zo­wa­ne­go przez zespół wraz ze spółką EURO Poznań 2012. 5 tysięcy pozna­nia­ków wraz z Lombar­dem zaśpie­wa­ło na stadio­nie "We are football fans".

6 lutego 2012 roku miała miejsce premiera kolej­ne­go, długo oczeki­wa­ne­go studyj­ne­go albumu Show Time.

9 sierpnia 2015 Lombard obok takich wykonaw­ców jak Ira, Oddział Zamknię­ty, Rezerwat, Róże Europy, Turbo, Mr. Zoob, Martyna Jakubo­wicz, Sztywny Pal Azji, Kobra­noc­ka, Prole­ta­ry­at, Wanda i Banda, Kukiz i Piersi, Big Day i Urszula zagrał na Stadio­nie Miejskim w Łodzi w presti­żo­wym Top Łódź Festiwal, trans­mi­to­wa­nym na żywo przez telewi­zję Polsat. Koncert odbył się przy udziale 12 tys. publicz­no­ści. W wigilię 24 grudnia 2015 na antenie telewi­zji Kino Polska Muzyka miał miejsce przed­pre­mie­ro­wy pokaz płyty Lombard swing. Koncert został zareje­stro­wa­ny z okazji 35-lecia zespołu w Centrum Konfe­ren­cyj­no-Rozryw­ko­wym Toscania we Włosza­ko­wi­cach. Album ukazał się na początku 2016.

19 sierpnia 2017 Lombard zagrał na Koncer­cie Polskiej Piosenki w Kielcach. Podczas tego koncertu zatytu­ło­wa­ne­go "Gwiazdy letniego Nieba" zbierano pienią­dze na rzecz poszko­do­wa­nych w nawał­ni­cach. Zespół wystąpił obok Natalii Kukul­skiej, Urszuli, Kasi Cerekwic­kiej, Kasi Moś oraz Feela i Bayer Full. Organi­za­to­rem koncertu była Telewi­zja Polska, która na żywo trans­mi­to­wa­ła to wydarze­nie na antenie TVP1.

Wideografia

 • W hołdzie Solidar­no­ści – Drogi do wolności (2008, Show Time Music Production)
 • Odniesienia w serialach telewizyjnych

  Tulipan odc. 3 (1987) Tulipan do Doroty|Powiedzieć ci jak masz na imię? – Dorota. Chodzisz do II klasy ogólnia­ka i wolisz bardziej Lady Pank od Lombardu.

  Świat według Kiepskich odc. 295 Twardy głaz (2008) Marian Paździoch do Ferdy­nan­da Kiepskie­go (fragment refrenu "Przeżyj to sam")|Panie Ferdku! – Co? – Nie zamie­niaj pan serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz.

  Świat według Kiepskich odc. 355 Tryptyk Dolno­ślą­ski część III. Moje wielkie wrocław­skie wesele'' (2011) Waldek Kiepski do ojca Ferdy­nan­da (fragment refrenu "Przeżyj to sam")|I ci powiem tylko tyle, że nie zamie­niaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI